Thành viên okiamai

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn tài chính tiền tệ

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống
Thành viên okiamai

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn tài chính tiền tệ

- 12 tháng trước
3,935
Báo lỗi

Đề thi trắc nghiệm đúng - sai môn Tài Chính Tiền TệMô hình cổ điển cho rằng đất đai là yếu tố quan trọng của tăng trưởng, đồng thời là yếu tố giới hạn của tăng trưởng (D) 2. Theo Mác, đất đai, lao động, vốn, tiến bộ khoa học kĩ thuật là những nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế, trong đó vai trò của tiến bộ kĩ thuật là quan trọng nhất (S) 3. Keynes cho rằng nền kinh tế có thể tự điều chỉnh đi đến điểm cân bằng ở mức sản lượng tiềm năng (S)

Nội dung

Câu h i tr c nghi m Đúng - Saiỏ ắ ệ 1. Mô hình c đi n cho r ng đ t đai là y u t quan tr ng c a tăng tr ng, đ ng th i làổ ể ằ ấ ế ố ọ ủ ưở ồ ờ

y u t gi i h n c a tăng tr ng (D)ế ố ớ ạ ủ ưở 2. Theo Mác, đ t đai, lao đ ng, v n, ti n b khoa h c kĩ thu t là nh ng nhân t tác đ ngấ ộ ố ế ộ ọ ậ ữ ố ộ

đ n tăng tr ng kinh t , trong đó vai trò c a ti n b kĩ thu t là quan tr ng nh t (S)ế ưở ế ủ ế ộ ậ ọ ấ 3. Keynes cho r ng n n kinh t có th t đi u ch nh đi đ n đi m cân b ng m c s nằ ề ế ể ự ề ỉ ế ể ằ ở ứ ả

l ng ti m năng (S)ượ ề 4. Lý thuy t ttkt hi n đ i th ng nh t v i mô hình tân c đin v vi c xây d ng y u tế ệ ạ ố ấ ớ ổ ề ệ ự ế ố

quan tr ng nh t tác đ ng đ n ttkt (D)ọ ấ ộ ế 5. các n c đang phát tri n, t t c nh ng ng i ch a có vi c làm khu v c thành thỞ ướ ể ấ ả ữ ườ ư ệ ở ự ị

phi chính th c đ u đ c coi là th t nghi p trá hình (S)ứ ề ượ ấ ệ 6. ttkt và v n đ c i thi n đ i s ng qu ng đ i qu n chúng là 2 đ i l ng đ ng bi n v iấ ề ả ệ ờ ố ả ạ ầ ạ ượ ồ ế ớ

nhau (S) 7. Ch tiêu ADI c a UNDP là ch tiêu đánh giá t ng các nhu c u c b n c a con ng i (S)ỉ ủ ỉ ổ ầ ơ ả ủ ườ 8. Ngu n lao đ ng là nh ng ng i trong đ tu i lao đ ng theo quy đ nh c a nhà n c vàồ ộ ữ ườ ộ ổ ộ ị ủ ướ

có kh năng tham gia vào lao đ ng (S)ả ộ 9. Nh ng ngu i trong đ tu i lao đ ng là nh ng ng i t o ra thu nh p cho đ t n c (S)ữ ờ ộ ổ ộ ữ ườ ạ ậ ấ ướ 10. Th t nghi p theo khái ni m là ph n ánh đúng tình tr ng ch a s d ng h t lao đ ngấ ệ ệ ả ạ ư ử ụ ế ộ

c a các n c đang phát tri n (S)ủ ướ ể 11. Theo mô hình 2 khu v c c a tr ng phái tân c đi n , m t khu v c nông nghi p trì trự ủ ườ ổ ể ộ ự ệ ệ

s làm cho m c ti n l ng trong công nghi p tăng nhanh (D)ẽ ứ ề ươ ệ 12. Theo mô hình Harod Domar, n u 2 n c có cùng h s gia tăng v n s n l ng, cóế ướ ệ ố ố ả ượ

cùng m c tích lu s có cùng t c đ tăng tr ng (S)ứ ỹ ẽ ố ộ ưở 13. V n đ u t và v n s n xu t s tác đ ng đ n s tăng tr ng kinh t thông quaố ầ ư ố ả ấ ẽ ộ ế ự ưở ế

kích thích t ng c u (S)ổ ầ 14. Thu quan b o h th c t là thu đánh v i t l thu su t cao vào hàng hoá tiêu dùngế ả ộ ự ế ế ớ ỉ ệ ế ấ

cu i cùgn và t l th p vào hàng hoá tiêu dùng trung gian (D)ố ỉ ệ ấ 15. M t trong nh ng h n ch chi n l c thay th hàng nh p kh u là gi m kh năng c nhộ ữ ạ ế ế ượ ế ậ ẩ ả ả ạ

tranh c a các doanh nghi p trong n c (D)ủ ệ ướ 16. Trong đi u ki n c u cafe trên th gi i tăng ch m thì vi c m r ng s n xu t cung ngề ệ ầ ế ớ ậ ệ ở ộ ả ấ ứ

s d n đ n làm gi m thu nh p (D)ẽ ẫ ế ả ậ 17. Theo s li u th ng kê c a WB thì các n c đang phát tri n thu nh p có h s Gini caoố ệ ố ủ ướ ể ậ ệ ố

h n các n c phát tri nơ ướ ể 18. Quy t đ nh c a Lewis và Oshima đ u cho r ng m i quan h gi a tăng tr ng kinh tế ị ủ ề ằ ố ệ ữ ưở ế

và b t bình đ ng xã h i đ u theo d ng ch U ng c (S)ấ ẳ ộ ề ạ ữ ượ 19. Trong mô hình 2 khu v c c a Lewis, khi lao đ ng d th a, thì khu v c nông nghi pự ủ ộ ư ừ ự ệ

đ c t n d ng h t đ ng cung lao đ ng trong khu v c công nghi p d ch chuy n sangượ ậ ụ ế ườ ộ ự ệ ị ể ph i (S)ả

20. Mô hình 2 khu v c c a Lewis và tân c đi n đ u d a vaà quan đi m cho r ngự ủ ổ ể ề ự ể ằ có lao đ ng d th a trong nông nghi p và gi a 2 khu v c công nghi p, nông nghi pộ ư ừ ệ ữ ự ệ ệ ph i có s tác đ ng qua l i l n nhau ngay t đ u (S) ả ự ộ ạ ẫ ừ ầ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang