Tài liệu

Câu hỏi ôn thi môn Tôn Giáo học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3344     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Câu hỏi ôn thi môn Tôn Giáo học - tài liệu, sách iDoc.VnCâu hỏi  ôn thi môn Tôn Giáo học   MỤC LỤC   I. NỘI DUNG ÔN THI MÔN TÔN GIÁO HỌC II.CÂU HỎI ÔN THI CHUYÊN ĐỀ C.M
I. N I DUNG ÔN THI: MÔN TÔN GIÁO H C
(Ch ng trình đ i cươ ng - 4 đvht)ươ
Câu 1. Phân tích đ nh nghĩa c a Ph.Ăng ghen v tôn giáo trong tác ph m
“Ch ng Đuy-Rinh”, đ làm rõ b n ch t c a tôn giáo.
Câu 2. Quan ni m c a Tôn giáo h c Mác- xít v ngu n g c xã h i c a s ra
đ i tôn giáo; L y d v s ra đ i c a đ o Ph t và đ o Kitô đ ch ng minh cho
quan ni m trên.
Câu 3. Quan ni m c a Tôn giáo h c Mác- xít v ngu n g c nh n th c
ngu n g c tâm lí c a s ra đ i tôn giáo.
Câu 4. Trình bày (có phân tích) k t c u c a tôn giáo hi n đ i.ế
Câu 5. Hi u bi t c a anh (ch ) v ch c năng xã h i c a tôn giáo. ế
Câu . Ki u tôn giáo nguyên th y hình th c c a nó. Đ c đi m c a ki u
tôn giáo này.
Câu 7. Ti n đ ra đ i đ o Kitô và giáo lý c b n c a đ o Kitô. ơ
Câu 8. Con đư ng du nh p Công giáo vào Vi t Nam. S phát tri n c a
Công giáo Vi t Nam qua m t s th i kỳ l ch s .
Câu 9. Ti n đ ra đ i đ o Ph t và giáo lý c b n c a đ o Ph t. ơ
Câu 10. Con đ ng, th i đi m du nh p Ph t giáo vào Vi t Nam. Đ c đi mườ
c a Ph t giáo Vi t Nam th i kỳ du nh p.
Câu 11. T ng quan v tín ng ư ng, tôn giáo Vi t Nam.
Câu 12. Quan đi m c a Đ ng C ng s n Vi t Nam v nhu c u tín ng ng, ưỡ
tôn giáo và chính sách t do tín ng ng, tôn giáo c a Nhà nưỡ ư c ta hi n nay.
B môn Khoa h c v Tôn giáo
1
II. CÂU H I ÔN THI CHUYÊN Đ C.MÁC, PH.ĂNGGHEN VÀ VI.LÊNIN
V TÔN GIÁO
(Cho s/v Chuyên ban Tôn giáo h c K48)
1. Hi u bi t c a anh (ch ) v vi c ti p c n quan đi m c a C.Mác Ph. ế ế
Ăngghen v tôn giáo.
2. Quan ni m c a C.Mác v tôn giáo trong tác ph m: “Bài lu n báo
Kolnische Zeitung s 179 và tác ph m: “V v n đ Do Thái”.
3. Quan ni m c a C.Mác v tôn giáo trong tác ph m: “Góp ph n phê phán
pháp quy n c a Hêghen” (L i nói đ u).
4. Quan ni m c a C.Mác v tha hóa tôn giáo trong tác ph m: “B n th o
kinh t - tri t h c năm 1844”.ế ế
5. Quan ni m c a Ph. Ăngghen v tôn giáo trong tác ph m: “Brunô Bau ơ
đ o C đ c kh i thu ” và tác ph m: “Bàn v ls đ o C đ c s kỳ”. ơ ơ ơ
6. Quan ni m c a Ph. Ăngghen v tôn giáo trong tác ph m: “Lút Vích Phoi
B c và s cáo chung c a tri t h c c đi n Đ c”.Ơ ế
7. Quan ni m c a VI.Lênin v ngu n g c nh n th c c a tôn giáo.
2
M C L C
3
Câu hỏi ôn thi môn Tôn Giáo học
Câu hỏi  ôn thi môn Tôn Giáo học   MỤC LỤC   I. NỘI DUNG ÔN THI MÔN TÔN GIÁO HỌC II.CÂU HỎI ÔN THI CHUYÊN ĐỀ C.MÁC, PH.ĂNGGHEN VÀ VI.LÊNIN VỀ TÔN GIÁO
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3344     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Lịch sử văn minh thế giới Lượt tải: 361 Lượt xem: 34814
đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 7 Lượt tải: 144 Lượt xem: 26498
Vai trò của nước đối với con người Lượt tải: 30 Lượt xem: 19739
Có thể bạn quan tâm
Lịch sử văn minh trung quốc Lượt tải: 55 Lượt xem: 8983
bài giảng lịch sử văn minh thế giới Lượt tải: 36 Lượt xem: 7884
Thuyết minh về tết cổ truyền Lượt tải: 7 Lượt xem: 7458
Vùng VH Trung Bộ Lượt tải: 25 Lượt xem: 6998