Tài liệu

CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7676     Tải về: 47     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 170
Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - tài liệu, sách iDoc.VnCÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG,Tài liệu tham khảo câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương
CÂU H I ÔN T P THI TR C NGHI M MÔN
PHÁP LU T Đ I C NG ƯƠ
Câu 1. S xu t hi n c a nhà n c c đ i nào sau đây có ướ
nguyên nhân là do mâu thu n giai c p gay g t đ n m c ế
không th đi u hòa đ c: ượ
A. Nhà n c Giéc – manhướ
B. Nhà n c Rômaướ
C. Nhà n c Atenướ
D. Các Nhà n c ph ng Đôngướ ươ
Câu 2. Theo h c thuy t Mác – Lênin, nh n đ nh nào sau ế
đây là đúng:
A. Tính ch t giai c p c a nhà n c không đ i nh ng b n ướ ư
ch t c a nhà n c thì thay đ i qua các ki u nhà n c khác ướ ướ
nhau.
B. Tính ch t giai c p và b n ch t c a nhà n c không thay ướ
đ i qua các ki u nhà n c khác nhau. ướ
C. Tính ch t giai c p và b n ch t c a nhà n c luôn luôn ướ
thay đ i qua các ki u nhà n c khác nhau. ướ
D. Tính ch t giai c p c a nhà n c luôn luôn thay đ i, còn ướ
b n ch t c a nhà n c là không đ i qua các ki u nhà ướ
n c khác nhau. ướ
Câu 3. Thành ph nào sau đây không ph i là thành ph
tr c thu c trung ng: ươ
A. Thành ph Hu ế
B. Thành ph C n Th ơ
1
C. Thành ph Đà N ng
D. Thành ph H i Phòng
Câu 4. Câu nào sau đây đúng v i quy đ nh đ c ghi trong ượ
Đi u 15 Hi n pháp Vi t Nam 1992, đã đ c s a đ i, b ế ượ
sung:
A. “…Nhà n c th c hi n nh t quán chính sách phát tri nướ
n n kinh t th tr ng c ế ườ ó s qu n lý c a nhà n c theo ướ
đ nh h ng XHCN…”. ư
B. “…Nhà n c th c hi n nh t quán chính sách phát tri nướ
n n kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN…”. ế ườ ướ
C. “…Nhà n c th c hi n nh t quán chính sách phát tri nướ
n n kinh t th tr ng t do c nh tranh theo đ nh h ng ế ườ ướ
XHCN…”.
D. “…Nhà n c th c hi n nh t quán chính sách phát tri nướ
n n kinh t th tr ng k t h p v i k ho ch phát tri n ế ườ ế ế
kinh t c a nhà n c theo đ nh h ng XHCN…”. ế ướ ướ
Câu 5. S t n t i c a nhà n c: ướ
A. Là k t qu t t y u c a xã h i loài ng i, đâu có xãế ế ư
h i đó t n t i nhà n c ướ
B. Là k t qu t t y u c a xã h i có giai c p ế ế
C. Là do ý chí c a các thành viên trong xã h i v i mong
mu n thành l p nên nhà n c đ b o v l i ích chung. ướ
D. C A, B và C đ u đúng
Câu 6. S l ng t nh, thành ph tr c thu c trung ng ượ ươ
hi n nay c a n c CHXHCN Vi t Nam là: ướ
A. 62 B. 63 C. 64 D. 65
Câu 7. Quy n l c và h th ng t ch c quy n l c trong xã
h i CXNT:
2
Liên hệ quảng cáo

A. Hòa nh p vào xã h i và ph c v l i ích cho các thành
viên trong xã h i.
B. Đ ng trên xã h i, tách kh i xã h i và ph c v l i ích
cho H i đ ng th t c, tù tr ng, các th lĩnh tôn giáo. ưở
C. Đ ng trên xã h i, tách kh i xã h i và ph c v l i ích
cho các thành viên trong xã h i.
D. Hòa nh p vào xã h i và ph c v cho l i ích c a H i
đ ng th t c, tù tr ng, các th lĩnh tôn giáo. ưở
Câu 8. Ngoài tính ch t giai c p, ki u nhà n c nào sau đây ư
còn có vai trò xã h i:
A. Nhà n c XHCN ướ B. Nhà n cướ
XHCN; Nhà n c t s nướ ư ả
C. Nhà n c XHCN; Nhà n c t s n; Nhà n c phongướ ướ ư ả ướ
ki nế
D. Nhà n c XHCN; Nhà n c t s n; Nhà n c phongướ ướ ư ả ướ
ki n; Nhà n c ch ế ướ
Câu 9. Theo Hi n pháp Vi t Nam 1992, Th t ng Chínhế ướ
ph N c CHXHCN Vi t Nam: ướ
A. Do nhân dân b u B. Do Qu c
h i b u theo s gi i thi u c a Ch t ch n c ướ
C. Do Ch t ch n c gi i thi u ướ D. Do Chính
ph b u
Câu 10. Theo Đi u l ĐCS Vi t Nam, n u không có đ i ế
h i b t th ng, thì m y năm ĐCS Vi t Nam t ch c Đ i ườ
h i đ i bi u toàn qu c m t l n:
A. 3 năm B. 4 năm C. 5
năm D. 6 năm
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Tài liệu tham khảo câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7676     Tải về: 47     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 187138
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 51 Lượt xem: 162778
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1879 Lượt xem: 140502
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 793 Lượt xem: 132425
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 793 Lượt xem: 132425
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2451 Lượt xem: 130615
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 320 Lượt xem: 91020
tâm lý học đại cương Lượt tải: 466 Lượt xem: 79431
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 62326