Tài liệu

Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử (Kèm đáp án)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1540     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 37
Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử (Kèm đáp án) - tài liệu, sách iDoc.VnCâu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử (Kèm đáp án),Tài liệu tham khảo về câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Thương mại điện tử dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh...tham…
background image

 
 

Câu h i ôn t p ch

ng 1

ươ

Question 1 
Ch  ra lo i hình KHÔNG ph i giao d ch c  b n trong Th

ng m i đi n t  

ơ ả

ươ

ệ ử

Ch n m t câu tr  l i 

ả ờ B2E

Question 2 
Trong các y u t  sau, y u t  nào quan tr ng nh t đ i v i s  phát tri n TMĐT

ế ố

ế ố

ấ ố ớ ự

Ch n m t câu tr  l i: 

ả ờ Công ngh  thông tin

Question 3 
Đi m : --/1 

Ba c p đ  phát tri n th

ng m i đi n t  là

ươ

ệ ử

c p đ  1

ộ  Th

ng m i thông tin

ươ

c p đ  2

ộ  

 Th

ng m i giao

ươ

 

d ch

C p đ

ộ 

 Th

ng m i tích h p

ươ

Question 4 Sáu c p đ  phát tri n c a TM ĐT là

C p đ

ộ 


C p đ

ộ 


C p đ

ộ 


C p đ

ộ 


C p đ

ộ 


C p đ

ộ 

Question 5 
Theo Miniwatts Marketing Group s  ng

i s  d ng Internet trên toàn c u năm 2008 

c đ t 

ườ ử ụ

ướ

ạ 21,1%

Question 6 Trên sàn giao d ch hi n nay các doanh nghi p KHÔNG th  làm gì

Ch n m t câu tr  l i 

ả ờ

a. Qu ng cáo 

b

  .  Ký k t h p đ ng 

ế ợ

 

c. Gi i thi u hàng hoá, d ch

ị  

v  

d. Tìm ki m khách hàng 

ế

Question 7 Ch  ra th  t  đúng c a quá trình m c c , giao d ch trên m ng

ứ ự

ặ ả

Ch n m t câu tr  l i 

ả ờ

a. Tìm ki m, th

ng l

ng, l a ch n, hoàn thành giao d ch 

ế

ươ

ượ

1

background image

b

  .  Tìm ki m, l a ch n, th

ng l

ng, ti p t c l a ch n, th

ng l

ng, hoàn thành giao

ế

ươ

ượ

ế ụ ự

ươ

ượ

 

  

d ch 

c. Tìm ki m, th

ng l

ng, l a ch n, ti p t c l a ch n và th

ng l

ng 

ế

ươ

ượ

ế ụ ự

ươ

ượ

d. Tìm ki m, l a ch n, th

ng l

ng, hoàn thành giao d ch 

ế

ươ

ượ

Question 8 Theo BC TM ĐT năm 2007 thì tr  ng i l n nh t đ i v i phát tri n c a TM ĐT Vi t nam là 

ạ ớ

ấ ố ớ

An 

ninh an toàn

Question 9  “Th

ng m i đi n t  là vi c  ng d ng các ph

ng ti n đi n t  và công ngh  thông tin nh m

ươ

ệ ử

ệ ứ

ươ

ệ ử

ằ  

t  đ ng hoá quá trình và các nghi p v  kinh doanh”. Đây là Th

ng m i đi n t  nhìn t  góc đ : 

ự ộ

ươ

ệ ử

ộ Truy n

ề  

thông

Question 10 Theo Internet World Stats, năm 2004, s  ng

i truy c p Internet trên toàn c u là h n 

ườ

ơ 800 tri u

ệ  

ng

i

ườ

Question 11 "Th

ng m i đi n t  liên quan đ n các ph

ng ti n thông tin đ  truy n: văn b n, trang web,

ươ

ệ ử

ế

ươ

 

đi n tho i Internet, video Internet." là đ nh nghĩa TM ĐT theo quan đi m 

ể c u trúc

Question 12 Cách g i nào KHÔNG đúng b n ch t th

ng m i đi n t  

ươ

ệ ử

Ch n m t câu tr  l i 

ả ờ

a  .  T t c  các ph

ng án đ u đúng 

ấ ả

ươ

 

b. Cyber trade (Th

ng m i đi u khi n

ươ

ể  

h c) 

c. Online trade (Th

ng m i tr c tuy n) 

ươ

ạ ự

ế

d. Electronic Business (Kinh doanh đi n t ) 

ệ ử

Question 13 "Th

ng m i đi n t  là m t môi tr

ng cho phép có th  mua bán các s n ph m,d ch v  và

ươ

ệ ử

ườ

 

thông tin trên Internet." là đ nh nghĩa TM ĐT theo quan đi m

Đáp án : 

Môi trường Kinh doanh

Question 14 Ch  ra y u t  KHÔNG ph i là l i ích c a Th

ng m i đi n t  

ế ố

ươ

ệ ử

Ch n m t câu tr  l i 

ả ờ

a. Tăng thêm c  h i kinh doanh

ơ ộ

 

b

  .  Giao d ch an toàn h n 

ơ

 

c. Gi m chi phí, tăng l i nhu n 

d. D ch v  khách hàng t t h n 

ố ơ

Question 15 ch  ra y u t  KHÔNG ph i l i th  c a Internet khi h  tr  các giao d ch v  b t đ ng s n

ế ố

ả ợ

ế ủ

ỗ ợ

ề ấ ộ

Ch n m t câu tr  l i 

ả ờ

a  .  S p x p các s n ph m theo thu c tính đ  đánh giá nhanh h n

ế

ơ

 

  

b. Xem s n ph m qua m ng, ti t ki m th i gian 

ế

c. D ch v  qua m ng gi m nhu c u đ n t n n i đ  xem 

ế ậ

ơ ể

d. Thông tin chi ti t v  s n ph m rút ng n th i gian ra quy t đ nh

ế ề ả

ế ị  

mua 

Question 16 Ch  ra h n ch  c a Th

ng m i đi n t

ế ủ

ươ

ệ ử

Ch n m t câu tr  l i 

ả ờ

a. Liên k t v i h  th ng thông tin c a nhà cung c p, nhà phân

ế ớ ệ ố

 

ph i 

b. Khó m  r ng ra th  tr

ng qu c t  

ở ộ

ị ườ

ố ế

c. Kh  năng ho t đ ng liên t c 24/7 

ạ ộ

2

background image

d

  .  Yêu c u v  h  th ng ph n c ng, ph n m m, n i m ng 

ề ệ ố

 

Question 17 Theo báo cáo TMĐT 2007, tính đ n cu i năm 2007 đã có trên 

ế

30  y b

an nhân dân t nh phê

 

duy t ch

ương trình, k  ho

ế

ạch phát tri n th

ương mại đi n t  t i đ a ph

ệ ử ạ ị

ương giai đoạn t i n

ớ ăm 2010.

Question 18 Ch  ra gi i pháp KHÔNG có chung tính ch t v i các gi i pháp còn l i

ấ ớ

Ch n m t câu tr  l i 

ả ờ

a. B o v  ng

i tiêu dùng 

ườ

b. . Hoàn thi n h  th ng chính sách pháp lí v  Th

ng m i đi n

ệ ố

ươ

ệ  

t  

c. B o h  s  h u trí tu  

ộ ở ữ

d

  .  .Chi n l

c  ng d ng th

ng m i đi n t  cho SMEs 

ế ượ ứ

ươ

ệ ử

 

Question 19 UN đ nh nghĩa v  TM ĐT “th

ng m i đi n t  là vi c th c hi n toàn b  ho t đ ng kinh

ươ

ệ ử

ạ ộ

 

doanh bao g m ...thông qua các ph

ng ti n đi n t ”

ươ

ệ ử

Đáp án : Marketing, bán hàng, phân ph i và thanh toán

Question 20 T  ch c nào đã đ a ra các H

ng d n c  th  v   ng d ng Internet vào Kinh doanh qu c t

ư

ướ

ụ ể ề ứ

ố ế

Ch n m t câu tr  l i 

ả ờ

a. WTO 
b. OECD 
c. APEC 
d

  .  UNCITRAL 

 

Question 21 Đ c tr ng nào KHÔNG ph i c a riêng th

ng m i đi n t

ư

ả ủ

ươ

ệ ử

Ch n m t câu tr  l i 

ả ờ

a. Các bên giao d ch không c n g p tr c ti p, không c n bi t nhau t

ế

ế

ừ 

tr

ướ

b. . S  tham gia c a các c  quan ch ng th c là t t y u 

ơ

ấ ế

c .  Thông tin th  tr

ng tr  thành công c  c nh tranh đ c l c 

ị ườ

ụ ạ

ắ ự

 

d. “Xoá nhoà” khái ni m biên gi i qu c gia 

Question 22 Theo BC TM ĐT năm 2007 thì c  c u đ u t  cho CNTT và TMĐT đ t l n nh t là 

ơ ấ

ầ ư

ạ ớ

Ch n m t câu tr  l i 

ả ờ

a  .  Ph n c ng 

 

b. Nh n th c v  th

ng m i đi n

ề ươ

ệ  

t  

c. an ninh m ng 

d. Đào t o 

e. Ph n m m 

Question 23 Y u t  nào tác đ ng tr c ti p nh t đ n s  phát tri n Th

ng m i đi n t

ế ố

ế

ấ ế ự

ươ

ệ ử

Ch n m t câu tr  l i 

ả ờ

a. Chính sách phát tri n Th

ng m i đi n t  

ươ

ệ ử

b

  .  C  s  pháp lý 

ơ ở

 

c. Các ch

ng trình đào t o v  Th

ng m i đi n

ươ

ươ

ệ  

t  

d. Nh n th c c a ng

i dân 

ứ ủ

ườ

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử (Kèm đáp án)

Tài liệu tham khảo về câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Thương mại điện tử dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh...tham khảo làm bài để củng cố kiến thức.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm
MÔN HỌC Thương mại điện tử Lượt tải: 43 Lượt xem: 5411
Thống kê thương mại Lượt tải: 5 Lượt xem: 4268
Giáo trình thương mại điện tử Lượt tải: 31 Lượt xem: 4233
Thương mại điện tử (E-Commerce) Lượt tải: 28 Lượt xem: 4118