Tài liệu

Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử (Kèm đáp án)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2015     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 37
Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử (Kèm đáp án) - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu tham khảo về câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Thương mại điện tử dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, qu
Câu h i ôn t p ch ng 1 ươ
Question 1
Ch ra lo i hình KHÔNG ph i giao d ch c b n trong Th ng m i đi n t ơ ả ươ
Ch n m t câu tr l i B2E
Question 2
Trong các y u t sau, y u t nào quan tr ng nh t đ i v i s phát tri n TMĐTế ế
Ch n m t câu tr l i: Công ngh thông tin
Question 3
Đi m : --/1
Ba c p đ phát tri n th ng m i đi n t ươ
c p đ 1 Th ng m i thông tinươ
c p đ 2
Th ng m i giaoươ
d ch
C p đ
3
Th ng m i tích h pươ
Question 4u c p đ phát tri n c a TM ĐT
C p đ
4
C p đ
2
C p đ
6
C p đ
5
C p đ
3
C p đ
1
Question 5
Theo Miniwatts Marketing Group s ng i s d ng Internet trên toàn c u năm 2008 c đ t ườ ướ 21,1%
Question 6 Trên sàn giao d ch hi n nay các doanh nghi p KHÔNG th làm gì
Ch n m t câu tr l i
a. Qu ng cáo
b . Ký k t h p đ ng ế
c. Gi i thi u hàng hoá, d ch
v
d. Tìm ki m kháchng ế
Question 7 Ch ra th t đúng c a quá trình m c c , giao d ch trên m ng
Ch n m t câu tr l i
a. Tìm ki m, th ng l ng, l a ch n, hoàn thành giao d ch ế ươ ượ
1
b . Tìm ki m, l a ch n, th ng l ng, ti p t c l a ch n, th ng l ng, hoàn thành giaoế ươ ượ ế ươ ượ
d ch
c. Tìm ki m, th ng l ng, l a ch n, ti p t c l a ch n và th ng l ng ế ươ ượ ế ươ ượ
d. Tìm ki m, l a ch n, th ng l ng, hoàn thành giao d ch ế ươ ượ
Question 8 Theo BC TM ĐTm 2007 thì tr ng i l n nh t đ i v i phát tri n c a TM ĐT Vi t nam An
ninh an toàn
Question 9 “Th ng m i đi n t là vi c ng d ng các ph ng ti n đi n t và công ngh thông tin nh mươ ươ
t đ ng hoá quá trình và các nghi p v kinh doanh”. Đây là Th ng m i đi n t nhìn t c đ : ự ộ ươ Truy n
thông
Question 10 Theo Internet World Stats, năm 2004, s ng i truy c p Internet trên toàn c u là h n ườ ơ 800 tri u
ng iườ
Question 11 "Th ng m i đi n t liên quan đ n các ph ng ti n thông tin đ truy n: văn b n, trang web,ươ ế ươ
đi n tho i Internet, video Internet." là đ nh nghĩa TM ĐT theo quan đi m c u trúc
Question 12 Cách g i nào KHÔNG đúng b n ch t th ng m i đi n t ươ
Ch n m t câu tr l i
a . T t c các ph ng án đ u đúng ươ
b. Cyber trade (Th ng m i đi u khi nươ
h c)
c. Online trade (Th ng m i tr c tuy n) ươ ế
d. Electronic Business (Kinh doanh đi n t )
Question 13 "Th ng m i đi n t m t môi tr ng cho phépth mua bánc s n ph m,d ch v ươ ư
thông tin trên Internet." là đ nh nghĩa TM ĐT theo quan đi m
Đáp án : Môi trường Kinh doanh
Question 14 Ch ra y u t KHÔNG ph i là l i ích c a Th ng m i đi n t ế ươ
Ch n m t câu tr l i
a. Tăng thêm c h i kinh doanhơ ộ
b . Giao d ch an toàn h n ơ
c. Gi m chi p, tăng l i nhu n
d. D ch v kch hàng t t h n ơ
Question 15 ch ra y u t KHÔNG ph i l i th c a Internet khi h tr các giao d ch v b t đ ng s n ế ế ề ấ
Ch n m t câu tr l i
a . S p x p các s n ph m theo thu c tính đ đánh giá nhanh h n ế ơ
b. Xem s n ph m qua m ng, ti t ki m th i gian ế
c. D ch v qua m ng gi m nhu c u đ n t n n i đ xem ế ơ
d. Thông tin chi ti t v s n ph m rút ng n th i gian ra quy t đ nhế ế
mua
Question 16 Ch ra h n ch c a Th ng m i đi n t ế ươ
Ch n m t câu tr l i
a. Liên k t v i h th ng thông tin c a nhà cung c p, nhà phânế
ph i
b. K m r ng ra th tr ng qu c t ườ ế
c. Kh năng ho t đ ng liên t c 24/7
2
Liên hệ quảng cáo

d . u c u v h th ng ph n c ng, ph n m m, n i m ng
Question 17 Theo báo cáo TMĐT 2007, tính đ n cu i năm 2007 đã có trên ế 30 y b an nhân dân t nh phê
duy t ch ương trình, k hoế ch phát tri n th ương mi đi n t t i đ a ph ương giai đon t i n ăm 2010.
Question 18 Ch ra gi i pháp KHÔNG chung tính ch t v i các gi i phápn l i
Ch n m t câu tr l i
a. B o v ng i tiêu dùng ườ
b. . Hoàn thi n h th ng chính sách pháp lí v Th ng m i đi n ươ
t
c. B o h s h u trí tu ở ữ
d . .Chi n l c ng d ng th ng m i đi n t cho SMEs ế ượ ươ
Question 19 UN đ nh nghĩa v TM ĐT “th ng m i đi n t là vi c th c hi n toàn b ho t đ ng kinh ươ
doanh bao g m ...thông qua các ph ng ti n đi n t ươ
Đáp án : Marketing, bánng, phân ph i và thanh toán
Question 20 T ch c nào đã đ a ra các H ng d n c th v ng d ng Internet vào Kinh doanh qu c t ư ướ ể ề ế
Ch n m t câu tr l i
a. WTO
b. OECD
c. APEC
d . UNCITRAL
Question 21 Đ c tr ngo KNG ph i c a riêng th ng m i đi n t ư ươ
Ch n m t câu tr l i
a. Các bên giao d ch không c n g p tr c ti p, không c n bi t nhau t ế ế
tr c ướ
b. . S tham gia c a các c quan ch ng th c là t t y u ơ ế
c . Tng tin th tr ng tr thành công c c nh tranh đ c l c ườ ụ ạ
d. “Xoá nh” khái ni m biên gi i qu c gia
Question 22 Theo BC TM ĐT năm 2007 thì c c u đ u t cho CNTT và TMĐT đ t l n nh t là ơ ư
Ch n m t câu tr l i
a . Ph n c ng
b. Nh n th c v th ng m i đi n ươ
t
c. an ninh m ng
d. Đào t o
e. Ph n m m
Question 23 Y u t nào tác đ ng tr c ti p nh t đ n s phát tri n Th ng m i đi n tế ế ế ươ
Ch n m t câu tr l i
a. Cnh sách phát tri n Th ng m i đi n t ươ
b . C s pháp lý ơ
c. Các ch ng trình đào t o v Th ng m i đi nươ ươ
t
d. Nh n th c c a ng i dân ườ
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử (Kèm đáp án)
Tài liệu tham khảo về câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Thương mại điện tử dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh...tham khảo làm bài để củng cố kiến thức.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm
MÔN HỌC Thương mại điện tử Lượt tải: 59 Lượt xem: 7449
Thương mại điện tử (E-Commerce) Lượt tải: 40 Lượt xem: 5214
Giáo trình thương mại điện tử Lượt tải: 35 Lượt xem: 4866
Thống kê thương mại Lượt tải: 6 Lượt xem: 4808