Tài liệu

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ + Giải đáp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5554     Tải về: 42     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ + Giải đáp - tài liệu, sách iDoc.Vn Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tham khảo ôn tập
Câu h i ôn t p môn Tài chính ti n t
1. Hi n t ng đôla hóa vi t nam (khái ni m, nguyên nhân, di n bi n, gi i pháp đ xu t) ượ ế
Khái ni m Đôla hóa: Đô la hoátrong m t n n kinh t khi ngo i t đ c s d ng m t cách r ng rãi thay ế ượ
th cho đ ng b n t trong toàn b ho c m t s ch c năng ti n t , n n kinh t đó b coi đô la hoá toàn b ho cế ế
m t ph n.
Nguyên nhân d n đ n hi n t ng đôla hóa: ế ượ
- Khi n n kinh t có t l l m phát (đ ng n i t ko n đ nh): s c mua c a đ ng n i t gi m, ng i dân tìm ế ườ
đ n các công c d tr khác, trong đó có các đ ng ngo i t uy tín. ế
- Khi ngu n ngo i t vào VN tăng lên (Vi n tr ODA tăng, đ u t n c ngoài vào VN nh FDI, FPI…, t ư ư ư
du l ch, ki u h i (ngo i t c a ki u bào n c ngoài), thu nh p b ng đôla c a các t ng l p dân c ngày càng m ướ ư
r ng do ng i VN làm vi c các công ty n c ngoài…) ườ ướ
- Xu th h i nh p qu c t , các n c đ u th c thi c ch th tr ng m , quan h giao l u kinh t , đ u tế ế ướ ơ ế ư ư ế ư
h p tác tác đ ng tr c ti p vào kinh t ti n t m i n c. ế ế ướ
Tác đ ng
- Tác đ ng tích c c:
+ là công c t b o v ch ng l m phát, tăng s an toàn đ i v i tài s n t nhân ư
+ Tăng c ng kh năng cho vay c a ngân hàng và h i nh p qu c tườ ế
+ H th p chi phí giao d ch
+ Thúc đ y th ng m i và đ u t . ươ ư
+ Thu h p chênh l ch t giá gi a 2 th tr g chính th c và phi chính th c. ườ
- Tác đ ng tu c c:
+ nh h ng đ n vi c ho ch đ nh các chính sách kinh t vĩ mô, đ c bi t là chính sách ti n t ưở ế ế
+ Làm gi m hi u qu thi hành các chính sách ti n t . Làm suy gi m nghiêm tr ng ch quy n qu c gia v
ti n t , gây khó khăn cho NHTW trong vi c đi u hành và th c thi chíh sách ti n t c a mình; làm cho đ ng n i t
nh y c m h n đ i v i các thay đ i bên ngoài ơ chính sách ti n t tr nên kém hi u qu ; tác đ ng đ n vi c ho ch ế
đ nh, th c thi chính sách t giá. Gây ra b t n đ nh trong h th ng ngân hàng.
+ Chính sách ti n t ph thu c n ng n vào n n KT M
+ làm m t đi ch c năng c a NHTW là ng i cho vay cu i cùng c a các NHTM ườ
2. Th c tr ng c a h th ng thanh toán đi n t t i VN
- N n kinh t ti n m t ế : Khi t l gi a thanh toán b ng ti n m t v i t ng các ph ng ti n thanh toánỉ ệ ươ
khác > 17% thì đ c g i là n n KT ti n m tượ
- Nguyên nhân c a n n kinh t ti n m t ế :
- Tác đ ng c a n n kinh t ti n m t: ế
+ Chi phí l u thông ti n m t caoư
+ N n ti n gi xu t hi n
+ tăng tình tr ng l u thu , tr n thu r a ti n ế ế
+ Gây ra tình tr ng m t an toàn
3. Di n bi n l m phát VN : tr i qa 2 giai đo n ế
GD1: L m phát cao (2007-2008)
- L m phát v t qua m c t i đa cho phép 9% ượ
- L m phát năm 2008 đ n nay là 22,3% ế
- L m phát năm 2007 đã m c 2 ch s 12,63%, 3 tháng đ u năm 2008 ti p t c tăng lên đ n m c ế ế
19,19%, cao g p 3 l n cùng kỳ và b ng ¾ m c 2007, đã v t qua m c theo m c tiêu đ ra cho c năm. ượ
+ nguyên nhân: - L m phát ti n t : năm 2007 vi c cung ti n VND ra l u thông tăng 30% (112.000 t ~ 7 t ư
USD) đ mua ngo i t các ngu n đ vào n c ta. ướ
-L m phát c u kéo: do đ u t bao g m đ u t công đ u t c a DN làm nhu c u v nguyên, ư ư ư
nhiên li u thi t b công ngh tăng; thu nh p dân c , c thu nh p do XKLD, t ng thân nc ngoài g i v ko đc ế ư
tính GDP; 1 b ph n dân c nhu c u m i (nh p kh u l ng th c); tăng giá xK ư ươ đ y giá 1 s HH DV
tăng.
- L m phát chi phí đ y: chi phí nguyên v t li u đ u vào ng m nh giá th tr ng tăng. ườ
- Tăng tr ng tín d ng trong h th ng NH quá nóng (năm 2006 cho vay 100.000 t ; năm 2007 choưở
vay 134.000 t )
- Tác đ ng thâm h t ngân sách nhà n c ướ
- Tình hình thiên tai, d ch b nh tràn lan
+ gi i pháp : -Hút ti n t l u thông v b ng chính sách ti n t th t ch t (tăng lãi su t, tăng t d tr b t ư
bu c trong TH NHTM t 5%-->11%, phát hành tín phi u kho b c ế
-Nâng cao hi u qu đ u t , gi m b t s c ép c a C/s ti n t đ n ho t đ ng c a NHTW và DN làm ư ế
cho vi c ch ng LP ko nh h ng đ n vi c tăng tr ng kt. ưở ế ưở
-S d ng chính sách tài khóa (tăng thu, gi m chi), phát hành trái phi u chính ph . ế
-H n ch tín d ng ngân hàng ế
GD2: suy gi m kinh t (T9/2008 ế 2009)
- Ch s giá tiêu dùng CPI T12/2008 so v i T11/2008 gi m0,7%
- Tình hình tăng tr ng kinh t gi m xu ng (2008 là 6,23%, năm 2009 là 5,3%)ưở ế
+ nguyên nhân: - Do kh ng ho ng kinh t toàn c u ế
-H u qu c a giai đo n l m phát cao
-Gi m giá chi phí đ u vào
+ gi i pháp: -Gi m lãi su t (14%--13%--12%--11%--7%--8%)
-Kích c u (h tr 4% lãi su t)
-Gi m t l d tr b t bu c (11%--10%--5%--3%)
-NHTM mua l i tín phi u kho b c ế
-Gi m thu ế
4. so sánh gi a lãi su t (LS) tín d ng (TD) trung dài h n và lãi su t tín d ng ng n h n
Tín d ng trung dài h n
- th i h n cho vay >1 năm đ n vài ch c ế
năm
- Đ c s d ng đ phát tri n quá trình tái s nượ
xu t theo chi u r ng ho c chi u sâu tăng m c
s n xu t và c a c i xã h i
- m c đ r i ro cao (bao g m r i ro cá bi t và ộ ủ
r i ro h th ng) hi u qu đ u t th ng d ư ườ
tính
- LS cao, tăng lên cùng th i h n vay.
Tín d ng ng n h n
- Có th i h n cho vay <12 thán g
- Nh m đáp ng các nhu c u v n ng n h n
nh b sung ngân qu , đ m b o yêu c u thanhư
toán đ n h n, b sung nhu c u v n l u đ ng ho cế ư
tiêu dùng cá nhân
- m c đ r i ro th p th i h n hoàn
v n nhanh, tránh đ c các r i ro v LS ượ
- LS th p
Vì sao nói lãi su t c a TD trung dài h n th ng cao h n TD ng n h n ườ ơ
- Vì TD trung dài h n mang l i l i nhu n cao h n TD ng n h n ơ
- Đ r i ro cao h n ph n bù r i ro là ph n LS ph i l n h n ơ ơ LS cao và tăng lên cùng th i h n vay.
- Chi phí giám sát, qu n lý kho n vay c a TD trung dài h n l n h n. ơ
Vì sao các kho n TD có cùng th i h n (kì h n) l i có m c lãi su t khác nhau
- Vì m c đích s d ng v n vay khác nhau
- Đ i t ng vay khác nhau ượ
- Quy t đ nh c a NN đ i v i t ng NHế
- Do chính sách ho t đ ng c a t ng NH
Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ + Giải đáp
Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức đã học.1 . Hiện tượng đô la hóa ở VN2 . Thực trạng hệ thống thanh toán điện tử ở VN3 . Diễn biến lạm phát ở VN. . .
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5554     Tải về: 42     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm