Tài liệu

Câu hỏi ôn tập môn Quản trị sản xuất .

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2652     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Quản trị sản xuất . - tài liệu, sách iDoc.Vn[url=http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/cau-hoi-on-tap-mon-quan-tri-san-xuat.428660.html]Câu hỏi ôn tập môn Quản trị sản xuất[/url]Các nh
Câu 1: Phân tích các k năng c a 1 qu n lý tr QTSX
Các nhà QTSX tr DN có th khi n m t DN thành công hay th t b i thông qua nh ng ế
quy t đ nh đúng sai c a h . Cũng gi ng nh các nhà QT nói chung, các nhà QT sx cũngế ư
th c hi n các ch c năng c b n c a QT nh : Ho ch đ nh, T ch c, Lãnh đ o, Ki m ơ ư
tra. Đ có th th c hi n t t các ch c năng này, nhà QT ph i có 3 lo i k năng:
a. K năng k thu t ho c chuyên môn nghi p v : Là kh năng c n thi t đ ế
th c hi n m t công vi c c th , nói cách khác là trình đ chuyên môn nghi p v c a
nhà QT. Thí d : th o ch ng trình đi n toán, so n th o h p đ ng pháp lý kinh doanh, ươ
thi t k c khí .v.v... ế ế ơ Đây là k năng r t c n cho QT viên c p c s h n là cho c p ơ ơ
QT viên trung gian ho c cao c p.
b. K năng nhân s : là nh ng ki n th c liên quan đ n kh năng cùng làm vi c, ế ế
đ ng viên và đi u khi n nhân s nh m t o s thu n l i và thúc đ y s hoàn thành
công vi c chung. M t vài k năng nhân s c n thi t : bi t cách thông đ t h u hi u, có ế ế
thái đ quan tâm tích c c đ n ng i khác, xây d ng không khí h p tác tr LĐ, tác đ ng ế ườ
và h ng d n nhân s tr t ch c đ hoàn thành các công vi c. ướ Đây là m t k năng
c n thi t tr b t kỳ t ch c nào, dù là ph m vi kinh doanh ho c phi kinh doanh. ế
c. K năng nh n th c hay t duy ư : đây là k năng khó nh t nh ng l i có vai ư
trò đ c bi t quan tr ng. C n có t duy chi n l c t t đ đ ra đúng đ ng l i csách ư ế ượ ườ
đ i phó có hi u qu vs nh ng b t tr c, đe d a, kìm hãm s ptri n đ i v i t ch c.
Nhà QT c n ph i có ph ng pháp t ng h p t duy h th ng, bi t phân tích m i lh ươ ư ế
gi a các b ph n, các vđ ... gi m nh ng s ph c t p r c r i xu ng m t m c đ
th ch p nh n đ c tr m t t ch c. ượ
Các nhà QT c n có 3 k năng trên nh ng t m quan tr ng c a chúng tùy thu c vào ư
các c p QT khác nhau tr t ch c (c p QT càng cao thì c n nhi u k năng v t ư
duy,c p QT th p thì c n nhi u k năng v chuyên môn k thu t). K năng v nhân s
đóng vai trò quan tr ng nh t, góp ph n th c hi n thành công các lo i k năng khác &
help đ t đ c thành công v m c tiêu chung c a c t ch c ượ
Câu 2 : Trình bày các ch c năng & nhi m v CB c a nhà
QTSX:
Các ch c năng c a ng i qu n tr là: ườ ho ch đ nh , t ch c , ki m soát , lãnh đ o , đ ng
viên, ph i h p và nhi m v c b n tr t ng ch c năng nh sau: ơ ư
Tr ch c năng ho ch đ nh:
− Quy t đ nh v t p h p sp ho c dv. ế
− Xây d ng k ho ch ti n đ , k ho ch năng l c sx. ế ế ế
− Thi t l p các d án c i ti n và các d án khác. ế ế
− Quy t đ nh ph ng pháp sx cho m i m t hàng. ế ươ
− L p k ho ch trang b máy móc và b trí nhà x ng, thi t b . ế ưở ế
Tr ch c năng t ch c:
− Ra quy t đ nh c c u t ch c c a h th ng sx nh : sx t p trung hay phân tán, tế ơ ư
ch c theo sp.
− Thi t k n i làm vi c, phân công trách nhi m cho m i ho t đ ng. ế ế ơ
− S p x p m ng l i nhân viên phân ph i hàng hoá và ti p nh n y u t đ u vào cho ế ướ ế ế
sx.
− Thi t l p các chính sách đ b o đ m s ho t đ ng bình th ng c a máy móc thi tế ườ ế
b .
Tr ch c năng ki m soát:
− Theo dõi và kích thích s nhi t tình c a nhân viên tr vi c th c hi n các m c tiêu.
− So sánh chi phí v i ngân sách; so sánh vi c th c hi n đ nh m c LĐ; so sánh t n kho
v i m c h p lý.
− Ki m tra ch t l ng. ượ
Tr ch c năng lãnh đ o:
− Thi t l p các đi u kho n h p đ ng th ng nh t. ế
− Thi t l p các chính sách nhân s ; các h p đ ng LĐ. ế
− Thi t l p các ch d n và phân công công vi c. ế
− Ch ra các công vi c c n làm g p.
Tr ch c năng đ ng viên:
− Th c hi n nh ng yêu c u qua các quan h lãnh đ o nh m c tiêu, mong mu n. ư
− Khuy n khích thông qua khen ng i, công nh n, khen tinh th n và th ng v t ch t. ế ưở
− Đ ng viên qua các công vi c phong phú và các công vi c thay đ i.
Tr ch c năng ph i h p:
− Th c hi n ph i h p qua các k ho ch th ng nh t; ph i h p các c s d li u đ c ế ơ ượ
chu n hoá.
− Theo dõi các công vi c hi n t i và gi i thi u các công vi c c n thi t. ế
− Báo cáo, cung c p tài li u và truy n thông.
− Ph i h p các ho t đ ng mua s m, giao hàng, thay đ i thi t k ... ế ế
− Ch u trách nhi m tr c KH v tr ng thái đ n hàng. ướ ơ
− Ch c năng giáo d c phát tri n nhân s , giúp đ đào t o công nhân.
Tóm l i, ch c năng QTSX th c hi n b i m t nhóm ng i ch u trách nhi m sx hàng ườ
hoá và dv cho xã h i. Ch c năng sx là m t ch c năng c b n DN, nó nh h ng t i ơ ưở
s thành công và phát tri n c a DN vì nó tác đ ng tr c ti p đ n các sp và dv cung c p, ế ế
nh h ng đ n chi phí và ch t l ng. ưở ế ượ
Câu 3 : Phân tích các nhóm y u t liên quan đ n vi c thi t kế ế ế ế
sp:
Bao g m 2 y u t : y u t m m, y u t c ng. ế ế ế
Nhóm y u t m m (qu n lí):ế
_ Marketing: tìm hi u, nghiên c u v TT đ bi t đc nhu c u c a TT, vi c này r t c n ế
thi t cho vi c thi t k sp.ế ế ế
_ Ngu n nhân l c: là thành ph n quan tr ng, là tài s n c đ nh chính c a DN.
_ Tài chính( hi u qu c a d án): n u nh ng d án TKSP th c hi n thành công & ế
mang l i l i nh n thì DN đã đ t đc m c tiêu v tài chính.
_ Ph i h p các phòng ban trong t ch c: t n d ng đc m i ngu n l c trong t ch c,
v n đ đc xem xét toàn di n h n, nhi u ph ng án h n. Gi m thi u đc s r i ro ơ ươ ơ
c a gi i pháp.
_ Chi n l c kinh doanh: chi n l c càng t t thì hi u qu c a vi c TKSP càng cao.ế ượ ế ượ
_ Nghiên c u & phát tri n: trên c s nh ng nghiên c u & thông tin thu th p đc, b t ơ
đ u xây d ng nh ng d án cho vi c TKSP. H n n a ph i phát tri n, đ i m i sp & ơ
công ngh đ sp ngày càng hoàn thi n h n. ơ
Nhóm y u t c ng (kĩ thu t):ế
_ Công ngh sx: công ngh , máy móc, thi t b có tác đ ng l n trong vi c nâng cao tính ế
năng kĩ thu t c a sp và nâng cao năng su t lao đ ng.
_ Ph ng ti n h tr .ươ
>>>> Nhóm y u t m m (qu n lý) là quy t đ nh: B i vì con ng i là tài s n quýế ế ườ
giá nh t c a doanh nghi p. Công ngh y u t không ph i l i th dài lâu ế ế
c a doanh nghi p, vì r t d b b t ch c, r t d b thay th . ướ ế
Câu 4: Hãy phân tích các y u t nh h ng đ n vi c ch nế ưở ế
l a quy trình
Tình hình th tr ng (TT) & c nh tranh: ườ
- Nhu c u TT
- Các đ i th canh tranh tr c ti p ế
- Các đ i th ti m năng
Các yêu c u v v n:
- M c đ c n v n c a t ng quy trình, công ngh
- Năng l c v n c a DN
- L a ch n quy trình, công ngh ít v n
Cung lao đ ng & chi phí (nhân s )
- Ngu n LĐ hi n t i t i DN
- Ngu n cung LĐ trên TT
- Chi phí cho LĐ theo công ngh s d ng
- Kh năng tuy n d ng LĐ c a DN
Kĩ năng qu n lí (c n có)
- T m nhìn c a nhà qu n tr
- Các kĩ năng qu n lí chung
- Các kĩ năng c n thi t đ i v i t ng quy trình ế
Cung nguyên v t li u (NVL) & chi phí
- Ngu n cung NVL th hi n quy mô DN
- Chi phí NVL, Chi phí NVL thay thế
Tình tr ng công ngh
- Chu kì s ng c a công ngh
- Sp công ngh cao thì r i ro công ngh càng cao
Câu 5 : So sánh s khác bi t c a quy trình sx:
Đ c đi m Dây chuy n Lô D án
1. S n ph m
D ng đ n hàng ơ Liên t c, lô
hàng l n
1 đ n vơ
Lu ng di chuy n c a sp Tu n t L n x n 1 đ n vơ
Câu hỏi ôn tập môn Quản trị sản xuất .
[url=http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/cau-hoi-on-tap-mon-quan-tri-san-xuat.428660.html]Câu hỏi ôn tập môn Quản trị sản xuất[/url]Các nhà QTSX tr DN có thể khiến một DN thành công hay thất bại thông qua những quyết định đúng sai của họ. Cũng giống như các nhà QT nói chung, các nhà QT sx cũng thực hiện các chức năng cơ bản của QT như : Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm tra. Để có thể thực...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2652     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm