Tài liệu

Câu hỏi ôn tập môn lý luận nhà nước và pháp luật cao học hành chính

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3469     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn lý luận nhà nước và pháp luật cao học hành chính - tài liệu, sách iDoc.Vn17 câu hỏi ôn tập môn lý luận nhà nước và pháp luật cao học hành chính
1
CÂU HI ÔN TP MÔNLUN NNƯỚC VÀ PHÁP
LUT CAO HC HÀNH CHÍNH
(Ca TS.LÊ THIÊN HƯƠNG)
C©u 1
C©u 1C©u 1
C©u 1: Tr×nh y kh¸i qu¸t ®Æc tr−ng b¶n cña nhµ n−íc ph¸p quyÒn
vµ ph©n biÖt nhµ n−íc ph¸p quyÒn víi nhµ n−íc cùc quyÒn trong lÞch sö
chøc quyÒn lùc nn−íc (5 ®iÓm).
C©u 2
C©u 2C©u 2
C©u 2: Tr×nh bµy c h×nh thøc thùc hiÖn ph¸p luËt. T¹i sao nãi ¸p
dông ph¸p luËt h×nh thøc thùc hiÖn ph¸p luËt ®Æc biÖt? Pn biÖt v¨n n
¸p dông ph¸p luËt víi v¨n n qui ph¹m ph¸p luËt (5 ®iÓm).
C©u 3
C©u 3C©u 3
C©u 3: y ph©n tÝch quan ®iÓm:
quyÒn lùc nhµ n−íc thèng nhÊt, cã
sù ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c¸c quan nhµ n−íc trong vc thùc hiÖn c¸c
quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t− pp
. thÓ hiÖn cña quan ®iÓm nµy trong
HiÕn ph¸p n¨m 1992 (®· ®−îc söa ®æi, sung m 2001) nh− thÕ o? (5
®iÓm).
C©u 4
u 4u 4
u 4: NhËn t vÒ ph¸p luËt t− s¶n, C.M¸c vt: "Ph¸p luËt cña c
«ng ch¼ng qua clµ ý chÝ cña giai p c «ng ®−îc ®Ò n thµnh luËt, mµ
néi dung ý chÝ ®ã do ®iÒu kiÖn sinh ho¹t vËt chÊt cña giai p c «ng
quyÕt ®Þnh".
y ph©n tÝch vµ liªn víi thùc tiÔn ph¸p luËt ViÖt Nam ®Ó m s¸ng
nhËn ®Þnh trªn (5 ®iÓm).
C©u 5
C©u 5C©u 5
C©u 5: y ph©n tÝch quan ®iÓm: quyÒn lùc nhµ n−íc thèng nhÊt, cã
sù ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c¸c quan nhµ n−íc trong vc thùc hiÖn c¸c
quyÒn p pp, nh ph¸p, t− ph¸p, sù thÓ hiÖn cña quan ®iÓm nµy trong
HiÕn ph¸p n¨m 1992 (®· ®−îc söa ®æi, sung m 2001) nh− thÕ o? (5
®iÓm).
2
C©u 6
C©u 6C©u 6
C©u 6: Tr×nh y quan niÖm vÒ ph¸p luËt vµ pn tÝch vai trß cña ph¸p
luËt ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n l
ý
nhµ n−íc. Theo anh (c), ®Ó t¨ng c−êng hiÖu
qu¶ ho¹t ®éng qu¶n nhµ n−íc, thèng pp luËt cÇn ®−îc hoµn thiÖn
theo h−íng o? T¹i sao? (5 ®iÓm).
C©u 7
C©u 7C©u 7
C©u 7: VÊn ®Ò chøc quyÒn lùc nhµ n−íc cña Nn−íc Céng h
héi cnghÜa ViÖt Nam ®−îc thÓ hiÖn nh− thÕ nµo trong HiÕn ph¸p ViÖt
Nam hiÖn nh (5 ®iÓm).
C©u 8:
C©u 8: C©u 8:
C©u 8: §iÒu 12 HiÕn ph¸p n¨m 1992 cña n−íc Céng hoµ héi chñ
nghÜa ViÖt Nam qui ®Þnh:
Nhµ n−íc qu¶n l
ý
héi b»ng ph¸p luËt, kh«ng
ngõng t¨ng c−êng ph¸p chÕ héi chñ nghÜa.
Anh, ch·y gi¶i:
- T¹i sao Nhµ n−íc ph¶i qu¶n x· héi ng ph¸p luËt?
- §Ó qu¶n lý héi b»ng ph¸p luËt cã hiÖu qu, ho¹t ®éng x©y dùng
ph¸p luËt cÇn ®¶m o nh÷ng nguyªn t¾c o? V× sao? (5 ®iÓm)
C©u
C©u C©u
C©u 9
99
9: Anh hay c h·y tr×nh y kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ
ph¸t trn cña thuyÕt vÒ nhµ n−íc ph¸p quyÒn vµ viÖc vËn dông thuyÕt
nµy vµo y dùng nn−íc ph¸p quyÒn ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay
(5 ®iÓm).
C©u 10:
C©u 10: C©u 10:
C©u 10: §iÒu 12 HiÕn ph¸p m 1992 cña n−íc Céng hoµ héi c
nghÜa ViÖt Nam qui ®Þnh:
Nhµ n−íc qu¶n l
ý
héi b»ng ph¸p luËt, kh«ng
ngõng t¨ng c−êng ph¸p chÕ héi chñ nghÜa.
y gi¶i i sao ph¶i qu¶n x· héi b»ng ph¸p luËt ®ång thêi kh«ng
ngõng t¨ng c−êng gi¸o dôc ®¹o ®øc (5 ®iÓm).
C©u 11
C©u 11C©u 11
C©u 11:
::
: §iÒu 26 HiÕn ph¸p n¨m 1992 (®· ®−îc söa ®æi, sung n¨m
2001) qui ®Þnh:
Nhµ n−íc thèng nhÊt qu¶n nÒn kinh quèc d©n b»ng
ph¸p luËt, ho¹ch, chÝnh s¸ch.
y gi¶i:
Liên hệ quảng cáo

3
- T¹i sao Nhµ n−íc ph¶i qu¶n nÒn kinh quèc d©n b»ng ph¸p
luËt?
- Néi dung qu¶n nn−íc b»ng ph¸p luËt ®èi víi nÒn kinh
? (5 ®iÓm).
C©u 12:
C©u 12:C©u 12:
C©u 12: Kh¸i qu¸t vÒ kiÓm st quyÒn lùc nhµ n−íc ph©n tÝch vc
kiÓm so¸t ®èi víi quyÒn nh ph¸p. Tõ kinh nghiÖm chøc ph¸p lý ViÖt
Nam hiÖn nay ®Ó xem xÐt møc ®é kiÓm st ®èi víi quyÒn hµnh ph¸p cña hÖ
thèng c c¬ quan nh cnh nhµ n−íc Trung −¬ng xuèng c¬ së (5 ®iÓm).
C©u 13:
C©u 13:C©u 13:
C©u 13: Pn biÖt hµnh vi hîp ph¸p vµ vi ph¹m ph¸p luËt. C¸c u
u thµnh vi ph¹m ph¸p luËt? Cho 01 vÝ cô thÓ vµ ph©n ch ®ã (5
®iÓm).
C©u 14
C©u 14C©u 14
C©u 14:
§iÒu 12 HiÕn ph¸p n¨m 1992 cña n−íc Céng hoµ x· héi c
nghÜa ViÖt Nam qui ®Þnh:
Nhµ n−íc qu¶n l
ý
héi b»ng ph¸p luËt, kh«ng
ngõng t¨ng c−êng ph¸p chÕ héi chñ nghÜa.
Anh, ch·y gi¶i:
- T¹i sao nhµ n−íc ph¶i qu¶n x· héi ng ph¸p luËt?
- §Ó qu¶n lý héi b»ng ph¸p luËt hiÖu qu¶, Nhµ n−íc cÇn ph¶i
lµm nh÷ng c«ng vc g×? V× sao? (5 ®iÓm)
C©u 15
C©u 15C©u 15
C©u 15:
::
: §iÒu 26 HiÕn ph¸p n¨m 1992 (®· ®−îc söa ®æi, sung n¨m
2001) qui ®Þnh: Nhµ n−íc thèng nhÊt qu¶n nÒn kinh tÕ quèc d©n b»ng
ph¸p luËt, kÕ hoach, chÝnh s¸ch.
y gi¶i:
- T¹i sao Nhµ n−íc ph¶i qu¶n nÒn kinh quèc d©n b»ng ph¸p
luËt?
- Mèi quan gi÷a pp luËt víi c«ng ho¹ch vµ chÝnh
s¸ch?
Liên hệ quảng cáo

Câu hỏi ôn tập môn lý luận nhà nước và pháp luật cao học hành chính
17 câu hỏi ôn tập môn lý luận nhà nước và pháp luật cao học hành chính
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Phân tích khái niệm hành chính Lượt tải: 17 Lượt xem: 11738
Xã hội học quản lý Lượt tải: 136 Lượt xem: 11635
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam Lượt tải: 6 Lượt xem: 10598
Giáo trình thẩm quyền hành chính Lượt tải: 80 Lượt xem: 10582