Tài liệu

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1000     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 - tài liệu, sách iDoc.VnCÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1,Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự Việt Nam Điều 1 của Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua tại kì họp thứ 7 Quốc hội…
background image

 

 

 

 

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1

Câu 1: Đ i t

ng đi u ch nh c a Lu t dân s  Vi t Nam

ố ượ

­ Đi u 1 c a B  Lu t Dân s  đ c Qu c h i thông qua t i kì h p th  7 Qu c h i

ự ượ

ộ  

khoá XI ngày 14-06-2005 và có hi u l c t  ngày 01-01-2006     

ệ ự ừ

­ quan h  nhân thân và quan h  tài s n

ả .-  quan h  c  b n và ch  y u c a xã h i

ệ ơ ả

ủ ế

ộ  

do nhi u ngành lu t đi u ch nh nên Lu t dân s  ch  đi u ch nh m t ph n các

ỉ ề

 

quan h  đó.

­ Ph m vi c a các quan h  tài s n và quan h  nhân thân mà Lu t dân s  đi u ch nh

ự ề

ỉ  

đ

c xác đ nh nh  sau:

ượ

ư

     +Quan h  tài s n

ả : quan h  xã h i đ

c hình thành gi a con ng

i v i nhau thông

ộ ượ

ườ ớ

 

qua m t tài s n nh t đ nh.( không đi u ch nh quan h  gi a ng

i v i tài s n.)

ấ ị

ệ ữ

ườ ớ

       Tài s n : đa d ng và phong phú, bao g m v t, ti n, gi y t  có giá và các quy n tài

ấ ờ

 

s n (Đi u 163 B  Lu t dân s  2005). - mang tính ch t trao đ i hàng hoá ti n t .

ề ệ

       Ch  th  tham gia có quy n bình đ ng và t  đ nh đo t.

ủ ể

ự ị

      +Quan h  nhân thân

: quan h  xã h i phát sinh t  m t giá tr  tinh th n nh  danh d ,

ừ ộ

ư

ự  

nhân ph m, uy tín c a cá nhân …không mang tính giá tr , không tính đ

c thành ti n ->

ượ

 

không ph i là đ i t

ng đ  trao đ i, chuy n d ch t  ch  th  này sang ch  th  khác.

ố ượ

ủ ể

ủ ể

       chia thành 2 nhóm: 

         -Quan h  nhân thân không g n v i tài s n

ả : là nh ng quan h  không mang 

đ n cho ch  th  c a nh ng giá tr  tinh th n đó b t c  m t l i ích v t ch t nào nh  danh

ế

ủ ể ủ

ấ ứ ộ ợ

ư

 

d , nhân ph m, tên g i, uy tín cá nhân v.v…

         -Quan h  nhân thân g n v i tài s n

ả : là nh ng quan h  có th  mang l i cho ch

ủ 

th  nh ng giá tr  tinh th n, nh ng l i ích v t ch t nh t đ nh, hay nói cách khác là các

ấ ị

 

quan h  mà trong đó có c  y u t  nhân thân và y u t  tài s n.

ả ế ố

ế ố

        -> xu t phát t  các quy n c  b n c a công dân đ

c ghi nh n trong Hi n pháp

ơ ả

ượ

ế

 

1992.

Câu 2: Ph

ng pháp đi u ch nh c a Lu t Dân s  Vi t Nam

ươ

      
         Ph

ng pháp đi u ch nh c a Lu t Dân s  là 

ươ

­ nh ng cách th c, bi n pháp tác đ ng c a ngành lu t đó lên các quan h  xã h i 

­ mang tính tài s n và các quan h  xã h i mang tính nhân thân 

­ làm cho các quan h  xã h i đó phát sinh, thay đ i hay ch m d t phù h p v i ý chí

 

và l i ích c a Nhà n

c.

ướ

        đ c tr ng sau:     

ư

­ Ch  th  tham gia vào các quan h  đ c l p và bình đ ng v i nhau

ủ ể

ệ ộ ậ

o v  t  ch c và tài s n.

ề ổ

o S  bình đ ng này th  hi n   ch  không có bên nào có quy n ra l nh, áp

ể ệ ở

 

đ t ý chí c a mình cho bên kia

­ Các ch  th  tham gia quan h  tài s n t  đ nh đo t, t  do cam k t, tho  thu n

ủ ể

ả ự ị

ạ ự

ế

ậ  

nh m vào nh ng m c đích, nhu c u, l i ích nh t đ nh c a h  nh ng ph i “không

ấ ị

ư

 

Nguyễn Văn Tín K09504

1

background image

 

 

 

 

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1

trái v i pháp lu t và đ o đ c xã h i” và “ không xâm h i đ n l i ích c a Nhà

ạ ế ợ

 

n

c, l i ích công c ng, quy n và l i ích h p pháp c a ng

i khác

ướ

ườ

­ Các quy n dân s

 c a các ch  th  trong quan h  pháp lu t dân s  đ

c chia

ủ ể

ự ượ

 

thành quy n đ i nhân và quy n đ i v t.

ố ậ

o Quy n đ i nhân là quy n c a ch  th  quy n đ i v i ch  th  nghĩa v ,

ủ ể

ố ớ

ủ ể

ụ  

đòi h i ch  th  nghĩa v  ph i th c hi n m t ho c m t s  hành vi nh t

ủ ể

ộ ố

ấ  

đ nh nh m tho  mãn nhu c u v  m i m t c a mình.

ề ọ

ặ ủ

o Quy n đ i v t là quy n c a ch  th  quy n th c hi n m t cách tr c ti p

ố ậ

ủ ể

ế  

ho c m t s  hành vi nh t đ nh đ i v i m t ho c m t kh i tài s n.

ộ ố

ấ ị

ố ớ

         
Ph

ng pháp đi u ch nh c a Lu t dân s  ch  y u nh m tác đ ng, thúc đ y các hành vi

ươ

ủ ế

 

tích c c, ch  đ ng và sáng t o c a các ch  th  trong vi c thi t l p và th c hi n các

ủ ộ

ủ ể

ế ậ

 

quan h  dân s , do v y trong ph

ng pháp đi u ch nh c a Lu t dân s , ngoài nh ng quy

ươ

 

ph m c m, quy ph m m nh l nh thì ph n l n là các quy ph m tuỳ nghi, quy ph m đ nh

ầ ớ

ị  

nghĩa h

ng d n cho các ch  th  tham gia nh ng x  s  pháp lý phù h p.

ướ

ủ ể

ử ự

          Đ c tr ng c a ph

ng pháp đi u ch nh c a Lu t dân s  là t o cho các ch  th

ư

ươ

ủ ể 

tham gia vào quan h  đó quy n t  tho  thu n – hoà gi i đ  l a ch n cách th c, n i

ề ự

ả ể ự

ộ  

dung gi i quy t các tranh ch p phát sinh trong quá trình th c hi n các quy n và nghĩa v

ế

ụ 

c a mình.Trong tr

ng h p không th  hoà gi i ho c tho  thu n đ

c thì có th  gi i

ườ

ượ

ể ả  

quy t các tranh ch p b ng con đ

ng Toà án theo trình t  th  t c t  t ng dân s  và ch

ế

ườ

ự ủ ụ ố ụ

ủ 

y u là trên c  s  yêu c u c a m t trong các bên.

ế

ơ ở

         

Các bi n pháp b o v  do Toà án và c  quan nhà n

c có th m quy n t o cho ch

ơ

ướ

ề ạ

ủ 

th  c a quan h  dân s  quy đ nh trong Đi u 9 B  Lu t Dân s  2005 g m có: công nh n

ể ủ

ậ  

quy n dân s  c a mình, bu c ch m d t hành vi vi ph m, bu c xin l i c i chính công

ự ủ

ỗ ả

 

khai, bu c th c hi n nghĩa v  dân s , bu c b i th

ng thi t h i.

ườ

ệ ạ

                   

Câu 3 : Nêu và phân tích nhi m v  c a Lu t Dân s  Vi t Nam

ụ ủ

    
Đo n 2, Đi u 1 B  Lu t Dân s  2005 

    Nhi m v  đó đ

c xác đ nh trên c  s  v  trí, vai trò và m c tiêu c a s  đi u ch nh

ượ

ơ ở ị

ủ ự ề

ỉ  

pháp lu t dân s  trong đi u ki n n n kinh t  th  tr

ng   n

c ta.

ế ị ườ

ở ướ

Ngoài nhi m v  nêu trên, Lu t Dân s  Vi t Nam còn có nhi m v  đáp  ng nh ng yêu

 

c u và 

đòi h i khách quan sau đây

 :

- B o v  s  h u toàn dân, tăng c

ng, khuy n khích, đ y m nh giao l u dân s , b o

ệ ở ữ

ườ

ế

ư

ự ả  

đ m đ i s ng và phát tri n s n xu t.

ờ ố

ể ả

- Pháp lu t Dân s  Vi t Nam là công c  pháp lý t o môi tr

ng thu n l i cho s  phát

ườ

ậ ợ

 

tri n kinh t  xã h i c a đ t n

c.

ế

ộ ủ

ấ ướ

- T o c  s  pháp lý ti p t c gi i phóng m i năng l c s n xu t, phát huy dân ch , b o

ơ ở

ế ụ

ự ả

ủ ả  

đ m công b ng xã h i, quy n con ng

i v  dân s .

ườ ề

- Góp ph n đ m b o cu c s ng c ng đ ng  n đ nh, lành m nh, gi  gìn và phát huy

ộ ố

 

truy n th ng và b n s c dân t c Vi t Nam

ả ắ

Nguyễn Văn Tín K09504

2

background image

 

 

 

 

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1

- Góp ph n xây d ng n n kinh t  hàng hoá nhi u thành ph n theo c  ch  th  tr

ng có

ế

ơ

ế ị ườ

 

s  quan lý c a Nhà n

c theo đ nh h

ng xã h i ch  nghĩa, th c hi n m c tiêu dân

ướ

ướ

 

giàu, n

c m nh, xã h i công b ng và văn minh.

ướ

Câu 4: Ngu n c a Lu t Dân s  Vi t Nam? M t văn b n pháp lu t c n tho

ậ ầ

ả 

mãn nh ng đi u ki n nào đ  đ

c coi là ngu n c a lu t dân s ?

ể ượ

       

- Là các văn b n quy ph m pháp lu t dân s

o  do c  quan Nhà n

c có th m quy n ban hành 

ơ

ướ

o theo nh ng trình t  lu t đ nh 

ự ậ ị

o nh m đi u ch nh các quan h  dân s  gi a các ch  th  trong m t kho ng th i

ự ữ

ủ ể

ờ  

gian và không gian nh t đ nh.

ấ ị

m t văn b n đ

c xem là ngu n c a Lu t Dân s  ph i đáp  ng các đi u ki n

ượ

ệ  

sau đây:

- ch a đ ng các quy t c x  s  đ  đi u ch nh các quan h  tài s n và quan h  nhân

ử ự ể ề

 

thân. văn b n không ch a đ ng các quy t c x  s  chung nh  b n án c a Toà án thì

ử ự

ư ả

 

không ph i là ngu n c a Lu t Dân s .

- Ch  nh ng c  quan đ

c pháp lu t quy đ nh m i có quy n ban hành văn b n quy

ơ

ượ

 

ph m pháp lu t dân s .

- ban hành theo đúng hình th c, trình t , th  t c lu t đ nh. Lu t ban hành văn b n quy

ủ ụ

ậ ị

 

ph m pháp lu t quy đ nh hình th c, th  t c, trình t  ban hành các văn b n quy ph m

ủ ụ

ạ  

pháp lu t.

- đ

c Nhà n

c b o đ m thi hành b ng các bi n pháp thích h p, trong đó quan tr ng

ượ

ướ

ọ  

nh t là c

ng ch  bu c thi hành và áp d ng ch  tài đ i v i ng

i có hành vi vi

ưỡ

ế

ế

ố ớ

ườ

 

ph m pháp lu t.

Câu 5: Phân lo i ngu n c a Lu t Dân s  Vi t Nam

m c đ  đi u ch nh và m c đ  hi u l c pháp lý và c  quan ban hành c a văn b n

ộ ề

ộ ệ ự

ơ

ả  

quy ph m pháp lu t dân s .

Trên c  s  đó, ngu n c a Lu t Dân s  Vi t Nam bao g m :

ơ ở

-

Hi n pháp:

ế

 

đ o lu t c  b n c a Nhà n

c,

ậ ơ ả

ướ

do Qu c h i – c  quan quy n l c Nhà n

c cao nh t c a n

c CHXHCN

ơ

ề ự

ướ

ấ ủ

ướ

 

Vi t Nam ban hành, 

trong đó các quy đ nh v  ch  đ  chính tr , ch  đ  kinh t  và các quy n c

ế ộ

ế ộ

ế

ơ 

b n c a công dân có v  trí quan tr ng có liên quan đ n Lu t Dân s .

ế

-

B  Lu t Dân s  và các b  lu t, đ o lu t khác có liên quan

ộ ậ

 đ n lu t dân s  nh  

ế

ư

B  Lu t Hàng h i, Lu t Hàng không, Lu t Th

ng m i, Lu t Đ t đai,

ươ

 

Lu t Hôn nhân và Gia đình, Lu t Doanh nghi p Nhà n

c, Lu t Công ty,

ướ

 

Lu t Doanh nghi p t  nhân v.v… 

ệ ư

Nguyễn Văn Tín K09504

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1

Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự Việt Nam Điều 1 của Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua tại kì họp thứ 7 Quốc hội khoá XI ngày 14-06-2005 và có hiệu lực từ ngày 01-01-2006 quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. Quan hệ cơ bản và chủ yếu của xã hội do nhiều ngành luật điều chỉnh nên Luật dân sự chỉ điều chỉnh một phần các quan hệ đó.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1458 Lượt xem: 115068
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 557 Lượt xem: 109892
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88429
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88429
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 244 Lượt xem: 73538
tâm lý học đại cương Lượt tải: 327 Lượt xem: 67011
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 253 Lượt xem: 52604
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51598