Tài liệu

Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 738     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 24
Tài liệu Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - 2 - tài liệu, sách iDoc.VnCâu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - 2,Cơ sở để công nhận chính phủ Defacto (chính phủ thực tế đó) là hợp pháp Công nhận trong luật quốc tế hiện đại được hiểu là hành…
background image

Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - 2 

 

10.Cơ sở để công nhận chính phủ Defacto (chính phủ thực tế đó) là hợp pháp 

Công  nhận  trong  luật  quốc  tế  hiện  đại  được  hiểu  là  hành  vi  pháp  lí  mang  tính 

chính  trị  của  quốc  gia  công  nhận,  dựa  trên  ý  chí  độc  lập  của  các  bên  công  nhận 

nhằm thể hiện thái độ của mình đối với đường lối chủ trương chính sách, chế độ 

kinh  tế,  chính  trị,  văn  hoá,  xã  hội  của  quốc  gia  được  công  nhận,  tạo  tiền  đề  cho 

việc  thiết  lập  các  quan  hệ  pháp  lí  quốc  tế,  mong  muốn  thiết  lập  quan  hệ  bình 

thường với quốc gia được công nhận. 

Hình thức công nhận chính phủ Defacto: là hình thức công nhận chính thức nhưng 

ở mức độ không đầy đủ & toàn diện có nghĩa là quan hệ với nhau ở một vài lĩnh 

vực nào đó.  

Việc công nhận quốc gia mới này bao hàm cả việc công nhận chính phủ mới nằm 

trong quốc gia đó. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên của hai thể loại, song trong sự 

trùng lắp đó tồn tại sự đối lập nhau vì quốc gia mới vẫn là một ,nhưng chính phủ 

mới có thể thay đổi. Chính phủ mới ra đời có 2 loại: 

background image

Ø  Chính  phủ  hợp  hiến  hợp  pháp  (chính  phủ  De  Jure)  chính  phủ  này  được  thành 

lập thông qua qui định trong hiến pháp hoặc trong pháp luật quốc gia đó. Những 

chính phủ này được thông qua trong việc bầu cử, luật quốc tế hiện đại không đặt ra 

việc công nhận chính phủ hợp hiến hợp pháp.(VD: HP Pháp qui định 7 năm bầu 

tổng thống một lần, tổng thống không được làm quá 2 nhiệm kỳ) 

Ø Chính phủ thực tế (chính phủ De Facto ): chính phủ này được thành lập không 

phù  hợp  với  hiến  pháp  &  pháp  luật  của  quốc  gia  đó  ,được  thành  lập  thông  qua 

cuộc đảo chính, luật quốc tế hiện đại chỉ đặt ra việc công nhận chính phủ De Facto 

(VD:  5/  97  Tướng  quân  Cavena  lật  đổ  tống  thống  nước  Côngô,  làm  tống  thống 

phải tị nạn ở nước ngoài & chết ở nước ngoài) 

Công nhận chính phủ mới này không phải là công nhận chủ thể mới của luật quốc 

tế mà là công nhận người đại diện “ hợp pháp” cho một quốc gia trong bang giao 

quốc tế. 

Sự  công  nhận  chính  phủ  thực  tế  (CP  Defacto)  là  hợp  pháp  phải  dựa  trên  những 

tiêu chí sau:  

ü  Chính  phủ  mới  phải  được  đông  đảo  quần  chúng  nhdân  tự  nguyện,  tự  giác  ủng 

hộ.  

ü  Chính  phủ  mới  phải  khả  năng  duy  trì  &  thực  hiện  được  quyền  lực  của  mình 

trong một thời gian dài ổn định, tự giải quyết được các công việc của đất nước 

background image

ü Chính phủ mới phải có khả năng kiểm soát được toàn bộ hoặc phần lớn lãnh thổ 

của quốc gia đó một cách độc lập & tự quản lí được mọi công việc của quốc gia. 

Căn cứ vào 3 điều kiện trên, tùy thuộc vào sự nhìn nhận của từng quốc gia để có 

sự công nhận chính phủ thực tế đó là hợp pháp, điều này cũng có nghĩa là sẽ có 

những quốc gia công nhận thực tế đó là hợp pháp nhưng cũng có những quốc gia 

sẽ không công nhận thực tế đó. 

11.So sánh phê chuẩn, phê duyệt & gia nhập 

· Phê chuẩn là sự đồng ý chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các 

bên ký kết (thông thường là cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước đó) xác nhận 

điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với mình. Thông thường những điều ước quốc 

tế  liên  quan  đến  vấn  đề  chính  trị,  ANQP,  biên  giới  lãnh  thổ  thì  phải  phê 

chuẩn.(VD: Ở VN vấn đề này được qui định tại điều 10 Pháp lệnh về ký kết thực 

hiện điều ước quốc tế năm 1993) 

· Phê duyệt là tuyên bố đơn phương ( hành vi pháp lí đơn phương)của cơ quan có 

thẩm quyền trong nước công nhận một đều ước quốc có hiệu lực đối với quốc gia 

mình. 

· Gia nhập là tuyên bố đơn phương của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, công 

nhận  một  điều  ước  quốc  tế  có  hiệu  lực  đối  với  quốc  gia  mình,  chính  thức  ràng 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - 2

Cơ sở để công nhận chính phủ Defacto (chính phủ thực tế đó) là hợp pháp Công nhận trong luật quốc tế hiện đại được hiểu là hành vi pháp lí mang tính chính trị của quốc gia công nhận, dựa trên ý chí độc lập của các bên công nhận nhằm thể hiện thái độ của mình đối với đường lối chủ trương chính sách, chế độ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của quốc gia được công nhận, tạo tiền đề cho việc thiết lập các quan hệ pháp lí quốc tế, mong muốn thiết lập quan hệ bình thường với quốc gia được công nhận. Hình thức công nhận chính phủ Defacto: là hình thức công nhận chính thức nhưng ở mức độ không đầy đủ & toàn diện có nghĩa là quan hệ với nhau ở một vài lĩnh vực nào đó.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1442 Lượt xem: 114067
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 553 Lượt xem: 108903
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88183
Có thể bạn quan tâm
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 234 Lượt xem: 72548
tâm lý học đại cương Lượt tải: 320 Lượt xem: 66195
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52088
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 183 Lượt xem: 51414