Tài liệu

Cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7523     Tải về: 19     Lượt mua: 3    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị - tài liệu, sách iDoc.VnCặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường
L I NÓI Đ U
Trong b i c nh toàn c u nói chung môi tr ng đang b ô nhi m tr m ườ
tr ng đ c bi t các n c đang phát tri n. Vi t Nam cũng n m trong tình ư
tr ng này trong quá trình xây d ng phát tri n kinh t . Do v y, b o v môi ế
tr ng m t trong nh ng v n đ quan tr ng đ c Đ ng nhà n c ta r tườ ượ ướ
quan tâm trong chi n l c phát tri n chung v kinh t h i trong giai đo nế ượ ế
công nghi p hoá hi n đ i hoá đ t n c. Đ m t s phát tri n b n v ng ư
c n ph i m t ch ng trình hành đ ng th ng nh t th b sung h tr ươ
l n nhau gi a phát tri n s n xu t v i công tác b o v và ki m soát môi tr ng. ườ
N u không m t chính sách đúng đ n v b o v môi tr ng, n n kinh t sế ườ ế
b thi t h i tr c m t cũng nh lâu dài. Đ ng th i s phát tri n c a đ t n c ướ ư ướ
cũng thi u b n v ng. Nh t trong nh ng năm g n đây do n n kinh t phátế ế
tri n n c ta đang đi lên con đ ng công nghi p hoá hi n đ i hoá đã đ y ướ ườ
m nh quá trình đô th hoá d n đ n tình tr ng môi tr ng đô th ngày càng ô ế ườ
nhi m. Do v y trong khuôn kh bài ti u lu n tri t h c này em xin d a vào c p ế
ph m trù tri t h c nguyên nhân - k t qu đ đ c p đ n m t s v n đ b c ế ế ế
xúc c a ô nhi m môi tr ng đô th và m t s bi n pháp kh c ph c s ô nhi m ư
môi tr ng đô th .ườ
1
I. V n d ng lý lu n tri t h c ế
(c p ph m trù nguyên nhân k t qu m i quan h bi n ch ng gi a ế
nguyên nhân và k t qu )ế
1. C p ph m trù nguyên nhân k t qu ế
Nguyên nhân là s tác đ ng gi a các m t hi n t ng quá trình gây ra các ư
bi n đ i nh t đ nh. ế
K t qu là nh ng bi n đ i xu t hi n do s tác đ ng l n nhau gi a cácế ế
m t hi n t ng quá trình mà có. ượ
d: Đô th hoá nguyên nhân c a s ô nhi m môi tr ng ngày càng ườ
tr m tr ng hay ch t th i công nghi p đ c h i nguyên nhân còn ô nhi m môi
tr ng là k t qu .ườ ế
2. M i quan h bi n ch ng gi a nguyên nhân và k t qu ế
M i quan h nhân qu tính khách quan, tính khách quan này quy đ nh
m i quan h nhân qu d a trên l p tr ng duy v t . ư
Do tính ph bi n c a m i liên h nhân qu nên m t nguyên nhân th ế
sinh ra nhi u k t qu , m t k t qu th cũng do nhi u nguyên nhân. Ta ế ế
th l y d trên th c t nh : nguyên nhân b u ôzôn b th ng nh h ng ế ư ư
đ n s c kh e và s t n t i c a loài ng i . Nh ng k t qu c a s ô nhi m môiế ự ồ ườ ư ế
tr ng cũng do nhi u nguyên nhân gây nên do con ng i , do công nghi p ,ườ ườ
ch t th i đ c h i ... và chính nh ng nguyên nhân này l i gây nên nhi u k t qu ế
khác... Nhi u nguyên nhân nh ng ch gây ra m t k t qu do v y mu n có đ c ư ế ượ
m t k t qu t t thì ph i bi t phát hi n nhi u nguyên nhân, ph i bi t h n ch ế ả ố ế ế ế
nh ng tác đ ng c a nguyên nhân ng c chi u t o đi u ki n cho nguyên nhân ượ
cùng chi u; ph i chú tr ng đ n nguyên nhân ch y u, nguyên nhân bên trong . ế ế
Ch ng h n nh trong quá trình b o v môi tr ng nh hi n nay thì m i ng i ư ườ ư ườ
cùng ý th c b o v thì s nhân lên thu n l i đ đ t đ c k t qu t t h n . ượ ế ả ố ơ
Ho c trong d án b o v môi tr ng c a Chính ph có thu n l i v v n đ u t ườ ư
n c ngoài và k thu t x ch t th i ... thì k t qu đ t hi u qu cao . Nh ngướ ế ư
th c t không ít nguyên nhân tác đ ng ng c chi u làm h n ch ho c tri t ế ượ ế
2
tiêu k t qu theo d đ nh. Có th l y ví d nh trong quá trình th c hi n d ánế ư
b o v môi tr ng, thì m t s cán b đ c giao nhi m v th c hi n l i ườ ượ
d ng tham nhũng c a công...
Khi xác đ nh m t m i liên h nhân qu c th trong m t th i gian nào đó
nguyên nhân tr c k t qu ch tác đ ng l n nhau m i gây ra s bi nướ ế ế
đ i. Nh ng khi xét c quá trình m i liên h nhân qu thì ta th y có th chuy n ư
đ i v trí cho nhau m t cách bi n ch ng .
d: b o v môi tr ng t tm i ng i ý th c gi gìn môi tr ng ườ ườ ườ
t t thì s đ a đ n k t qu môi tr ng trong s ch và là nguyên nhân c a s phát ư ế ế ườ
tri n kinh t đ t n c b n v ng, s c kho c a m i ng i đ c b o v t t ế ướ ườ ượ
h n ; kinh t đ t n c phát tri n b n v ng, m i ng i kho m nh thì đ aơ ế ướ ườ ư
đ n k t qu đ i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân m i đ c c i thi n .ế ế ượ
Nói chung , chúng luôn m i liên h ph bi n v i nhau tác đ ng qua ế
l i, qui đ nh s thâm nh p và chuy n hoá l n nhau c a s v t hi n t ng, quá ư
trình.
II. V n d ng vào th c t ế
1. M t s nguyên nhân c b n d n đ n ô nhi m môi tr ng đô th ơ ế ườ
M t k t qu do nhi u nguyên nhân và ng c l i , ô nhi m môi tr ng ế ượ ườ
đô th hi n nay do m t s nguyên nhân c b n sau đây t m t nguyên ơ
nhân ô nhi m môi tr ng cũng sinh ra nhi u k t qu . ườ ế
Trong nh ng năm g n đây do quá trình đô th hoádo tác đ ng c a c ơ
ch th tr ng giá đ t tăng cao nên nhi u ao h b l p d n đ xây nhà côngế ư ị ấ
trình th m chí n i không còn ao đ t tr ng n a d n đ n tình tr ng thi u ơ ế ế
rãnh thoát n c, n c th i t các h gia đình tràn ch y ra đ ng không ướ ướ ườ
h th ng thoát n c đi u này đã gây ô nhi m môi tr ng r t nghiêm tr ng ướ ườ
nhi u ch b ng p ngay c lúc tr i không m a th nói "thi u n c s ch ư ế ư
th a n c b n". ướ
Nhi u nhà máy tr c đây n m ngo i thành nay do đô th hoá đã l t vào ướ
gi a các đô th v i dân c đông đúc gây ô nhi m môi tr ng cho nh ng ng i ư ườ ư
s ng xung quanh.
3
Cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị
Cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị LỜI NÓI ĐẦU   Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy, bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường. Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường, nền kinh tế sẽ bị thiệt hại trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững. Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đẩy mạnh quá trình đô thị hoá dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm. Do vậy trong khuôn khổ bài tiểu luận triết học này em xin dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị.   MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I. Vận dụng lý luận triết học 1. Cặp phạm trù nguyên nhân kết quả 2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả II. Vận dụng vào thực tế 1. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị 2. Thực trạng hậu quả của việc ô nhiễm môi trường đô thị 3. Giải quyết mâu thuẫn & Biện pháp khắc phục KẾT LUẬN CHUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7523     Tải về: 19     Lượt mua: 3    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Vi sinh môi trường Lượt tải: 11 Lượt xem: 109344
HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ Lượt tải: 74 Lượt xem: 10240
Có thể bạn quan tâm