Tài liệu

CẢM NHẬN HÌNH ẢNH BẾP LỬA TRONG BÀI THƠ "BẾP LỬA" CỦA B NG VI T

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7846     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu CẢM NHẬN HÌNH ẢNH BẾP LỬA TRONG BÀI THƠ "BẾP LỬA" CỦA B NG VI T - tài liệu, sách iDoc.VnQuê hương - hai ch thiêng liêng mà trong tim m i ngư i ai cũng dành m t tình c m riêng. Nh ng tình c m y th t cao p và áng trân tr ng.
Web Vô Thường sưu tm & gii thiu
1
CM NHN HÌNH NH BP LA TRONG BÀI THƠ
"BP LA" CA BNG VIT
Quê hương - hai ch thiêng liêng mà trong tim mi người ai cũng dành mt tình cm riêng.
Nhng tình cm y tht cao đẹp và đáng trân trng. Ai đi xa nơi đất khách quê người vn luôn
hướng v quê hương - nơi chôn rau ct rn. Trong tâm khm mi người, ai cũng lưu gi nhng
âm thanh, cnh sc quê nhà, nhng k nim cm động và nht là tiếng ru u ơ, du ngt ca m,
mái tóc bc phơ ca bà - người đã tn to chăm chút, nuôi ta khôn ln.
Bài thơ Bếp la ca Bng Vit đã thi mt ngun sng mi thc tnh nhng năm tháng tui thơ
vào lòng triu con người. Nhng tình cm đẹp y được din t rt thơ...
Bếp la là tiếng thơ ca mt tm lòng có ci ngun ca mt tâm hn nhy cm và tinh tế,
phong phú và mi m. Trong ni nh ca nhà thơ, hình nh người bà bao gi cũng hin lên
cùng bếp la. Vì hoàn cnh gia đình, b m đi kháng chiến, tui thơ Bng Vit sng cùng bà.
Mi ngày ca tui thơ ln đận đều bt đầu t ngn la bà nhen. S sng ca cháu đã được
nhen lên và gi gìn cùng ngn la y. đất nào, ngn la cũng là ci ngun ca s sng, bếp
la nào cũng nhc nhn, tn to, bếp la nào cũng nng đượm, p iu.
Trong tâm thc ca tác gi, “mt bếp la p iu nng đượm” luôn túc trc, lng đọng; hìh nh
bà sóng đôi vi hình nh bếp la, gn vi s chăm chút cho đứa cháu luôn xa cha m.
Web Vô Thường sưu tm & gii thiu
2
“Mt bếp la” là động đến cõi cao sâu trong kí c ca mi người v hơi m gia đình nht là khi
xa nhà sng nơi xa lđip ng ngày dùng để din t cm xúc đang dâng lên cùng vi kí
c, hi tưởng. Bếp la hin lên nng nàn trong tình cm, dt dào trong cm xúc.
Toàn bài ging cm thương, nh nhung da diết như mun trào dâng ln át tt c.
Mi k nim thc dy là biết bao tâm tình sng dy. Mi k nim được bao bc trong ni nh
thương va trào dâng va sâu lng. C bài thơ là mt dòng tâm trng, mt dòng hi c. Ngn
t s vic sut my chc năm tri ch xuay quanh hình nh bếp la ca bà. La là ánh sáng, la
là hơi m. Bếp la lng thâm nuôi dưỡng mi gia đình, nuôi dưỡng c s sng này. Nép mình
trong bếp có gì mc mc, khiêm nhường hơn bếp la? nhng cũng có gì cao quý thiêng liêng
hơn? Cho nên nh v bếp la là nh v bà.
Bng Vit đã thi bng lên hết thy nhng bếp la “p iu nng đượm” trong ký c ca mi
chúng ta. Và c mi tình bà cháu đp như trong truyn c tích ca nhà thơ cũng như riêng ca
tui thơ chùng mình. Trong thơ ca còn có mi tình bà cháu nào cm động hơn? Mi tình bà
cháu đẹp như mt dòng sông, dòng sông êm đềm và trong vt, mt dòng sông ch đầy k nim.
Mt bếp la và mt làn sương sm. Nhng k nim trôi qua theo mt nhc điu tâm tình âm ĩ
thm thì trin miên như ni nh cht thơ lan to trong tng con chc sc màu, hương v,
c và hn người, tình người lan to vào cnh, p thành tình yêu quê hương.
Ôi kì l và thiêng liêng - bếp la!
Đó là li tht lên t nim trân trng, biết ơn cũng là li tht lên khi cht nhn ra trong mt vt
đơn sơ, li n náu bao điu kì diu. Hình nh bếp la c cháy, trong nhng k nim ca tình
cháu. Cháu bt đầu biết đến mùi khói t khi lên bn, thì đó cũng là nhng năm đói kh, chiến
tranh ác lit. Bi thế mùi khói t nhng năm đầu đời đến tn bây gi vn c còn nguyên trong
c, chng th tiêu tan. “Lên bn tui cháu đã quen múi khói”… Đon thơ tht cm động, dù
cho ngn la hung tàn ca gic đang thiêu hu làng xóm thì chính bếp la m cùng, ân cn ca
đang nhen lên s sng. Bà đã chu đựng tt c vt v, khó khăn, hy sinh, mt mát. Vì vy
nhng gì b thiêu cháy trong ngn la dã man, k l thay đang hi sinh trong ngn la ca lòng
bà. Ngn la y, bếp la y đã sưởi m tâm hn đứa cháu ngây thơ t nhng tháng năm lên
bn. Kì l và thiêng liêng nht là tình yêu quê hương, x s bt đầu t s gn bó vi nhng gì
đơn sơ, bình d và gn gũi nht. Tình bà cháu gn bó vi lòng yêu nước tht thiêng liêng, cao
c. Cháu ln khôn trưởng thành trong đôi bàn tay nâng niu trong tm lòng yêu thương vo hn
ca bà. Ngn la mà bà đã nhóm lên t “bếp la” y đã sưởi m và soi sáng cuc đời đi lên
phía trước ca cháu.
đứa cháu hiếu tho y đã ln, đã đi rt xa nơi bếp la ca bà, đã biết đến ngn khói trăm
min, đã vui vi ngn la trăm nhà. Nhưng trong lòng cháu ch nh v ngn khói đã làm nhèm
mt cháu, chì nh v ngn la to tn nng mưa nơi góc bếp ca bà. Cháu chng bao gi quên
“bếp la”, bi đó là ci ngun, bi cuc đời cháu đã được nhen lên t ngn la y. Ngn la
ca bà đã cháy trong lòng cháu, mt bếp la mi ca cuc đời đã nhen lên ngn la ca s
sng truyn đời, bt dit!
Web Vô Thường sưu tm & gii thiu
3
“Bếp la” là bài thơ cm động, tình cm dt dào trong lòng đã tìm đến mt ging điu, mt
nhp điu tht phù hp. y là ging nng đượm ca la, y là nhp bp bng ca la, ging k
l c tràn ra, dâng lên mt ngày mt nng nàn, m nóng…
Bng Vit đã khéo la chn và sp xếp để hình nh người và bà bếp la luôn đi đôi vi nhau.
Đọc “Bếp la” chng nhng thy được mt dòng tâm s sâu nng, dt dào mà nhà thơ còn
mun đề cao mt điu rt đỗi gin d: “Tình yêu quê hương đất nước bt ngun t nhng cái c
th gn gũi, thân thương vi mi con người”.
CẢM NHẬN HÌNH ẢNH BẾP LỬA TRONG BÀI THƠ "BẾP LỬA" CỦA B NG VI T
Quê hương - hai ch thiêng liêng mà trong tim m i ngư i ai cũng dành m t tình c m riêng. Nh ng tình c m y th t cao p và áng trân tr ng. Ai i xa nơi t khách quê ngư i v n luôn hư ng v quê hương - nơi chôn rau c t r n. Trong tâm kh m m i ngư i, ai cũng lưu gi nh ng âm thanh, c nh s c quê nhà, nh ng k ni m c m ng và nh t là ti ng ru u ơ, d u ng t c a m , mái tóc b c phơ c a bà - ngư i ã t n t o chăm chút, nuôi ta khôn l n. Bài thơ B p l a c a B ng Vi t ã th i m t ngu n s ng m i th c t nh nh ng năm tháng tu i thơ vào lòng tri u con ngư i. Nh ng tình c m p y ư c di n t r t thơ... B p l a là ti ng thơ c a m t t m lòng có c i ngu n c a m t tâm h n nh y c m và tinh t , phong phú và m i m . Trong n i nh c a nhà thơ, hình nh ngư i bà bao gi cũng hi n lên cùng b p l a. Vì hoàn c nh gia ình, b m i kháng chi n, tu i thơ B ng Vi t s ng cùng bà. M i ngày c a tu i thơ l n n u b t u t ng n l a bà nhen. S s ng c a cháu ã ư c nhen lên và gi gìn cùng ng n l a y.                                           t nào, ng n l a cũng là c i ngu n c a s s ng, b p l a nào cũng nh c nh n, t n t o, b p l a nào cũng n ng ư m, p iu. Trong tâm th c c a tác gi , “m t b p l a p iu n ng ư m” luôn túc tr c, l ng ng; hìh nh bà sóng ôi v i hình nh b p l a, g n v i s chăm chút cho a cháu luôn xa cha m .
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7846     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm
Để học tốt ngữ văn 10 Lượt tải: 268 Lượt xem: 43407
Còn chút gì để nhớ Lượt tải: 1 Lượt xem: 37434
Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Lượt tải: 69 Lượt xem: 32844