Tài liệu

cach giai mot so bai toan lien quan den ti so

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 97     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:      
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu cach giai mot so bai toan lien quan den ti so - tài liệu, sách iDoc.Vncach giai mot so bai toan lien quan den ti so,giảI một số bài toán liên quan đến tỉ sốPhần thứ nhất đặt vấn đề Trong chương trình tiểu học ,việc giải các bài toán chiếm một…
gi¶I mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè
PhÇn thø nhÊt
®Æt vÊn ®Ò
Trong ch¬ng tr×nh tiÓu häc ,viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n chiÕm mét vÞ trÝ rÊt quan
träng. §îc thÓ hiÖn qua c¸c quy t¾c to¸n häc, kh¸i niÖm to¸n häc ®Òu ®îc gi¶ng d¹y
th«ng qua gi¶i to¸n. ViÖc gi¶i to¸n gióp häc sinh cñng cè vËn dông c¸c kiÕn thøc, rÌn
luyÖn kØ n¨ng tÝnh to¸n . §ång thêi qua viÖc gi¶i to¸n cho häc sinh mµ gi¸o viªn cã
thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng mÆt m¹nh mÆt yÕu cña tõng häc sinh vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng t duy
®Ó tõ ®ã gióp häc sinh ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o trong häc tËp.
Híng dÉn häc sinh t×m ra lêi gi¶i ®óng vµ hay lµ rÊt khã. §¹i ®a sè gi¸o viªn
chØ híng dÉn häc sinh gi¶i c¸c bµi to¸n trong s¸ch gi¸o khoa Ýt khi ®Ò cËp ®Õn c¸c bµi
to¸n kh¸c trong c¸c tµi liÖu tham kh¶o, c¸c bµi to¸n n©ng cao. C¸c bµi to¸n liªn quan
®Õn tØ sè cã néi dung rÊt réng vµ cã nhiÒu bµi to¸n khã, chÝnh v× thÕ viªc híng dÉn
gi¶ng d¹y, rÌn kØ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè cßn cã phÇn h¹n chÕ ®èi
víi c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh. §Ó d¹y tèt c¸c bµi to¸n d¹ng nµy ®iÒu tríc tiªn gi¸o viªn
ph¶i yªu nghÒ mÕn trÎ, thùc sù quan t©m ®Õn häc sinh, tõ ®ã ph¶i ®Çu t nghiªn cøu,
t×m tßi,s¸ng t¹o ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ cho tõng tiÕt d¹y , ®Æc biÖt lµ c¸c tiÕt rÌn
kØ n¨ng vµo buæi chiÒu. §iÒu nµy sÎ ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña häc sinh kh¸, giái,
h¬n thÕ n÷a qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu t×m tßi th× tr×nh ®é chuyªn m«n cña gi¸o viªn
còng ®îc n©ng lªn. Tõ nh÷ng ®iÒu nµy t«i thÊy viÖc t×m ra nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c
bµi to¸n cã liªn quan ®Õn tØ sè ®Ó gi¶ng d¹y cho häc sinh lµ cÇn thiÕt. V× vËy t«i ®· cè
g¾ng nghiªn cøu, t×m tßi tham kh¶o nªn m¹nh d¹n ®em ra mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i
c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn tØ sè, nh»m ®¸p øng mét phÇn nµo trong viÖc ®æi míi vµ
n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. §Æc biÖt lµ d¹y häc ®èi víi ®èi tîng häc sinh kh¸ giái.
ChÝnh v× lÏ ®ã mµ trong thêi gian gÇn ®©y t«i ®· t×m hiÓu ,nghiªn cøu mét sè c¸ch gi¶i
c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè ®Ó ¸p dông vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña m×nh
PhÇn thø hai:
Néi dung
I. C¬ së lÝ luËn
1C¬ së khoa häc.
Trong ho¹t ®éng d¹y vµ häc th× kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn ph¬ng ph¸p d¹y vµ
ph¬ng ph¸p häc. Hai ho¹t ®éng ®ã diÔn ra song song , nÕu chØ chó ý ®Õn viÖc truyÒn
thô kiÕn thøc cho häc sinh mµ kh«ng chó ý dÕn viÖc h×nh thµnh kØ n¨ng cho häc sinh
th× qu¸ tr×nh d¹y häc sÎ kh«ng mang l¹i kÕt qu¶ cao. Khi häc sinh kh«ng nhËn thøc ®-
îc b¶n chÊt vÊn ®Ò th× kh«ng h×nh thµnh ®îc kØ n¨ng , kØ x¶o tõ ®ã kh«ng nhËn thøc
®óng ®¾n , ®¸p øng yªu cÇu thùc tiÓn, sÎ xÈy ra nh÷ng t×nh huèng mµ häc sinh kh«ng
thÓ xö lÝ ®îc .Cho dï cã d¹y lîng kiÕn thøc rÊt nhiÒu nhng häc sinh kh«ng ®Þnh híng
®îc d¹ng to¸n vµ ph¬ng ph¸p gi¶i d¹ng ®ã th× kh«ng gi¶i quyªt ®îc nhiÖm vô d¹y
häc.
2 C¬ së thùc tiÓn.
Trong thùc tÕ th× häc sinh lu«n cã c¸c tr×nh ®é kh¸c nhau .§èi víi häc sinh
kh¸, giái th× viÖc d¹y häc gãi gän c¸c bµi to¸n trong s¸ch gi¸o khoa th× cha ph¸t huy
®îc n¨ng lùc cña c¸c em. VËy ®Ó ph¸t huy ®îc n¨ng lùc , kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cho c¸c
em th× ph¶i më réng kiÕn thøc cho c¸c em.
T«i thÊy qua viÖc d¹y c¸c bµi to¸n trong s¸ch gi¸o khoa th× chóng ta cÇn
ph©n lo¹i ®èi tîng häc sinh ®a c¸c bµi to¸n n©ng cao vµo cho häc sinh kh¸, giái, trong
®ã cã c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè.( §èi víi líp 4,5)
Bªn c¹nh ®ã cã rÊt nhiÒu gi¸o viªn cha ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh, cha
t×m tßi, s¸ng t¹o , suy nghÜ ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña b¶n th©n
nh»m ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña häc sinh kh¸, giái. C¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn tØ sè
chiÕm mét phÇn rÊt lín trong c¸c bµi to¸n n©ng cao ë tiÓu häc ChÝnh v× thÕ t«i ®· su
tÇm nghiªn cøu ®em ra mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n nµy ®Ó d¹y cho häc sinh
kh¸ giái nh»m ph¸t huy n¨ng lùc cña häc sinh kh¸ giái.
ii.Thùc tr¹ng
1. §èi víi gi¸o viªn.
Mét sè gi¸o viªn trong khi d¹y cha chó t©m ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh
®Ó n©ng cao n¨ng lùc cho häc sinh kh¸, giái . Mét sè kh¸c th× n¨ng lùc chuyªn m«n
cßn h¹n chÕ nhng qu¸ tr×nh tù häc , tù t×m tßi , s¸ng t¹o cßn Ýt. T«i thiÕt nghÜ t×m ra
nhiÒu ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n c¸c d¹ng nãi chung vµ c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè nãi
riªng cho häc sinh th× buéc ngêi gi¸o viªn ph¶i t×m tßi ,suy nghÜ . §iÒu ®ã sÎ lµm cho
n¨ng lùc chuyªn m«n cña gi¸o viªn ®îc n©ng cao.
Liên hệ quảng cáo

2. §èi víi häc sinh.
Trong mçi líp häc lu«n cã sù chªnh lÖch vÖ tr×nh ®é. §èi víi häc sinh trung
b×nh th× lµm ®îc c¸c bµi tËp theo yªu cÇu cña chuÈn kiÕn thøc kØ n¨ng lµ ®ñ. Cßn ®èi
víi häc sinh kh¸ , giái th× c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa theo yªu c©u lµ cßn dÔ,
gi¸o viªn chØ cÇn híng dÉn qua thËm chÝ ®«i lóc kh«ng cÇn híng dÉn c¸c em còng
lµm ®îc. Do ®ã c¸c em tù tho¶ m·n víi viÖc häc cña m×nh nªn c¸c em kh«ng cÇn häc
nhiÒu dÉn ®Õn ý thøc häc cña c¸c em cha cao kh«ng chÞu t×m tßi , suy nghÜ. NÕu chØ
gãi gän nh thÕ th× khi gÆp mét bµi to¸n n©ng cao c¸c em sÎ gÆp lóng tóng ngay. ViÖc
®em c¸c bµi to¸n n©ng cao dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc mét c¸ch kÞp thêi ®Ó t×m
ra híng gi¶i c¸c bµi to¸n ®ã th× sÎ t¹o nªn kØ n¨ng vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo
viÖc gi¶i to¸n cña c¸c em lµ rÊt tèt. Do ®ã khi gÆp c¸c bµi to¸n n©ng cao c¸c em sÎ dÔ
dµng nhËn ra d¹ng to¸n ®Ó t×m c¸ch gi¶i quyÕt bµi to¸n ®ã.
III.Kinh nghiÖm gi¶I mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè.
1.Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Ðn tØ sè.
a) Ph¬ng ph¸p ®a tØ sè vÒ so víi ®¹i lîng kh«ng ®æi.
Bµi to¸n 1.
Sè häc sinh giái cña mét líp qua ®ît kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× I b»ng
3
1
sè häc sinh cßn l¹i cña líp . §Õn ®ît kiÓm tra ®Þnh k× cuèi k× I cã thªm hai em ®¹t lo¹i
giái nªn sè häc sinh giái b»ng
2
1
sè häc sinh cßn l¹i cña líp. Hái líp ®ã cã bao nhiªu
em?
Ph©n tÝch: Ta thÊy sè häc sinh giái gi÷a häc k× I vµ cuèi häc k× I thay ®æi, sè
häc sinh cßn l¹i gi÷a häc k× I vµ cuèi häc k× I thay ®æi cßn sè häc sinh cña c¶ líp gi÷a
häc k× I vµ cuèi häc k× I lµ kh«ng thay ®æi . Nªn ta ®a tØ sè trªn vÒ so víi ®¹i lîng
kh«ng ®æi ( sè häc sinh c¶ líp).
Gi¶i:
Gi÷a häc k× I sè häc sinh giái b»ng
3
1
sè häc sinh cßn l¹i cña líp . VËy sè häc sinh
giái gi÷a k× I b»ng
4
1
sè häc sinh c¶ líp
T¬ng tù cuèi häc k× I sè häc sinh giái b»ng
3
1
sè häc sinh c¶ líp
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

cach giai mot so bai toan lien quan den ti so

giảI một số bài toán liên quan đến tỉ sốPhần thứ nhất đặt vấn đề Trong chương trình tiểu học ,việc giải các bài toán chiếm một vị trí rất quan trọng. Được thể hiện qua các quy tắc toán học, khái niệm toán học đều được giảng dạy thông qua giải toán. Việc giải toán giúp học sinh củng cố vận dụng các kiến thức, rèn luyện kỉ năng tính toán . Đồng thời qua việc giải toán cho học sinh mà giáo viên có thể phát hiện những mặt mạnh mặt yếu của từng học sinh về kiến thức, kĩ năng tư duy để từ đó giúp học sinh phát huy tính chủ động sáng tạo trong học tập. Hướng dẫn học sinh tìm ra lời giải đúng và hay là rất khó. Đại đa số giáo viên chỉ hướng dẫn học sinh giải các bài toán trong sách giáo khoa ít khi đề cập đến các bài toán khác trong các tài liệu tham khảo, các bài toán nâng cao. Các bài toán liên quan đến tỉ số có nội dung rất rộng và có nhiều bài toán khó, chính vì thế viêc hướng dẫn giảng dạy, rèn kỉ năng giải các bài toán liên quan đến tỉ số còn có phần hạn chế đối với cả giáo viên và học sinh. Để dạy tốt các bài toán dạng này điều trước tiên giáo viên phải yêu nghề mến trẻ, thực sự quan tâm đến học sinh, từ đó phải đầu tư nghiên cứu, tìm tòi,sáng tạo đề ra những biện pháp cụ thể cho từng tiết dạy , đặc biệt là các tiết rèn kỉ năng vào buổi chiều. Điều này sẻ phát huy tối đa khả năng của học sinh khá, giỏi, hơn thế nữa qua quá trình nghiên cứu tìm tòi thì trình độ chuyên môn của giáo viên cũng được nâng lên. Từ những điều này tôi thấy việc tìm ra những phương pháp giải các bài toán có liên quan đến tỉ số để giảng dạy cho học sinh là cần thiết. Vì vậy tôi đã cố gắng nghiên cứu, tìm tòi tham khảo nên mạnh dạn đem ra một số phương pháp giải các bài toán có liên quan đến tỉ số, nhằm đáp ứng một phần nào trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt là dạy học đối với đối tượng học sinh khá giỏi. Chính vì lẽ đó mà trong thời gian gần đây tôi đã tìm hiểu ,nghiên cứu một số cách giải các bài toán liên quan đến tỉ số để áp dụng vào công tác giảng dạy của mìnhPhần thứ hai: Nội dung I. Cơ sở lí luận 1Cơ sở khoa học. Trong hoạt động dạy và học thì không thể không nói đến phương pháp dạy và phương pháp học. Hai hoạt động đó diễn ra song song , nếu chỉ chú ý đến việc truyền thụ kiến thức cho học sinh mà không chú ý dến việc hình thành kỉ năng cho học sinh thì quá trình dạy học sẻ không mang lại kết quả cao. Khi học sinh không nhận thức được bản chất vấn đề thì không hình thành được kỉ năng , kỉ xảo từ đó không nhận thức đúng đắn , đáp ứng yêu cầu thực tiển, sẻ xẩy ra những t

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 97     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:      
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 161551
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 262 Lượt xem: 112961
Có thể bạn quan tâm