Tài liệu

các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3775     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập - tài liệu, sách iDoc.VnTrong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự vận động và ph
Câu 01: Phân ch các m c tiêu, đ ng l c trong qu n lý, liên h v n đ ti n
l ng và thu nh p. Nêu gi i pháp ? ươ
BÀI LÀM
Trong ho t đ ng qu n thì m c tiêu đ ng l c hai v n đ quan tr ng nh t, quy t đ nh s ế
v n đ ng và phát tri n c a h th ng qu n lý. N m v ng khái ni m v m c tiêu, đ ng l c và m i
quan h c a chúng, n qu n s bi t cách tác đ ng hi u qu nh m thúc đ y h th ng nhanh ế
chóng đ t đ c nh ng m c tiêu đã đ c xác đ nh. ượ ượ
M c tiêu c a qu n tr ng thái t ng lai ch th mong mu n đ t đ c trong quá trình ươ ượ
v n đ ng c a h th ng t i th i gian không gian xác đ nh. tiêu đích m i ho t đ ng c a
h th ng h ng t i, nó đ nh h ngchi ph i s v n đ ng c a toàn b h th ng qu n lý. M c tiêu ướ ướ
qu n lý ph i đ c xác đ nh tr c đ chi ph i, d n d t c ch th đ i t ng qu n lý trong toàn b ư ướ ượ
quá trình ho t đ ng. M c tiêu trong qu n lý cũng là s n ph m qu n lý c a ch th qu n lý, nó đ c ư
xây d ng d a trên s nh n th c c a ch th qu n lý v quy lu t v n đ ng c a h th ng qu n lý và
các v n đ có liên quan .
Vi c xác đ nh m c tiêu trong qu n ý nghĩa đ c bi t quan tr ng đ i v i s t n t i và phát
tri n c a toàn b h th ng qu n lý b i vì n u xác đ nh m c tiêu sai, m i ho t đ ng c a h th ng s ế
tr thành nghĩa, th m chí gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng. M c tiêu c a qu n ph i đ m
b o tính liên t c k th a c a h th ng; n i dung ph i ràng, c th b ng các ch tiêu đ nh ế
l ng ch y u; ph i tiên ti n, th hi n s ph n đ u c a các thành viên, s phát tri n c a hượ ế ế
th ng đ ng th i nó cũng ph i xác đ nh rõ v m t th i gian.
M t khác, do qu n m t ti n trình v a tính cách tĩnh, v a tính cách đ ng cho nên vai ế
trò c a m c tiêu trong qu n lý cũng th hi n hai m t : tĩnh và đ ng. V m t tĩnh, khi xác đ nh c th
các m c tiêu t ch c theo đu i tnhà qu n đ t các m c tiêu đóm n n t ng c a k ho ch ế
nh m xây d ng h th ng qu n lý. V m t đ ng, các m c tiêu qu n không ph i là nh ng đi m
m c c đ nh linh ho t phát tri n v i nh ng k t qu mong đ i ngày càng cao h n trên c s ế ơ ơ
xem xét các ngu n l c hi n có ho c s có c a t ch c.
M c tiêu qu n nhi u lo i, nhi u c p, nhi u th b c v i nh ng kho ng th i gian khác nhau:
m c tiêu kinh t , m c tiêu chính tr m c tiêu h i; có m c tiêu c p th p m c tiêu c p ế
cao; m c tiêu lâu dài và m c tiêu tr c m t, m c tiêu ch y u và m c tiêu th y u… ướ ế ế M c tiêu chung
t o ra nh ng ph ng h ng r ng l n cho vi c ra quy t đ nh và không thay đ i trong nhi u năm. ươ ướ ế
Các m c tiêu t o thành m t h th ng phân c p t m c tiêu chung c a h th ng đ n m c tiêu c a ế
b ph n, m c tiêu nhân t o thành c m t h th ng m ng l i khi các m c tiêu đ c phát ướ ư
tri n, đ c ph n ánh trong các ch ng trình ph i h p ch t ch v i nhau ượ ươ . Trong các m c tiêu qu n
lý, m c tiêu c p th p ph i ph c ng, th ng nh t đ nh h ng vào m c tiêu c p cao; m c tiêu ướ
ng n h n ph i th ng nh t đ nh h ng vào m c tiêu lâu dài. ướ v y, vi c c th hóa h th ng
m c tiêu và b o đ m s th ng nh t c a h th ng m c tiêu là trách nhi m c a c quan qu n lý các ơ
c p nh m tránh tình tr ng r i lo n m c tiêu, m c tiêu c p th p m c tiêu trung gian s không
h ng vào m c tiêu cu i ng.ướ Trong h th ng m c tiêu đó, con ng i luôn m c tiêu l n nh t, ườ
bao trùm nh t c a t t c m i lĩnh v c qu n lý.
Còn đ ng l c trong qu n lý là nh ng y u t quy t đ nh s v n đ ng, phát tri n c a toàn b h ế ế
th ng qu n nh m h ng đ n các m c tiêu đã xác đ nh. ướ ế Đ ng l c cái thúc đ y làm cho bi n ế
đ i phát tri n”, tác đ ng tr c ti p đ n hành vi c a nhân, c a t p th ; t đó t o kh năng ế ế
th c hi n các m c tiêu đã ho ch đ nh.
Đ ng l c có nhi u lo i khác nhau tùy theo cách ti p c nnghiên c u, xét trên khía c nh qu n ế
thì c n chú ý đ n ế đ ng l c bên trong đ ng l c bên ngoài, đ ng l c tr c ti p đ ng l c gián ế
ti n, đ ng l c cá nhân, t p th và xã h i, đ ng l c v t ch t và đ ng l c tinh th nế . Đ ng l c cá nhân
trong t ch c nh ng nhân t bên trong kích thích con ng i n l c làm vi c trong đi u ki n cho ườ ỗ ự
phép nh m t o ra năng su t, hi u qu cao. Đ ng l c v t ch t là kh năng th a mãn v v t ch t,
còn đ ng l c tinh th n chính là s đánh giá c a t p th , c a xã h i v ho t đ ng c a cá nhân.
V m t lý lu n th c ti n, c n ph i nhìn nh n r ng qu nsuy cho cùng qu n con ng i ườ
và thông qua n l c c a con ng i đ th c hi n m c tiêu, m c tiêu đó cũng chính là nh m ph c v ườ
cho con ng i. v y, xét m t cách t ng quát thì con ng i v a m c tiêu, v a đ ng l c quanườ ườ
tr ng nh t, quy t đ nh toàn b s v n đ ng, phát tri n c a h th ng qu n lý. ế
th chia ngu n đ ng l c con ng i ra thành 3 nhóm : đ ng l c hành chính - t ch c, đ ng ườ
l c kinh t đ ng l c tinh th n. Căn c trên 3 nhóm đ ng l c y, ch th qu nph i bi t cách ế ế
tác đ ng đ kh i ngu n các đ ng l c, kích thích sáng t o, t o ra s hăng hái làm vi c c a t ng ơ
nhân h p l c c a t ch c đ h ng vào m c tiêu chung. T o đ ng l c không nh ng trách ư
nhi m còn m c tiêu c a qu n và chúng đ c th c hi n thông qua h th ng t ch c b ư
máy, c ch chính sách bi n pháp th thu t c a ch th qu n lý nh m làm cho đ i t ng th cơ ế ượ
hi n m c tiêu đ t hi u qu cao. Trong th c t , nh ng ch tr ng, bi n pháp qu n đúng đ n c a ế ươ
ch th qu n nh t đ nh s đ c đón nh n tri n khai th m chí nhanh chóng bi n thành phong ượ ế
trào, ng c l i nh ng ch tr ng, bi n pháp qu nch a khoa h c, không phù h p thì không t oượ ươ ư
ra đ ng l c, không đ c h th ng đón nh n và tri n khai. ượ
Gi a m c tiêu đ ng l c trong qu n m i quan h đ c bi t không tách r i nhau ,
không đ ng l c s không ti p c n đ c m c tiêu. M c tiêu t o ra đ ng l c đ ng l c nh m ế ượ
đ n m c tiêu. M c tiêu đúng, t thân s tr thành đ ng l c, ng c l i, m c tiêu sai ho c khôngế ư
phù h p s tri t tiêu đ ng l c, không th t o ra s c m nh t ng h p c a c h th ng. Trong ho t
đ ng nhà n c cũng nh ho t đ ng kinh t , văn hóa, xã h i khác, mu n có đ ng l c ph i gi i quy t ướ ư ế ế
v n đ th a mãn nhu c u c a ng i lao đ ng và vì v y trong m c tiêu ph i ch a đ ng nh ng l i ích ườ
v v t ch t, tinh th n ng i lao đ ng đ c h ng, ph i phù h p v i ý chí, nguy n v ng c a ườ ư ưở
ng i lao đ ng thì m i khuy n khích và t o ra đ c đ ng l c đúng đ n, thúc đ y kh i d y m i ti mườ ế ượ ơ
năng c a nhân, t p th nh m đ t nh ng m c tiêu đ ra. Tuy nhiên vi c xác đ nh nh ng y u t ế
đ t o thành đ ng l c thúc đ y con ng i m t vi c khó khăncon ng i m t th c th ph c ườ ườ
t p, đ ng c c a m i cá nhân là khá ph c t p và th ng mâu thu n nhau. ơ ườ
T nh ng phân tích trên cũng cho th y r ng trong ho t đ ng qu n lý, ch th qu n c n ph i
ki m đ nh l i các quy t đ nh qu n thông qua m i quan h gi a m c tiêu và đ ng l c. M t quy t ế ế
đ nh đúng đ n, phù h p nh t đ nh s kh i ngu n đ ng l c t ng h p trong toàn b h th ng. M t khi ơ
quy t đ nh không đ c đ i t ng ti p nhân, tri n khai, không gây “ph n ng” v i h th ng qu nế ượ ượ ế
lý thì khi đó nhà qu n lý c n ph i xem xét l i chính b n thân quy t đ nh ế
Ngày nay, các lý thuy t v đ ng l c cũng đ u coi l i ích kinh t m t đ ng l c c b n thúc đ yế ế ơ
con ng i hành đ ng b i l i ích kinh t chính ngu n th a mãn các nhu c u c b n đi uườ ế ơ
ki n góp ph n đáp ng các nhu c u c a con ng i. Vì con ng i t ng h p c m i quan h ườ ườ
h i nên l i ích kinh t con ng i không ch là l i ích cá nhân mà còn là l i ích t p th và toàn xã h i ế ườ
Nh chúng ta đã bi t, trong ho t đ ng qu n thì m c tiêu đ ng l c haiư ế
v n đ quan tr ng nh t, quy t đ nh s v n đ ng phát tri n c a h th ng qu n ế
lý. V y m c tiêu đ ng l c trong qu n ? quan h gi a chúng ra sao?
Chúng ta s l n l t phân tích đ t đó nêu lên nh ng n i dung phát huy nhân tẽ ầ ượ
con ng i trong qu n lý.ườ
M c tiêu c a qu n lý tr ng thái t ng lai ch th mong mu n đ t đ c ươ ượ
trong quá trình v n đ ng c a h th ng t i th i gian không gian xác đ nh. là
tiêu đích mà m i ho t đ ng c a h th ng h ng t i, nó đ nh h ng chi ph i s ư ướ
v n đ ng c a toàn b h th ng qu n . M c tiêu qu n ph i đ c xác đ nh tr c ượ ư
đ chi ph i, d n d t c ch th đ i t ng qu n trong toàn b quá trình ho t ượ
đ ng.
M c tiêu trong qu n cũng s n ph m qu n c a ch th qu n lý, nó đ c ượ
xây d ng d a trên s nh n th c c a ch th qu n v quy lu t v n đ ng c a h
th ng qu n các v n đ liên quan. Vi c xác đ nh m c tiêu trong qu n
ý nghĩa đ c bi t quan tr ng đ i v i s t n t i phát tri n c a toàn b h th ng
qu n b i n u xác đ nh m c tiêu sai, m i ho t đ ng c a h th ng s tr thành ế
vô nghĩa, th m chí gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng. M c tiêu qu n lý ph i đ m
b o tính liên t c k th a c a h th ng; n i dung ph i ràng, c th b ng các ế
ch tiêu đ nh l ng ch y u; ph i tiên ti n, th hi n s ph n đ u c a các thành ượ ế ế
viên, s phát tri n c a h th ng đ ng th i ng ph i xác đ nh v m t th i
gian.
Khi xây d ng m c tiêu, c n ph i nhìn nh n r ng qu n lý m t ti n trình v a ế
tính cách tĩnh, v a tính cách đ ng cho nên vai trò c a m c tiêu trong qu n
cũng th hi n hai m t : tĩnh đ ng. V m t tĩnh, khi xác đ nh c th các m c tiêu
t ch c theo đu i t n qu n lý đ t c m c tiêu đó làm n n t ng c a k ế
ho ch nh m xây d ng h th ng qu n lý. V m t đ ng, các m c tiêu qu n lý không
Liên hệ quảng cáo

ph inh ng đi m m c c đ nh linh ho t phát tri n v i nh ng k t qu mong ế
đ i ngày càng cao h n trên c s xem xét các ngu n l c hi n có ho c s có c a t ơ ơ
ch c.
M c tiêu qu n lý nhi u lo i, nhi u c p, nhi u th b c v i nh ng kho ng th i
gian khác nhau : m c tiêu kinh t , m c tiêu chính tr , h i; m c tiêu c p ế
th p và m c tiêu c p cao; m c tiêu lâu dài m c tiêu tr c m t, m c tiêu ch ướ
y u m c tiêu th y u…M c tiêu c p th p ph i ph c tùng, th ng nh t đ nhế ế
h ng vào m c tiêu c p cao; m c tiêu ng n h n ph i th ng nh t đ nh h ngướ ướ
vào m c tiêu lâu dài. v y, vi c c th hóa h th ng m c tiêu b o đ m s
th ng nh t c a h th ng m c tiêu là trách nhi m c a c quan qu n lý các c p ơ
nh m tránh tình tr ng r i lo n m c tiêu, m c tiêu c p th p và m c tiêu trung gian
s không h ng o m c tiêu cu i cùng. Trong h th ng m c tiêu đó, con ng i ướ ườ
luôn là m c tiêu l n nh t, bao trùm nh t c a t t c m i lĩnh v c qu n lý.
Còn đ ng l c là y u t quy t đ nh s v n đ ng, phát tri n c a toàn b h th ngế ế
qu n nh m đ t m c tiêu đã xác đ nh. Đ ng l c tác đ ng tr c ti p đ n hành vi ế ế
c a nhân, c a t p th ; t đó t o kh năng th c hi n c m c tiêu đã ho ch
đ nh. N u không có đ ng l c thì h th ng không v n đ ng, phát tri n. ế
Đ ng l c nhi u lo i khác nhau tùy theo cách ti p c n nghiên c u : đ ng ế
l c v t ch t kh năng th a mãn v v t ch t, còn đ ng l c tinh th n chính là s
đánh giá c a t p th , c a xã h i v ho t đ ng c a cá nhân.
Nh v y, xét m t cách khái quát thì con ng i v a m c tiêu v ađ ng l cư ườ
quan tr ng nh t, quy t đ nh s v n đ ng, phát tri n c a h th ng qu n lý. Đ phát ế
huy ngu n l c con ng i, ng i ta th chia thành 03 ngu n đ ng l c nh h n ườ ườ ơ
đó đ ng l c hành chính t ch c, đ ng l c kinh t , đ ng l c tinh th n. Do đó ch ế
th qu n lý ph i bi t kh i ngu n các đ ng l c sáng t o, t o ra h p l c c a các h p ế ơ
đ ng đ h ng vào m c tiêu chung. ướ
Nh v y, ư gi a m c tiêu đ ng l c trong qu n m i quan h đ c bi t
không tách r i nhau . Không đ ng l c s không ti p c n đ c m c tiêu. Mu n ế ượ
đ ng l c ph i gi i quy t v n đ th a n nhu c u c a ng i lao đ ng v n ế ư
đ g c đó là m c tiêu. M c tiêu t o ra đ ng l c, và đ ng l c là nh m đ n m c tiêu. ế
M c tiêu đúng, t thân nó s tr thành đ ng l c. Ng c l i, m c tiêu sai, ho c ượ
không phù h p s tri t tiêu đ ng l c, không th t o ra s c m nh t ng h p c a c
h th ng. Trong th c t , nh ng ch tr ng, bi n pháp qu n đúng đ n c a ch ế ươ
th nh t đ nh s đ c đón nh n, tri n khai, th m chí nhanh chóng bi n thành m t ượ ế
phong trào sôi đ ng; ng c l i, nh ng ch tr ng, bi n pháp qu n ch a khoa ượ ươ ư
h c, không p h p s không t o ra đ ng l c, không đ c h th ng đón nh n ượ
tri n khai.
Trong m c tiêu ph i ch a đ ng nh ng l i ích v v t ch t tinh th n c a ng i ư
lao đ ng cho nên m c tiêu ph i phù h p v i ý chí, nguy n v ng c a ng i lao ườ
đ ng thì m i t o ra đ c đ ng l c đúng đ n. th ph i chú ý đ n nhân t con ư ế ế
ng i và phát huy nhân t con ng i. Hay nói cách khác, m c tiêu là c s ch đ oườ ườ ơ
đ nh h ng c a h th ng và quá trình th c hi n m c tiêu là quá trình t o ra ướ
đ ng l c tr c ti p đ th c hi n m c tiêu đã xác đ nh. Đ ng l c này đ c hình ế ượ
thành trên c s gi i quy t thõa mãn nh ng nhu c u v v t ch t tinh th n c aơ ế
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập
Trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự vận động và phát triển của hệ thống quản lý. Nắm vững khái niệm về mục tiêu, động lực và mối quan hệ của chúng, nhà quản lý sẽ biết cách tác động hiệu quả nhằm thúc đẩy hệ thống nhanh chóng đạt được những mục tiêu đã được xác định. [b]Mục tiêu của quản lý[/b] là trạng thái tương lai mà chủ thể mong muốn đạt được trong quá trình vận động của hệ thống tại thời gian và không gian xác định. Nó là tiêu đích mà mọi hoạt động của hệ thống hướng tới, nó định hướng và chi phối sự vận động của toàn bộ hệ thống quản lý. Mục tiêu quản lý phải được xác định trước để chi phối, dẫn dắt cả chủ thể và đối tượng quản lý trong toàn bộ quá trình hoạt động. [i]Mục tiêu trong quản lý cũng là sản phẩm quản lý của chủ thể quản lý, nó được xây dựng dựa trên sự nhận thức của chủ thể quản lý về quy luật vận động của hệ thống quản lý và các vấn đề có liên quan[/i]. 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3775     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đáp án 56 câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh Lượt tải: 845 Lượt xem: 58826
Tiểu luận tư tưởng HCM về Đạo Đức Lượt tải: 346 Lượt xem: 45503
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 192 Lượt xem: 33260
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn thực hành Eview 4 Lượt tải: 192 Lượt xem: 33260
câu hỏi và bài tập môn kinh tế vĩ mô… Lượt tải: 168 Lượt xem: 26941
Toán cao cấp C1 Lượt tải: 121 Lượt xem: 14903
Đề thi Kinh tế Vi Mô - ĐH Mở TP… Lượt tải: 74 Lượt xem: 13462
Phân tích phương sai (ANOVA) Lượt tải: 55 Lượt xem: 10788