Tài liệu

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG(T)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1608     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu CÁC BÀI TOÁN VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG(T) - tài liệu, sách iDoc.VnCÁC BÀI TOÁN VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG(T),Học sinh biết vận dụng công thức, quy tắc để làm bài và áp dụng làm bài tập . - Rèn kĩ năng giải toán. - Giáo dục học sinh ham học…
background image

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG(T) 

I. Mục tiêu : 

Học sinh biết vận dụng công thứcquy tắc để làm bài và áp dụng làm bài 

tập . 

- Rèn kĩ năng giải toán. 

- Giáo dục học sinh ham học .  

II. Các hoạt động dạy học : 

Bài  tập  1:  Trung  bình  cộng  của  ba  số  là  50  .  Tìm  số  thứ  ba  biết  rằng  nó 

bằng trung bình cộng của hai số đầu . 

Hướng dẫn giải .

 

Theo đầu bài ta có sơ đồ sau : 

Tổng của hai số đầu là : |------------------------|-------------------------|    

                                                    

Số thứ ba là:                      

|-----------------------------------|                                           

 

150 

 

 

-  Từ đó học sinh làm được bài . 

-  Học sinh nhận xét , giáo viên kết luận sửa sai . 

-  Giáo viên rút ra cách giải chung của bài tập để học sinh vận dụng  

Bài  tập  2: Trung bình cộng của ba số là 35 . Tìm ba số đó biết rằng số thứ 

nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai gấp đôi số thứ ba? 

background image

 gợi ý . 

Tổng của ba số là : 

35 x 3 = 105 

Ta có sơ đồ sau : 

Số thứ nhất : |-------------------|---------------------|-----------------------|----------

--------------| 

Số thứ hai :   |--------------------|---------------------| 

105 

Số thứ ba :    |--------------------| 

 

Từ đó ta có lời giải đúng để tìm từng số . 

-  Học sinh nhận xét , giáo viên kết luận sửa sai . 

-  Giáo viên rút ra cách giải chung qua bài này. 

Bài tập 3. Tìm sáu số chẵn liên tiếp biết tổng của chúng là 90. 

Giáo viên gợi ý  . 

-  Trung bình cộng của sáu số chẵn đó chính là số lẻ ở chính  giữa số chẵn 

thứ ba và thứ tư . 

-  Từ đó học sinh có lời giải đẻ được két quả là :60; 30; và 10; 12; 14; 16; 

18; 20. 

-  Học sinh lên làm bài . 

-  Học sinh nhận xét , giáo viên kết luận sửa sai . 

background image

-  Giáo viên rút ra cách giải chung cho dạng bài tập này . 

 

Bài tập 4. Tìm trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số , mà chia hết 

cho 4 . 

Hướng dẫn giải 

 

Ta có : 12 + 16 + 20 +…+ 88 + 92 + 96 (22 số hạng) = (12 + 96) +(16 + 92) 

+ (20 + 88) +… + (11 cặp số hạng)  

108 + 108 + 108 + ( 11 số 108) 

Từ đó ta có lời giải tiếp để có kết quả đúng là 54. 

-  Học sinh lên làm bài . 

-  Học sinh nhận xét , giáo viên kết luận sửa sai . 

-  Giáo viên rút ra cách giải chung để học sinh vận dụng . 

Bài tập 5 : Trung bình cộng số tuổi của hai anh em ít hơn tuổi anh là 4 tuổi . 

Hỏi anh hơn em  mấy tuổi ? 

Hướng dẫn học sinh giải .

 

Dựa vào sơ đồ sau:  |---------------------------------------------------|---------------

---|-------------------------------| 

  

Từ đó ta sẽ biết được là : Anh hơn em 8 tuổi . 

-  Học sinh lên làm . 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG(T)

Học sinh biết vận dụng công thức, quy tắc để làm bài và áp dụng làm bài tập . - Rèn kĩ năng giải toán. - Giáo dục học sinh ham học . II. Các hoạt động dạy học : Bài tập 1: Trung bình cộng của ba số là 50 . Tìm số thứ ba biết rằng nó bằng trung bình cộng của hai số đầu . Hướng dẫn giải .

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm