Tài liệu

Các bài toán có liên quan đến khảo sát hàm số

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1198     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu Các bài toán có liên quan đến khảo sát hàm số - tài liệu, sách iDoc.VnCác bài toán có liên quan đến khảo sát hàm số.Giúp học sinh hiểu được kiến thức căn bản của toán bậc phổ thông.
Chuyeân ñeà 10: CAÙC BAØI TOAÙN CÔ BAÛN
COÙ LIEÂN QUAN ÑEÁN KHAÛO SAÙT HAØM SOÁ
1.BAØI TOAÙN 1 : ÑOÀ THÒ CUÛA HAØM SOÁ
COÙ MANG DAÁU GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI
TOÙM TAÉT GIAÙO KHOA
Phöông phaùp chung:
Ñeå veõ ñoà thò cuûa haøm soá coù mang daáu giaù trò tuyeät ñoái ta coù theå thöïc hieän nhö sau:
Böôùc 1: Xeùt daáu caùc bieåu thöùc chöùa bieán beân trong daáu giaù trò tuyeät ñoái .
Böôùc 2: Söû duïng ñònh nghóa giaù trò tuyeät ñoái ñeå khöû daáu giaù trò tuyeät ñoái
Phaân tích haøm soá ñaõ cho thaønh caùc phaàn khoâng coù chöùa daáu giaù trò tuyeät ñoái
( Daïng haøm soá cho bôûi nhieàu coâng thöùc)
Böôùc 3: Veõ ñoà thò töøng phaàn roài gheùp laïi( Veõ chung treân moät heä truïc toïa ñoä)
* Caùc kieán thöùc cô baûn thöôøng söû duïng:
1. Ñònh nghóa giaù trò tuyeät ñoái :
<
=
0A neáu
0A neáu
A
A
A
2. Ñònh lyù cô baûn:
±=
=
BA
B
BA
0
3.
Moät soá tính chaát veà ñoà thò:
a) Ñoà thò cuûa hai haøm soá y=f(x) vaø y=-f(x) ñoái xöùng nhau qua truïc hoaønh
b) Ñoà thò haøm soá chaün nhaän truïc tung laøm truïc ñoái xöùng
c) Ñoà thò haøm soá leû nhaän goác toïa ñoä laøm taâm ñoái xöùng
* Ba daïng cô baûn:
Baøi toaùn toång quaùt:
Töø ñoà thò (C):y=f(x), haõy suy ra ñoà thò caùc haøm soá sau:
=
=
=
)(:)(
)(:)(
)(:)(
3
2
1
xfyC
xfyC
xfyC
54
Daïng 1: Töø ñoà thò
)(:)()(:)(
1
xfyCxfyC ==
Caùch giaûi
B1. Ta coù :
<
==
(2) 0f(x) neáu
(1) 0f(x) neáu
)(
)(
)(:)(
1
xf
xf
xfyC
B2. Töø ñoà thò (C) ñaõ veõ ta coù theå suy ra ñoà thò (C
1
) nhö sau:
Giöõ nguyeân phaàn ñoà thò (C) naèm phía treân truïc Ox ( do (1) )
Laáy ñoái xöùng qua Ox phaàn ñoà thò (C) naèm phía döôùi truïc Ox ( do (2) )
Boû phaàn ñoà thò (C) naèm phía döôùi truïc Ox ta seõ ñöôïc (C
1
)
Minh hoïa
55
Daïng 2: Töø ñoà thò
))(:)()(:)(
2
xfyCxfyC ==
( ñaây laø haøm soá chaün)
Caùch giaûi
B1. Ta coù :
<
==
(2) 0x neáu
(1) 0x neáu
)(
)(
))(:)(
2
xf
xf
xfyC
B2. Töø ñoà thò (C) ñaõ veõ ta coù theå suy ra ñoà thò (C
2
) nhö sau:
Giöõ nguyeân phaàn ñoà thò (C) naèm phía beân phaûi truïc Oy ( do (1) )
Laáy ñoái xöùng qua Oy phaàn ñoà thò (C) naèm phía beân phaûi truïc Oy
( do do tính chaát haøm chaün )
Boû phaàn ñoà thò (C) naèm phía beân traùi truïc Oy (neáu coù) ta seõ ñöôï (C
2
)
f(x)=x^3-3*x+2
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
x
y
y = x
3
-3x+2
f(x)=x^3-3*x+2
f(x)=abs(x^3-3*x+2)
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
x
y
(C): y = x
3
-3x+2
23:)(
3
1
+= xxyC
y=x
3
-3x+2
y=x
3
-3x+2
Minh hoïa:
x
f(x)=x^3-3*x+2
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-6
-4
-2
2
4
6
8
x
y
y = x
3
-3x+2
f(x)=x^3-3*x+2
f(x)=abs(x^3)-abs(3*x)+2
-9-8-7-6-5-4-3-2-1 123456789
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
x
y
(C): y = x
3
-3x+2
23:)(
3
2
+= xxyC
y=x
3
-3x+2
y=x
3
-3x+2
y
y
x
x
Liên hệ quảng cáo

Daïng 3: Töø ñoà thò
)(:)()(:)(
3
xfyCxfyC ==
Caùch giaûi
B1. Ta coù :
=
=
=
(2)
(1)
)(
)(
0)(
)(:)(
3
xfy
xfy
xf
xfyC
B2. Töø ñoà thò (C) ñaõ veõ ta coù theå suy ra ñoà thò (C
3
) nhö sau:
Giöõ nguyeân phaàn ñoà thò (C) naèm phía treân truïc Ox ( do (1) )
Laáy ñoái xöùng qua Ox phaàn ñoà thò (C) naèm phía treân truïc Ox ( do (2) )
Boû phaàn ñoà thò (C) naèm phía döôùi truïc Ox ta seõ ñöôïc (C
3
)
Minh hoïa:
56
f(x)=x^3-3*x+2
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
x
y
y = x
3
-3x+2
y=x
3
-3x+2
x
y
f(x)=x^3-3*x+2
f(x)=x^3-3*x+2
f(x)=-(x^3-3*x+2)
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-8
-6
-4
-2
2
4
6
8
x
y
(C): y = x
3
-3x+2
23:)(
3
3
+= xxyC
x
y
y=x
3
-3x+2
BAØI TAÄP REØN LUYEÄN
Baøi 1: Cho haøm soá : (1) xxy 3
3
+=
1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá (1)
2. Töø ñoà thò (C) ñaõ veõ, haõy suy ra ñoà thò caùc haøm soá sau:
xxya 3)
3
+=
b)
xxy 3
3
+=
c)
xxy 3
3
+=
Baøi 2: Cho haøm soá :
1
1
+
=
x
x
y
(1)
1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá (1)
2. Töø ñoà thò (C) ñaõ veõ, haõy suy ra ñoà thò caùc haøm soá sau:
1
1
)
+
=
x
x
ya
b)
1
1
+
=
x
x
y
c)
1
1
+
=
x
x
y
d)
1
1
+
=
x
x
y
e)
1
1
+
=
x
x
y
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Các bài toán có liên quan đến khảo sát hàm số
Các bài toán có liên quan đến khảo sát hàm số.Giúp học sinh hiểu được kiến thức căn bản của toán bậc phổ thông.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề bài : Suy nghĩ của em về tình cảm… Lượt tải: 66 Lượt xem: 62485
Đề bài : Suy nghĩ của em về bài thơ… Lượt tải: 78 Lượt xem: 57606
Ôn thi đại học môn văn Lượt tải: 786 Lượt xem: 46756
Có thể bạn quan tâm