Tài liệu

BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4604     Tải về: 17     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - tài liệu, sách iDoc.VnBỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM,BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
B MÔN: Đ NG L I CÁCH M NG C A Đ NG C NG S N VI T NAM ƯỜ
50 CÂU H I TR C NGHI M
CH NG IƯƠ
1. Cu c CM tháng 10 Nga giành th ng l i năm nào?
A. 1916
B. 1917
C. 1918
D. 1919
2. V i ch tr ng “dùng bi n pháp b o đ ng đ đánh đu i th c dân Pháp khôi ph c n n đ c l p cho dân t c”, ươ
đ i di n c a xu h ng ướ b o đ ng này là: (trang 11)
A. Phan B i Châu
B. Phan Chu Trinh
C. Bùi Quang Chiêu
D. Nguy n Ái Qu cế
3. V i ch tr ng “v n đ ng c i cách văn hóa, xã h i; đ ng viên long yêu n c trong nhân dân; đ kích b n vua ươ ướ
quan phong ki n th i nát, đ x ng t t ng dân ch t s n; th c hi n khai dân trí, ch n dân khí, h u dânế ướ ư ưở ư
sinh, m mang dân quy n; ph n đ i đ u tranh trang c u vi n n c ngoài”, đ i bi u xu h ng ướ ướ c i cách
này là: (trang 11)
A. Phan B i Châu
B. Phan Chu Trinh
C. Nguy n Ái Qu c
D. Tr n Phú
4. Ba Danh là m t nhân v t nh th nào trong chi n tranh: ư ế ế
A. Là tay sai c a Pháp
B. Trùm m phu đ n đi n cao su c a Pháp
C. Là sĩ quan c a M
D. Là chi n sĩ yêu n cế ướ
5. V ám sát Ba Danh (Bazin) x y ra vào th i gian nào? Do nh ng ai th c hi n?
A. 2-1919, m t s đ ng viên c a Tân Vi t Cách m ng Đ ng
B. 2-1929, m t s đ ng viên c a Vi t Nam qu c dân Đ ng
C. 3-1929, m t s đ ng viên c a Đ ng Thanh niên cao v ng
D. 3-1919, m t s đ ng viên c a Đ ng Thanh niên
6. Tân Vi t Cách m ng Đ ng ra đ i ho t đ ng trong b i c nh H i Vi t Nam Cách m ng Thanh Niên trong
tình tr ng nh th nào? ư ế
A. Đang d n suy y u ế
B. Phát tri n m nh
C. Phát tri n r t m nh
D. Bình th ngườ
7. Tân Vi t Cách m ng Đ ng v a ra đ i, trong n i b Đ ng di n ra cu c đ u tranh gi a hai khuynh h ng nào? ướ
A. T t ng cách m ng vô s n và t t ng c i l ngư ưở ư ưở ươ
B. T t ng cách m ng vô s n và t t ng cách m ng ti u t s nư ưở ư ưở ư
C. T t ng cách m ng vô s n và t t ng cách m ng t s nư ưở ư ưở ư
D. T t ng cách m ng ti u t s n và t t ng c i l ngư ưở ư ư ưở ươ
8. S ki n nào đ c Nguy n Ái Qu c đánh giá “nh ti ng xét đã đánh th c nhân dân châu Á t nh gi c m hàng ượ ư ế ơ
th k ? ( tr.7 )ế
A. Cu c cách m ng Nga giành th ng l i.
B. S thành l p c a Qu c t c ng s n. ế
C. S ra đ i c a Qu c t c ng s n. ế
D. C A, B, C đ u đúng.
9. Qu c t c ng s n (qu c t III) đ c thành l p khi nào? ( tr.8 ) ế ế ượ
A. 7/1971.
B. 3/1918.
C. 3/1919.
D. 8/1920
10. Tính ch t c a xã h i Vi t Nam d i s th ng tr c a th c dân Pháp: (tr.10) ướ
A. Xã h i thu c đ a.
B. Xã h i n a phong ki n. ế
C. Xã h i có giai c p.
D. Đáp án A, B đúng.
11. Nhi m v Đ ng ta đ t ra trong th c ti n l ch s Vi t Nam d i s th ng tr c a th c dân Pháp: (tr.10 ) ướ
A. Đánh đu i th c dân Pháp, giành đ c l p t do cho dân t c.
B. Xóa b ch đ phong ki n, giành quy n dân ch cho nhân dân. ế ế
C. Ch ng đ qu c, gi i phóng dân t c là nhi m v hàng đ u. ế
D. A, B, C đúng.
12. Nguy n Ái Qu c đã đánh giá: “Ông là tiêu bi u cho ch nghĩa qu c gia”. Ông là ai? (tr.11 )
A. Phan B i Châu.
B. Phan Châu Trinh.
C. Vua Hàm Nghi.
D. C A, B, C.
13. Tân Vi t cách m ng Đ ng ra đ i khi nào? (tr.12 )
A. 3/1926.
B. 5/1927
C. 7/1928.
D. 12/1929.
14. Nh ng giai c p b tr Vi t Nam d i ch đ thu c đ a c a Pháp là: (câu 7 tài li u l ch s Đ ng C ng s n ướ ế
VN)
A. Công nhân và nông dân.
B. Công nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c. ư ư
Liên hệ quảng cáo

C. Công nhân, nông dân, ti u t s n. ư
D. ng nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c, đ a ch v a ư ả ư ả nh .
15. Mâu thu n c b n, ch y u Vi t Nam đ u th k XX là mâu thu n nào? (tr.10) ơ ế ế
A. Mâu thu n gi a công nhân và nông dân v i đ qu c và phong ki n. ế ế
B. Mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam v i th c dân Pháp xâm l c. ượ
C. Mâu thu n gi a giai c p nông dân v i giai c p đ a ch phong ki n. ế
D. Mâu thu n gi a giai c p công nhân v i giai c p t s n. ư
16. Nguy n Ái Qu c đã tìm th y con đ ng c u n c gi i phóng dân t c trên l p tr ng cách m ng s n ườ ướ ườ
vào th i gian nào? (tr14)
A. 1917.
B. 1918.
C. 1919.
D. 1920.
17. Nguy n Ái Qu c đã đ c b n s th o l n th I nh ng lu n c ng v v n đ dân t c v n đ thu c đ a khi ơ ươ
nào, đâu? (tr.14 )
A. 7/1920- Pháp.
B. 7/1920- Trung Qu c.
C. 7/0920- Liên Xô.
D. 8/1920- Pháp.
18. T ch c C ng s n nào ra đ i đ u tiên Vi t Nam? (câu 16 trong tài li u l ch s Đ ng C ng s n VN )
A. H i Vi t Nam cách m ng thanh niên.
B. Đông D ng C ng s n Đ ng.ươ
C. An Nam C ng s n Đ ng.
D. Đông D ng C ng s n liên đoàn.ươ
19. Đông D ng C ng s n Liên đoàn gia nh p Đ ng C ng s n Vi t Nam khi nào? ( tr.20)ươ
A. 22/2/1930.
B. 24/2/1931.
C. 24/2/1930.
D. 20/2/1931.
20. Tính ch t c a c ng lĩnh chính tr đ u tiên c a Đ ng ta là: (tr.21 ) ươ
A. Tính khoa h c.
B. Tính cách m ng.
C. Tính đúng đ n và ti n b . ế
D. C A, B, C.
21. Các văn ki n nào đ c thông qua h i ngh thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam? (tr.20) ượ
A. Chánh c ng v n t t c a Đ ng.ươ
B. Sách l c v n t t.ượ
C. Tính đúng đ n và ti n b . ế
D. C 3 đáp án trên.
22. H i ngh th o lu n đ ngh c a Nguy n Ái Qu c Trung Qu c g m m y đi m l n?
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 17 Lượt xem: 180508
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162615
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1819 Lượt xem: 139752
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 773 Lượt xem: 131754
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 773 Lượt xem: 131754
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2387 Lượt xem: 129808
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 300 Lượt xem: 90245
tâm lý học đại cương Lượt tải: 428 Lượt xem: 79074
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 61972