Tài liệu

BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4619     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM[/b] [b]50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM[/b]
B MÔN: Đ NG L I CÁCH M NG C A Đ NG C NG S N VI T NAM ƯỜ
50 CÂU H I TR C NGHI M
CH NG IƯƠ
1. Cu c CM tháng 10 Nga giành th ng l i năm nào?
A. 1916
B. 1917
C. 1918
D. 1919
2. V i ch tr ng “dùng bi n pháp b o đ ng đ đánh đu i th c dân Pháp khôi ph c n n đ c l p cho dân t c”, ươ
đ i di n c a xu h ng ướ b o đ ng này là: (trang 11)
A. Phan B i Châu
B. Phan Chu Trinh
C. Bùi Quang Chiêu
D. Nguy n Ái Qu cế
3. V i ch tr ng “v n đ ng c i cách văn hóa, xã h i; đ ng viên long yêu n c trong nhân dân; đ kích b n vua ươ ướ
quan phong ki n th i nát, đ x ng t t ng dân ch t s n; th c hi n khai dân trí, ch n dân khí, h u dânế ướ ư ưở ư
sinh, m mang dân quy n; ph n đ i đ u tranh trang c u vi n n c ngoài”, đ i bi u xu h ng ướ ướ c i cách
này là: (trang 11)
A. Phan B i Châu
B. Phan Chu Trinh
C. Nguy n Ái Qu c
D. Tr n Phú
4. Ba Danh là m t nhân v t nh th nào trong chi n tranh: ư ế ế
A. Là tay sai c a Pháp
B. Trùm m phu đ n đi n cao su c a Pháp
C. Là sĩ quan c a M
D. Là chi n sĩ yêu n cế ướ
5. V ám sát Ba Danh (Bazin) x y ra vào th i gian nào? Do nh ng ai th c hi n?
A. 2-1919, m t s đ ng viên c a Tân Vi t Cách m ng Đ ng
B. 2-1929, m t s đ ng viên c a Vi t Nam qu c dân Đ ng
C. 3-1929, m t s đ ng viên c a Đ ng Thanh niên cao v ng
D. 3-1919, m t s đ ng viên c a Đ ng Thanh niên
6. Tân Vi t Cách m ng Đ ng ra đ i ho t đ ng trong b i c nh H i Vi t Nam Cách m ng Thanh Niên trong
tình tr ng nh th nào? ư ế
A. Đang d n suy y u ế
B. Phát tri n m nh
C. Phát tri n r t m nh
D. Bình th ngườ
7. Tân Vi t Cách m ng Đ ng v a ra đ i, trong n i b Đ ng di n ra cu c đ u tranh gi a hai khuynh h ng nào? ướ
A. T t ng cách m ng vô s n và t t ng c i l ngư ưở ư ưở ươ
B. T t ng cách m ng vô s n và t t ng cách m ng ti u t s nư ưở ư ưở ư
C. T t ng cách m ng vô s n và t t ng cách m ng t s nư ưở ư ưở ư
D. T t ng cách m ng ti u t s n và t t ng c i l ngư ưở ư ư ưở ươ
8. S ki n nào đ c Nguy n Ái Qu c đánh giá “nh ti ng xét đã đánh th c nhân dân châu Á t nh gi c m hàng ượ ư ế ơ
th k ? ( tr.7 )ế
A. Cu c cách m ng Nga giành th ng l i.
B. S thành l p c a Qu c t c ng s n. ế
C. S ra đ i c a Qu c t c ng s n. ế
D. C A, B, C đ u đúng.
9. Qu c t c ng s n (qu c t III) đ c thành l p khi nào? ( tr.8 ) ế ế ượ
A. 7/1971.
B. 3/1918.
C. 3/1919.
D. 8/1920
10. Tính ch t c a xã h i Vi t Nam d i s th ng tr c a th c dân Pháp: (tr.10) ướ
A. Xã h i thu c đ a.
B. Xã h i n a phong ki n. ế
C. Xã h i có giai c p.
D. Đáp án A, B đúng.
11. Nhi m v Đ ng ta đ t ra trong th c ti n l ch s Vi t Nam d i s th ng tr c a th c dân Pháp: (tr.10 ) ướ
A. Đánh đu i th c dân Pháp, giành đ c l p t do cho dân t c.
B. Xóa b ch đ phong ki n, giành quy n dân ch cho nhân dân. ế ế
C. Ch ng đ qu c, gi i phóng dân t c là nhi m v hàng đ u. ế
D. A, B, C đúng.
12. Nguy n Ái Qu c đã đánh giá: “Ông là tiêu bi u cho ch nghĩa qu c gia”. Ông là ai? (tr.11 )
A. Phan B i Châu.
B. Phan Châu Trinh.
C. Vua Hàm Nghi.
D. C A, B, C.
13. Tân Vi t cách m ng Đ ng ra đ i khi nào? (tr.12 )
A. 3/1926.
B. 5/1927
C. 7/1928.
D. 12/1929.
14. Nh ng giai c p b tr Vi t Nam d i ch đ thu c đ a c a Pháp là: (câu 7 tài li u l ch s Đ ng C ng s n ướ ế
VN)
A. Công nhân và nông dân.
B. Công nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c. ư ư
C. Công nhân, nông dân, ti u t s n. ư
D. ng nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c, đ a ch v a ư ả ư ả nh .
15. Mâu thu n c b n, ch y u Vi t Nam đ u th k XX là mâu thu n nào? (tr.10) ơ ế ế
A. Mâu thu n gi a công nhân và nông dân v i đ qu c và phong ki n. ế ế
B. Mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam v i th c dân Pháp xâm l c. ượ
C. Mâu thu n gi a giai c p nông dân v i giai c p đ a ch phong ki n. ế
D. Mâu thu n gi a giai c p công nhân v i giai c p t s n. ư
16. Nguy n Ái Qu c đã tìm th y con đ ng c u n c gi i phóng dân t c trên l p tr ng cách m ng s n ườ ướ ườ
vào th i gian nào? (tr14)
A. 1917.
B. 1918.
C. 1919.
D. 1920.
17. Nguy n Ái Qu c đã đ c b n s th o l n th I nh ng lu n c ng v v n đ dân t c v n đ thu c đ a khi ơ ươ
nào, đâu? (tr.14 )
A. 7/1920- Pháp.
B. 7/1920- Trung Qu c.
C. 7/0920- Liên Xô.
D. 8/1920- Pháp.
18. T ch c C ng s n nào ra đ i đ u tiên Vi t Nam? (câu 16 trong tài li u l ch s Đ ng C ng s n VN )
A. H i Vi t Nam cách m ng thanh niên.
B. Đông D ng C ng s n Đ ng.ươ
C. An Nam C ng s n Đ ng.
D. Đông D ng C ng s n liên đoàn.ươ
19. Đông D ng C ng s n Liên đoàn gia nh p Đ ng C ng s n Vi t Nam khi nào? ( tr.20)ươ
A. 22/2/1930.
B. 24/2/1931.
C. 24/2/1930.
D. 20/2/1931.
20. Tính ch t c a c ng lĩnh chính tr đ u tiên c a Đ ng ta là: (tr.21 ) ươ
A. Tính khoa h c.
B. Tính cách m ng.
C. Tính đúng đ n và ti n b . ế
D. C A, B, C.
21. Các văn ki n nào đ c thông qua h i ngh thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam? (tr.20) ượ
A. Chánh c ng v n t t c a Đ ng.ươ
B. Sách l c v n t t.ượ
C. Tính đúng đ n và ti n b . ế
D. C 3 đáp án trên.
22. H i ngh th o lu n đ ngh c a Nguy n Ái Qu c Trung Qu c g m m y đi m l n?
BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
[b]BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM[/b] [b]50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM[/b]
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190319
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 62 Lượt xem: 163175
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1958 Lượt xem: 141761
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 832 Lượt xem: 133412
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 832 Lượt xem: 133412
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2510 Lượt xem: 131395
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 339 Lượt xem: 91945
tâm lý học đại cương Lượt tải: 483 Lượt xem: 80106
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 309 Lượt xem: 62963