Tài liệu

Bộ luật dân sự 2006

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2867     Tải về: 14     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 146
Tài liệu Bộ luật dân sự 2006 - tài liệu, sách iDoc.Vn Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyế
QU C H I
******
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
********
S : 33/2005/QH11 Hà N i, ngày 14 tháng 06 năm 2005
B LU T DÂN S
Căn c vào Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã ế ướ
đ c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 nămượ ế
2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10;
B lu t này quy đ nh v dân s .
PH N TH NH T
NH NG QUY Đ NH CHUNG
CH NG IƯƠ
NHI M V VÀ HI U L C C A B LU T DÂN S
Đi u 1. Nhi m v và ph m vi đi u ch nh c a B lu t dân s
B lu t dân s quy đ nh đ a v pháp lý, chu n m c pháp lý cho cách ng x c a cá
nhân, pháp nhân, ch th khác; quy n, nghĩa v c a các ch th v nhân thân và tài
s n trong các quan h dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ng m i, lao ươ
đ ng (sau đây g i chung là quan h dân s ).
B lu t dân s có nhi m v b o v quy n, l i ích h p pháp c a cá nhân, t ch c, l i
ích c a Nhà n c, l i ích công c ng; b o đ m s bình đ ng và an toàn pháp lý trong ướ
quan h dân s , góp ph n t o đi u ki n đáp ng nhu c u v t ch t và tinh th n c a
nhân dân, thúc đ y s phát tri n kinh t - xã h i. ế
Đi u 2. Hi u l c c a B lu t dân s
1. B lu t dân s đ c áp d ng đ i v i quan h dân s đ c xác l p t ngày B lu t ượ ượ
này có hi u l c, tr tr ng h p đ c B lu t này ho c ngh quy t c a Qu c h i có ườ ư ế
quy đ nh khác.
2. B lu t dân s đ c áp d ng trên lãnh th n c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t ượ ướ
Nam.
3. B lu t dân s đ c áp d ng đ i v i quan h dân s có y u t n c ngoài, tr ượ ế ướ
tr ng h p đi u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viênườ ư ế
có quy đ nh khác.
Đi u 3. Áp d ng t p quán, quy đ nh t ng t c a pháp lu t ươ
Trong tr ng h p pháp lu t không quy đ nh và các bên không có tho thu n thì cóườ
th áp d ng t p quán; n u không có t p quán thì áp d ng quy đ nh t ng t c a pháp ế ươ
lu t. T p quán và quy đ nh t ng t c a pháp lu t không đ c trái v i nh ng nguyên ươ ượ
t c quy đ nh trong B lu t này.
CHƯƠNG II
NH NG NGUYÊN T C C B N Ơ
Đi u 4. Nguyên t c t do, t nguy n cam k t, tho thu n ế
Quy n t do cam k t, tho thu n trong vi c xác l p quy n, nghĩa v dân s đ c ế ượ
pháp lu t b o đ m, n u cam k t, tho thu n đó không vi ph m đi u c m c a pháp ế ế
lu t, không trái đ o đ c xã h i.
Trong quan h dân s , các bên hoàn toàn t nguy n, không bên nào đ c áp đ t, ượ
c m đoán, c ng ép, đe do , ngăn c n bên nào. ưỡ
Cam k t, tho thu n h p pháp có hi u l c b t bu c th c hi n đ i v i các bên vàế
ph i đ c cá nhân, pháp nhân, ch th khác tôn tr ng. ượ
Đi u 5. Nguyên t c bình đ ng
Trong quan h dân s , các bên đ u bình đ ng, không đ c l y lý do khác bi t v ượ
dân t c, gi i tính, thành ph n xã h i, hoàn c nh kinh t , tín ng ng, tôn giáo, trình ế ư
đ văn hoá, ngh nghi p đ đ i x không bình đ ng v i nhau.
Đi u 6. Nguyên t c thi n chí, trung th c
Trong quan h dân s , các bên ph i thi n chí, trung th c trong vi c xác l p, th c
hi n quy n, nghĩa v dân s , không bên nào đ c l a d i bên nào. ư
Đi u 7. Nguyên t c ch u trách nhi m dân s
Các bên ph i nghiêm ch nh th c hi n nghĩa v dân s c a mình và t ch u trách
nhi m v vi c không th c hi n ho c th c hi n không đúng nghĩa v , n u không t ế
nguy n th c hi n thì có th b c ng ch th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. ưỡ ế
Đi u 8. Nguyên t c tôn tr ng đ o đ c, truy n th ng t t đ p
Vi c xác l p, th c hi n quy n, nghĩa v dân s ph i b o đ m gi gìn b n s c dân
t c, tôn tr ng và phát huy phong t c, t p quán, truy n th ng t t đ p, tình đoàn k t, ế
t ng thân, t ng ái, m i ng i vì c ng đ ng, c ng đ ng vì m i ng i và các giá trươ ươ ườ ườ
đ o đ c cao đ p c a các dân t c cùng sinh s ng trên đ t n c Vi t Nam. ướ
Đ ng bào các dân t c thi u s đ c t o đi u ki n thu n l i trong quan h dân s đ ượ
t ng b c nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n c a mình. ướ
Vi c giúp đ ng i già, tr em, ng i tàn t t trong vi c th c hi n quy n, nghĩa v ư ườ
dân s đ c khuy n khích. ượ ế
Đi u 9. Nguyên t c tôn tr ng, b o v quy n dân s
1. T t c các quy n dân s c a cá nhân, pháp nhân, ch th khác đ c tôn tr ng và ư
đ c pháp lu t b o v . ượ
2. Khi quy n dân s c a m t ch th b xâm ph m thì ch th đó có quy n t b o
v theo quy đ nh c a B lu t này ho c yêu c u c quan, t ch c có th m quy n: ơ
a) Công nh n quy n dân s c a mình;
b) Bu c ch m d t hành vi vi ph m;
c) Bu c xin l i, c i chính công khai;
d) Bu c th c hi n nghĩa v dân s ;
đ) Bu c b i th ng thi t h i. ườ
2
Đi u 10. Nguyên t c tôn tr ng l i ích c a Nhà n c, l i ích công c ng, ướ
quy n, l i ích h p pháp c a ng i khác ườ
Vi c xác l p, th c hi n quy n, nghĩa v dân s không đ c xâm ph m đ n l i ích ượ ế
c a Nhà n c, l i ích công c ng, quy n, l i ích h p pháp c a ng i khác. ướ ườ
Đi u 11. Nguyên t c tuân th pháp lu t
Vi c xác l p, th c hi n quy n, nghĩa v dân s ph i tuân theo quy đ nh c a B lu t
này và quy đ nh khác c a pháp lu t.
Đi u 12. Nguyên t c hoà gi i
Trong quan h dân s , vi c hoà gi i gi a các bên phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t
đ c khuy n khích.ượ ế
Không ai đ c dùng vũ l c ho c đe d a dùng vũ l c khi tham gia quan h dân s ,ượ
gi i quy t các tranh ch p dân s . ế
Đi u 13. Căn c xác l p quy n, nghĩa v dân s
Quy n, nghĩa v dân s đ c xác l p t các căn c sau đây: ượ
1. Giao d ch dân s h p pháp;
2. Quy t đ nh c a Toà án, c quan nhà n c có th m quy n khác;ế ơ ướ
3. S ki n pháp lý do pháp lu t quy đ nh;
4. Sáng t o giá tr tinh th n là đ i t ng thu c quy n s h u trí tu ; ượ
5. Chi m h u tài s n có căn c pháp lu t;ế
6. Gây thi t h i do hành vi trái pháp lu t;
7. Th c hi n công vi c không có u quy n;
8. Chi m h u, s d ng tài s n, đ c l i v tài s n không có căn c pháp lu t;ế ượ
9. Nh ng căn c khác do pháp lu t quy đ nh.
CH NG IIIƯƠ
CÁ NHÂN
M C 1
NĂNG L C PHÁP LU T DÂN S ,
NĂNG L C HÀNH VI DÂN S C A CÁ NHÂN
Đi u 14. Năng l c pháp lu t dân s c a cá nhân
1. Năng l c pháp lu t dân s c a cá nhân là kh năng c a cá nhân có quy n dân s
và nghĩa v dân s .
2. M i cá nhân đ u có năng l c pháp lu t dân s nh nhau. ư
3. Năng l c pháp lu t dân s c a cá nhân có t khi ng i đó sinh ra và ch m d t khi ườ
ng i đó ch t.ườ ế
Đi u 15. N i dung năng l c pháp lu t dân s c a cá nhân
Cá nhân có các quy n, nghĩa v dân s sau đây:
1. Quy n nhân thân không g n v i tài s n và quy n nhân thân g n v i tài s n;
2. Quy n s h u, quy n th a k và các quy n khác đ i v i tài s n; ế
3. Quy n tham gia quan h dân s và có nghĩa v phát sinh t quan h đó.
Đi u 16. Không h n ch năng l c pháp lu t dân s c a cá nhân ế
Năng l c pháp lu t dân s c a cá nhân không b h n ch , tr tr ng h p do pháp ế ư
lu t quy đ nh.
3
Bộ luật dân sự 2006
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định về dân sự.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2867     Tải về: 14     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Slide bài giảng Luật Dân Sự Lượt tải: 9 Lượt xem: 4088
Bộ luật dân sự 2006 Lượt tải: 14 Lượt xem: 2867
tình huống luật hình sự Lượt tải: 6 Lượt xem: 2674
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ Lượt tải: 0 Lượt xem: 1883
Có thể bạn quan tâm
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ Lượt tải: 0 Lượt xem: 1883
Thông tư số 81/2011/TT-BCA Lượt tải: 0 Lượt xem: 1837
Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 Lượt tải: 8 Lượt xem: 1701
Luật Hôn Nhân Gia Đình 2000 Lượt tải: 5 Lượt xem: 1228
Luật hôn nhân và gia đìnhh Lượt tải: 2 Lượt xem: 969