Tài liệu

BỘ GIAO THỨC TCP/IP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4403     Tải về: 45     Lượt mua: 3    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu BỘ GIAO THỨC TCP/IP - tài liệu, sách iDoc.Vn[b][u]I Giới Thiệu:[/u][/b] -Để các máy máy tính có thể liên lạc với nhau qua mạng, chúng phải sử dụng cùng 1 ngôn ngữ
PH N 1 : B GIAO TH C TCP/IP
I Gi i Thi u:
-Đ các máyy tính có th liên lc vi nhau qua mng, chúng phi s dngng 1 ngôn
ng hayn gi là 1 giao thc (Protocol). Giao thc 1 h lut chun cho phépcy
tính trong mng ln lc vi nhau.
-TCP/IP là viết tt ca Transmission Control Protocol (Giao thc iĐ u Khin Truy n
Tng) / Internet Protocol (Giao thc Internet).
-TCP/IP không ch gm 2 giao thc thc tế nó là tp hp ca nhiu giao thc. Chúng ta
gi ó 1 Hđ Giao Thc hay B Giao Thc (Suite Of Protocols). Bài viết chúng ta s tp
trung vào B Giao Thc này.
II T ng quát:
-Đ cho cácy tính trao đổi d liu vi nhau TCP/IP s dng mô hình truyn tng 4
tng hay còn gi Mô Hình DoD (Mô nh ca B Quc Phòng M). Các tng trong
hìnhy (Theo th t t tn xung):
+ Tng ng Dng (Application Layer)
+ Tng Giao Vn (Transport Layer)
+ Tng Ln Mng (Internet Layer)
+ Tng Giao Din Mng (Network Interface Layer)
- Mi giao thc ca H TCP/IP đều thuc 1 trongc tng này. Ta s cùng tìm hiu tng
tng .
1.T ng Giao Di n M ng (Network Interface Layer):
- Tng Giao Din Mng trách nhim đưa d liu ti nhn d liu t phương tin
truyn dn. Tng này gm c thi ết b phn cng vt lí chng hn như Card Mng Cáp
Mng.
- 1 Card Mng chng hn card Ethernet cha 1 s HEX 12 kí t (00-18-37-03-C0-F4) được
gi Đa Ch MAC (Media Access Control) hay Đa Ch Truy Nhp Phương Tin . MAC
óng vai trò quan trđ ng trong vic gán địa ch truy n d liu.
- 1 s giao thc tu biu thu c tngy gm :
+ ATM (Asynchronous Transfer Mode)
+ Ethernet
+ Token Ring
+ FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
+ Frame Relay
2.T ng Ln M ng (Internet Layer):
- Nm bên tn tng giao din mng. Tng này có chc n ng gán ă địa ch, óng gói đ định
tuyến (Route) d liu. 4 giao thc quan tr ng nht trong tng này gm:
+ IP (Internet Protocol): chc n ng gán ă địa ch cho d liu trước khi truy n đnh
tuyến chúng ti ích.đ
+ ARP (Address Resolution Protocol): chc n ng biên dă ch đa ch IP ca máy ích tnhđ
địa ch MAC.
+ ICMP (Internet Control Message Protocol): chc n ng tngo lă i trong tr ường hp
truyn d liu b hng.
+ IGMP (Internet Group Management Protocol): chc n ng iă đ u khin truyn a hđ ướng
(Multicast)
3.T ng Giao V n (Transport Layer):
- Có trách nhim thi ết lp phiên truy n thông gia cácynh quy định cách truyn
d liu. 2 giao thc chính trong tng này gm:
+ UDP (User Datagram Protocol): Còn gi là Giao Thc Gói Người Dùng. UDP cung cp các
nh truyn tng phi kết ni nên nó không đảm bo truy n d liu 1 ch tin cy. Các ng
dng dùng UDP thường ch truyn nhng gói kích thưc nh, độ tin cy d liu ph
thuc vào tng ng dng
+ TCP (Transmission Control Protocol): Ngược li vi UDP, TCP cung cpcnh truyn
thông hướng kết ni đm bo truy n d liu 1 cách tin cy. TCP thưng truy n các gói
tin cóch thước ln và yêu cu phía nhn xác nhn vc gói tin ã nhđ n.
4.T ng ng D ng (Application Layer):
- Gm nhiu giao thc cung cp cho các ng dng người ng. Đưc s dng để định dng
trao đổi thông tin người ng. 1 s giao thc thông dng trong tng này là:
+ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Giao Thc Cu Hình Trm Đng
+ DNS (Domain Name System): H Thng Tên Mi n
+ SNMP (Simple Network Management Protocol): Giao Thc Qun Lý Mng Đơn Gin
+ FTP (File Transfer Protocol): Giao Thc Truyn Tp Tin
+ TFTP (Trivial File Transfer Protocol): Giao Thc Truyn Tp Tin Bình Thường
+ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Giao Thc Truyn Thư Đơn Gin
+ TELNET
***B ng sau t khái quát v B Giao Thc TCP/IP:
PH N 2 : ĐA CH IP
I Đ a ch IP:
- Mi máy trên mng TCP/IP hay còn gi tr m TCP/IP được nhn dng bng 1 địa ch IP
logic. Mi tr m hay mi thi ết b mng s dng TCP/IP để truyn thông cn có 1 địa ch IP
duy nht.
- Đa ch IP cho biết v trí ca 1 h thng trong 1 mng ging như đa ch xác định ngôi nhà
tn 1 con đường nào ó. Tđ ương t như 1 khu n cư. Đa ch IP phi là duy nht trên tn
cuphi được viết dưới 1 định dng chun.
- Mi địa ch IP được chia thành 2 phn : Phn đa ch mng (Net ID) Phn địa ch tr m
(Host ID).
+ Net ID:ng đ nhn dng nhng h thng trong cùng 1 khu vc vt lý còn được gi là
Phân oĐ ạn (Segment). Mi h thng trong cùng 1 Pn oĐ ạn phi cùng Đa Ch Mng
Phn địa chy phi duy nht trong sc mng hin có.
+ Host ID: Dùng để nhn dng 1 trmm vic, 1 máy ch, 1 Router hoc 1 tr m TCP/IP
trong 1 pn ođ n. Phn địa ch tr m c ng phũ i duy nht trong 1 mng
- Ging đa ch bưu iđ n gm 2 phn: MÃ BƯU IĐ N – S NHÀ,TÊN ĐƯNG. Đa ch IP
c ng gũ m 2 phn: NET ID – HOST ID.
+ Phn đu tiên, NET ID nhn dng mng máy tính ni ti, tt c máy tính trong cùng
mng phi có cùng NET ID ging như mi nhà trongng qun phi cùng MÃ BƯU
BỘ GIAO THỨC TCP/IP
[b][u]I Giới Thiệu:[/u][/b] -Để các máy máy tính có thể liên lạc với nhau qua mạng, chúng phải sử dụng cùng 1 ngôn ngữ hay còn gọi là 1 giao thức (Protocol). Giao thức là 1 hệ luật và chuẩn cho phép các máy tính trong mạng liên lạc với nhau. -TCP/IP là viết tắt của Transmission Control Protocol (Giao thức Điều Khiển Truyền Thông) / Internet Protocol (Giao thức Internet). -TCP/IP không chỉ gồm 2 giao thức mà thực tế nó là tập hợp của nhiều giao thức. Chúng ta gọi đó là 1 Hệ Giao Thức hay Bộ Giao Thức (Suite Of Protocols). Bài viết chúng ta sẽ tập trung vào Bộ Giao Thức này.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4403     Tải về: 45     Lượt mua: 3    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Windows server 2003 Lượt tải: 42 Lượt xem: 8724
Quản trị mdeamon Lượt tải: 34 Lượt xem: 8147
PHƯƠNG PHÁP CHIA MẠNG CON (SUBNET) THEO VLSM Lượt tải: 81 Lượt xem: 7505
Cấu hình LDAP Server Centos 5.0 Lượt tải: 87 Lượt xem: 6641