Tài liệu

BỘ GIAO THỨC TCP/IP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4382     Tải về: 45     Lượt mua: 3    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu BỘ GIAO THỨC TCP/IP - tài liệu, sách iDoc.Vn[b][u]I Giới Thiệu:[/u][/b] -Để các máy máy tính có thể liên lạc với nhau qua mạng, chúng phải sử dụng cùng 1 ngôn ngữ
PH N 1 : B GIAO TH C TCP/IP
I Gi i Thi u:
-Đ các máyy tính có th liên lc vi nhau qua mng, chúng phi s dngng 1 ngôn
ng hayn gi là 1 giao thc (Protocol). Giao thc 1 h lut chun cho phépcy
tính trong mng ln lc vi nhau.
-TCP/IP là viết tt ca Transmission Control Protocol (Giao thc iĐ u Khin Truy n
Tng) / Internet Protocol (Giao thc Internet).
-TCP/IP không ch gm 2 giao thc thc tế nó là tp hp ca nhiu giao thc. Chúng ta
gi ó 1 Hđ Giao Thc hay B Giao Thc (Suite Of Protocols). Bài viết chúng ta s tp
trung vào B Giao Thc này.
II T ng quát:
-Đ cho cácy tính trao đổi d liu vi nhau TCP/IP s dng mô hình truyn tng 4
tng hay còn gi Mô Hình DoD (Mô nh ca B Quc Phòng M). Các tng trong
hìnhy (Theo th t t tn xung):
+ Tng ng Dng (Application Layer)
+ Tng Giao Vn (Transport Layer)
+ Tng Ln Mng (Internet Layer)
+ Tng Giao Din Mng (Network Interface Layer)
- Mi giao thc ca H TCP/IP đều thuc 1 trongc tng này. Ta s cùng tìm hiu tng
tng .
1.T ng Giao Di n M ng (Network Interface Layer):
- Tng Giao Din Mng trách nhim đưa d liu ti nhn d liu t phương tin
truyn dn. Tng này gm c thi ết b phn cng vt lí chng hn như Card Mng Cáp
Mng.
- 1 Card Mng chng hn card Ethernet cha 1 s HEX 12 kí t (00-18-37-03-C0-F4) được
gi Đa Ch MAC (Media Access Control) hay Đa Ch Truy Nhp Phương Tin . MAC
óng vai trò quan trđ ng trong vic gán địa ch truy n d liu.
- 1 s giao thc tu biu thu c tngy gm :
+ ATM (Asynchronous Transfer Mode)
+ Ethernet
+ Token Ring
+ FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
+ Frame Relay
2.T ng Ln M ng (Internet Layer):
- Nm bên tn tng giao din mng. Tng này có chc n ng gán ă địa ch, óng gói đ định
tuyến (Route) d liu. 4 giao thc quan tr ng nht trong tng này gm:
+ IP (Internet Protocol): chc n ng gán ă địa ch cho d liu trước khi truy n đnh
tuyến chúng ti ích.đ
+ ARP (Address Resolution Protocol): chc n ng biên dă ch đa ch IP ca máy ích tnhđ
địa ch MAC.
+ ICMP (Internet Control Message Protocol): chc n ng tngo lă i trong tr ường hp
truyn d liu b hng.
+ IGMP (Internet Group Management Protocol): chc n ng iă đ u khin truyn a hđ ướng
(Multicast)
3.T ng Giao V n (Transport Layer):
- Có trách nhim thi ết lp phiên truy n thông gia cácynh quy định cách truyn
d liu. 2 giao thc chính trong tng này gm:
+ UDP (User Datagram Protocol): Còn gi là Giao Thc Gói Người Dùng. UDP cung cp các
nh truyn tng phi kết ni nên nó không đảm bo truy n d liu 1 ch tin cy. Các ng
dng dùng UDP thường ch truyn nhng gói kích thưc nh, độ tin cy d liu ph
thuc vào tng ng dng
+ TCP (Transmission Control Protocol): Ngược li vi UDP, TCP cung cpcnh truyn
thông hướng kết ni đm bo truy n d liu 1 cách tin cy. TCP thưng truy n các gói
tin cóch thước ln và yêu cu phía nhn xác nhn vc gói tin ã nhđ n.
4.T ng ng D ng (Application Layer):
- Gm nhiu giao thc cung cp cho các ng dng người ng. Đưc s dng để định dng
trao đổi thông tin người ng. 1 s giao thc thông dng trong tng này là:
+ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Giao Thc Cu Hình Trm Đng
+ DNS (Domain Name System): H Thng Tên Mi n
+ SNMP (Simple Network Management Protocol): Giao Thc Qun Lý Mng Đơn Gin
+ FTP (File Transfer Protocol): Giao Thc Truyn Tp Tin
+ TFTP (Trivial File Transfer Protocol): Giao Thc Truyn Tp Tin Bình Thường
+ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Giao Thc Truyn Thư Đơn Gin
+ TELNET
***B ng sau t khái quát v B Giao Thc TCP/IP:
Liên hệ quảng cáo

PH N 2 : ĐA CH IP
I Đ a ch IP:
- Mi máy trên mng TCP/IP hay còn gi tr m TCP/IP được nhn dng bng 1 địa ch IP
logic. Mi tr m hay mi thi ết b mng s dng TCP/IP để truyn thông cn có 1 địa ch IP
duy nht.
- Đa ch IP cho biết v trí ca 1 h thng trong 1 mng ging như đa ch xác định ngôi nhà
tn 1 con đường nào ó. Tđ ương t như 1 khu n cư. Đa ch IP phi là duy nht trên tn
cuphi được viết dưới 1 định dng chun.
- Mi địa ch IP được chia thành 2 phn : Phn đa ch mng (Net ID) Phn địa ch tr m
(Host ID).
+ Net ID:ng đ nhn dng nhng h thng trong cùng 1 khu vc vt lý còn được gi là
Phân oĐ ạn (Segment). Mi h thng trong cùng 1 Pn oĐ ạn phi cùng Đa Ch Mng
Phn địa chy phi duy nht trong sc mng hin có.
+ Host ID: Dùng để nhn dng 1 trmm vic, 1 máy ch, 1 Router hoc 1 tr m TCP/IP
trong 1 pn ođ n. Phn địa ch tr m c ng phũ i duy nht trong 1 mng
- Ging đa ch bưu iđ n gm 2 phn: MÃ BƯU IĐ N – S NHÀ,TÊN ĐƯNG. Đa ch IP
c ng gũ m 2 phn: NET ID – HOST ID.
+ Phn đu tiên, NET ID nhn dng mng máy tính ni ti, tt c máy tính trong cùng
mng phi có cùng NET ID ging như mi nhà trongng qun phi cùng MÃ BƯU
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BỘ GIAO THỨC TCP/IP
[b][u]I Giới Thiệu:[/u][/b] -Để các máy máy tính có thể liên lạc với nhau qua mạng, chúng phải sử dụng cùng 1 ngôn ngữ hay còn gọi là 1 giao thức (Protocol). Giao thức là 1 hệ luật và chuẩn cho phép các máy tính trong mạng liên lạc với nhau. -TCP/IP là viết tắt của Transmission Control Protocol (Giao thức Điều Khiển Truyền Thông) / Internet Protocol (Giao thức Internet). -TCP/IP không chỉ gồm 2 giao thức mà thực tế nó là tập hợp của nhiều giao thức. Chúng ta gọi đó là 1 Hệ Giao Thức hay Bộ Giao Thức (Suite Of Protocols). Bài viết chúng ta sẽ tập trung vào Bộ Giao Thức này.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4382     Tải về: 45     Lượt mua: 3    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Windows server 2003 Lượt tải: 42 Lượt xem: 8703
Quản trị mdeamon Lượt tải: 34 Lượt xem: 8134
PHƯƠNG PHÁP CHIA MẠNG CON (SUBNET) THEO VLSM Lượt tải: 79 Lượt xem: 7419
Cấu hình LDAP Server Centos 5.0 Lượt tải: 87 Lượt xem: 6589