Tài liệu

Bộ giáo án tổng hợp các môn học lớp 4 (tiếng việt học kì II )

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 921     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 69
Tài liệu Bộ giáo án tổng hợp các môn học lớp 4 (tiếng việt học kì II ) - tài liệu, sách iDoc.VnI.MỤC TIÊU:    Giúp học sinh :    * Hiểu các từ ngữ mới trong bài: Cẩu Khây, tinh thông, yêu tinh    * Hiểu nội dung tr
Tröôøng Tieåu Hcnh Tröôøng
Tun 19
Ngaøy daïy:……………………………………………….
Tp ñoïc:
BOÁN ANH TI
I.MUÏC TIEÂU :
Giuùp hoïc sinh :
* Hieåu caùc töø ngöõ môùi trong baøi: Caåu Khaây, tinh thoâng, yeâu tinh
* Hieåu noäi dung truyeän: Ca ngôïi söùc khoûe, taøi naêng, loøng nhieät thnh lm vieäc cuûa boán
anh em Caåu Khaây.
* Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ, caâu, ñoaïn, baøi. Ñoïc lieàn maïch caùc teân rieâng Naém Tay, Ñoùng Coïc,
Laáy Tai Taùt Nöôùc, Moùng Tay Ñuïc Maùng.
* Bieát ñoïc dieán caûm baøi vaên vôùi gioïng keå khaù nhanh; nhaán gioïng nhöõng töø ngöõ trong noäi
dung truyeän
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong SGK
- Baûng phuï ghi caùc caâu, ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
1/ Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc
2/ Kim tra baøi cuõ:
3/ Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng 1:Giôùi thieäu teân goïi 5 chuû ñieåm cuûa
saùch TV 4 taäp 2 vaø baøi taäp ñoïc: Ngöôøi ta laø hoa
cuûa ñaát, veõ ñeïp muoân maøu, nhöõng ngöôøi quaû caûm,
khaùm phaù theá giôùi, tình yeâu cuoäc soáng. Ñaây l
nhöõng chuû ñieåm phaûn aùnh nhöõng phöông dieän khaùc
nhau cuûa con ngöôøi: giuùp caùc em hieåu bieát veà naêng
löïc, taøi trí cuûa con ngöôøi (Ngöôøi ta laø hoa ñaát) bieát
rung caûm tröôùc veõ ñeïp cuûa thieân nhieân, ñaát nöôùc,
bieát soáng ñeïp ( veõ ñeïp muoân maøu); coù tinh thaàn
duõng caûm (nhöõng ngöôøi quaû caûm) ham thích du lòch,
thaùm hieåm ( khaùm phaù theá giôùi); laïc quan yeâu ñôøi
( tình yeâu cuoäc soáng)
*Hoïc sinh xem tranh minh hoaï chuû ñieåm : Ngöôøi ta l
hoa ñaát
* GV giôùi thieäu truyeän ñoïc Boán anh ti”
- Hoïc sinh laéng nghe
- Hoïc sinh quan saùt tranh
- Hoïc sinh nhaéc laïi ñeà baøi.
Giaùo aùn Tieáng Vieät Nguyeãn T Muoän
Tröôøng Tieåu Hcnh Tröôøng
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän ñoïc vaø m hieåu
baøi
a) Luyeän ñoïc :
Chia baøi taäp ñoïc ra thaønh 5 ñoaïn (Moãi laàn xuoáng
doøng laø 1 ñoaïn vaø cho hoïc sinh ñoïc tieáp noái töøng
ñoaïn). Höôùng daãn hoïc sinh xem tranh minh hoaï truyeän
ñeå nhaän ra töøng nhaân vaät, coù aán töôïng veà bieät ti
cuûa töøng caäu beù .Keát hôïp giuùp hoïc sinh hieåu moät
soá töø coù trong phaàn chuù thích cuoái baøi
GV ñoïc toaøn baøi
b) Tìm hieåu baøi :
Laàn löôït cho HS ñoïc thaàm keát hôïp 1 em ñoïc thaønh
tieáng töøng ñoaïn, keát hôïp suy nghó traû lôøi nhöõng caâu
hoûi sau
Hoûi: Söùc khoeû vaø taøi naêng Caåu Khaây coù gì ñaëc
bieät?
Coù chuyeän gì xaûy ra vôùi queâ huông Caåu Khaây?
Caåu Khaây leâ ñöôøng ñi tröø dieät yeâu tinh cuøng
nhöõng ai?
Moãi ngöôøi baïn cuûa Caåu Khaây coù taøi naêng gì?
- 1 hoïc sinh ñoïc toaøn bi
- hoïc sinh ñoïc tieáp noái 2-3 löôït
- Hoïc sinh luyeän ñoïc theo caëp
- 2 hoïc sinh ñoïc dieãn caûm toaøn baøi.
Veà söùc khoeû Caåu Khaây nhoû ngöôi
nhöng aên moät luùc heát chín choû xoâi,
möôøi tuoåi söùc ñaõ baèng trai 18. Veà
taøi naêng: 15 tuoåi ñaõ tinh thoâng voõ
ngheä, coù loøng thöông daân, coù chæ
lôùn- quyeát tröø dieät keû aùc
Yeâu tinh xuaát hieän, baét ngöôøi vaø
suùc vaät khieán laøng baûn tan hoang,
nhieâu nôi khoâng cn ai soáng soùt
Cuøng 3 ngöôøi baïn: Naém Tay Ñoùng
Coïc, Laáy Tai Taùt Nöôùc vaø Moùng
Tay Ñuïc Maùng.
Naém Tay Ñoùng Coïc: coù theå
duøng tay laøm voà ñoùng coïc. Laáy Tai
Taùt Nöôùc: coù theå duøng tai ñeå taùt
nöôùc.Moùng Tay Ñuïc Maùng: coù theå
ñuïc goã thaønh loøng maøng daãn
nöôùc vaøo ruoäng.
- HS ñoïc löôùt ton truyeän
Truyeän ca ngôïi söùc khoeû, taøi
naêng, nhieät thaønh laøm vieäc nghóa,
Giaùo aùn Tieáng Vieät Nguyeãn T Muoän
Tröôøng Tieåu Hcnh Tröôøng
Tìm chuû ñeà cuûa truyeän
cöùu daân laønh cuûa 4 anh em Caåu
Khaây
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn HS ñoïc dieãn caûm
Goïi HS ñoïc tieáp noái
Choïn ñoaïn 1 vñoaïn 2 ñeâ höôùng daãn HS ñoïc dieãn
caûm
5 HS ñoïc tieáp noái 5 ñoaïn cuûa baøi
HS luyeän ñoïc vthi ñoïc dieãn caûm
Hoaït ñoäng 4: Cng coá- Daën doø
- Noäi dung chính cuûa truyeän laø gì?
- Daën HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi
thaân
HS traû lôøi
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Ngaøy daïy:……………………………………………….
Chính taû: (Nghe- vieát)
KIM TÖÏ THAÙP AI CAÄP
I.MUÏC TIEÂU :
Giuùp hoïc sinh :
* Nghe, vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên Kimï thaùp Ai Caäp
* Lm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät töø ngöõ coù aâm , vaàn deã laãn: s/x, ieâc/ieât.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Ba tôø phieáu vieát noäi dung baøi taäp 2. 3 baêng giaáy vieát noäi dung bi taäp 3a hay 3b.
- VBT Tieáng Vieät 4, taäp 2
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC :
1/ Khôûi ñoäng : OÅn ñònh toå chöùc
2/ Kim tra baøi cuõ:
3/ Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng 1:Giôùi thieäu baøi Kim Töï Thaùp Ai
Cp
- Hoïc sinh nhaéc laïi ñeà baøi.
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn nghe vieát
GV ñoïc baøi chính taû
- HS theo doõi SGK
Giaùo aùn Tieáng Vieät Nguyeãn T Muoän
Bộ giáo án tổng hợp các môn học lớp 4 (tiếng việt học kì II )
I.MỤC TIÊU:    Giúp học sinh :    * Hiểu các từ ngữ mới trong bài: Cẩu Khây, tinh thông, yêu tinh    * Hiểu nội dung truyện: Ca ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc của bốn anh em Cẩu Khây.    * Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn, bài. Đọc liền mạch các tên riêng Nắm Tay, Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước, Móng Tay Đục Máng.    * Biết đọc diến cảm bài văn với giọng kể khá nhanh; nhấn giọng những từ ngữ trong nội dung truyệnII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:- Tranh minh họa bài đọc trong SGK- Bảng phụ ghi các câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:    1/ Khởi động : Ổn định tổ chức    2/ Kiểm tra bài cũ:    3/ Bài mới:
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 921     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67800
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 720 Lượt xem: 65518
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64878
Có thể bạn quan tâm