Tài liệu

Bộ giáo án tổng hợp các môn học lớp 4 (giáo án lớp 4 môn tập đọc tuần 23)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 665     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 71
Tài liệu Bộ giáo án tổng hợp các môn học lớp 4 (giáo án lớp 4 môn tập đọc tuần 23) - tài liệu, sách iDoc.VnI/ Mục tiêu:- Kiến thức: học sinh hiểu từ ngữ và cách diễn đạt: tưng tức, bò loằng ngoằng, nặng chình chịch, tối
TUAÀN 23:
Tieát 45: Thöù ngaøy……………thaùng…………….naêm……………
TP ÑOÏC
NGÖÔØI THÔÏ LAËN
V Thanh Sôn.
I/ Muïc tieâu:
- Kieán thöùc: hoïc sinh hieåu töø ngöõ vaø caùch dieãn ñaït: töng töùc,
boø loaèng ngoaèng, naëng chình chòch, toái saàm, toái nhö böng, lôûm
chôûm nhö gai mít.
o Noäi dung: Ngöôøi thôï laën trong caùc ñoäi laøm caàu vôùi
nhöõng khoù khaên, vaát vaû khi phaûi laøm laïi nhöõng caàu
saét bò chieán tranh phaù hoaïi chìm döôùi soâng.
- Kyõ naêng: Reøn hoïc sinh ñoïc ñuùng, ñoïc dieãn caûm, troâi chaûy.
- Thaùi ñoä: Hieåu ñöôïc vaát vaû cuûa ngöôøi thôï laën, quùy troïng
coâng vieäc.
II/ Chuaån :
- Giaùo vieân : SGK, tranh minh hoïa
- Hoïc sinh : SGK, tìm hieåu baøi.
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Caùc hoaït ñoäng ca thaày Caùc hoaït ñoäng
cuûa troø
1. OÅn ñònh: (1’)
2. Bi c: (4’) Ngheä nhaân Baùt Traøng
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi vaø TLCH
- Ngöôøi ngheä nhaân ñaõ veõ nhöõng gì
treân “Ñaát cao lanh”.
- Neâu gioïng ñoïc caû baøi.
- Neâu ñaïi yù
- Chaám ñieåm – nhaän xeùt.
3. Biùi: Ngöôøi thôï ln
_ Giôùi thieäu baøi: Trong cuoäc khaùng chieán
choáng Phaùp vaø Myõ, nhieàu caàu saét lôùn bò
chuùng neùm bom laøm gaõy. Hoøa bình laäp laïi,
chuùng ta phaûi laøm gì ñeå khoâi phuïc nhöõng
chieác caàu ñoù. Caùc em ñöôïc tìm hieåu ñiñoù qua
Haùt
_ 1 hoïc sinh ñoïc vaø
TLCH
_ 1 hoïc sinh
_ 1 hoïc sinh
_ 1 hoïc sinh
_ Hoïc sinh laéng
nghe.
_ Hoïc sinh nhaéc laïi.
baøi “Ngöôøi thôï laën” – Ghi töïa (1’)
- Hoaït ñoäng 1: Ñoïc maãu.
Naém gioïng ñoïc toaøn baøi.
Tieán haønh :
_ Giaùo vieân ñoïc maãu laàn 1
_ Hoïc sinh laéng
nghe
_ 1 hoïc sinh ñoïc laïi
baøi – lôùp ñoïc
thaàm tìm töø khoù.
_ 1 hoïc sinh ñoïc
chuù giaûi
* Keát luaän: Ñoïc nhö saùch giaùo khoa
_ Hoïc sinh nhaéc laïi.
- Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi keát hôïp
luyeän ñoïc (23’)
Hieåu noäi dung baøi, ñoïc ñuùng gioïng.
Phöông phaùp : Thaûo luaän., tröïc quan. _ Hoaït ñoäng nhoùm.
_ Anh Thònh laën xuoáng soâng ñeå laøm gì? _ Xem xeùt caây caàu
cuû bò ñaùnh xaäp ra
sao, chuaån bò cho
ñoäi baïn kích noù
leân.
Ñoaïn 1: “Töø ñaàu ….nhö böng
_ Khi môùi laën xuoáng soáng anh Thònh gaëp
nhöõng khoù khaên gì?
_ 1 hoïc sinh ñoïc.
_ Phaûi ñoäi caùi noài
söùa, phaûi htôû
baèng maùy hoâ haáp
treân caïn, ngöïc bò
töng töùc, ñoâi chaân
chì naëng chình
chòch.
_ Giaùo vieân treo trenh, goïi hoïc sinh moâ taû, chæ
vaøo tranh.
_ Toái nhö böng? _ Raát toái, khoâng
nhìn thaáy gì.
YÙ 1: Nhöõng khoù khaên khi môùi laën xuoáng
soâng.
_ Luyeän ñoïc töø: loaèng ngoaèng, chình chòch. _ Hoïc sinh phaân tích
luyeän ñoïc töø khoù.
_ Luyeän ñoïc caâu daøi: “Ban ñaàu….döôùi nöôùc”
chuù yù ngaét nhòp sau daáu phaåy.
_ Hoïc sinh luyeän
ñoïc caâu daøi 2 hoïc
sinh ñoïc.
_ Luyeän ñoïc ñoaïn 1 _ 4 -> 5 hoïc sinh ñoïc
ñoaïn 1
Ñoaïn 2: Coøn laïi _ 1 hoïc sinh ñoïc
_ Khi laën xuoáng ñaùy soâng anh Thònh coøn gaëp
nhöõng khoù khaên vaát vaû gì?
_ Sôø phaûi nhöõng
con haø baùm vaøo
s8aùt lôûm chôûm
nhö gai mít vaø saét
nhö dao, ño vaø ñeám
nhôù kyõ caùc con
soá veà chieác caàu.
_ Em coù nhaän xeùt gì veà tinh thaàn laøm vieäc
cuûa anh Thònh döôùi ñaùy soâng?
_ Laøm vieäc thaän
troïng, chu ñaùo,
khoâng quaûn ngaïi
khoù khaên vaát vaû.
YÙ 2: Nhöõng khoù khaên, vaát vaû cuûa ngöôøi laën
ñaõ vöôït qua.
_ Luyeän ñoïc töø: ngoãn ngang, sôø soaïng, khoang
thuyeàn.
_ Hoïc sinh phaân tích
vaø luyeän ñoïc töø
khoù.
_ Luyeän ñoïc caâu: “Giöõa haøng vaïn…nhaãm tính”
ngaét nhòp ôû ñoäng, ñeám, ño.
_ 2 hoïc sinh ñoïc
caâu daøi.
_ Luyeän ñoïc ñoaïn 2: _ 5 6 hoïc sinh ñoïc
ñoaïn 2.
* Keát Luaän: Ñaïi yù: Ngöôøi thôï laën ñaõ phaûi
vöôùt qua khoù khaên, vaát vaû ñeå khoâi phuïc laïi
hcieác caàu bò hoûng ñaõ bò chìm döôùi soâng.
4/ Cng coá: (4’)
_ Neâu ñaïi yù baøi _ 3 hoïc sinh neâu
_ Neâu suy nghó cuûa mình veà ngöôøi thôï laën? _ 1 hoïc sinh neâu.
5/ Daën doø: (1’)
- Ñoïc baøi + TLCH?SGK, thuoäc ñaïi yù.
- Chuaån bò baøi: Chieác xe lu.
Nhaän xeùt tieát hoïc......................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Bộ giáo án tổng hợp các môn học lớp 4 (giáo án lớp 4 môn tập đọc tuần 23)
I/ Mục tiêu:- Kiến thức: học sinh hiểu từ ngữ và cách diễn đạt: tưng tức, bò loằng ngoằng, nặng chình chịch, tối sầm, tối như bưng, lởm chởm như gai mít.o Nội dung: Người thợ lặn trong các đội làm cầu với những khó khăn, vất vả khi phải làm lại những cầu sắt bị chiến tranh phá hoại chìm dưới sông.- Kỹ năng: Rèn học sinh đọc đúng, đọc diễn cảm, trôi chảy.- Thái độ: Hiểu được vất vả của người thợ lặn, qúy trọng công việc.II/ Chuẩn bị: - Giáo viên : SGK, tranh minh họa - Học sinh : SGK, tìm hiểu bài. III/ Hoạt động dạy và học:Các hoạt động của thầy Các hoạt động của trò 1. Ổn định: (1)2. Bài cũ: (4) Nghệ nhân Bát Tràng- Yêu cầu học sinh đọc bài và TLCH- Người nghệ nhân đã vẽ những gì trên “Đất cao lanh”.- Nêu giọng đọc cả bài.- Nêu đại ý- Chấm điểm – nhận xét.3. Bài mới: Người thợ lặn_ Giới thiệu bài: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhiều cầu sắt lớn bị chúng ném bom làm gãy. Hòa bình lập lại, chúng ta phải làm gì để khôi phục những chiếc cầu đó. Các em được tìm hiểu điđó qua bài “Người thợ lặn” – Ghi tựa (1) Hát _ 1 học sinh đọc và TLCH_ 1 học sinh _ 1 học sinh _ 1 học sinh _ Học sinh lắng nghe._ Học sinh nhắc lại. - Hoạt động 1:  Đọc mẫu. Nắm giọng đọc toàn bài. Tiến hành :
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 665     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm