Thành viên bautroidemcuaem1010

Bộ đề thi và kiểm tra toán lớp 8

Chia sẻ
/25 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (25 trang)
Thành viên bautroidemcuaem1010

Bộ đề thi và kiểm tra toán lớp 8

8,657
Báo lỗi

I)Đề bài:Bài 1:(1,5 điểm) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ,khẳng địnhnào saia)Hai ph-ơng trình có cùng tập nghiệm thì t-ơng đ-ơngb)Hai ph-ơng trình vô nghiệm thì t-ơng đ-ơngc) Hai ph-ơng trình có vô số nghiệm thì t-ơng đ-ơngBài 2:(1,5 điểm)Hãy khoanh trònvào chữ cái đứng tr-ớc câu trả lời đúng.Điều kiện xác định của ph-ơng trình 1+22( 2)(3 )53 +++ -=- x x xxxxA.x ạ 3 B.xạ -2 C. xạ 3 và x ạ -2 D.xạ 0Bài 3:(3 điểm). Giải ph-ơng trìnha)43 2( 7)563 2 - +- =x - xb) (x+2)(3-4x)- (x2-4x+4)=0Bài 4(4 điểm)Một ô tô đi từ A đến B lúc 7 giờ với vận tốc 40 km/h. Đến B ô tô nghỉlại 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc 50km/h, về đến A lúc 11giờ 6phútTính quãng đ-ờng AB

Nội dung
Microsoft Word - [vnmath.com]-Bo de thi va kiem tra toan 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

§Ò kiÓm tra to¸n 8-Ch−¬ng III-TiÕt 56 I)§Ò bµi: Bµi 1:(1,5 ®iÓm) Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau kh¼ng ®Þnh nµo ®óng ,kh¼ng ®Þnh

nµo sai a)Hai ph−¬ng tr×nh cã cïng tËp nghiÖm th× t−¬ng ®−¬ng b)Hai ph−¬ng tr×nh v« nghiÖm th× t−¬ng ®−¬ng c) Hai ph−¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm th× t−¬ng ®−¬ng

Bµi 2:(1,5 ®iÓm) H·y khoanh trßnvµo ch÷ c¸i ®øng tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng.

§iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph−¬ng tr×nh 1+ 2

2 )3)(2(

5 3 +

+ −+

=

− xxx

x

x

x

A.x≠ 3 B.x≠ -2 C. x≠ 3 vµ x≠ -2 D.x≠ 0 Bµi 3:(3 ®iÓm). Gi¶i ph−¬ng tr×nh

a) 4 )7(235

6 23 +−

=− − xx

b) (x+2)(3-4x)- (x2-4x+4)=0 Bµi 4(4 ®iÓm)

Mét « t« ®i tõ A ®Õn B lóc 7 giê víi vËn tèc 40 km/h. §Õn B « t« nghØ l¹i 30 phót råi quay trë vÒ A víi vËn tèc 50km/h, vÒ ®Õn A lóc 11giê 6 phót TÝnh qu·ng ®−êng AB

II) §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm Bµi 1:(1,5 ®iÓm):C©u ®óng a,b Bµi 2:(1,5 ®iÓm):Ph−¬ng ¸n ®óng Bµi 3:(3 ®iÓm) Quy ®ång khö mÉu: ⇔ 2(3x-2)-5.12=3.[ ])7(23 +− x 0,5 ®iÓm

⇔ 6x-4-60=3(3-2x-14) (0,25 diÓm) ⇔ 12x=60+4-33 (0,5 ®iÓm)

⇔ x= 12 31

(0,5 ®iÓm)

KÕt luËn (0,5 ®iÓm) b)3x-4x2+6-8x-x2-4x-4=0(0,25 diÓm)

⇔ -5x2-9x+2=0(0,25 diÓm)

⇔ -5x(x+2)+(x+2)=0(0,25 diÓm)

C

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

⇔ (x-2)(1-5x)=0((0,25 diÓm)

⇔ x=-2

x=1/5

0,25 ®iÓm

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

KÕt luËn nghiÖm ( 0,25 ®iÓm) Bµi 4:

Chän Èn ®Æt ®iÒu kiÖn (0.5 ®iÓm)

LËp ph−¬ng tr×nh: 10 14

2 1

5040 =++

xx (1,5 ®iÓm)

Gi¶i ph−¬ng tr×nh :x=80 (1,5 ®iÓm) Tr¶ lêi (0,5 ®iÓm

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

§Ò sè 2 I/ PhÇn tr¾c nghiÖm Bµi 1 (1®iÓm ) H·y khoanh trßn ch÷ ®øng tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng : Ph−¬ng tr×nh x2 =-4

A.Cã mét nghiÖm x=-2 B .Cã mét nghiÖm x=2 C.Cã hai nghiÖm x=2vµ x=-2 D .V« nghiÖm

Bµi 2(2®iÓm) Trong c¸c

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

bµI KIÓM TRA TO¸N 8–CH ¦¥NG iii (tHêI GIAN: :15 PHóT)

I)®Ò bµi Bµi 1:(4 ®iÓm) §iÒn dÊu ( ≥≤; ) vµo « vu«ng

NÕu a≥b th× a)3a� 3b b)-5a� -5b c)4a-5� 4b-5 d)10-2a� 10-2b

Bµi 2:(6 ®iÓm)Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh vµ biÓu diÔn tËp nghiÖm trªn trôc sè:

6 2

2 13

3 52 −

< −

− xxx

II)BiÓu ®iÓm Bµi 1:Mçi ý ®óng 1 ®iÓm Bµi 2:

Quy ®ång khö mÉu :2(2x-5)-3(3x-1)<2(2x-2) ( 2 ®iÓm) Thu gän ®−îc:-7x<3 (1,5 ®iÓm)

x> 7 3− (1 ®iÓm)

KÕt luËn (0,5 ®iÓm) BiÓu diÔn trªn trôc sè (1 ®iÓm)

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

KiÓm tra gi÷a k× II –M«n To¸n 8 (Thêi gian 120 phót)

PhÇn I:Bµi tËp tr¾c nghiÖm

Bµi 1:(1 ®iÓm).H·y khoanh trßn tr−íc ch÷ c¸i ®øng tr−íc c©u tr¶ lêi

®óng x=1 lµ nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh: A.3x+5=2x+3 C. -4x+5=-5x+6 B.2(x-1)=x-1 D.x+1=2(x+7)

Bµi 2:(1,5 ®iÓm) Trong c¸c kh¼ng ®Þmh sau kh¼ng ®Þnh nµo ®óng,kh¼ng ®Þnh nµo sai? a)Ph−¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn sè cã d¹ng ax+b=0 (a,b lµ hai sè ®· cho) b)Trong mét ph−¬ng tr×nh ta cã thÓ nh©n hoÆc chia c¶ hai vÕ cho cïng mét sè kh¸c 0 c)NÕu hai vÕ cña ph−¬ng tr×nh cã nh©n tö chung ta cã thÓ chia c¶ hai vÕ cña ph−¬ng tr×nh cho nh©n tö chung Êy

II)Bµi tËp tù luËn Bµi 1:Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh

a) (x-1)2-(x+1)2=2(x-3)

b) − +

3 3

x

x

9 13

3 2

2 −

+ −=

− x

x

x

32 +x =2x+3 Bµi 2:Cã hai thïng ®ùng dÇu. Thïng thø nhÊt cã240 lÝt, thïng thø hai cã

180 lÝt. Sau khi lÊy ra ë thïng thø nhÊt mét l−îng dÇu gÊp ba lÇn l−îng dÇu lÊy ra ë thïng hai th× l−îng dÇu cßn l¹i trong thïng hai gÊp ®«i l−înh dÇu cßn l¹i trong thïng thø nhÊt .Hái ®· lÊy ra bao nhiªu l−îng dÇu ë mçi thïng?

Bµi 3:Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A. §−êng cao AH c¾t ®−êng ph©n gi¸c

BD t¹i I. Chøng minh r»ng: a)IA.BH=IH.BA b) AB2 =HB.BC

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

c) DC AD

IA HI

=

d) Cho AB =3cm;BC=4cm .TÝnh BH Bµi 4:(0,5 ®iÓm). T×m gi ¸trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt cña biÓu thøc:

A= 1 323

2

2

+

+−

x

xx

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

PhÇn II:§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm PhÇn tr¾c nghiÖm (2®iÓm) Bµi 1(o,5®iÓm):Khoanh trßn B Bµi 2(1,5®iÓm)Mçi ý ®óng cho o,5®iÓm :a)Sai

b)§óng c)Sai

PhÇnII: Tù luËn Bµi 1:(2®iÓm )Mçi ý 1®iÓm a) BiÕn ®æi ®−îc: 2x.(-2)=2x-6 (Cho o,5®iÓm ) T×m ra: x=1 (Cho o,25®iÓm ) KÕt luËn nghiÖm ®óng (Cho o,25®iÓm )

b)Quy ®ång khö mÉu: (x-3)2-2(x+3)=-(3x+1)Cho o,25®iÓm BiÕn ®æi ®−îc: x2-5x+4=0 Cho o,25®iÓm Ph©n tÝch ®−îc:(x-1)(x-4)=0 Cho o,25®iÓm Suy ra:x=1 hoÆc x=4

KÕt luËn nghiÖm Bµi 2:

-Gäi Èn vµ ®Æt ®iÒu kiÖn cho Èn ®óng(gäi l−îng dÇu lÊy ra ë thïng 2 lµ xlÝt ; 0

Bµi 3:

a)Trong tam gi¸cBAH cã BI lµ ph©n gi¸c suy ra: IH IA

BH AB

=

⇒ IA.BH=AB.IH

B

A C D

H

I

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

b)Cã tam gi¸c vu«ngABC ®ång d¹ng tam gi¸c vu«ng HBA (cã Bˆ chung)

AB BC

HB AB

=⇒

⇒ AB2=HB.BC c)¸p dông trong tam gi¸cABC chØ ra

BC BA

DC AD

=

mµ AB HB

BC BA

= (chøng minh trªn)

vµ IA IH

AB HB

= (chøng minh trªn)

IA IH

DC AD

=⇒ (tÝnh chÊt b¾c cÇu)

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

§Ò kiÓm tra 15 phót –tiÕt 46 I) §Ò bµi: C©u 1:(2 ®iÓm ). H·y khoanh trßn ch÷ ®øng tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng

Trong c¸c ph−3¬ng tr×nh sau ph−¬ng tr×nh nµo lµ ph−¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn sè A.x-1=x+2 B.(x-1)(x-2)=0 C.ax+b=0 D.2x+1=3x+5

Bµi 2:(3 ®iÓm) Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau kh¼ng ®Þnh nµo ®óng, kh¼ng ®Þnh nµo sai? a) x-3=0 vµ3x=9 lµ hai ph−¬ng tr×nh t−¬ng ®−¬ng b)2x+1=1 vµ2x+1) x=9lµ hai ph−¬ng tr×nh t−¬ng ®−¬ng c)3x- 6= 0vµ x2- 4=0 lµ hai ph−¬ng tr×nh t−¬ng ®−¬ng

d)2x- 2

34 2

6 −

−=

− xx lµ hai ph−¬ng tr×nh t−¬ng ®−¬ng

Bµi 3:(5 ®iÓm). Gi¶i ph−¬ng tr×nh:

9 13

3 2

3 3

2 −

+ −=

+

x

x

xx

x

II) §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm Bµi 1:Khoanh trßn C (2 ®iÓm) Bµi 2:ChØ cã a ®óng

Bµi 3:§KX§:x −

+≠ 3 Quy ®ång khö mÉu ®óng:(x-3)2- 2(x+3)=-(3x+1) (1 ®iÓm) ChuyÓn vÕ thu gän ®−îc:x2-5x+4=0 (1 ®iÓm) TÝnh ®óng kÕt qu¶:x=1;x=4 vµ kÕt luËn ®óng (3 ®iÓm)

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

§Ò kiÓm tra h×nh häc 8 k× II n¨m häc 2005-2006 Bµi kiÓm tra 15 phót ( ch−¬ng II ) C©u 1 (4 ®iÓm). C¸c c©u sau ®óng hay sai ?

C©u Néi dung §óng Sai 1 Cho h×nh thoi vµ h×nh vu«ng cã cïng chu vi th×

diÖn tÝch cña h×nh thoi nhá h¬n

2 Hai tam gi¸c cã diÖn tÝch b»ng nhau th× hai tam gi¸c ®ã b»ng nhau

3 Trong c¸c h×nh ch÷ nhËt cã cïng chu vi th× h×nh vu«ng cã diÖn tÝch lín nhÊt

4 DiÖn tÝch cña mét tam gi¸c ®Òu c¹nh a b»ng

4 32a

C©u 2 ( 6 ®iÓm) . TÝnh diÖn tÝch cña mét h×nh thang vu«ng biÕt hai ®¸y cã ®é dµi lµ 2cm vµ 4cm , gãc t¹o bëi mét c¹nh bªn vµ ®¸y lín cã sè ®o b»ng 450

BiÓu ®iÓm

C©u 1 4 ®iÓm ( mçi c©u chän ®óng cho 1 ®iÓm ) ý 1 ®óng ý 2 sai ý 3 ®óng ý 4 ®óng

C©u 2: (6 ®iÓm ) - VÏ h×nh ®óng : 1 ®iÓm - Gi¶ sö ABCD lµ h×nh thang vu«ng cãAˆ = Dˆ = 900 vµ gãc BCD = 450 (1®iÓm ) - VÏ BE vu«ng gãc víi DC , ta cã : BE = EC = 2cm ( 2 ®iÓm ) VËy SABCD = 6 cm

2 (2 ®iÓm )

A B

D E C

2cm

4cm

450

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

Bµi kiÓm tra 15 phót ( ch−¬ng III )

C©u 1 : ( 5 ®iÓm )

H·y ®iÒn vµo chç (.......) sao cho thÝch hîp?

  

RSd TamgiacQRS

// ⇔

RS QK

QR

KS QR

KS QH

QK QR

.....

......

.....

......

......

.......

......

......

......

==

=

=

=

C©u 2 ( 5 ®iÓm ) . Tam gi¸c ABC cã AB = 15cm , AC =20cm, BC =25cm . §−êng ph©n gi¸c cña gãc BAC c¾t c¹nh BC t¹i E . TÝnh ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng EB vµ EC

BiÓu ®iÓm

C©u 1 ( 5 ®iÓm )

  

RSd TamgiacQRS

// ⇔

2

1.

1

1

→==

→=

→=

→=

RS HK

QS QK

QR QH

QS KS

QR HR

KS QK

HR QH

QS QK

QR QH

C©u 2 ( 5 ®iÓm ) V× AE lµ ®−êng ph©n gi¸c nªn ta cã :

EC EB

AC AB

= hay EC EB

=

20 15

( 1 ®iÓm )

7 5

35 25

3515201520 ===

+

+ ==⇒

BCEBECEBEC ( 2 ®iÓm )

Q

R S

H K d

A

15cm 20cm

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

)(29,14 7 20.5

cmEC ==⇒ 1 ®iÓm

)(71,10 7

5.15 cmEB ≈=⇒ 1 ®iÓm

C E B 25cm

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

Bµi kiÓm tra ch−¬ng IV ( 45 phót ) Bµi 1 ( 4 ®iÓm ) . C¸c c©u sau ®óng hay sai ?

a) Tam gi¸c MNP cã Mˆ = 700 ; Nˆ = 500 tam gi¸c DEF cã Dˆ = 700 ; Eˆ = 600 th× hai tam gi¸c ®ã kh«ng ®ång d¹ng víi nhau b) NÕu hai tam gi¸c c©n cã c¸c gãc ë ®Ønh b»ng nhau th× ®ång d¹ng víi nhau c) Tam gi¸c QRS cã QR > QS . vÏ ph©n gi¸c QE vµ trung tuyÕn QM th× E n»m gi÷ba M vµ S d) Tam gi¸c DEF cã Dˆ = 900 ; DE = 6cm ; Df = 8cm vµ ®−êng ph©n

gi¸c cña gãc D c¾t EF t¹i K th× EK = )( 7

30 cm

Bµi 2 : ( 6 ®iÓm ) cho h×nh ch÷ nhËt MNPQ cã MN = 4cm ; NP = 3cm VÏ ®−êng cao MH cña tam gi¸c MQN. a) Chøng minh ∆ MHN~∆ NPQ b) chøng minh MQ2 = QH. QN c) TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng QH , MH

BiÓu ®iÓm Bµi 1 : ( 4 ®iÓm )

a. Sai ( 1 ®iÓm ) c. §óng ( 1 ®iÓm ) b. ®óng (1 ®iÓm ) d. §óng ( 1 ®iÓm )

Bµi 2 : - H×nh vÏ ®óng 0,5 ®iÓm a) ∆ MHN vµ ∆ NPQ cã :

== PH ˆˆ 900 ( gt )

11 ˆˆ QN = ( so le trong cña MN // QP)

⇒ ∆ MHN ~ ∆ NPQ (g-g) ( 1,5 ®iÓm ) b) ∆ MNQ vµ ∆ HMQ cã

== HM ˆˆ 900 (gt) Qˆ chung ⇒ ∆ MNQ ~ ∆ HMQ (g-g)

M N

P Q

H

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

⇒ ⇒= MQ NQ

HQ MQ

MQ2 = HQ.QN ( 1,5 ®iÓm )

c) ∆ vu«ng MNQ cã MN = 4cm ; MQ = 3cm ⇒ NQ2 =MN2 + MQ2 = 42 + 32 ⇒NQ2 =25 ⇒NQ = 5cm --> (1 ®iÓm ) Theo chøng minh trªn MQ2 = HQ . QN

⇒ QH = == 5

32

NQ MQ

1,8 (cm) 0,5 ®iÓm

Cã ∆ MNQ ~ ∆ HMQ ( chøng minh trªn )

5 3.4.

==⇒=⇒ NQ

MQMN HM

MQ NQ

HM MN

= 2,4 (cm ) 1 ®iÓm

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

Bµi kiÓm tra 15 phót ( ch−¬ng IV ) Bµi 1 ( 4 ®iÓm ) . Cho h×nh l¨ng trô ®øng cã ®¸y lµ mét tam gi¸c vu«ng ( nh− h×nh bªn ) Trong c¸c ph¸t biÓu sau , ph¸t biÓu nµo ®óng ?

a/ AC vu«ng gãc víi CC’ b/ AC song song víi B’C’ c/ AC vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ( ABB’A) d/ AC song song víi mÆt ph¼ng (CBB’C’)

Bµi 2 6 ®iÓm . Trong c¸c c©u sau c©u nµo ®óng ? C©u nµo sai ?

a/ Hai ®−êng th¼ng kh«ng song song th× ph¶i c¾t nhau b/ h×nh hép ch÷ nhËt lµ mét l¨ng trô ®øng c/ H×nh hép ch÷ nhËt lµ mét l¨ng trô ®Òu d/ Mét l¨ng trô ®øng , ®¸y lµ tam gi¸c th× cã 5 mÆt , 9 c¹nh , 6 ®Ønh

BiÓu ®iÓm Bµi 1 : 4 ®iÓm ( mçi c©u ®óng cho 1 ®iÓm )

a ®óng b sai c ®óng d sai

Bµi 2 : 6 ®iÓm ( mçi c©u dóng 1,5 ®iÓm ) a ®óng b sai c sai d ®óng

B

A

C

C’ B’

A’

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

bµi kiÓm tra CUèI N¡M

Bµi 1 (1,5 ®iÓm ) Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng? 1/ Cho ph−¬ng tr×nh : x2-x = 6x-6 TËp nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh lµ

A. }{3 ; B. { }1;0 C.{ }3;1 2/ Cho bÊt ph−¬ng tr×nh (x-6)2 < x2 -6 nghiÖm cña bÊt ph−¬ng tr×nh lµ :

A . x > 21 B. x >0 C. x <21 3/ Cho tam gi¸c ABC cã AB = 6cm ; BC = 9cm ; Bˆ = 700 vµ ∆ MNP cã MP = 12cm ; MN = 8cm ; Mˆ = 500 th× :

A. ∆ ABC kh«ng ®ång d¹ng víi ∆ NMP B. ∆ ABC ~ ∆ NMP C. ∆ ABC ~ ∆ MNP

Bµi 2 ( 2®iÓm ) Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh sau

a. 2

3 2 2

4 )11.(2

2 −

+

=

xx

x

x

x

b. | 5x | = x+8 Bµi 3 ( 2 ®iÓm ) Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph−¬ng tr×nh

Mét nhµ may theo kÕ ho¹ch mçi ngµy ph¶i may 50 chiÕc ¸o . Khi thùc hiÖn , mçi ngµy nhµ may ®· may ®−îc 57 chiÕc ¸o . Do ®ã nhµ may ®· hoµn thµnh tr−íc kÕ ho¹ch mét ngµy vµ cßn v−ît møc 13 chiÕc ¸o . Hái theo kÕ ho¹ch nhµ may ph¶i may bao nhiªu chiÕc ¸o?

Bµi 4 ( 3 ®iÓm ) Cho tam gi¸c MNP vu«ng ë M , cã MN = 3cm , MP = 4cm . ®−êng cao MH .

a. TÝnh NP b. chøng minh MN 2 = NH . NP . TÝnh NH , HP c. VÏ ph©n gi¸c ME cña gãc M ( E ∈ NB ) Chøng minh H n»m gi÷a N vµ E .

Bµi 5 ( 1.5 ®iÓm ) Cho h×nh chãp tø gi¸c ®Òu S.MNPQ cã ®¸y MN = 10cm , c¹nh bªn SM = 12 cm

a. TÝnh ®−êng chÐo MP b. TÝnh ®−êng cao SO råi tÝnh thÓ tÝch cña h×nh chãp

BiÓu ®iÓm

Bµi 1 : 1,5 ®iÓm ( mçi ý ®óng 0,5 ®iÓm ) 1. C 2. A

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

3. B Bµi 2 : 2 ®iÓm

a. 1 ®iÓm §K : x # 2 ; x # -2

t×m ®−îc ®¸p sè S   

  

3 5

;2

b. 1 ®iÓm Gi¶i PT 5x = x +8 cho 0,5 ®iÓm

Gi¶i PT -5x = x+8 cho 0,5 ®iÓm Bµi 3 : 2 ®iÓm

Chän Èn vµ ®Æt ®iÒu kiÖn ®óng cho 0,5 ®iÓm LËp luËn : Sè ngµy nhµ may thùc hiÖn (x-1) ; sè ¸o lµm theo kÕ ho¹ch 50x ; sè ¸o thùc hiÖn 57 (x-1) cho 0,5 ®iÓm Ph−¬ng tr×nh : 57(x-1) – 50x = 13 vµ gi¶i ph−¬ng tr×nh 0,5 ®iÓm Tr¶ lêi sè ¸o : 500 cho 0,5 ®iÓm

Bµi 4 : 3 ®iÓm

H×nh vÏ ®óng 0,25 ®iÓm ý a .TÝnh NP theo Pi-ta-go : NP= 5cm (0,75 ®iÓm ) ý b. ∆ MNP®ång d¹ng ∆ HNM ⇒MN2 = NH . NP 0,75 ®iÓm

TÝnh ®−îc NH = 5

32 = 1,8 cm . suy ra HP = 5 – 1,8 = 3,2 cm cho 0,5

®iÓm

ý c . TÝnh ®−îc EN = 7 5 . 3 14,2≈ cm

Trªn tia NP cã NH = 1,8 cm ; NE = 2,14 . suy ra H n»m gi÷a N vµ E Bµi 5 : 1,5 ®iÓm H×nh vÏ 0,5 ®iÓm

a. TÝnh ®−îc MP =10 2 cho 0,5 ®iÓm b. TÝnh ®−îc S0 = 9,7 cho 0,25 ®iÓm ThÓ tÝch h×nh chãp lµ V = 323,23 cm3 cho 0,25 ®iÓm

M

N

4

H E

3

P

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

§Ò Sè2-TuÇn 26 –TiÕt 56

Bµi 1:(2 ®iÓm) H·y khoanh trßn ch÷ ®øng tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng : Ph−¬ng tr×nh 2x + 3 = x +5 cã nghiÖm lµ :

A. 2 1 ; B.

2 1

− ; C.0 ; D. 2

Bµi 2 :(2 ®iÓm) Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau ,kh¼ng ®Þnh nµo ®óng ,kh¼ng ®Þnh nµo sai ? a, Trong cïng mét ph−¬ng tr×nh ta cã thÓ nh©n c¶ 2 vÕ víi cïng mét sè . b, Trong mét ph−¬ng tr×nh ,ta cã thÓ chuyÓn mét h¹ng tö tõ vÕ nµy sang vÕ kia . c,Trong mét ph−¬ng r×nh ,ta cã thÓ nh©n c¶ hai vÕ víi cïng mét sè kh¸c 0 d, Trong mét ph−¬ng tr×nh ,ta cã thÓ chuyÓn mét h¹ng tö tõ vÕ nµy sang vÕ kia nh−ng ph¶i ®æi dÊu cña nã . Bµi 3:(6 ®iÓm) Gi¶i ph−¬ng tr×nh :

( ) ( )( )31 2

2232 −+ =

+ +

− xx

x

x

x

x

x

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

BiÓu ®iÓm Bµi 1:2®iÓm Ph−¬ng ¸n ®óng : D Bµi 2: §óng : C; D (2®iÓm) Bµi 3 :6 ®iÓm

( ) ( )( ) ( ) ( )

( )

3 0

032 062

043 431

31 2

2232

2

22

=

=⇔

=−⇔

=−⇔

=−−++

=−++

−+ =

+ +

x

x

xx

xx

xxxxx

xxxxx

xx

x

x

x

x

x

(1®iÓm )

KÕt luËn 1®iÓm

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

Bµi kiÓm tra 15– ch−¬ng IV §Ò sè 2:

Bµi 1 (4®iÓm ) C¸c kh¼ng ®Þnh sau kh¼ng ®Þnh nµo ®óng ,kh¼ng ®Þnh nµo sai? Cho a>b ta cã :

a, ba 5 3

5 3

>

b, ba 2424 −<− c,3a – 5 < 3b – 5 d,a2 > b2 Bµi 2(6®iÓm ) Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh vµ biÓu diÔn tËp nghiÖm trªn trôc sè :

6 12

3 21

2 1 −

> +

+ xx

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm bµi 1(4®iÓm ) . Mçi ý cho 1®iÓm a,§óng b,§óng c,Sai d, Sai bµi 2(6®iÓm )

* Quy ®ång : ( )

6 12

6 2123 −

> ++ xx

(1®iÓm )

Khö mÉu : 3 + 2 + 4x >2x – 1 (0,5 ®iÓm ) ⇔ 4x – 2x > -1 – 2 – 3 (1®iÓm ) ⇔ 2x > -6 (1®iÓm ) ⇔ x > - 3 (0,5®iÓm ) KÕt luËn :NghiÖm cña BPT lµ x>- 3 (0,5®iÓm) BiÓu diÔn trªn trôc sè (0,5®iÓm ) -3 0

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

Bµi kiÓm tra gi÷a k× . (Thêi gian lµm bµi 120’)

PhÇn I/ Tr¾c nghiÖm . Bµi 1.(1 ®iÓm) H·y khoanh trßn ch÷ ®øng tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng : trong c¸c ph−¬ng tr×nh sau ,ph−¬ng tr×nh : A.x – 1 = x + 2 ; B (x – 1) (x – 2 ) = 0 C. ax + b = 0 ; D. 2x + 1 = 3x + 5 lµ ph−¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn Bµi 2:(2 ®iÓm) Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau kh¼ng ®Þnh nµo ®óng , kh¼ng ®Þnh nµo sai ? Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A ; kÎ ®−êng cao AH(h×nh bªn ) khi ®ã ta cã :

a,∆ABC∽∆ABH A

b, ∆ABC ∽∆ACH c, ∆ABC∽∆HBA∽∆HAC

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

C B II Tù luËn : H Bµi 1: (2 ®iÓm) Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh : a,(x – 4)2 – (x + 4) (x – 3) = 2(2- 3x _

b, 1

3 1

2 1

1 3

2

2 −

=

++ +

− x

x

xx

x

x

c,(x2 – 1 )2 = 4x + 1 Bµi 2(1,5 ®iÓm) : Mét ®éi m¸y kÐo dù ®Þnh mçi ngµy cµy 40ha . Khi thùc hiÖn ,mçi ngµy cµy ®−îc 50ha .V× vËy ®éi kh«ng nh÷ng ®· cµy xong tr−íc thêi h¹n 2ngµy mµ cßn cµy ®−îc 4ha n÷a .TÝnh diÖn tÝch rõng mµ ®éi ph¶i cµy theo kÕ ho¹ch ®É ®Þnh. Bµi 3 :(3,5 ®iÓm)

1,Cho h×nh thang ABCD cã ®¸y nhá AB . Trªn CD lÊy ®iÓm E sao cho 2 1

=

CD ED .Gäi

M lµ giao ®iÓm cña AE vµ BD ; N lµ giao ®iÓm cña BE vµ AC .CMr a,ME . AB =MA . EC vµ ME . NB = NE . MA b,MN // CD. 2,Cho tam gi¸c ABc vu«ng t¹i ¢ cã AB=15 cm ; AC = 20 cm KÎ ®−êng cao AH vµ trung tuyÕn AM . a, TÝnh AH, BC b, TÝnh BH , CH . § p¸ ¸n vµ biÓu ®iÓm: I)Tr¾c nghiÖm Bµi 1:§óng lµ D (1 ®iÓm) Bµi 2:Mçi ý ®óng cho 0,5 ®iÓm C©u ®óng:C C©u sai:A,B,D II)Tù luËn Bµi 2:(2 ®iÓm) C©u a:T×m ®−îc S={ }8 ( Cho 0,75 diÓm) C©u b:TËp nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh S=Φ (Cho 0,75 diÓm) C©uc:T×m ®−îc x=0 (cho 0,25 ®iÓm) hoÆc x=2 (cho 0,25 ®iÓm) BBµi 2: Gäi diÖn tÝch mµ®éi ph¶i cµy theo kÕ ho¹ch lµ x(ha); x>0(0,25 ®iÓm) BiÓu thÞ ngµy dù ®Þnh ,ngµy thùc tÕ ®óng (0,5 ®iÓm) LËp ph−¬ng tr×nh ®óng (0,25 ®iÓm) Gi¶i t×m ®−îc x=360 (0,5 ®iÓm) VËy diÖn tÝch mµ ®éi ph¶i cµy theo kÕ ho¹ch lµ360 ha (0,25 ®iÓm) Bµi 3:(3,5 ®iÓm) 1.H×nh vÏ: A

C

B

D

M N

E

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

http://www.vnmath.com Bộ đề thi và kiểm tra lớp 8

ChØ ra )1( AB EC

MA ME

= cho 0,25®iÓm

=>ME.AB=MA.EC cho 0,25®iÓm

Do AB//EC=> AB EC

NB NE

= (2) cho 0,25®iÓm

Tõ (1)vµ (2)=> )3( NB NE

MA ME

= cho 0,25®iÓm

=>ME.NB=NE.MA cho 0,25®iÓm =>MN//AB hay NM//CD (0,5®iÓm) 2/(2®) a/ BC2=AB2+AC2=625 =>BC=25(cm) (0,5®)

Ta cã AH.BC=AB.AC=>AH= 12 25

20.15 = (cm) (0,5®)

b/ ABH∆ ~ CBA∆ (g-g)

=> BC AB

BA BH

= (0,5®)

=>BH= )(9 25

1522 cm

BC AB

== (0,25®)

=>CH=BC-BH=2-9=16(cm) (0,25®)

A

B H M

C

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang