Tài liệu

Bộ đề thi và kiểm tra toán lớp 8

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8093     Tải về: 43     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu Bộ đề thi và kiểm tra toán lớp 8 - tài liệu, sách iDoc.VnBộ đề thi và kiểm tra toán lớp 8,I)Đề bài:Bài 11,5 điểm) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ,khẳng địnhnào saia)Hai ph-ơng trình có cùng tập nghiệm thì t-ơng…
http://www.vnmath.com
B đề thi và kim tra lp 8
http://www.vnmath.com
B đề thi và kim tra lp 8
§Ò kiÓm tra to¸n 8-Ch−¬ng III-TiÕt 56
I)§Ò i:
Bµi 1:(1,5 ®iÓm) Trongc kh¼ng ®Þnh sau kh¼ng ®Þnh nµo ®óng ,kh¼ng ®Þnh
nµo sai
a)Hai ph−¬ng tr×nh cïng tËp nghiÖm t t−¬ng ®−¬ng
b)Hai ph−¬ng tr×nh v« nghiÖm th× t−¬ng ®−¬ng
c) Hai ph−¬ng tr×nh v« sè nghiÖm th× t−¬ng ®−¬ng
Bµi 2:(1,5 ®iÓm)
y khoanh trßnvµo ch÷ i ®øng tríc u tri ®óng.
§iÒu kiÖn c ®Þnh cña ph−¬ng tr×nh 1+
2
2
)3)(2(
5
3 +
+
+
=
xxx
x
x
x
A.x
3 B.x
-2 C. x
3 vµ x
-2 D.x
0
Bµi 3:(3 ®iÓm). Gi¶i ph−¬ng tr×nh
a)
4
)7(23
5
6
23
+
=
xx
b) (x+2)(3-4x)- (x
2
-4x+4)=0
Bµi 4(4 ®iÓm)
Mét « ®i tõ A ®Õn B lóc 7 giê víi vËn tèc 40 km/h. §Õn B « nghØ
l¹i 30 phót råi quay tvÒ A víi vËn tèc 50km/h, vÒ ®Õn A lóc 11giê 6
phót
TÝnh qu·ng ®−êng AB
II) §¸p ¸n biÓu ®iÓm
Bµi 1:(1,5 ®iÓm):C©u ®óng a,b
Bµi 2:(1,5 ®iÓm):Ph−¬ng ¸n ®óng
Bµi 3:(3 ®iÓm)
Quy ®ång khö mÉu:
2(3x-2)-5.12=3.
[
]
)7(23 + x
0,5 ®iÓm
6x-4-60=3(3-2x-14) (0,25 diÓm)
12x=60+4-33 (0,5 ®iÓm)
x=
12
31
(0,5 ®iÓm)
KÕt luËn (0,5 ®iÓm)
b)3x-4x
2
+6-8x-x
2
-4x-4=0(0,25 diÓm)
-5x
2
-9x+2=0(0,25 diÓm)
-5x(x+2)+(x+2)=0(0,25 diÓm)
C
http://www.vnmath.com
B đề thi và kim tra lp 8
http://www.vnmath.com
B đề thi và kim tra lp 8
(x-2)(1-5x)=0((0,25 diÓm)
x=
-
2
x=1/5
0,25 ®iÓm
Liên hệ quảng cáo

http://www.vnmath.com
B đề thi và kim tra lp 8
http://www.vnmath.com
B đề thi và kim tra lp 8
KÕt luËn nghiÖm ( 0,25 ®iÓm)
Bµi 4:
Chän Èn ®Æt ®iÒu kiÖn (0.5 ®iÓm)
LËp ph−¬ng tr×nh:
10
1
4
2
1
5040
=++
x
x
(1,5 ®iÓm)
Gi¶i ph−¬ng tr×nh :x=80 (1,5 ®iÓm)
Tr¶ lêi (0,5 ®iÓm
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Bộ đề thi và kiểm tra toán lớp 8

I)Đề bài:Bài 1:(1,5 điểm) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ,khẳng địnhnào saia)Hai ph-ơng trình có cùng tập nghiệm thì t-ơng đ-ơngb)Hai ph-ơng trình vô nghiệm thì t-ơng đ-ơngc) Hai ph-ơng trình có vô số nghiệm thì t-ơng đ-ơngBài 2:(1,5 điểm)Hãy khoanh trònvào chữ cái đứng tr-ớc câu trả lời đúng.Điều kiện xác định của ph-ơng trình 1+22( 2)(3 )53 +++ -=- x x xxxxA.x ạ 3 B.xạ -2 C. xạ 3 và x ạ -2 D.xạ 0Bài 3:(3 điểm). Giải ph-ơng trìnha)43 2( 7)563 2 - +- =x - xb) (x+2)(3-4x)- (x2-4x+4)=0Bài 4(4 điểm)Một ô tô đi từ A đến B lúc 7 giờ với vận tốc 40 km/h. Đến B ô tô nghỉlại 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc 50km/h, về đến A lúc 11giờ 6phútTính quãng đ-ờng AB

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8093     Tải về: 43     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan