Tài liệu

Bộ đề thi và kiểm tra toán lớp 8

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8340     Tải về: 46     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu Bộ đề thi và kiểm tra toán lớp 8 - tài liệu, sách iDoc.VnI)Đề bài:Bài 1:(1,5 điểm) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ,khẳng địnhnào saia)Hai ph-ơng trình có cùng t
http://www.vnmath.com
B đề thi và kim tra lp 8
http://www.vnmath.com
B đề thi và kim tra lp 8
§Ò kiÓm tra to¸n 8-Ch−¬ng III-TiÕt 56
I)§Ò i:
Bµi 1:(1,5 ®iÓm) Trongc kh¼ng ®Þnh sau kh¼ng ®Þnh nµo ®óng ,kh¼ng ®Þnh
nµo sai
a)Hai ph−¬ng tr×nh cïng tËp nghiÖm t t−¬ng ®−¬ng
b)Hai ph−¬ng tr×nh v« nghiÖm th× t−¬ng ®−¬ng
c) Hai ph−¬ng tr×nh v« sè nghiÖm th× t−¬ng ®−¬ng
Bµi 2:(1,5 ®iÓm)
y khoanh trßnvµo ch÷ i ®øng tríc u tri ®óng.
§iÒu kiÖn c ®Þnh cña ph−¬ng tr×nh 1+
2
2
)3)(2(
5
3 +
+
+
=
xxx
x
x
x
A.x
3 B.x
-2 C. x
3 vµ x
-2 D.x
0
Bµi 3:(3 ®iÓm). Gi¶i ph−¬ng tr×nh
a)
4
)7(23
5
6
23
+
=
xx
b) (x+2)(3-4x)- (x
2
-4x+4)=0
Bµi 4(4 ®iÓm)
Mét « ®i tõ A ®Õn B lóc 7 giê víi vËn tèc 40 km/h. §Õn B « nghØ
l¹i 30 phót råi quay tvÒ A víi vËn tèc 50km/h, vÒ ®Õn A lóc 11giê 6
phót
TÝnh qu·ng ®−êng AB
II) §¸p ¸n biÓu ®iÓm
Bµi 1:(1,5 ®iÓm):C©u ®óng a,b
Bµi 2:(1,5 ®iÓm):Ph−¬ng ¸n ®óng
Bµi 3:(3 ®iÓm)
Quy ®ång khö mÉu:
2(3x-2)-5.12=3.
[
]
)7(23 + x
0,5 ®iÓm
6x-4-60=3(3-2x-14) (0,25 diÓm)
12x=60+4-33 (0,5 ®iÓm)
x=
12
31
(0,5 ®iÓm)
KÕt luËn (0,5 ®iÓm)
b)3x-4x
2
+6-8x-x
2
-4x-4=0(0,25 diÓm)
-5x
2
-9x+2=0(0,25 diÓm)
-5x(x+2)+(x+2)=0(0,25 diÓm)
C
http://www.vnmath.com
B đề thi và kim tra lp 8
http://www.vnmath.com
B đề thi và kim tra lp 8
(x-2)(1-5x)=0((0,25 diÓm)
x=
-
2
x=1/5
0,25 ®iÓm
http://www.vnmath.com
B đề thi và kim tra lp 8
http://www.vnmath.com
B đề thi và kim tra lp 8
KÕt luËn nghiÖm ( 0,25 ®iÓm)
Bµi 4:
Chän Èn ®Æt ®iÒu kiÖn (0.5 ®iÓm)
LËp ph−¬ng tr×nh:
10
1
4
2
1
5040
=++
x
x
(1,5 ®iÓm)
Gi¶i ph−¬ng tr×nh :x=80 (1,5 ®iÓm)
Tr¶ lêi (0,5 ®iÓm
Bộ đề thi và kiểm tra toán lớp 8
I)Đề bài:Bài 1:(1,5 điểm) Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ,khẳng địnhnào saia)Hai ph-ơng trình có cùng tập nghiệm thì t-ơng đ-ơngb)Hai ph-ơng trình vô nghiệm thì t-ơng đ-ơngc) Hai ph-ơng trình có vô số nghiệm thì t-ơng đ-ơngBài 2:(1,5 điểm)Hãy khoanh trònvào chữ cái đứng tr-ớc câu trả lời đúng.Điều kiện xác định của ph-ơng trình 1+22( 2)(3 )53 +++ -=- x x xxxxA.x ạ 3 B.xạ -2 C. xạ 3 và x ạ -2 D.xạ 0Bài 3:(3 điểm). Giải ph-ơng trìnha)43 2( 7)563 2 - +- =x - xb) (x+2)(3-4x)- (x2-4x+4)=0Bài 4(4 điểm)Một ô tô đi từ A đến B lúc 7 giờ với vận tốc 40 km/h. Đến B ô tô nghỉlại 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc 50km/h, về đến A lúc 11giờ 6phútTính quãng đ-ờng AB
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8340     Tải về: 46     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan