Tài liệu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần doanh nghiệp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13654     Tải về: 149     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần doanh nghiệp - tài liệu, sách iDoc.VnBộ trắc nghiệp gồm hơn 150 câu hỏi về phần công ty của bộ luật kinh tế, dành cho các chủ doanh nghiệp nói chung
DOANH NGHI P T NHÂN Ư
16. Doanh nghi p t nhân là ư
A. Doanh nghi p do 1 cá nhân làm ch
B. T ch u trách nhi m b ng toàn b i s n c a mình và m i ho t đ ng c a doanh
nghi p
C. Doanh nghi p do nhi u ng i đ ng s h u ườ
D. A và B đúng
17. Doanh nghi p t nhân có quy n phát hành ch ng khoán ư
A. Đúng B. Sai
18. Đ c đi m pháp lý c a doanh nghi p t nhân ư
A. Doanh nghi p t nhân là doanh nghi p 1 ch ư
B. Doanh nghi p t nhân kô có t cách pháp nhân ư ư
C. Ch doanh nghi p t nhân ch u trách nhi m vô h n v m i kho n n phát sinh trong ư
ho t đ ng c a doanh nghi p t nhân ư
D. T t c đ u đúng
19. Tr ng h p nào sau đây đ c phép m doanh nghi p t nhân ườ ượ ư
A. Sĩ quan, h sĩ quan trong các c quan, đ n v thu c Quân đ i nhân dân VN ơ ơ
B. Cá nhân ng i n c ngoài ườ ướ
C. Cán b lãnh đ o, qu n lý nghi p v trong các DN 100% v n s h u nhà n c ướ
D. Ng i đang ch p hành hình ph t tùườ
20. Đi u ki n nào kô có trong đi u ki n đăng ký kinh doanh
A. Ph i có logo c a doanh nghi p
B. Tên doanh nghi p t nhân ph i vi t đ c b ng ti ng Vi t ư ế ượ ế
C. Kô đ c đ t tên gây nh m l n v i tên c a doanh nghi p đã đăng kýượ
D, Tên ti ng n c ngoài c a doanh nghi p ph i đ c in ho c vi t v i kh ch nh h nế ướ ượ ế ơ
tên ti ng Vi t c a doanh nghi p trên các gi y t giao d chế
21. Khi m t doanh nghi p mu n gi i th , trong th i h n 7 ngày làm vi c thông qua
quy t đ nh gi i th , n u pháp lu t yêu c u đăng báo đi n t ho c 1 t báo thì ph iế ế
đăng
A. Trong 1 s
B. Trong 2 s liên ti p ế
C. Trong 3 s liên ti p ế
D. T t c đ u sai
22. Doanh nghi p t nhân không có quy n ư
A. Kinh doanh xu t kh u, nh p kh u
B. Phát hành ch ng khoán
C. T ch i m i yêu c u cung c p các ngu n l c không đ c pháp lu t quy đ nh ượ
D. T t c các quy n trên
23. Đ c đi m h kinh doanh
A. Do m t cá nhân là công dân VN, 1 nhóm ng i, 1 h gia đình làm ch ườ
B. Không có con d u
C. S d ng không quá m i lao đ ng ườ
D. T t c nh ng đ c đi m trên
24. Phát bi u nào sau đây là sai
A. Ch h kinh doanh ch u trách nhi m h u h n trong ho t đ ng kinh doanh
B. H kinh doanh có s d ng th ng xuyên h n m i lao đ ng ph i đăng ký kinh doanh ườ ơ ườ
d i hình th c doanh nghi pướ
C. H kinh doanh th ng t n t i v i quy mô nh ườ
D. T t c các phát bi u trên
25. Nh ng ng i nào kô đ c đăng ký h kinh doanh ườ ượ
A. Ng i ch a thành niênườ ư
B. Ng i đang ch p hành hình ph t tùườ
C. Ng i b t c quy n hành nghườ ướ
D. T t c nh ng ng i trên ườ
26. Phát bi u nào sau đây là đúng
A. Tên riêng h kinh doanh không đ c trùng v i tên riêng c a h kinh doanh đã đ c ượ ượ
đăng ký trong ph m vi t nh
B. Tên riêng h kinh doanh không b t bu c ph i vi t b ng ti ng vi t ế ế
C. Tên riêng h kinh doanh ph i phát âm đ c ượ
D. Tên riêng h kinh doanh kô đ c kèm theo ch s và ký hi u ượ
27. Trong th i gian bao lâu, k t ngày nh n h s xin đăng ký kinh doanh, n u kô ơ ế
h p l , c quan kinh doanh ph i g i văn b n yêu c u b sung s a đ i cho ng i ơ ư
thành l p
A. 3 ngày
B. 5 ngày
C. 7 ngày
D. 10 ngày
28. Vào th i đi m nào, c quan đăng ký kinh doanh c p huy n g i danh sách h ơ
kinh doanh đã đăng ký cho phòng đăng ký kinh doanh c p t nh, c quan thu cùng ơ ế
c p và s chuyên ngành
A. Tu n th 1 h ng tháng
B. Tu n thú 2 h ng tháng
C. Tu n th 3 h ng tháng
D. Tu n th 4 h ng tháng
29. Th i gian t m ng ng kinh doanh c a hô kinh doanh không quá
A. 1 tháng
B. 3 tháng
C. 6 tháng
D. 1 năm
30. Đ i v i h kinh doanh buôn chuy n, kinh doanh l u đ ng thì ph i ch n đ a ế ư
đi m đ đăng ký kinh doanh
A. Đăng ký h kh u th ng trú ườ
B. Đ a đi m th ng xuyên kinh doanh ườ
C. Đ a đi m thu mua giao d ch
D. T t c đ u đúng
10. Doanh nghi p t nhân lo i hình doanh nghi p do m t ư
nhân ch s h u.Tính ch t m t ch này th hi n t t c
các ph ng di n nên th nói, doanh nghi p t nhân sươ ư
đ c l p v i s n.Phát bi u này:
a. Đúng.
b. Sai.
11. nhân th đăng kinh doanh (làm ch doanh nghi p)
hi n nay là:
a. Công dân Vi t Nam đ 18 tu i.
b. Công dân Vi t nam ng i n c ngoài th ng trú t i Vi t ư ướ ườ
Nam.
c. nhân ng i Vi t Nam nhân ng i n c ngoàiườ ườ ư
đ u quy n thành l p doanh nghi p t nhân, tr m t s ư
tr ng h p do pháp lu t quy đ nh.ườ
d. C a,b,c.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần doanh nghiệp
Bộ trắc nghiệp gồm hơn 150 câu hỏi về phần công ty của bộ luật kinh tế, dành cho các chủ doanh nghiệp nói chung
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13654     Tải về: 149     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Luật kinh tế Lượt tải: 36 Lượt xem: 7689
LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 Lượt tải: 9 Lượt xem: 3426
Luật doanh nghiệp - Công ty cổ phần Lượt tải: 9 Lượt xem: 3158
Có thể bạn quan tâm
Luật doanh nghiệp - Công ty cổ phần Lượt tải: 9 Lượt xem: 3158
LUẬT PHÁ SẢN 2008 Lượt tải: 3 Lượt xem: 2639
Thông tư 244 Lượt tải: 8 Lượt xem: 2505