Tài liệu

BM.GTVT.06 - Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1032     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu BM.GTVT.06 -  Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng - tài liệu, sách iDoc.VnBM.GTVT.06 - Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng,CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY NHƯỢNG BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG Họ và tên người nhượng…
background image

C NG HÒA XàH I CH  NGHĨA VI T NAM

Đ c l p - T  do - H nh phúc

ộ ậ

GI Y NH

NG BÁN, CHO, T NG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

ƯỢ

H  và tên ng

i nh

ng bán, cho, t ng:.....................................................................

ườ

ượ

H  tên đ ng ch  s  h u (n u có):...............................................................................

ủ ở ữ

ế

Đ a ch  th

ng trú:......................................................................................................

ỉ ườ

Lo i xe máy chuyên dùng:..........................................................................................

Nhãn hi u (mác, ki u)................................................... Màu s n…...........................

ơ

N

c s n xu t:...........................................

ướ ả

 Năm s n xu t..........................................

S  đ ng c :......................................... S  khung........................................................

ố ộ

ơ

Kích th

c bao dài x r ng x cao...........................................................................mm

ướ

Tr ng l

ng.........................................Kg, Công su t...............................................

ượ

Chi c xe máy chuyên dùng này hi n tôi là ch  s  h u.

ế

ủ ở ữ

Nay nh

ng bán (cho, t ng) cho:...........................

ượ

....................................................

Đ a ch  th

ng trú:.....................................................................................................

ỉ ườ

Các gi y t  kèm theo g m có:

ấ ờ

+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................
+ ......................................................................................................................

Đ  ngh  c  quan c p đăng ký, bi n s  làm th  t c sang tên đ i ch  s  h u

ị ơ

ủ ụ

ủ ở ữ  

chi c xe máy chuyên dùng nói trên.

ế

                                                

   

Ngày........ tháng........ năm 200....
 

Ng

i bán (cho, t ng)

ườ

   

    (Ký, ghi rõ h  tên)

Ghi chú: M u gi y này ch  áp d ng cho ch  xe, máy chuyên dùng là cá nhân khi không có h p đ ng mua bán.

Xác nh n c a UBND 

ph

ng, 

ườ

xã n i

ơ  

ng

i bán (cho, t ng) đăng ký h  kh u

ườ

ẩ  

th

ng trú.

ườ

background image
BM.GTVT.06 - Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY NHƯỢNG BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG Họ và tên người nhượng bán, cho,

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1032     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 18173
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 29 Lượt xem: 11318
Có thể bạn quan tâm
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 16 Lượt xem: 8774
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 8361
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 9 Lượt xem: 6517
Đơn xác nhận tình trạng hôn nhân Lượt tải: 22 Lượt xem: 6346