Thành viên idoc2012

BM.GTVT.06 - Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

BM.GTVT.06 - Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng

- 12 tháng trước
1,700
Báo lỗi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY NHƯỢNG BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG Họ và tên người nhượng bán, cho,

Nội dung
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ

GI Y NH NG BÁN, CHO, T NG XE MÁY CHUYÊN DÙNGẤ ƯỢ Ặ

H và tên ng i nh ng bán, cho, t ng:.....................................................................ọ ườ ượ ặ H tên đ ng ch s h u (n u có):...............................................................................ọ ồ ủ ở ữ ế Đ a ch th ng trú:......................................................................................................ị ỉ ườ Lo i xe máy chuyên dùng:..........................................................................................ạ Nhãn hi u (mác, ki u)................................................... Màu s n…...........................ệ ể ơ N c s n xu t:...........................................ướ ả ấ Năm s n xu t..........................................ả ấ S đ ng c :......................................... S khung........................................................ố ộ ơ ố Kích th c bao dài x r ng x cao...........................................................................mmướ ộ Tr ng l ng.........................................Kg, Công su t...............................................ọ ượ ấ

Chi c xe máy chuyên dùng này hi n tôi là ch s h u.ế ệ ủ ở ữ Nay nh ng bán (cho, t ng) cho:...........................ượ ặ .................................................... Đ a ch th ng trú:.....................................................................................................ị ỉ ườ

Các gi y t kèm theo g m có:ấ ờ ồ + ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

+ ......................................................................................................................

Đ ngh c quan c p đăng ký, bi n s làm th t c sang tên đ i ch s h uề ị ơ ấ ể ố ủ ụ ổ ủ ở ữ chi c xe máy chuyên dùng nói trên.ế

Ngày........ tháng........ năm 200.... Ng i bán (cho, t ng)ườ ặ (Ký, ghi rõ h tên)ọ

Ghi chú: M u gi y này ch áp d ng cho ch xe, máy chuyên dùng là cá nhân khi không có h p đ ng mua bán.ẫ ấ ỉ ụ ủ ợ ồ

Xác nh n c a UBND ậ ủ ph ng, ườ xã n iơ ng i bán (cho, t ng) đăng ký h kh uườ ặ ộ ẩ

th ng trú.ườ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang