Thành viên idoc2012

BIỂU MẪU "NGHIỆM THU VẬT LIỆU/ THIẾT BỊ/ SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG"

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/51 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

BIỂU MẪU "NGHIỆM THU VẬT LIỆU/ THIẾT BỊ/ SẢN PHẨM CHẾ TẠO SẴN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG"

- 12 tháng trước
1,067
Báo lỗi

Hố sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: ... (Ghi rõ ký hiệu bản vẽ có liên quan đến đối tượng nghiệm thu) .....................; - Quy phạm, tiêu chuẩn được áp dụng: ... (Ghi rõ mã hiệu quy phạm, tiêu chuẩn, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật liên quan đến đối tượng nghiệm thu) ............................................;

Nội dung
Tæng c«ng ty S«ng ®µ

biÓu mÉu 01 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n sè: ………

nghiÖm thu vËt liÖu/ thiÕt bÞ/ s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. §èi tîng nghiÖm thu: ... (Ghi râ tªn vËt liÖu/ thiÕt bÞ/ s¶n phÈm chÕ t¹o s½n) .............

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:

2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô:

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt

2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu:

B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn:

4.1 VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé; - Hè s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: ... (Ghi râ ký hiÖu b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .....................; - Quy ph¹m, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông: ... (Ghi râ m· hiÖu quy ph¹m, tiªu chuÈn, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) ............................................; - Hå s¬ dù thÇu vµ Hîp ®ång x©y dùng; - Hå s¬ xuÊt xø, chøng chØ xuÊt xëng, phiÕu xuÊt, nhËp kho, niªm phong, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm tra chÊt lîng, danh môc tÝnh n¨ng kü thuËt cña ®èi t- îng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu;

4.2 VÒ chÊt lîng vËt liÖu/ thiÕt bÞ/ s¶n phÈm chÕ t¹o s½n: .................. (§¹t/ Kh«ng ®¹t so víi hå s¬ thiÕt kÕ, tiªu chuÈn ¸p dông, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt...) .......................................................................................................................... ........

4.3 C¸c vÊn ®Ò kh¸c nÕu cã: ....................................................................................................................................... ........

5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý ®a vµo sö dông cho c«ng tr×nh ... (ghi râ tªn, sè lîng c¸c ®èi tîng nghiÖm thu) .............................................. - Thêi gian Nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i ®a c¸c ®èi tîng nghiÖm thu trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn ra khái c«ng tr- êng .....................................................................................

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

BiÓu mÉu 02 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n sè: ………

NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. §èi tîng nghiÖm thu: ..... (Ghi râ tªn c«ng viÖc x©y dùng ®îc nghiÖm thu) ...............

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:

2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô:

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt

2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST)

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn:

4.1 VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé; - B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng viÖc x©y dùng; - Hè s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: ... (Ghi râ ký hiÖu b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .....................; - Quy ph¹m, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông: ... (Ghi râ m· hiÖu quy ph¹m, tiªu chuÈn, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) ............................................; - Hå s¬ dù thÇu vµ Hîp ®ång x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu/ thiÕt bÞ/ s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông (nÕu cã); - C¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm tra chÊt lîng vËt liÖu (nÕu cã); - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu;

4.2 VÒ chÊt lîng c«ng viÖc x©y dùng: .................. (§¹t/ Kh«ng ®¹t so víi hå s¬ thiÕt kÕ, tiªu chuÈn ¸p dông, tµi liÖu chØ dÉn kü

thuËt...) .......................................................................................................................... ........

4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ....................................................................................................................................... ........

5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖm thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t.

BiÓu mÉu 03 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n sè: ………

NGhiÖm thu hoµn thµnh giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng (HoÆc bé phËn c«ng tr×nh X©y dùng)

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. §èi tîng nghiÖm thu: ... (Ghi râ tªn giai ®o¹n hoµn thµnh/ Bé phËn c«ng tr×nh hoµn thµnh) ....................................................................................................................................

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:

2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô:

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt

2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn:

4.1 VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé; - Hè s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: ... (Ghi râ ký hiÖu b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .....................; - Quy ph¹m, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông: ... (Ghi râ m· hiÖu quy ph¹m, tiªu chuÈn, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) ............................................; - Hå s¬ dù thÇu vµ Hîp ®ång x©y dùng; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; - Danh môc hå s¬ nghiÖm thu; - Hå s¬ nghiÖm thu giai ®o¹n hoµn thµnh/ Bé phËn c«ng tr×nh; - B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng giai ®o¹n x©y dùng/ Bé phËn c«ng tr×nh; - Biªnb¶n kiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu.

4.2 VÒ chÊt lîng giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh/ Bé phËn c«ng tr×nh: .................. (§¹t/ Kh«ng ®¹t so víi hå s¬ thiÕt kÕ, tiªu chuÈn ¸p dông, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt...) .......................................................................................................................... ........

4.3 C¸c vÊn ®Ò kh¸c nÕu cã: ....................................................................................................................................... ........

5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai giai ®o¹n thi c«ng tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖm thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t.

BiÓu mÉu 04 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó ®a vµo sö dông

1. H¹ng môc c«ng tr×nh: ........................ (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc nghiÖm thu) ..........................................

2. §Þa ®iÓm x©y dùng:

3. Thµnh phÇn nghiÖm thu:

3.1 Chñ ®Çu t: - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Tæng Gi¸m ®èc

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Trëng Ban QLDA

3.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng: NguyÔn Xu©n ChÝnh Chøc vô: Phã ViÖn trëng - ¤ng: Lª Quang Chøc vô: Gi¸m ®èc TT CNXD - ¤ng: ................................................... Chøc vô: Trëng ®oµn gi¸m s¸t

3.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Gi¸m ®èc

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh

3.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ: ............................................................................................. - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Gi¸m ®èc

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Chñ nhiÖm thiÕt kÕ

3.5 §¹i diÖn C¬ quan qu¶n lý vÒ phßng ch¸y, chèng ch¸y: .................................................. - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ............................................

3.6 §¹i diÖn c¸c bªn liªn quan kh¸c (theo giÊy mêi cña Chñ ®Çu t- ): .................................. - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ............................................

4. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

5. §¸nh gi¸ h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng:

5.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .................... - Hå s¬ hoµn thµnh x©y dùng c«ng tr×nh; - Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ tµi liÖu hoµn thµnh x©y dùng h¹ng môc, c«ng tr×nh x©y dùng cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc theo ph©n cÊp; - V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ; an toµn m«i trêng; an toµn vËn hµnh theo quy ®Þnh; - Nh÷ng ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ ®Ó ®a h¹ng môc, c«ng tr×nh vµo sö dông.

5.2 VÒ tiÕn ®é x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh: - Ngày khëi c«ng: - Ngày hoàn thành:

5.3 VÒ c«ng suÊt vËn hµnh c«ng tr×nh: - Theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt: - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc:

5.4 VÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn lao ®éng, an toµn phßng næ, phßng ch¸y, chèng « nhiÔm m«i trêng vµ an toµn lao ®éng:

5.5 Khèi lîng:

- Theo thiÕt kÕ (hoÆc hå s¬ dù thÇu): - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc:

5.6 VÒ chÊt lîng h¹ng môc c«ng tr×nh: .............. (§¹t/ Kh«ng ®¹t chÊt lîng theo hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m ¸p dông) ............................................................................................................................. ........

5.7 Nh÷ng söa ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng so víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt: ....................................................................................................................................... ........

5.8 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ....................................................................................................................................... ........

6.KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông. - C¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng cÇn ph¶i söa ch÷a kh¾c phôc ; Thêi gian nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a, kh¾c phôc trong trêng hîp kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. - C¸c yªu cÇu kh¸c nÕu cã

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, dãng dÊu)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu)

§d c¬ quan phßng ch¸y chèng ch¸y (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§d c¸c bªn liªn quan (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

IV. mÉu biªn b¶n nghiÖm thu PhÇn thiÕt bÞ

Mét sè biªn b¶n nghiÖm thu chÝnh ®îc thiÕt lËp trong qu¸ tr×nh thi c«ng cña Nhµ thÇu, thèng kª tõng phÇn theo giai ®o¹n l¾p ®Æt thiÕt bÞ nh b¶ng sau:

TT giai ®o¹n Tªn c¸c biªn b¶n nghiÖm thu chÝnh 1 NghiÖm thu vËt liÖu

®Çu vµo Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi ®a vµo sö dông (Xem biÓu mÉu sè 1 t¹i môc III)

2 L¾p ®Æt bé phËn/giai ®o¹n cña thiÕt bÞ

Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt bé phËn/ giai ®o¹n thiÕt bÞ.

3 PhÇn l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ

Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ

4 PhÇn ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i

Biªn b¶n nghiÖm thu ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i

5 PhÇn ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i

Biªn b¶n nghiÖm thu ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i

6 PhÇn ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i

Biªn b¶n nghiÖm thu ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i

TT giai ®o¹n Tªn c¸c biªn b¶n nghiÖm thu chÝnh 7 PhÇn nghiÖm thu c¸c

chØ tiªu … Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c chØ tiªu b¶o hµnh

Ngoµi c¸c biªn b¶n chÝnh trªn, trong qu¸ tr×nh nghiÖm thu nÕu cÇn sÏ lËp thªm c¸c biªn b¶n kh¸c.

BiÓu mÉu 05 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n sè: ………

NGhiÖm thu l¾p ®Ætbé phËn/ giai ®o¹n thiÕt bÞ

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. §èi tîng nghiÖm thu: .................. (Ghi râ tªn bé phËn/ giai ®o¹n l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu) ................................................................................................................... 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô:

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt

2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p lÆt thiÕt bÞ: ................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu:

B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

4. §¸nh gi¸ bé phËn thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt:

4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu)............................................................................................................................ ....... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu).................................. - Hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu;

4.2 VÒ chÊt lîng l¾p ®Æt:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ........................................................................

4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........

5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖm thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t.

BiÓu mÉu 06 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n sè: ………

NghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. Tªn thiÕt bÞ/H¹ng môc thiÕt bÞ: ................. (Ghi râ tªn thiÕt bÞ/ H¹ng môc thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu) .................................................................................................................. 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô:

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt

2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ: ................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn:

4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu)............................................................................................................................ ....... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu).................................. - Hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu;

4.2 VÒ chÊt lîng l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ......................................................

4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........

5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖm thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t.

BiÓu mÉu 07 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n sè: ………

NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. Tªn thiÕt bÞ/côm thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm: ....................................................................................................................................... ........ 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô:

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt

2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ: ................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn:

4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu)............................................................................................................................ ....... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu).................................. - Hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu;

4.2 VÒ chÊt lîng thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ............................................................................................................................. ..................

4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........

5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖ thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t.

BiÓu mÉu 08 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n sè: ………

NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. HÖ thèng thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm: ....................................................................................................................................... ........ 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô:

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt

2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS

(Bµ): ................................................... - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ: ................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i ®· thùc hiÖn:

4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu)............................................................................................................................ ....... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu).................................. - Hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu;

4.2 VÒ chÊt lîng thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ............................................................................................................................. ..................

4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........

5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖ thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t.

BiÓu mÉu 09 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n sè: ………

NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. HÖ thèng thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm: ....................................................................................................................................... ........

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:

2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô:

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt

2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ: ................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ..............................................

3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i ®· thùc hiÖn:

4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) ........................................................................................................................... ....... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .................... - Hå s¬ thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i; - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c t¹i hiÖn trêng (nÕu thiÕt kÕ hoÆc tiªu chuÈn, qui ph¹m cã liªn quan chØ ®Þnh); - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; - V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ; an toµn m«i trêng; an toµn vËn hµnh theo quy ®Þnh; - Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ tµi liÖu hoµn thµnh giai ®o¹n l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - C«ng t¸c chuÈn bÞ ®Ó triÓn khai ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i hÖ thèng thiÕt bÞ.

4.2 VÒ tiÕn ®é l¾p ®Æt thiÕt bÞ: - Ngµy khëi c«ng: - Ngµy hoµn thµnh:

4.3 VÒ c«ng suÊt ®a vµo vËn hµnh - Theo thiÕt kÕ (hoÆc theo hå s¬ dù thÇu): - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc:

4.4 VÒ ®Æc ®iÓm biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ an toµn lao ®éng, an toµn phßng næ, phßng ch¸y, chèng « nhiÔm m«i trêng vµ an toµn sö dông:

4.5 VÒ Khèi lîng - Theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt: - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc:

4.6 VÒ chÊt lîng thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ............................................................................................................................. ..................

4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................

.......................................................................................................................................

........

5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

c¸c biÓu mÉu ¸p dông chung BiÓu mÉu 10

C«ng ty cæ phÇn vinapol

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

-----***----- Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n bµn giao mÆt b»ng thi c«ng x©y dùng

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. §èi tîng bµn giao: ... (Ghi râ mÆt b»ng tæng thÓ dù ¸n/ MÆt b»ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh/ MÆt b»ng giai ®o¹n, bé phËn, chi tiÕt cña h¹ng môc c«ng tr×nh) ...............................

2. Thµnh phÇn:

2.1 §ai diÖn Chñ ®Çu t: - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Trëng ban (1)

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt

2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST)

- ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn gi¸m s¸t (1)

(Bµ): ................................................... - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

2.3 §¹i diÖn nhµ thÇu thi c«ng (Bªn giao) (2): .......................................................................

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Gi¸m ®èc (1)

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (3)

2.4 §¹i diÖn nhµ thÇu thi c«ng (Bªn nhËn) (2): .......................................................................

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (3)

3. Néi dung: C¸c bªn tiÕn hµnh bµn giao cho ....(Tªn ®¬n vÞ nhËn)........, cô thÓ nh sau:

3.1 Bµn giao mÆt b»ng: ........(M« t¶ vÞ trÝ, h×nh d¸ng) .......................................................... ....................................................................................................................................... ........

3.2 T×nh tr¹ng mÆt b»ng ®Ó bµn giao: ..........(§ñ hay Cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó triÓn khai thi c«ng) ............................................................................................................................. ........ - Cã b¶n vÏ hiÖn tr¹ng kÌm theo.

3.3 Bµn giao mèc tr¾c ®Þa (1): TT Tªn mèc To¹ ®é X (m) To¹ ®é Y (m) Cao ®é H

(m)

3.4 Bªn nhËn dùa vµo c¸c sè liÖu trªn lµm c¨n cø triÓn khai thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®· ®îc duyÖt.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)

§¹i diÖn bªn giao (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn bªn nhËn (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu)

Ghi chó: (1): ChØ ¸p dông cho bµn giao mÆt b»ng chÝnh. (2): Lµ Bªn giao vµ Bªn nhËn trong trêng hîp bµn giao mÆt b»ng thi c«ng gi÷a hai nhµ thÇu. (3): Kh«ng cã trong bµn giao mÆt b»ng chÝnh.

BiÓu mÉu 11 C«ng ty cæ phÇn

Vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n kiÓm tra C«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng

biÖn ph¸p an toµn lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ vµ vÖ sinh m«i trêng

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. Thµnh phÇn tham gia:

1.1 §¹i diÖn Chñ ®Çu t: - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Trëng ban

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt

1.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Trëng ®oµn

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

1.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

2. Thêi gian kiÓm tra: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

3. Néi dung vµ kÕt qu¶ kiÓm tra STT Néi dung kiÓm tra KÕt qu¶ kiÓm tra

1 HÖ thèng tiªu chuÈn, qui ph¹m kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan

§ñ Kh«ng

2 HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt lîng thi c«ng x©y dùng trªn c«ng trêng

Cã Kh«ng

3 ChÕ ®é qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng thi c«ng Cã Kh«ng 4 N¨ng lùc cña c¸n bé qu¶n lý Phï hîp Kh«ng 5 N¨ng lùc cña c¸n bé kü thuËt thi c«ng Phï hîp Kh«ng 6 Chøng chØ tay nghÒ cña c¸c lo¹i thî chÝnh Cã Kh«ng 7 N¨ng lùc cña thÇu phô vµ chÕ ®é qu¶n lý ®èi víi

thÇu phô Phï hîp Kh«ng

8 TÝnh ph¸p lý cña b¶n vÏ thi c«ng Cã Kh«ng 9 B¶ng tæng tiÕn ®é thi c«ng Cã Kh«ng

10 BiÖn ph¸p thi c«ng Cã Kh«ng 11 ChÕ ®é kiÓm nghiÖm chÊt lîng thi c«ng Cã Kh«ng 12 Phßng thÝ nghiÖm hiÖn trêng ChuÈn Kh«ng 13 N¨ng lùc trang thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng Phï hîp Kh«ng 14 §iÒu kiÖn kho b·i cÊt gi÷ vµ qu¶n lý vËt liÖu, thiÕt bÞ

ë hiÖn trêng §¹t Y/C Kh«ng

15 ChÕ ®é lËp vµ lu tr÷ hå s¬ qu¶n lý chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh

Cã Kh«ng

16 Thùc hiÖn biÖn ph¸p an toµn, phßng chèng ch¸y næ vµ vÖ sinh m«i trêng - Hîp ®ång lao ®éng - Tæ chøc häc, kiÓm tra an toµn lao ®éng - C¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c an toµn lao ®éng - B¶ng hiÖu, quy ®Þnh an toµn lao ®éng vµ xö ph¹t vi ph¹m an toµn lao ®éng - B¶ng hiÖu, tiªu lÖnh phßng ch¸y chèng ch¸y - ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y ban ®Çu - C«ng t¸c vÖ sinh c«ng trêng vµ b¶o vÖ m«i trêng

Cã Kh«ng

4. KÕt luËn - Nhµ thÇu x©y l¾p ®· chuÈn bÞ ®ñ/ kh«ng ®Çy ®ñ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng thi

c«ng x©y l¾p trªn c«ng trêng. - Nhµ thÇu x©y l¾p ®· chuÈn bÞ ®ñ/ kh«ng ®©y ®ñ c¸c biÖn ph¸p an toµn lao

®éng, phßng chèng ch¸y næ vµ vÖ sinh m«i trêng. - Thêi gian nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i bæ sung c¸c thiÕu sãt. - ChÊp nhËn/ kh«ng chÊp nhËn cho triÓn khai thi c«ng.

Ghi chó: - Biªn b¶n nµy ®îc lËp ®Ó kiÓm tra ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh. - Nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i th«ng b¸o ®Õn Ban QLDA vµ §oµn t vÊn gi¸m s¸t b»ng v¨n b¶n, ®ång thêi ®¶m b¶o r»ng c¸c thay ®æi vÒ nh©n sù trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Òu ®îc trang bÞ th«ng tin cÇn thiÕt vÒ nh÷ng néi dung ®· ®îc kiÓm tra trong biªn b¶n nµy.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)

®¹i diÖn Nhµ thÇu (Ký, ghi râ hä tªn)

BiÓu mÉu 12 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n sè: ………

Biªn b¶n lÊy mÉu vËt liÖu (¸p dông cho c¸t, ®¸, xi m¨ng, ®Êt ®¾p...)

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. Thµnh phÇn tham gia:

1.1 §¹i diÖn Chñ ®Çu t: - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt

1.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

1.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

1.4 §¹i diÖn phßng thÝ nghiÖm: ............................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé thÝ nghiÖm

2. Thêi gian lÊy mÉu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

3. Néi dung: C¸c bªn cïng nhau tiÕn hµnh lÊy mÉu vËt t ®i thÝ nghiÖm nh sau:

TT VËt liÖu Nguån gèc L« Sè lîng mÉu Träng lîng

4. Yªu cÇu thÝ nghiÖm: ........................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........ Ghi chó:

VËt liÖu chØ ®îc ®a vµo sö dông sau khi cã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµ ®îc nghiÖm thu vËt liÖu ®Çu vµo theo quy ®Þnh.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)

®¹i diÖn Nhµ thÇu (Ký, ghi râ hä tªn)

Phßng thÝ nghiÖm (Ký, ghi râ hä

tªn)

BiÓu mÉu 13 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n sè: ………

Biªn b¶n lÊy mÉu vËt liÖu (¸p dông cho thÐp cèt bª t«ng, thÐp h×nh)

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. Thµnh phÇn tham gia:

1.1 §¹i diÖn Chñ ®Çu t: - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt

1.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

1.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

1.4 §¹i diÖn phßng thÝ nghiÖm: ............................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé thÝ nghiÖm

2. Thêi gian lÊy mÉu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

3. Néi dung: C¸c bªn cïng nhau tiÕn hµnh lÊy mÉu vËt t ®i thÝ nghiÖm nh sau:

TT VËt liÖu/ Nguån gèc L« hµng Träng lîng Sè lîng tæ mÉu

Thö kÐo Thö uèn 1 ThÐp trßn cã gê D10/ ViÖt

NhËt L123 50.000 KG 1 1

4. Yªu thÝ nghiÖm: ............................................................................................................... ....................................................................................................................................... ........

Ghi chó: a. §èi víi 1 l« thÐp trßn:

- Mét tæ mÉu thö kÐo gåm 4 thanh, mçi thanh dµi 60cm; ThÝ nghiÖm 3 thanh, lu 1 thanh. - Mét tæ mÉu thö uèn gåm 4 thanh, mçi thanh dµi 30cm; ThÝ nghiÖm 3 thanh, lu 1 thanh.

b. §èi víi 1 l« thÐp tÊm, thÐp h×nh: - ThÐp tÊm: C¾t mét tÊm cã kÝch thíc 30*50cm (chiÒu dµi 50cm theo híng c¸n thÐp) ®Ó gia c«ng c¸c mÉu thö theo tiªu chuÈn. - ThÐp h×nh: C¾t mét ®oan dµi 150cm trªn mét thanh hoÆc ba ®o¹n, mçi ®o¹n dµi 50cm trªn ba thanh kh¸c nhau ®Ó gia c«ng mÉu thö theo tiªu chuÈn.

c. VËt liÖu chØ ®îc ®a vµo sö dông sau khi cã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµ ®îc nghiÖm thu vËt liÖu ®Çu vµo theo quy ®Þnh.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)

®¹i diÖn Nhµ thÇu (Ký, ghi râ hä tªn)

Phßng thÝ nghiÖm (Ký, ghi râ hä

tªn)

BiÓu mÉu 14 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n sè: ………

Biªn b¶n lÊy mÉu v÷a bª t«ng/ v÷a x©y/v÷a tr¸t

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. Thµnh phÇn tham gia:

1.1 §¹i diÖn Chñ ®Çu t: - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt

1.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

1.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

1.4 §¹i diÖn phßng thÝ nghiÖm: ............................................................................................ - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé thÝ nghiÖm

2. Thêi gian lÊy mÉu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

T¹i .................................................................................................................................. .......

3. Néi dung: C¸c bªn cïng nhau tiÕn hµnh lÊy mÉu nh sau:

3.1 VËt liÖu theo thiÕt kÕ: ................... (Bª t«ng m¸c 300 ®¸ 1x2) .......................................

3.2 CÊu kiÖn: ...................... (DÇm, sµn tÇng 2) ....................................................................

3.3 KÝch thíc mÉu: 150x150x150 mm ................................................................................

TT VÞ trÝ Sè lîng Yªu cÇu

T.nghiÖm Xe vËn chuyÓn

Ghi chó

1 Khu vùc trôc (A,B)-(1,2) 1 tæ R7 29L-3030 15g30 2 1 tæ R28 17g00

4. Yªu cÇu thÝ nghiÖm: ................. (X¸c ®Þnh cêng ®é chÞu nÐn) ......................................

Ghi chó: - Mét tæ mÉu gåm 4 viªn mÉu; ThÝ nghiÖm 3 viªn, 1 viªn lu. - §¬n vÞ thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm b¶o dìng mÉu thÝ nghiÖm theo ®óng tiªu chuÈn; Cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n mÉu lu vµ bµn giao mÉu lu cho Chñ ®Çu t ®Ó lµm thÝ nghiÖm ®çi chøng khi cÇn thiÕt.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)

®¹i diÖn Nhµ thÇu (Ký, ghi râ hä tªn)

Phßng thÝ nghiÖm (Ký, ghi râ hä

tªn)

BiÓu mÉu 15 C«ng ty cæ phÇn

vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

PhiÕu kiÓm tra tríc khi ®æ bª t«ng Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

: 1. Thêi gian kiÓm tra

B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...

2. C¸c néi dung kiÓm tra 2.1 CÊu kiÖn chuÈn bÞ ®æ bª t«ng: ......................................................................................... ....................................................................................................................................... ........ 2.2 Lo¹i bª t«ng/ Sè thiÕt kÕ cÊp phèi: .................................................................................. 2.3 §¬n vÞ cung cÊp bª t«ng: ................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........ a. C¸t: ............. (Lo¹i/ Nguån gèc/KÕt qu¶ thÝ nghiÖm/ Khèi l- îng) .................................... b. §¸: ............. (Lo¹i/ Nguån gèc/KÕt qu¶ thÝ nghiÖm/ Khèi lîng) ..................................... c. Xim¨ng: ..... (Lo¹i/ Nguån gèc/KÕt qu¶ thÝ nghiÖm/ Khèi lîng) ..................................... d. Phô gia: ..... (Lo¹i/ Nguån gèc/KÕt qu¶ thÝ nghiÖm/ Khèi lîng) ..................................... e. §iÒu chØnh cÊp phèi sè: ..................................................................................................... 2.4 ThiÕt bÞ thi c«ng ST T

Tªn thiÕt bÞ Sè lîng C«ng suÊt T×nh tr¹ng sö dông

1 CÈu th¸p 2 B¬m bª t«ng 3 Xe vËn chuyÓn bª t«ng 4 M¸y ®Çm bµn 5 M¸y ®Çm dïi/ KÝch thíc chµy

®Çm 6 M¸y ph¸t ®iÖn dù phßng 7 Khu«n mÉu 150x150x150 8 C¸c thiÕt bÞ kh¸c..... 2.5 Nh©n lùc - C¸n bé kü thuËt: ..................................... ngêi. - Phô tr¸ch ®iÖn/ níc/ an toµn: ................ ngêi. - C«ng nh©n ®æ bª t«ng: ........................... ngêi. - C«ng nh©n trùc v¸n khu«n: .................... ngêi. 2.6 C¸c c«ng viÖc ®· ®îc nghiÖm thu tríc ®ã:

ST T

Tªn c«ng viÖc ®· nghiÖm thu Ngµy nghiÖm thu

1 §Þnh vÞ cÊu kiÖn 2 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt v¸n khu«n 3 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp 2.7 C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c - VÖ sinh: ............................................................................................................................... - B¹t che m- a: ....................................................................................................................... - §êng c«ng vô: ..................................................................................................................

3. KÕt luËn - §ñ/ Kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh ®æ bª t«ng cÊu kiÖn ................................................. - Thêi gian thi c«ng dù kiÕn: Tõ ..................... ®Õn ...............................................................

Ghi chó: - ViÖc x¸c nhËn c¸c th«ng tin trªn tríc khi ®æ bª t«ng kh«ng gi¶i phãng Nhµ thÇu thi c«ng vÒ tr¸ch nhiÖm ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng viÖc x©y dùng ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn kü thuËt liªn quan.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)

®¹i diÖn Nhµ thÇu (Ký, ghi râ hä tªn)

\

BiÓu mÉu 16 C«ng ty cæ phÇn s«ng

®µ 7 Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n sè: ………

NghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y l¾p Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

1. §èi tîng nghiÖm thu: ....................................................................................................

2.Thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu:

2.1 Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ..............................................................................................

a. §¹i diÖn Phßng Kü thuËt: - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: .......................................................

b. §¹i diÖn Tæ qu¶n lý chÊt lîng gióp ChØ huy trëng c«ng tr×nh: - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: .......................................................

c. §¹i diÖn Bé phËn thi c«ng trùc tiÕp: - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Tæ trëng (Tæ c«ng nh©n thÐp)

2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng giai ®o¹n sau: ......................................................................

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: .......................................................

3.Thêi gian nghiÖm thu: + B¾t ®Çu: ngµy ….. th¸ng …..n¨m 20... + KÕt thóc: ngµy ….. th¸ng …..n¨m 20...

T¹i: ................................................................................................................................ .......

4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn:

4.1. Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu:.....................................................................................

4.2. VÒ chÊt lîng c«ng viÖc x©y dùng:................................................................................

4.3. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã):...............................................................................................

5. KÕt luËn: (Tªn c«ng viÖc) ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông. §ång ý lËp PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu......................................................................................................

C¸c thµnh phÇn tham gia (Ký, ghi râ hä tªn)

Hå s¬ nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng gåm: 1. Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng. 2. B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng viÖc. 3. C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu

- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®· ®îc phª duyÖt; - Tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; - C¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, kiÓm tra ®îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh thi c«ng; - NhËt ký thi c«ng cña Nhµ thÇu x©y l¾p; - C¸c tµi liÖu kh¸c nÕu cã.

BiÓu mÉu 17

C«ng ty cæ phÇn S«ng ®µ 7

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

-----***----- Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

PHIÕU Y£U CÇU

KÝnh göi: Bqlda : Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden TVGS : ViÖn khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng - IBST

Sau khi ®¬n vÞ thi c«ng ®· hoµn thµnh c«ng t¸c ...............................................thuéc h¹ng môc:..............., Nhµ thÇu ®· tiÕn hµnh c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu néi bé, kÕt qu¶ ®· ®¶m b¶o ®îc c¸c yªu cÇu theo thiÕt kÕ kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt lîng.

VËy kÝnh tr×nh ®Ò nghÞ BQLDA, TVGS tiÕn hµnh kiÓm tra, nghiÖm thu c«ng viÖc trªn ®Ó Nhµ thÇu triÓn khai chuyÓn bíc thi c«ng.

Ngêi yªu cÇu ChØ huy trëng (1) Gi¸m ®èc (2)

(Ký, ghi râ hä tªn) Thêi gian kiÓm tra: ….h…. ngµy …….th¸ng ……. n¨m 2010.

Néi dung kiÓm tra:

-……………………..

-……………………..

ý kiÕn gi¶i quyÕt cña TVGS:

………………………………………………………………………………………….

Ký tªn (Ký, ghi râ hä tªn) ý kiÕn gi¶i quyÕt cña BQLDA:

…………………………………………………………………………………….……

Ký tªn (Ký, ghi râ hä tªn) Ghi chó:

- (1): §èi víi nghiÖm thu vËt liÖu ®Çu vµo, c«ng viÖc x©y dùng, giai ®o¹n x©y dùng, C«ng viÖc gia c«ng chÕ t¹o t¹i chç; Giai ®o¹n l¾p ®Æt thiÕt bÞ. - (2): §èi víi nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh ®a vµo sö dông, hoµn thµnh l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ, c¸c giai ®o¹n ch¹y thö. - Khi nhËn ®îc PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu, V¨n th cña Ban QLDA Orange Garden ®ãng dÊu V¨n b¶n ®Õn vµ göi tr¶ 01 b¶n cho Nhµ thÇu ®Ó lu hå s¬ vµ sao göi c¸c ®¬n vÞ theo chØ ®¹o cña Trëng ban QLDA.

BiÓu mÉu 18 C«ng ty cæ phÇn

Vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu Giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh/ hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh

H¹ng môc c«ng tr×nh: ........................................................................................................... Tªn giai ®o¹n kiÓm tra: ......................................................................................................... §Þa ®iÓm x©y dùng: ...............................................................................................................

Thêi gian kiÓm tra: B¾t ®Çu: ... h ..., ngµy ... th¸ng ... n¨m 20... KÕt thóc: ...h ..., ngµy ... th¸ng ... n¨m 20...

I. Thµnh phÇn tham gia

1. §¹i diÖn Chñ ®Çu t: Ban QLDA Orange Garden - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Phã Trëng ban (1)

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt

2. §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Trëng ®oµn gi¸m s¸t (1)

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t

3. §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: .................................................................................. - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: Gi¸m ®èc (1)

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh

- ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng

4. §¹i diÖn C¬ quan QLCL (nÕu cã): ................................................................................... - ¤ng (Bµ): ...................................................

Chøc vô: .......................................................

II. Néi dung C¸c bªn ®· tiÕn hµnh kiÓm tra Hå s¬ cña giai ®o¹n: .............................................................

1. KÕt qu¶ kiÓm tra: - KiÓm tra danh môc hå s¬ nghiÖm thu:................................................................................ - KiÓm tra tÝnh ph¸p lý vµ chÊt lîng cña hå s¬ nghiÖm thu: ...............................................

2. KÕt luËn: ............................................................................................................................ Ghi chó:

- (1) ¸p dông cho kiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh. - KÌm theo biªn bµn nµy lµ danh môc hå s¬, tµi liÖu hoµn thµnh giai ®o¹n x©y dùng hoÆc hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh.

§¹i diÖn Chñ ®Çu t (Ký tªn, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu (1))

§¹i diÖn C¬ quan QLCL (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)

BiÓu mÉu 19 Danh môc hå s¬

chuÈn bÞ cho nghiÖm thu giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh (KÌm theo Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu giai ®o¹n x©y dùng)

Giai ®o¹n hoµn thµnh:.........................................................................................................

STT Tªn gäi vµ néi dung tµi liÖu Sè lîng Ghi chó 1 Danh môc c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cña nhµ

thÇu thiÕt kÕ. 2 Danh môc b¶n vÏ hoµn c«ng giai ®o¹n

hoµn thµnh 3 Danh môc c¸c söa ®æi so víi thiÕt kÕ

(§©y lµ c¸c söa ®æi t¹i hiÖn trêng, c¸c söa ®æi nµy ®îc sù chÊp thuËn cña c¸c bªn tham gia thi c«ng bao gåm: Nhµ thÇu, TVGS, Chñ ®Çu t vµ c¸n bé gi¸m s¸t t¸c gi¶.

4 Danh môc c¸c biªn b¶n, bao gåm: + Biªn b¶n lÊy mÉu vËt liÖu + KÕt qu¶ thÝ nghiÖm vËt liÖu + Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu ®Çu vµo + PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu + Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé + B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng viÖc + Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng

5 Danh môc c¸c biªn b¶n liªn quan nh: Biªn b¶n bµn giao mÆt b»ng, to¹ ®é c«ng tr×nh….

6 C¸c tµi liÖu kh¸c (nÕu cã)

nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ hä tªn)

BiÓu mÉu 20 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

B¶ng kª nh÷ng thay ®æi so víi thiÕt kÕ ®· ®îc duyÖt

ST T

Néi dung thay ®æi vµ sè hiÖu b¶n vÏ cña tæ chøc thiÕt kÕ ®·

®îc duyÖt

Nguyªn nh©n

thay ®æi

C¬ quan duyÖt hoÆc ®ång ý sù thay ®æi

Sè v¨n b¶n cho phÐp thay ®æi

Ghi chó

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký tªn, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký tªn, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn nhµ thÇu thiÕt kÕ (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)

BiÓu mÉu 21 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

B¶ng kª nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt lîng

STT Bé phËn (ThiÕt bÞ)

M« t¶ t×nh tr¹ng

§¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm söa

ch÷a

Ngµy hoµn thµnh

Ghi chó

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký tªn, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký tªn, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn nhµ thÇu thiÕt kÕ (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)

BiÓu mÉu 22 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

B¶ng kª c¸c hå s¬ tµi liÖu chuÈn bÞ cho nghiÖm thu c«ng tr×nh ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông

(KÌm theo cña Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬)

Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng môc:

.................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................

Môc: .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................

§Þa®iÓm :

V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi

Stt Danh môc hå s¬ tµi liÖu C¬ quan chuÈn bÞ

Ghi chó

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký tªn, ®ãng dÊu)

§¹i diÖn nhµ thÇu TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký tªn, ®ãng dÊu)

BiÓu mÉu 23 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

Danh môc hå s¬, tµi liÖu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng

1. Hå s¬ ph¸p lý:

- QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, tõng dù ¸n thµnh phÇn hoÆc tiÓu dù ¸n cña cÊp cã thÈm quyÒn. - V¨n b¶n chÊp thuËn cña C¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh cã thÈm quyÒn vÒ viÖc cho phÐp sö dôngc«ng tr×nh kü thuËt bªn ngoµi: §iÖn, níc, kho¸ng s¶n, tho¸t níc… - C¸c Hîp ®ång víi c¸c nhµ thÇu tham gia dù ¸n. - C¸c tµi liÖu chøng minh ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu. - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÌm theo phÇn thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh. - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng cña Chñ ®Çu t kÌm theo hå s¬ thiÕt kÕ theo qui ®Þnh. - Biªn b¶n cña C¬ quan qu¶n lý nhµ níc theo ph©n cÊp kiÓm tra sù tu©n thñ qui ®Þnh qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng tríc c¸c bíc nghiÖm thu giai ®o¹n, hoµn thµnh.

2. Tµi liÖu qu¶n lý chÊt l îng:

- B¶n vÏ hoµn c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh (cã danh môc kÌm theo). - C¸c Chøng chØ kü thuËt x¸c nhËn chÊt lîng vËt liÖu, thiÕt bÞ… sö dông trong giai ®o¹n x©y l¾p. - C¸c tµi liÖu, biªn b¶n nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c x©y dùng, l¾p ®Æt, ch¹y thö, hiÖu chØnh… - Biªn b¶n thö vµ nghiÖm thu thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c, c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ. - Biªn b¶n thö vµ nghiÖm thu c¸c thiÕt bÞ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, næ. - Biªn b¶n kiÓm ®Þnh m«i trêng. - C¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ c¸c thÝ nghiÖm hiÖn trêng. - C¸c tµi liÖu ®o ®¹c, quan tr¾c lón vµ biÕn d¹ng c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn trong qu¸ tr×nh x©y dùng. - NhËt ký thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh. - NhËt ký gi¸m s¸t thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh. - Lý lÞch thiÕt bÞ, híng dÉn hoÆc qui tr×nh vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh. - V¨n b¶n nghiÖm thu, chÊp thuËn hÖ thèng kü thuËt, c«ng nghÖ ®ñ ®iÒu kiÖn sö dông cña C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ: §iÖn, níc, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, næ, chèng sÐt, b¶o vÖ m«i trêng, an toµn lao ®éng.

- Chøng chØ sù phï hîp tõng c«ng viÖc (thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng) cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, toµn bé c«ng tr×nh do c¸c tæ chøc t vÊn kiÓm ®Þnh ®éc lËp cÊp tr- íc khi tæ chøc nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh/c«ng tr×nh (nÕu cã). - B¶ng kª c¸c thay ®æi so víi thiÕt kÕ ®· ®îc duyÖt (nÕu cã). - Hå s¬ gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh. - B¸o c¸o cña tæ chøc t vÊn kiÓm ®Þnh ®èi víi nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc hoÆc c«ng tr×nh cã dÊu hiÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng tríc khi nghiÖm thu. - Biªn b¶n nghiÖm thu giai ®o¹n/ h¹ng môc/ c«ng tr×nh hoµn thµnh ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông.

§¬n vÞ lËp hå s¬ (Ký tªn, ®ãng dÊu)

BiÓu mÉu 24 C«ng ty cæ phÇn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

vinapol §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***-----

BI£N B¶N HIÖN TR¦êNG

H«m nay, ngµy…th¸ng…n¨m 20... t¹i hiÖn trêng .............................., chóng t«i gåm cã:

I. Thµnh phÇn

1. §¹i diÖn Chñ ®Çu t: Ban QLDA Orange Garden - ¤ng (Bµ): ............................ Chøc vô: ........................................ - ¤ng (Bµ): ............................ Chøc vô: ........................................

2. §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ............................ Chøc vô: ........................................ - ¤ng (Bµ): ........................... Chøc vô: ........................................

3. §¹i diÖn nhµ thÇu thiÕt kÕ: ................................................................................................ - ¤ng (Bµ): ............................ Chøc vô: ........................................ - ¤ng (Bµ): ........................... Chøc vô: ........................................

4. §¹i diÖn Nhµ thÇu: ............................................................................................................ - ¤ng (Bµ): ............................ Chøc vô: ........................................ - ¤ng (Bµ): ........................... Chøc vô: ........................................

II. Néi dung C¸c bªn cïng nhau lËp biªn b¶n hiÖn trêng nµy víi néi dung sau: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ................

III. KÕt luËn Chóng t«i lËp biªn b¶n nµy víi ®Çy ®ñ thµnh phÇn c¸c bªn cã liªn quan, lµm c¬ së ®Ó ................................................................................................................................. .............. Biªn b¶n ®îc lËp thµnh 04 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý hoµn toµn nh nhau, mçi bªn gi÷ 01 b¶n ®Ó lµm c¨n cø thùc hiÖn.

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu thiÕt kÕ (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)

BiÓu mÉu 25

C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

-----***----- Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20...

Biªn b¶n

kiÓm tra hiÖn trêng sù cè c«ng tr×nh x©y dùng

1. Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng: …………………………………………………

2. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh: ………………. ………………………………………

3. C¸c thµnh phÇn tham gia lËp biªn b¶n gåm:

a. §¹i diÖn Chñ ®Çu t: Ban QLDA Orange Garden - ¤ng (Bµ)............................................................. ...Chøc vô: ....................................... - ¤ng (Bµ)............................................................. ...Chøc vô: .......................................

b. §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ)................................................................ Chøc vô: ....................................... - ¤ng (Bµ)................................................................ Chøc vô: .......................................

c. §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: .................................................................................. - ¤ng (Bµ)................................................................ Chøc vô: ........................................ - ¤ng (Bµ)................................................................ Chøc vô: ........................................

4. Biªn b¶n kiÓm tra hiÖn trêng sù cè ®îc lËp víi c¸c néi dung sau:

a. Thêi ®iÓm x¶y ra sù cè:………….giê………ngµy………th¸ng……n¨m…….

b. M« t¶ s¬ bé vÒ sù cè, t×nh tr¹ng c«ng tr×nh x¶y ra sù cè: ....................................................................................................................................... ...

c. S¬ bé t×nh h×nh thiÕt h¹i vÒ ngêi, vÒ vËt chÊt: ....................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................

.............

d. S¬ bé vÒ nguyªn nh©n sù cè: ....................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................

............. c¸c thµnh phÇn tham gia lËp biªn b¶n

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu thiÕt kÕ (Ký, ghi râ hä tªn)

§¹i diÖn nhµ thÇu TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)

NGhiÖm thu hoµn thµnh giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng (HoÆc bé phËn c«ng tr×nh X©y dùng) PhiÕu kiÓm tra tr­íc khi ®æ bª t«ng NghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y l¾p BI£N B¶N HIÖN TR¦êNG Biªn b¶n kiÓm tra hiÖn tr­êng sù cè c«ng tr×nh x©y dùng

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang