Tài liệu

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN- MẪU SỐ 35/HĐCĐ"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 484     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN- MẪU SỐ 35/HĐCĐ" - tài liệu, sách iDoc.VnBIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN- MẪU SỐ 35/HĐCĐ",Hợp đồng dùng thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân mẫu số 35/HĐCĐ
background image

Mẫu số 35/HĐCĐ

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Chúng tôi gồm có:
Bên A (1)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bên B (1)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

background image

.................................................................................................................................
Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau 

đây:

  

ĐIỀU 1

CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI 

1. Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ...................................
...........................................................................................................................(2),
cụ thể như sau:
- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng: 

+ Sử dụng riêng: ..................................... m2
+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................
.................................................................................................................................
Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: ...............................đồng
(bằng chữ: ....................................................................................đồng Việt Nam).
2. Quyền sử dụng đất của bên B đối với thửa đất theo  ..................................
...........................................................................................................................(2),
cụ thể như sau:
- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng: 

+ Sử dụng riêng: ..................................... m2

background image

+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................
.................................................................................................................................
Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: ...............................đồng
(bằng chữ: ....................................................................................đồng Việt Nam).
3. Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất là: ........................................đồng
(bằng chữ: ....................................................................................đồng Việt Nam).

ĐIỀU 2

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao các thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng 

này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho nhau vào thời điểm ............

..........................................................................
2. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đối với các thửa đất 

chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3

THANH TOÁN CHÊNH LỆCH VỀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Bên ........ trả cho bên ....... khoản chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất nêu tại 

khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này. 

2. Phương thức thanh toán: ........................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng 

này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí liên quan đến việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do:

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN- MẪU SỐ 35/HĐCĐ"

Hợp đồng dùng thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân mẫu số 35/HĐCĐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 484     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng Lượt tải: 37 Lượt xem: 21404
Hợp đồng cho thuê Kiốt Lượt tải: 88 Lượt xem: 17661
MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA Lượt tải: 27 Lượt xem: 11575
Hợp đồng thuê máy móc thiết bị Lượt tải: 67 Lượt xem: 11285
Có thể bạn quan tâm
Hợp đồng cho thuê xe du lịch Lượt tải: 6 Lượt xem: 3796
Hợp ĐỒng XuẤt khẩu gỗ Lượt tải: 9 Lượt xem: 3387
Hợp đồng thuê nhà ở Lượt tải: 15 Lượt xem: 3344