Thành viên idoc2012

Biểu mẫu "Giấy ủy quyền"

- 12 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên idoc2012

Biểu mẫu "Giấy ủy quyền"

- 12 tháng trước
1,079
Báo lỗi

Mẫu biểu "Giấy ủy quyền" được ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005

Nội dung
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số 29-CC/UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

GIẤY ỦY QUYỀN

Tại Phòng Công chứng số .….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), tôi (chúng tôi) là:

Ông (Bà):

Sinh ngày:

tại

Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông :

Sinh ngày:

tại

Hộ khẩu thường trú:

Cùng vợ là bà:

Sinh ngày:

tại

Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:

Sinh ngày:

tại

Hộ khẩu thường trú:

Các thành viên của hộ gia đình:

- Họ và tên:

Sinh ngày:

tại

Hộ khẩu thường trú:

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:

Sinh ngày:

tại

Hộ khẩu thường trú:

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:

Trụ sở:

Quyết định thành lập số: ngày tháng năm

do cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ngày…….tháng năm

do cấp.

Số Fax: Số điện thoại:

Họ và tên người đại diện:

Chức vụ:

Sinh ngày:

tại

Bằng giấy này, tôi (chúng tôi) ủy quyền cho: (ghi thông tin về người được ủy quyền, cách ghi như đối với các chủ thể nêu tại phần trên)

.…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… các nội dung sau đây: (Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên ủy quyền; thời hạn ủy quyền (nếu có) và các nội dung khác)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Người ủy quyền

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày …..tháng .… năm ...... (bằng chữ.................................................................)

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số.….. thành phố Hồ Chí Minh,

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện việc công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi.………………………….., Công chứng viên Phòng Công chứng số.….thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận:

- Giấy ủy quyền này do ông/bà.……………………………………. ...lập;

- Tại thời điểm công chứng, ông/bà.……………………………………… có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung ủy quyền phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

- Người ủy quyền đã đọc lại Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

Người lập Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã ký, điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;

Người lập Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;

Người lập Giấy ủy quyền này đã nghe Công chứng viên đọc giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền đã ký và điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;

Người lập Giấy ủy quyền đã nghe Công chứng viên đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;

Người lập Giấy ủy quyền đã nghe Công chứng viên đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy ủy quyền và đã ký vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;

- Người lập Giấy uỷ quyền đã nghe người làm chứng đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy uỷ quyền đã ký và điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;

- Người lập Giấy uỷ quyền đã nghe người làm chứng đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy uỷ quyền và đã điểm chỉ vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;

- Người lập Giấy uỷ quyền đã nghe người làm chứng đọc Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy uỷ quyền và đã ký vào Giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;

- Giấy ủy quyền này lập thành….... bản chính (mỗi bản chính gồm .……. tờ, .……trang), cấp cho người ủy quyền.…..bản chính, lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng.…………, Quyển số.………… TP/CC-SCC/HĐGD.

Công chứng viên

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang