Chia sẻ Download
Tài liệu Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ "
/1 trang
Thành viên idoc2012

Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ "

- 12 tháng trước
843
Báo lỗi

Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ "

Nội dung
Bao cao tinh hinh tang, giam tai san co dinh

2

Bảo hiểm xã hội

Mẫu số: B03-BH

….......................

(Ban hành theo quy định số: 1124 - TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ

Quý :.................Năm :……..........

Đơn vị tính.......

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số cuối năm

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Trưởng phòng KH-TC

Giám đốc BHXH

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT