Chia sẻ Download
Tài liệu BIEN BAN TU KIEM TRA TRUONG CHUAN QUOC GIA
/7 trang
Thành viên dinhphung1201

BIEN BAN TU KIEM TRA TRUONG CHUAN QUOC GIA

- 11 tháng trước
223
Báo lỗi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIATHÀNH PHẦN:THỜI GIANNỘI DUNG:I.ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC TIÊU CHUẨN:Tiêu chuẩn 1: TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG1. Lớp học: Tổng số học sinh:Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9Số lớpSố học sinha.Có đủ các khối của cấp học:b. Số lớp: So với tiêu chuẩn không quá 45 lớpc. Lớp có nhiều nhất: học sinh. So với tiêu chuẩn không quá 45 học sinh2. Tổ Chuyên môn:a. Các tổ bộ môn được thành lập và hoạt động theo đúng điều lệ trường trung học:…..…..b. Hàng năm triển khai các chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy – học: (Công tác chỉ đạo của BHG, Số chuyên đề, tên chuyên đề)….….. c. Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên và cả tổ chuyên môn; đạt các qui định về đào tạo bồi dưỡng nhà giáo (Công tác chỉ đạo của BHG, số gv tham gia BDTX, học tập nâng cao trình độ):….….3. Tổ văn phòng:a. Đảm nhận các công việc: văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học được thành lập và hoạt động theo đúng các quy định của Điều lệ trường trung học.+ Số cán bộ:……… Bằng cấp: ………. Biên chế: ………. Hợp đồng: ……....+ Hoạt động:….b. Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách nhà trường:……..4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường: ….5. Tổ chức Đảng và đoàn thể:a. Tổ chức Đảng: Số lượng Đảng viên:…. Tỉ lệ: ….- Hồ sơ :……- Hoạt động của chi bộ:…..Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh trong những năm……..b. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường:+ Công đoàn:- Hồ sơ: ….- Hoạt động của Công đoàn ………..Được công nhaanju vững mạnh về tổ chức:+ Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:- Hồ sơ: ………..- Hoạt động: ………- Được công nhận vững mạnh về tổ chức: + Các Hội đồng và Ban đại diện cha mẹ học sinh:……Kết luận: So với tiêu chuẩn (Đạt hay không đạt)Tiêu chuẩn 2. CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN1.Cán bộ quản lý: Số lượng:2. Trình độ dào tạo:+ Hiệu trưởng:….Phó hiệu trưởng:….2. Giáo viên và nhân viên:a. Giáo viên:+ Số lượng: tỷ lệ GV/lớp:+ Cơ cấu giáo viên:…..+ Chất lượng: Đạt chuẩn: Tỷ lệ %; Trên chuẩn: Tỷ lệ %Tinh thần trách nhiệm trong công tác …..Số hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ….+ Giáo viên giỏi tỉnh: TP: So với tiêu chuẩn 30% ….+ Số giáo viên đạt loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học: So với tiêu chuẩn 100% ….+ Lưu hồ sơ giáo viên:…..b. Giáo viên hoặc viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học:+ Số lượng: Trong đó: - Thư viện: Trình độ: - Phòng học bộ môn, thiết bị dạy học: Trình độ:+ Về việc thực hiện nhiệm vụ:…Kết luận: So với tiêu chuẩn (Đạt hay không đạt)Tiêu chuẩn 3: CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC1. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban: Bỏ học: em, tỷ lệ %; Lưu ban em, tỷ lê %So với tiêu chuẩn: tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 6% trong đó bỏ học không quá 1%2. Chất lượng giáo dục:a. Xếp loại học lực:+ Loại giỏi: em tỷ lệ % So với tiêu chuẩn 3%+ Loại khá: em tỷ lệ % So với tiêu chuẩn 35%+ Loại Yếu, kém em tỷ lệ % So với tiêu chuẩn không quá 5%+ Kết quả học sinh giỏi tỉnh: Học sinh giỏi Huyện+ Kết quả tốt nghiệp năm học 2010-2011 tỷ lệ %-Loại giỏi: em tỷ lệ %; Loại khá: em tỷ lệ %; Loại Yếu, kém em, tỷ lệ

Nội dung
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

TỰ KIỂM TRA VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

THÀNH PHẦN:

THỜI GIAN

NỘI DUNG:

I.ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC TIÊU CHUẨN:

Tiêu chuẩn 1: TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

1. Lớp học: Tổng số học sinh:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Số lớp

Số học sinh

a.Có đủ các khối của cấp học:

b. Số lớp: So với tiêu chuẩn không quá 45 lớp

c. Lớp có nhiều nhất: học sinh. So với tiêu chuẩn không quá 45 học sinh

2. Tổ Chuyên môn:

a. Các tổ bộ môn được thành lập và hoạt động theo đúng điều lệ trường trung học:

…..

…..

b. Hàng năm triển khai các chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy – học: (Công tác chỉ đạo của BHG, Số chuyên đề, tên chuyên đề)

….

…..

c. Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên và cả tổ chuyên môn; đạt các qui định về đào tạo bồi dưỡng nhà giáo (Công tác chỉ đạo của BHG, số gv tham gia BDTX, học tập nâng cao trình độ):

….

….

3. Tổ văn phòng:

a. Đảm nhận các công việc: văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học được thành lập và hoạt động theo đúng các quy định của Điều lệ trường trung học.

+ Số cán bộ:……… Bằng cấp: ………. Biên chế: ………. Hợp đồng: ……....

+ Hoạt động:….

b. Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách nhà trường:……..

4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường:

….

5. Tổ chức Đảng và đoàn thể:

a. Tổ chức Đảng: Số lượng Đảng viên:…. Tỉ lệ: ….

- Hồ sơ :……

- Hoạt động của chi bộ:…..

Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh trong những năm……..

b. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường:

+ Công đoàn:

- Hồ sơ: ….

- Hoạt động của Công đoàn ………..

Được công nhaanju vững mạnh về tổ chức:

+ Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

- Hồ sơ: ………..

- Hoạt động: ………

- Được công nhận vững mạnh về tổ chức:

+ Các Hội đồng và Ban đại diện cha mẹ học sinh:……

Kết luận: So với tiêu chuẩn (Đạt hay không đạt)

Tiêu chuẩn 2. CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

1.Cán bộ quản lý: Số lượng:

2. Trình độ dào tạo:

+ Hiệu trưởng:

….

Phó hiệu trưởng:

….

2. Giáo viên và nhân viên:

a. Giáo viên:

+ Số lượng: tỷ lệ GV/lớp:

+ Cơ cấu giáo viên:

…..

+ Chất lượng: Đạt chuẩn: Tỷ lệ %; Trên chuẩn: Tỷ lệ %

Tinh thần trách nhiệm trong công tác …..

Số hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ….

+ Giáo viên giỏi tỉnh: TP: So với tiêu chuẩn 30% ….

+ Số giáo viên đạt loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học: So với tiêu chuẩn 100% ….

+ Lưu hồ sơ giáo viên:

…..

b. Giáo viên hoặc viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học:

+ Số lượng:

Trong đó: - Thư viện: Trình độ:

- Phòng học bộ môn, thiết bị dạy học: Trình độ:

+ Về việc thực hiện nhiệm vụ:

Kết luận: So với tiêu chuẩn (Đạt hay không đạt)

Tiêu chuẩn 3: CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban: Bỏ học: em, tỷ lệ %; Lưu ban em, tỷ lê %

So với tiêu chuẩn: tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 6% trong đó bỏ học không quá 1%

2. Chất lượng giáo dục:

a. Xếp loại học lực:

+ Loại giỏi: em tỷ lệ % So với tiêu chuẩn 3%

+ Loại khá: em tỷ lệ % So với tiêu chuẩn 35%

+ Loại Yếu, kém em tỷ lệ % So với tiêu chuẩn không quá 5%

+ Kết quả học sinh giỏi tỉnh: Học sinh giỏi Huyện

+ Kết quả tốt nghiệp năm học 2010-2011 tỷ lệ %

-Loại giỏi: em tỷ lệ %; Loại khá: em tỷ lệ %; Loại Yếu, kém em, tỷ lệ %

- Hạnh kiểm: Loại tốt em, tỷ lệ %; Loại khá em, tỷ lệ %; Loại yếu, kém em, tỷ lệ %

b. Hạnh kiểm:

+ Tốt, khá: em, tỷ lệ %, So với tiêu chuẩn 80%

+ Yếu, kém em, tỷ lệ %, so với tiêu chuẩn không quá 2%

3. Các hoạt động giáo dục:

+ Kết quả thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học liền trước khi công nhận:

….

….

+ Thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp:

….

….

4. Công tác phổ cập, tiêu chuẩn 2b:

Năm 2003 …. %; Năm 2004 … % …. Năm 2010 … %; Năm 2011 … %

5. Các điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

+ Số lượng máy vi tính: Chất lượng:

+Việc sử dụng:

….

Kết luận so với tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn 4: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ

1.Khuôn viên:

+ Diện tích m2; Đạt trung bình m2/học sinh

+ Cảnh quan nhà trường:

….

….

2. Cơ sở vật chất theo qui định tại điều lệ trường trung học:

Cơ cấu khối công trình:

Khu phòng học, phòng bộ môn:

+ Số phòng học: ; Trong đó, cao tầng: , cấp 4 , diện tích phòng học m2

+ Bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng, ánh sáng, an toàn:

….

….

+ Phòng y tế học đường: Diện tích

Trang thiết bị phục vụ:

….

+ Phòng học bộ môn theo qui định về phòng học bộ môn tại Quyết định số 37/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT:

- Số phòng học bộ môn:

….

- Chất lượng công trình:

….

- Phòng tin: phòng, số máy: , chất lượng:

- Phòng Lý, hóa, sinh vvv, các trang thiết bị khác

…..

…..

b. Khu phục vụ học tập:

+ Thư viện:

- Phòng thư viện:

….

- Tổ chức hoạt động:

….

+ Phòng truyền thống:

+ Khu tập luyện thể dục, thể thao: Sân luyện tập TDTT nội ngoại khóa: Diện tích, dụng cụ …

….

+ Phòng làm việc của Công đoàn:

+ Phòng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh:

….

c.Khu văn phòng:

Phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp từng tổ bộ môn, phòng thường trực, kho:

….

…..

d. Khu sân chơi, vệ sinh, cây bóng mát:

…..

e. Khu vệ sinh:

g. Nhà để xe:

….

….

h. Nước sạch:

3. Hệ thống công nghệ thông tin:

Kết luận:

Tiêu chuẩn 5: CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC:

1.Nhà trường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể và tổ chức ở địa phương:

….

…..

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh:

….

….

3. Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội:

4. Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục:

5. Thực hiện các qui định về công khai các điều kiện dạy học:

….

….

Kết luận:

II. KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ:

Kết luận:

….

….

Kiến nghị:

…..

…..

HIỆU TRƯỞNG

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT