Tài liệu

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4584     Tải về: 21     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ - tài liệu, sách iDoc.VnBIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ,Biên bản kiểm kê vật tư
background image

 

 

 

 

 

 

 

Đ n v :

ơ

ị ..............................

                                                                     M u s  05 – VT

B  ph n:

ậ ...........................

                                                                         (Ban hành theo QĐ s : 15/2006/QĐ-BTC

                                             

                                                                     ngày 20/3/2006 c a B  tr

ng BTC)

ộ ưở

BIÊN B N KI M KÊ V T T , CÔNG C , S N PH M, HÀNG HOÁ

Ư

Ụ Ả

Th i đi m ki m kê :

............gi

ờ..............ngày.............tháng................năm...............

Ban ki m kê g m:

- Ông/Bà:................................................ch c v

ụ........................Đ i di n

ệ .......................................Tr

ng ban

ưở

-  Ông/Bà:...............................................ch c v

ụ........................Đ i di n

ệ ........................................U  viên

 - Ông/Bà:...............................................ch c v

ụ........................Đ i di n

ệ ........................................U  viên

Đã ki m kê kho có nh ng m t hàng d

i đây:

ướ

S

T
T

Tên , nhãn hi u,

ệ  

quy cách v t t ,

ậ ư  

d ng c …

Mã s

Đ n

ơ  

v

ị 

tính

Đ n

ơ  

giá

Theo s  k  toán

ổ ế

Theo ki m kê

Chênh l ch

Ph m ch t

Th a

Thi u

ế

Còn 

t t

ố  

100%

Kém 

ph

ch t

M t

ấ  

ph m

ẩ  

ch t

S

ố 

l

n

ượ

g

Thành 

ti n

S

ố 

l

ng

ượ

Thành 

ti n

S

ố 

l

n

ượ

g

Thành 

ti n

S

ố 

l

ng

ượ

Thành 

ti n

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C ng

                                                                                                                                                                    Ngày.............  tháng........... năm..........
              Giám đ c                                             K  toán tr

ng                            Th  kho                                Tr

ng Ban ki m kê

ế

ưở

ưở

(Ý ki n gi i quy t s  chênh l ch)

ế

ế ố

                        (Ký, h  tên)                               (Ký, h  tên)                                    (Ký, h  tên)

background image

 

 

 

 

 

 

 

        (Ký, h  tên, đóng d u)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Biên bản kiểm kê vật tư

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 842 Lượt xem: 144002
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 98625
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 249 Lượt xem: 60449
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 49 Lượt xem: 55115
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 46965
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 53 Lượt xem: 39045
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29402