Thành viên idoc2012

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

- 05/08/2013
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

- 05/08/2013
6,839
Báo lỗi

Biên bản kiểm kê vật tư

Nội dung
§n vÞ:

Đ n v :ơ ị .............................. M u s 05 – VTẫ ố B ph n:ộ ậ ........................... (Ban hành theo QĐ s : 15/2006/QĐ-BTCố ngày 20/3/2006 c a B tr ng BTC)ủ ộ ưở

BIÊN B N KI M KÊ V T T , CÔNG C , S N PH M, HÀNG HOÁẢ Ể Ậ Ư Ụ Ả Ẩ

Th i đi m ki m kê :ờ ể ể ............giờ..............ngày.............tháng................năm............... Ban ki m kê g m:ể ồ - Ông/Bà:................................................ch c vứ ụ........................Đ i di nạ ệ .......................................Tr ng banưở - Ông/Bà:...............................................ch c vứ ụ........................Đ i di nạ ệ ........................................U viênỷ - Ông/Bà:...............................................ch c vứ ụ........................Đ i di nạ ệ ........................................U viênỷ

Đã ki m kê kho có nh ng m t hàng d i đây:ể ữ ặ ướ S T T

Tên , nhãn hi u,ệ quy cách v t t ,ậ ư

d ng c …ụ ụ

Mã số Đ nơ vị

tính

Đ nơ giá

Theo s k toánổ ế Theo ki m kêể Chênh l chệ Ph m ch tẩ ấ

Th aừ Thi uế Còn t tố

100%

Kém phẩ m

ch tấ

M tấ ph mẩ ch tấ

Số l nượ

g

Thành ti nề

Số l ngượ

Thành ti nề

Số l nượ

g

Thành ti nề

Số l ngượ

Thành ti nề

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C ngộ

Ngày............. tháng........... năm.......... Giám đ c K toán tr ng Th kho Tr ng Ban ki m kêố ế ưở ủ ưở ể (Ý ki n gi i quy t s chênh l ch)ế ả ế ố ệ (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)ọ ọ ọ

(Ký, h tên, đóng d u)ọ ấ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang