Chia sẻ Download
Tài liệu BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
/2 trang
Thành viên idoc2012

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

- 12 tháng trước
6,789
Báo lỗi

Biên bản kiểm kê vật tư

Nội dung
§n vÞ:

Đ n v :ơ ị .............................. M u s 05 – VTẫ ố B ph n:ộ ậ ........................... (Ban hành theo QĐ s : 15/2006/QĐ-BTCố ngày 20/3/2006 c a B tr ng BTC)ủ ộ ưở

BIÊN B N KI M KÊ V T T , CÔNG C , S N PH M, HÀNG HOÁẢ Ể Ậ Ư Ụ Ả Ẩ

Th i đi m ki m kê :ờ ể ể ............giờ..............ngày.............tháng................năm............... Ban ki m kê g m:ể ồ - Ông/Bà:................................................ch c vứ ụ........................Đ i di nạ ệ .......................................Tr ng banưở - Ông/Bà:...............................................ch c vứ ụ........................Đ i di nạ ệ ........................................U viênỷ - Ông/Bà:...............................................ch c vứ ụ........................Đ i di nạ ệ ........................................U viênỷ

Đã ki m kê kho có nh ng m t hàng d i đây:ể ữ ặ ướ S T T

Tên , nhãn hi u,ệ quy cách v t t ,ậ ư

d ng c …ụ ụ

Mã số Đ nơ vị

tính

Đ nơ giá

Theo s k toánổ ế Theo ki m kêể Chênh l chệ Ph m ch tẩ ấ

Th aừ Thi uế Còn t tố

100%

Kém phẩ m

ch tấ

M tấ ph mẩ ch tấ

Số l nượ

g

Thành ti nề

Số l ngượ

Thành ti nề

Số l nượ

g

Thành ti nề

Số l ngượ

Thành ti nề

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C ngộ

Ngày............. tháng........... năm.......... Giám đ c K toán tr ng Th kho Tr ng Ban ki m kêố ế ưở ủ ưở ể (Ý ki n gi i quy t s chênh l ch)ế ả ế ố ệ (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)ọ ọ ọ

(Ký, h tên, đóng d u)ọ ấ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT