Tài liệu

BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM KHÔI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2694     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM KHÔI - tài liệu, sách iDoc.VnCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc( ( (BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM HỌC 20
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
«
BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA
CUỐI NĂM HỌC 2011 - 2012
TỔ KHỐI 1
Thời gian: 08 giờ 30, ngày 12 tháng 05 năm 2012
Địa điểm: Bồ Đề - Trường TH Kế Thành 2
Thành phần: Tổ khối 1 ( 5/5 đồng chí - Vắng 0)
Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Trọng Tấn(TT)
Thư kí: Đồng chí Lâm Thanh Sơn
NỘI DUNG CUỘC HỌP
I/ Đánh giá hoạt động của khối cuối năm học :2011-2012
1/ Tư tưởng-chính trị.
- Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng.
- Tích cực hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn.
- Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của
địa phương.
- Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do ngành phát động.
- Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành t
chức.
- Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học cao.
2/ Chuyên môn.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng
nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung
(GDKNS-SDNLTK) đạt yêu cầu , theo yêu cầu chung của Bộ giáo dục -
Đào tạo.
- Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp
cho đồng nghiệp.
- Tổ chức thao giảng 3 giờ ( ba đ/c -mỗi đồng chí 1 tiết ), thi giáo
viên giỏi mỗi đồng chí 2 giờ đều đạt loại Tốt.
- Hồ đạt loại Tốt 5/5 bộ; hồ soạn bằng máy tính, trình bày
sạch đẹp, rõ ràng và khoa học.
- Thường xuyên sử dụng hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học
do Bộ giáo dục - Đào tạo cấp.
- Nhiều đồng chí sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong
năm học 2010-2011 tổ 4 sáng kiến xếp loại A và được chọn dự thi cấp
Huyện , năm học 2011-2012 cả bốn sáng kiến đều đạt kết quả. Bốn
GV dự thi kiến thức phạm đạt ba đã dự giờ hai tiết dạy của ba giáo
viên đang chờ kết quả .
- Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho HS, tham gia thi vòng
trường.
- Coi thi và chấm thi nghiêm túc, làm báo cáo kịp thời, chính xác.
3/ Các hoạt động khác:
- Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về đồng phục của nhà trường.
- Tham gia tích cực hiệu quả các hoạt động, phong trào văn
nghệ, thể thao do ngành tổ chức.
- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục.
* Tồn tại:
+ Nề nếp sinh hoạt, thể dục ,vệ sinh của một số lớp chưa thật
tốt.
II/ Kết quả bình xét thi đua cuối năm:
Dựa vào thang điểm được thông qua trong “Quy chế nội bộ” tại
Hội nghị CNVC, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong tổ như
sau:
TT Tên XL
Công
đoàn
1 Nguyễn Trọng Tấn LĐTT CĐVXS
2 Lâm Thị Xinh LĐTT CĐVXS
3 Lý Thị Na Qui LĐTT CĐVXS
4 Lâm Thanh Sơn LĐTT CĐVXS
5 Lâm Thị Nguyệt Nga LĐTT CĐVXS
Thư kí có thông qua biên bản cuộc họp.
Cuộc họp kết thúc lúc 11h20 cùng ngày.
Kế Thành , ngày 12 tháng 05 năm 2012
Thư kí Chủ tọa
Lâm Thanh Sơn Nguyễn Trọng Tấn
BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM KHÔI
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc( ( (BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM HỌC 2011 - 2012TỔ KHỐI 1 Thời gian: 08 giờ 30, ngày 12 tháng 05 năm 2012 Địa điểm: Bồ Đề - Trường TH Kế Thành 2 Thành phần: Tổ khối 1 ( 5/5 đồng chí - Vắng 0) Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Trọng Tấn(TT) Thư kí: Đồng chí Lâm Thanh SơnNỘI DUNG CUỘC HỌPI/ Đánh giá hoạt động của khối cuối năm học :2011-20121/ Tư tưởng-chính trị. - Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng. - Tích cực hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn. - Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương. - Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do ngành phát động. - Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức. - Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học cao.2/ Chuyên môn. - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung (GDKNS-SDNLTK) đạt yêu cầu , theo yêu cầu chung của Bộ giáo dục - Đào tạo. - Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp. - Tổ chức thao giảng 3 giờ ( ba đ/c -mỗi đồng chí 1 tiết ), thi giáo viên giỏi mỗi đồng chí 2 giờ đều đạt loại Tốt. - Hồ sơ đạt loại Tốt 5/5 bộ; hồ sơ soạn bằng máy tính, trình bày sạch đẹp, rõ ràng và khoa học. - Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục - Đào tạo cấp. - Nhiều đồng chí có sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong năm học 2010-2011 tổ có 4 sáng kiến xếp loại A và được chọn dự thi cấp Huyện , và năm học 2011-2012 cả bốn sáng kiến đều đạt kết quả. Bốn GV dự thi kiến thức sư phạm đạt ba và đã dự giờ hai tiết dạy của ba giáo viên đang chờ kết quả . - Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho HS, có tham gia thi vòng trường. - Coi thi và chấm thi nghiêm túc, làm báo cáo kịp thời, chính xác.3/ Các hoạt động khác: - Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công. - Thực hiện nghiêm túc quy định về đồng phục của nhà trường. - Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức. - Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục. * Tồn tại: + Nề nếp sinh hoạt, thể dục ,vệ sinh của một số lớp chưa thật tốt.II/ Kết quả bình xét thi đua cuối năm: Dựa vào thang điểm được thông qua trong “Quy chế nội bộ” tại Hội nghị CNVC, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong tổ như sau:TTTênXLCôngđoàn1Nguyễn Trọng TấnLĐTTCĐVXS2Lâm Thị XinhLĐTTCĐVXS3Lý Thị Na QuiLĐTTCĐVXS4Lâm Thanh SơnLĐTTCĐVXS5Lâm Thị Nguyệt NgaLĐTTCĐVXSThư kí có thông qua biên bản cuộc họp. Cuộc họp kết thúc lúc 11h20 cùng ngày. Kế Thành , ngày 12 tháng 05 năm 2012Thư kí Chủ tọaLâm Thanh Sơn Nguyễn Trọng Tấn
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

( ( (

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA

CUỐI NĂM HỌC 2011 - 2012

TỔ KHỐI 1

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 12 tháng 05 năm 2012

Địa điểm: Bồ Đề - Trường TH Kế Thành 2

Thành phần: Tổ khối 1 ( 5/5 đồng chí - Vắng 0)

Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Trọng Tấn(TT)

Thư kí: Đồng chí Lâm Thanh Sơn

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Đánh giá hoạt động của khối cuối năm học :2011-2012

1/ Tư tưởng-chính trị.

- Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng.

- Tích cực hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn.

- Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

- Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do ngành phát động.

- Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

- Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học cao.

2/ Chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung (GDKNS-SDNLTK) đạt yêu cầu , theo yêu cầu chung của Bộ giáo dục - Đào tạo.

- Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp.

- Tổ chức thao giảng 3 giờ ( ba đ/c -mỗi đồng chí 1 tiết ), thi giáo viên giỏi mỗi đồng chí 2 giờ đều đạt loại Tốt.

- Hồ sơ đạt loại Tốt 5/5 bộ; hồ sơ soạn bằng máy tính, trình bày sạch đẹp, rõ ràng và khoa học.

- Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục - Đào tạo cấp.

- Nhiều đồng chí có sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong năm học 2010-2011 tổ có 4 sáng kiến xếp loại A và được chọn dự thi cấp Huyện , và năm học 2011-2012 cả bốn sáng kiến đều đạt kết quả. Bốn GV dự thi kiến thức sư phạm đạt ba và đã dự giờ hai tiết dạy của ba giáo viên đang chờ kết quả .

- Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho HS, có tham gia thi vòng trường.

- Coi thi và chấm thi nghiêm túc, làm báo cáo kịp thời, chính xác.

3/ Các hoạt động khác:

- Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về đồng phục của nhà trường.

- Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục.

* Tồn tại:

+ Nề nếp sinh hoạt, thể dục ,vệ sinh của một số lớp chưa thật tốt.

II/ Kết quả bình xét thi đua cuối năm:

Dựa vào thang điểm được thông qua trong “Quy chế nội bộ” tại Hội nghị CNVC, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong tổ như sau:

TT

Tên

XL

Công

đoàn

1

Nguyễn Trọng Tấn

LĐTT

CĐVXS

2

Lâm Thị Xinh

LĐTT

CĐVXS

3

Lý Thị Na Qui

LĐTT

CĐVXS

4

Lâm Thanh Sơn

LĐTT

CĐVXS

5

Lâm Thị Nguyệt Nga

LĐTT

CĐVXS

Thư kí có thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h20 cùng ngày.

Kế Thành , ngày 12 tháng 05 năm 2012

Thư kí Chủ tọa

Lâm Thanh Sơn Nguyễn Trọng Tấn

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2694     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 70 Lượt xem: 169720
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 323 Lượt xem: 121247
Có thể bạn quan tâm