Tài liệu

Biên bản họp lớp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4941     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Biên bản họp lớp - tài liệu, sách iDoc.VnBiên bản họp lớp,
background image

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------------------------------

BIÊN BẢN HỌP LỚP

(Đánh giá kết quả rèn luyện HSSV học kỳ.… năm học 20... – 20…)

Lớp:…..........   Khoa:.............................................

Thời gian:..…….. ngày……/……/200…   tại:..........................................................................
Thành phần tham dự : 

1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................
4. ...............................................................................................................

Sĩ số lớp:  ……… Vắng mặt:……….Có mặt:.................

Chúng tôi tiến hành họp lớp nhằm đánh giá kết quả rèn luyện HSSV lớp ........ 
Học kỳ ..... năm học 20...  – 20...

Sau khi xem xét bản tự đánh giá kết quả rèn luyện của từng HSSV trong lớp đồng thời đối chiếu  
với các tiêu chí đã đề ra, cả ý thức tham gia chấp hành của từng HSSV trong lớp. Tập thể lớp đã 
biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Buổi họp thống nhất với kết quả trong danh sách, buổi họp kết thúc lúc: ............ cùng ngày.

         LỚP TRƯỞNG   

          BÍ THƯ CHI ĐOÀN                         HỘI SINH VIÊN

     (Ký, ghi rõ họ, tên)                       (Ký, ghi rõ họ, tên)

                       (Ký, ghi rõ họ, tên)

Tổng số 

SV

Số lượng SV 

nộp phiếu 

ĐG RLSV

Xếp loại

Kém

Yếu

TB

TB-K

Khá

Tốt

XS

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 846 Lượt xem: 144931
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99192
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60834
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 51 Lượt xem: 56919
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47150
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39187
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29716