Thành viên dinhphung1201

Biên bản họp lớp

- 08/05/2013
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên dinhphung1201

Biên bản họp lớp

- 08/05/2013
7,954
Báo lỗi

Nội dung
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------------------------------

BIÊN BẢN HỌP LỚP

(Đánh giá kết quả rèn luyện HSSV học kỳ.… năm học 20... – 20…)

Lớp:….......... Khoa:.............................................

Thời gian:..…….. ngày……/……/200… tại:..........................................................................

Thành phần tham dự :

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Sĩ số lớp: ……… Vắng mặt:……….Có mặt:.................

Chúng tôi tiến hành họp lớp nhằm đánh giá kết quả rèn luyện HSSV lớp ........

Học kỳ ..... năm học 20... – 20...

Sau khi xem xét bản tự đánh giá kết quả rèn luyện của từng HSSV trong lớp đồng thời đối chiếu với các tiêu chí đã đề ra, cả ý thức tham gia chấp hành của từng HSSV trong lớp. Tập thể lớp đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số SV

Số lượng SV nộp phiếu ĐG RLSV

Xếp loại

Kém

Yếu

TB

TB-K

Khá

Tốt

XS

Buổi họp thống nhất với kết quả trong danh sách, buổi họp kết thúc lúc: ............ cùng ngày.

LỚP TRƯỞNG BÍ THƯ CHI ĐOÀN HỘI SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang