Tài liệu

Biên bản họp lớp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7417     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Biên bản họp lớp - tài liệu, sách iDoc.Vn
Biên bản họp lớp
Nội dung trích xuất từ tài liệu
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------------------------------

BIÊN BẢN HỌP LỚP

(Đánh giá kết quả rèn luyện HSSV học kỳ.… năm học 20... – 20…)

Lớp:….......... Khoa:.............................................

Thời gian:..…….. ngày……/……/200… tại:..........................................................................

Thành phần tham dự :

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Sĩ số lớp: ……… Vắng mặt:……….Có mặt:.................

Chúng tôi tiến hành họp lớp nhằm đánh giá kết quả rèn luyện HSSV lớp ........

Học kỳ ..... năm học 20... – 20...

Sau khi xem xét bản tự đánh giá kết quả rèn luyện của từng HSSV trong lớp đồng thời đối chiếu với các tiêu chí đã đề ra, cả ý thức tham gia chấp hành của từng HSSV trong lớp. Tập thể lớp đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số SV

Số lượng SV nộp phiếu ĐG RLSV

Xếp loại

Kém

Yếu

TB

TB-K

Khá

Tốt

XS

Buổi họp thống nhất với kết quả trong danh sách, buổi họp kết thúc lúc: ............ cùng ngày.

LỚP TRƯỞNG BÍ THƯ CHI ĐOÀN HỘI SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1087 Lượt xem: 170555
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 204 Lượt xem: 115581
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 74 Lượt xem: 81551
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 327 Lượt xem: 71506
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 53737
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 45 Lượt xem: 47700
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44756