Tài liệu

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 22538     Tải về: 83     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG - tài liệu, sách iDoc.VnBIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG,BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                     …
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p – T do – H nh phúc
------------------------------
BIÊN B N HI N TR NG ƯỜ
(V.v thay đ i gia c Đ p chính)
Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2011, t i Đ p Tràn Công Trình Th y Đi n Đ ng Nai 4.
Chúng tôi g m có:
I.THÀNH PH N THAM GIA :
- Đ i di n ch đ u t : (Ban QLDA Th y Đi n 6). ư
- Ông ( bà) : NGUY N TU N Đ O Ch c v : P.P K thu t
- Ông ( bà) : CAO XUÂN TU Ch c v : CVHM
- Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :…………………………
-Đ i di n T v n GSTK: (Công ty C.P t v n xây d ng đi n 2). ư ư
- Ông ( bà) : NGUY N TU N KHANH Ch c v : GSTG
- Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :…………………………
-Đ i di n T v n Giám sát: (Công ty C.P t v n xây d ng đi n 3) ư ư
- Ông ( bà) : NGUY N VĂN TU N Ch c v : T.B TVGS
- Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :…………………………
- Đ i di n BĐH t h p nhà th u: (Công ty CP xây d ng 47)
- Ông ( bà) : NGUY N VĂN TÔN Ch c v : G.Đ Đi u Hành
- Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :…………………………
- Đ n v thi công:(Công ty CP xây d ng 47)ơ
- Ông ( bà) : LÊ VĂN C NGƯỜ Ch c v : P.GĐ ĐH
- Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :…………………………
Các bên cùng th ng nh t n i dung nh sau: ư
II. N I DUNG C N GI I QUY T:
- Căn c vào b n v thi công – Gia c mái – Đ p chính – Vai ph i – Vai trái.
- Căn c th c t hi n tr ng; Hi n t i Công ty C.P xây d ng 47 đã thi công hoàn ế ườ
thành công tác gia c mái theo thi t k đ c duy t. ế ế ượ
- Các r nh đào đ đ tông đ c l p b ng đá xây, đ ngh thay tr ng c b ng phun ượ
tông dày 7cm toàn b b m t thép neo @4x4 sâu 3.0 mét( vai trái, t cao trình
505.0 xu ng đ n h t mái, t v trí đã phun v h l u ti p giáp mái đào. Vai ph i t ế ế ư ế
cao trình 481.0 xu ng h t mái, t v trí đã phun đ n v trí mái đào). ế ế
- Th ng l u vai ph i t v trí b c n c cao trình 481.0 v th ng l u h t t ng ượ ư ướ ư ư ế ườ
tông dóng th ng lên cao trình 505.0, t biên hi n tr ng vào 2 mét hoàn thi n b ng
th công r i phun bê tông b o v gia c mái, chi u dài 7cm.
Trang 1.
- Đ ngăn n c m t b ng ph tr vai ph i đ ngh thi t k con đê ngăn n c t b ướ ế ế ướ
n c phòng thí nghi m đi đ n ban ch huy c a công tr ng v i kích th c (3x2)métướ ế ườ ướ
theo vi n biên móng đ p.
- Các đ ng thi công vai trái, vai ph i bóc b ph n đ t đ p tr l i m t b ng hi nườ
tr ng, thay tr ng c b ng phun gia c toàn b t 481.0 đ n h t mái đào còn l i thép ộ ừ ế ế
neo @4x4 mét sâu 3mét.
- Các r nh tr ng c vai ph i b m a xói nhà th u TV đ c xác đ nh t i hi n ư ượ
tr ng, b sung m t r nh xiên t cao trình 405.0 đ n cao trình 493.0.ườ ế
Đ ng ý v i các ph ng án nh trên . ươ ư
( Biên b n l p thành 06 b n đ c các bên thông qua, các bên tham gia cùng nh t trí ượ
v i n i dung trên và ký tên )./.
Đ n v thi côngơ BĐH t h p nhà th u
Công ty C.P xây d ng 47 Công ty C.P xây d ng 47
Ban t v n giám sát XDư Ban t v n GSTKư
Ban QLDA th y đi n 6
Trang 2.
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                      ---------------µ---------------BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
(V.v thay đổi gia cố Đập chính)
 
Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2011, tại Đập Tràn Công Trình Thủy Điện Đồng Nai 4. Chúng tôi gồm có:
I.THÀNH PHẦN THAM GIA :                                                                                                                             
- Đại diện chủ đầu tư: (Ban QLDA Thủy Điện 6).
- Ông ( bà) : NGUYỄN TUẤN ĐẠO         Chức vụ:                        P.P Kỹ thuật
- Ông ( bà) : CAO XUÂN TUỆ                 Chức vụ:             CVHM
- Ông ( bà) : …………………………        Chức vụ:…………………………
-Đại diện Tư vấn GSTK: (Công ty C.P tư vấn xây dựng điện 2).

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 22538     Tải về: 83     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 994 Lượt xem: 167611
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 179 Lượt xem: 112865
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 79665
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 297 Lượt xem: 69760
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 53036
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44338
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 26 Lượt xem: 41744