Tài liệu

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 24177     Tải về: 90     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG[/b][b]                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/b]             
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p – T do – H nh phúc
------------------------------
BIÊN B N HI N TR NG ƯỜ
(V.v thay đ i gia c Đ p chính)
Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2011, t i Đ p Tràn Công Trình Th y Đi n Đ ng Nai 4.
Chúng tôi g m có:
I.THÀNH PH N THAM GIA :
- Đ i di n ch đ u t : (Ban QLDA Th y Đi n 6). ư
- Ông ( bà) : NGUY N TU N Đ O Ch c v : P.P K thu t
- Ông ( bà) : CAO XUÂN TU Ch c v : CVHM
- Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :…………………………
-Đ i di n T v n GSTK: (Công ty C.P t v n xây d ng đi n 2). ư ư
- Ông ( bà) : NGUY N TU N KHANH Ch c v : GSTG
- Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :…………………………
-Đ i di n T v n Giám sát: (Công ty C.P t v n xây d ng đi n 3) ư ư
- Ông ( bà) : NGUY N VĂN TU N Ch c v : T.B TVGS
- Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :…………………………
- Đ i di n BĐH t h p nhà th u: (Công ty CP xây d ng 47)
- Ông ( bà) : NGUY N VĂN TÔN Ch c v : G.Đ Đi u Hành
- Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :…………………………
- Đ n v thi công:(Công ty CP xây d ng 47)ơ
- Ông ( bà) : LÊ VĂN C NGƯỜ Ch c v : P.GĐ ĐH
- Ông ( bà) : ………………………… Ch c v :…………………………
Các bên cùng th ng nh t n i dung nh sau: ư
II. N I DUNG C N GI I QUY T:
- Căn c vào b n v thi công – Gia c mái – Đ p chính – Vai ph i – Vai trái.
- Căn c th c t hi n tr ng; Hi n t i Công ty C.P xây d ng 47 đã thi công hoàn ế ườ
thành công tác gia c mái theo thi t k đ c duy t. ế ế ượ
- Các r nh đào đ đ tông đ c l p b ng đá xây, đ ngh thay tr ng c b ng phun ượ
tông dày 7cm toàn b b m t thép neo @4x4 sâu 3.0 mét( vai trái, t cao trình
505.0 xu ng đ n h t mái, t v trí đã phun v h l u ti p giáp mái đào. Vai ph i t ế ế ư ế
cao trình 481.0 xu ng h t mái, t v trí đã phun đ n v trí mái đào). ế ế
- Th ng l u vai ph i t v trí b c n c cao trình 481.0 v th ng l u h t t ng ượ ư ướ ư ư ế ườ
tông dóng th ng lên cao trình 505.0, t biên hi n tr ng vào 2 mét hoàn thi n b ng
th công r i phun bê tông b o v gia c mái, chi u dài 7cm.
Trang 1.
- Đ ngăn n c m t b ng ph tr vai ph i đ ngh thi t k con đê ngăn n c t b ướ ế ế ướ
n c phòng thí nghi m đi đ n ban ch huy c a công tr ng v i kích th c (3x2)métướ ế ườ ướ
theo vi n biên móng đ p.
- Các đ ng thi công vai trái, vai ph i bóc b ph n đ t đ p tr l i m t b ng hi nườ
tr ng, thay tr ng c b ng phun gia c toàn b t 481.0 đ n h t mái đào còn l i thép ộ ừ ế ế
neo @4x4 mét sâu 3mét.
- Các r nh tr ng c vai ph i b m a xói nhà th u TV đ c xác đ nh t i hi n ư ượ
tr ng, b sung m t r nh xiên t cao trình 405.0 đ n cao trình 493.0.ườ ế
Đ ng ý v i các ph ng án nh trên . ươ ư
( Biên b n l p thành 06 b n đ c các bên thông qua, các bên tham gia cùng nh t trí ượ
v i n i dung trên và ký tên )./.
Đ n v thi côngơ BĐH t h p nhà th u
Công ty C.P xây d ng 47 Công ty C.P xây d ng 47
Ban t v n giám sát XDư Ban t v n GSTKư
Ban QLDA th y đi n 6
Trang 2.
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
[b]BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG[/b][b]                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/b]                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                       ---------------µ---------------[b]BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG[/b] [i](V.v thay đổi gia cố Đập chính)[/i]   Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2011, tại Đập Tràn Công Trình Thủy Điện Đồng Nai 4. Chúng tôi gồm có: [b]I.THÀNH PHẦN THAM GIA :                                                                                                                              [/b] - [b]Đại diện chủ đầu tư: (Ban QLDA Thủy Điện 6).[/b] - Ông ( bà) : NGUYỄN TUẤN ĐẠO         Chức vụ:                        P.P Kỹ thuật - Ông ( bà) : CAO XUÂN TUỆ                 Chức vụ:             CVHM - Ông ( bà) : …………………………        Chức vụ:………………………… -[b]Đại diện Tư vấn GSTK: (Công ty C.P tư vấn xây dựng điện 2).[/b]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 24177     Tải về: 90     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1102 Lượt xem: 172275
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 204 Lượt xem: 117218
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 74 Lượt xem: 82431
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 340 Lượt xem: 73009
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54035
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48370
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45063