Tài liệu

Biên bản bàn giao tài sản

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4596     Tải về: 6     Lượt mua: 2    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Biên bản bàn giao tài sản - tài liệu, sách iDoc.VnBiên bản bàn giao tài sản
TÊN C QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMƠ
………………… Đ c l p – T do – H nh phúc
…………………
S : …../BB
BIÊN B N BÀN GIAO TÀI S N
Gi a …………………………(bên giao) và
………………………….(bên nh n)
Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. t i ………… đã ti n hành cu c h p bàn giao tài s n ế
gi a …………. (bên giao) ………… (bên nh n) th c hi n theo …………… c a ………… ngày
……………..
I/ THÀNH PH N THAM D :
1/ Bên giao:
- Ông: ……………………… Ch c v : ……………………………………………………………..
- Ông: ……………………… Ch c v : ……………………………………………………………..
- Bà: ……………………….. Ch c v : ………………………………………….
…………………..
2/ Bên nh n:
- Ông: ……………………… Ch c v : ……………………………………………….…………….
- Ông: ……………………… Ch c v : …………………………………………………….……….
- Bà: ………………………... Ch c v : ……………………………………………….……………
Ch t a: Ông ………………………………………………………………………………………………...
Th ký:ư Ông ………………………………………………………………………………………………….
II/ N I DUNG BÀN GIAO:
Bên ………………. đã ti n nh bàn giao tài s n cho bên ………………………….. theo bi uế
th ng kê sau:
B n th ng kê tài s n bàn giao
S TT Tên tài s n Đ n v tínhơ S l ng ư Đ n giáơ Thành ti n Ghi chú
C ng:
T ng giá tr : B ng s
………………………………………………………………………………………...
B ng ch
……………………………………………………………………………………….
K t ngày ……………………………………… s tài trên do bên ………………………. ch u trách
nhi m qu n lý.
Biên b n này l p thành 4 b n có giá tr nh nhau. Bên giao gi 2 b n, bên nh n gi 2 b n. ư
CH KÝ BÊN GIAO CH KÝ BÊN NH N
Th ký cu c h p Ch t a cu c h pư
Biên bản bàn giao tài sản
Biên bản bàn giao tài sản
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4596     Tải về: 6     Lượt mua: 2    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1074 Lượt xem: 169607
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 203 Lượt xem: 114685
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 73 Lượt xem: 81089
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 324 Lượt xem: 70875
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 53638
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 44 Lượt xem: 47335
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44625