Tài liệu

bìa giáo án giáo dục

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1493     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 92
Tài liệu bìa giáo án giáo dục - tài liệu, sách iDoc.Vnmột số bìa mẫu và cách tạo một số bìa cho giáo án môn giáo dục giúp các thầy cô làm việc có được những bìa giáo
Tröôøng tieåu hoïc Phöôùc Long 1 Phaïm Thò
Nhaøn
Moân : ÑAÏO ÑÖÙC Teân Baøi Daïy : EM LAØ HOÏC SINH LÔÙP
MOÄT
Tuaàn : 1 Ngy Daïy : 5-9-2006
I. MUÏC TIEÂU : HS bieát ñöôïc :
- Treû em coù quyeàn coù hoï teân , coù quyeàn ñöôïc ñi hoïc .
- HS coù thaùi ñoä : Vui veû , phaán khôûi ñi hoïc , töï haøo ñaõ thaønh HS lôùp Moät
- Bieát yeâu quyù baïn beø , thaày coâ giaùo , tröôøng lôùp .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Vôû BTÑÑ1 , caùc ñieàu 7.28 trong coâng öôùc QT veà QTE .
- Caùc baøi haùt : Tröôøng em , ñi hoïc , Em yeâu tröôøng em , Ñi tôùi tröôøng .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh : haùt , chuaån bò vôû BTÑÑ.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
3.Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
TIEÁT : 1
Hoaït ñoäng 1 : Tc Voøng troøn giôùi
thieäu
Mt : Giuùp HS giôùi thiu mình vaø
nhôù teân caùc baïn trong lôùp .
- GV neâu caùch chôi : moät em leân
tröôùc lôùp töï giôùi thieäu teân mình
vaø noùi muoán laøm quen vôùi caùc
baïn . Em ngoài keà seõ leân tieáp
tuïc töï giôùi thieäu mình , laàn löôït
ñeán em cuoái .
- GV hoûi : Tc giuùp em ñieàu gì ?
- Em caûm thaáy nhö theá naøo khi
ñöôïc giôùi thieäu teân mình v
nghe baïn töï giôùi thieäu .
Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän nhoùm
Mt : Hc sinhï giôùi thieäu veà sôû
thích cuûa nh . Töï haøo laø moät
ñöùa treû coù hoï teân :
- Cho Hoïc sinh töï giôùi thieäu trong
nhoùm 2 ngöôøi .
* Vd : Toâi teân laø Quyønh , toâi muoán
laøm quen vôùi caùc baïn .
- Baïn ngoài keà leân tröôùc lôùp : toâi
teân laø Gia Baûo . Toâi muoán laøm
quen vôùi taát caû caùc baïn .Laàn
löôït ñeán heát .
- Giôùi thieäu mình vôùi moïi ngöôøi vaø
ñöôïc quen bieát theâm nhieàu baïn .
- Sung söôùng töï haøo em l moät
ñöùa treû coù teân hoï .
- Hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm 2 baïn
noùi veà nhöõng sôû thích cuûa mình .
- Khoâng hoaøn toaøn gioáng em .
1
Tröôøng tieåu hoïc Phöôùc Long 1 Phaïm Thò
Nhaøn
- Hoûi : Nhöõng ñieàu caùc baïn thích
coù hon toaøn gioáng em khoâng ?
* GV keát luaän : Moïi ngöôøi ñeàu c
nhöõng ñieàu mình thích vaø khoâng
thích . Nhöõng ñieàu ñoù coù theå
ging hoaëc khaùc nhau giöõa ngöôøi
naøy vaø ngöôøi khaùc . Chuùng ta
caàn phaûi toân troïng nhöõng sôû
thích ring cuûa ngöôøi khaùc, baïn
khaùc .
Hoaït ñoäng 3 : Thaûo luaän chung
Mt : Hoïc sinh keå veà ngaøy ñaàu
tin ñi hoïc cuûa mình . Töï ho l
Hoïc sinh ùp Moät :
- Giaùo vieân môû vôû BTÑÑ ,
quan/saùt tranh BT3 , Giaùo vieân
hoûi :
+ Em ñaõ mong chôø , chuaån bò cho
ngaøy ñi hoïc ñaàu tieân nhö theá
naøo ?
+ Boá meï vaø moïi ngöôøi trong gia
ñình ñaõ quan taâm em nhö theá naøo ?
+ Em coù thaáy vui khi ñöôïc ñi hoïc ?
Em coù yeâu tröôøng lôùp cuûa em
khoâng ?
+ Em seõ laøm gì ñeå xöùng ñaùng laø
Hoïc sinh lôùp Moät ?
- Goïi vaøi Hoïc sinh döïa theo tranh
keå laïi chuyeän .
* Gio vieân Keát luaän : Vaøo ùp
Moät em seõ c theâm nhiu baïn
môùi , thaày coâ giaùo ùi , em seõ
hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu ùi laï ,
bieát ñoïc bieát vieát vaø lm toaùn
õa .
- Ñöôïc ñi hoïc laø nieàm vui , l
quyeàn lôïi cuûa treû em .
- Em raát vui vaø töï haøo mình
l Hoïc sinh ùp Moät . Em vaø
caùc bn seõ coá gaéng hoïc thaät
- Hoài hoäp , chuaån bò ñd caàn thieát .
- Boá meï mua saém ñaày ñuû caëp
saùch , aùo quaàn … cho em ñi hoïc .
- Raát vui , yeâu quyù tröôøng lôùp .
- Chaêm ngoan , hoïc gioûi
- Hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp .
2
Tröôøng tieåu hoïc Phöôùc Long 1 Phaïm Thò
Nhaøn
gii ,thaät ngoan .
4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- Daën hoïc sinh chuaån bò baøi ñeå hoïc tieáp tuaàn 2 .
5. Ruùt kinh nghieäm - Boå sung :
3
bìa giáo án giáo dục
một số bìa mẫu và cách tạo một số bìa cho giáo án môn giáo dục giúp các thầy cô làm việc có được những bìa giáo án đẹp và bắt mắc
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1493     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67800
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 720 Lượt xem: 65518
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64878
Có thể bạn quan tâm