Thành viên hongdiep109

Bao ve di san van hoa (Tiet 2)

- 11 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên hongdiep109

Bao ve di san van hoa (Tiet 2)

- 11 tháng trước
965
Báo lỗi

Giáo án giáo dục công dân lớp 7: 25/02/2009: 12/03/2009Tiết PPCT : 26. Tiết 3: 7A12Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị TâmGiáo sinh thực tập: Nguyễn Thị Hồng LắmBµi 15: (2 Tiết)BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ (Tiết 2)I. MỤC TIÊU1. Kiến thứcGiúp HS hiểu: - Khái niệm di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản văn hoá vật thể.- Hiểu sự khác nhau giữa di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể.- Ý nghĩa của việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá.- Những quy định của pháp luật về sử dụng và bảo vệ di sản văn hoá.2. Kỹ năng- Có hành động cụ thể bảo vệ di sản văn hoá.- Tuyên truyền cho mọi ngời tham gia giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá.3. Thái độ Có ý thức giữ gìn và bảo vệ tôn tạo những di sản văn hoá. Ngăn ngừa những hành động cố tình hay vô ý xâm phạm đến di sản văn hoá.II. PHƯƠNG PHÁP:- Thảo luận nhóm- Kích thích tư duy- Xử lí tình huống- Đặt vấn đề- Thuyết trình giảng giải, …III. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN- Tranh ảnh.- Bài tập tình huống.- Giấy khổ to, bút dạ.- Tài liệu sách báo, tạp chí nói về di sản văn hoá.IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC1. Ổn định tổ chức: (1 Phút)2. Kiểm tra bài cũ: (5 Phút)Câu hỏi: GV: Gọi HS trả bài 1. Em hãy cho biết di sản văn hoá phi vật thể là gì? Cho ví dụ. 2. Em hãy cho biết di sản văn hoá vật thể là gì? Gồm có gì? Cho ví dụ.HS khác nhận xét, bổ sung.GV: Nhận xét, cho điểm.3. Bài mớiGiới thiệu bài: (1 Phút)Bài 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ (Tiết 2)Thời gianHoạt động của GV và HSNội dung bài học10 Phút12 Phút10 Phút6 PhútHoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa bảo vệ di sản văn hoá.GV: Đặt câu hỏi cho HS thảo luận.Câu hỏi: 1. Tại sao phải bảo vệ di sản văn hoá?2. Bảo vệ di sản văn hoá là góp phần bảo vệ môi trường, đúng hay sai? Vì sao?HS: Thảo luận.GV: Nhận xét chốt lại. Ngày nay các di sản văn hoá có kinh tế không nhỏ, ở nhiều nước du lịch sinh thái đã trở thành ngành kinh tế chủ chốt, đồng thời qua du lịch thiết lập quan hệ quốc tế hội nhập cùng phát triển. Bảo vệ di sản văn hoá còn góp phần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của con người.HS: Ghi nội dung bài học vô tập.Hoạt động 2: Tìm hiểu những qui định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hoáGV: Nhà nước ta đã có những quy định như thế nào về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh?GV: Gọi HS phát biểu ý kiến cá nhân; Sau đó gọi

Nội dung

Trường THCS Trịnh Hoài Đức

Giáo án giáo dục công dân lớp 7

Ngày soạn: 25/02/2009

Ngày dạy: 12/03/2009

Tiết PPCT : 26. Tiết 3

Lớp dạy: 7A12

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Tâm

Giáo sinh thực tập: Nguyễn Thị Hồng Lắm

Bµi 15: (2 Tiết)

BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU

1. KiÕn thøc

Gióp HS hiÓu:

- Kh¸i niÖm di s¶n v¨n ho¸ bao gåm di s¶n phi vËt thÓ vµ di s¶n v¨n ho¸ vËt thÓ.

- HiÓu sù kh¸c nhau gi÷a di s¶n v¨n ho¸ vËt thÓ vµ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ.

- Ý nghÜa cña viÖc gi÷ g×n b¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸.

- Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ sö dông vµ b¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸.

2. Kü n¨ng

- Cã hµnh ®éng cô thÓ b¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸.

- Tuyªn truyÒn cho mäi ng​êi tham gia gi÷ g×n, b¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸.

3. Th¸i ®é

Cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o vÖ t«n t¹o nh÷ng di s¶n v¨n ho¸. Ng¨n ngõa nh÷ng hµnh ®éng cè t×nh hay v« ý x©m ph¹m ®Õn di s¶n v¨n ho¸.

II. PHƯƠNG PHÁP:

- Thảo luận nhóm

- Kích thích tư duy

- Xử lí tình huống

- Đặt vấn đề

- Thuyết trình giảng giải, …

III. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

- Tranh ¶nh.

- Bµi tËp t×nh huèng.

- GiÊy khæ to, bót d¹.

- Tµi liÖu s¸ch b¸o, t¹p chÝ nãi vÒ di s¶n v¨n ho¸.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

1. Ổn định tổ chức: (1 Phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (5 Phút)

Câu hỏi:

GV: Gọi HS trả bài

1. Em hãy cho biết di sản văn hoá phi vật thể là gì? Cho ví dụ.

2. Em hãy cho biết di sản văn hoá vật thể là gì? Gồm có gì? Cho ví dụ.

HS khác nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới

Giới thiệu bài: (1 Phút)

Bài 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ (Tiết 2)

Thời gian

Hoạt động của GV và HS

Nội dung bài học

10 Phút

12 Phút

10 Phút

6 Phút

Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa bảo vệ di sản văn hoá.

GV: Đặt câu hỏi cho HS thảo luận.

Câu hỏi:

1. Tại sao phải bảo vệ di sản văn hoá?

2. Bảo vệ di sản văn hoá là góp phần bảo vệ môi trường, đúng hay sai? Vì sao?

HS: Thảo luận.

GV: Nhận xét chốt lại.

Ngày nay các di sản văn hoá có kinh tế không nhỏ, ở nhiều nước du lịch sinh thái đã trở thành ngành kinh tế chủ chốt, đồng thời qua du lịch thiết lập quan hệ quốc tế hội nhập cùng phát triển.

Bảo vệ di sản văn hoá còn góp phần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của con người.

HS: Ghi nội dung bài học vô tập.

Hoạt động 2: Tìm hiểu những qui định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá

GV: Nhà nước ta đã có những quy định như thế nào về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh?

GV: Gọi HS phát biểu ý kiến cá nhân;

Sau đó gọi HS đọc điều 5, điều 10, điều 13 (Luật di sản văn hoá năm 2001)

GV: Theo em công dân có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ và giữ gìn di sản văn hoá dân tộc?

HS: Suy nghĩ trả lời.

GV: Nhận xét và và liên hệ đến nội dung bài học.

HS: Ghi nội dung bài học vô tập.

Hoạt động 3: Làm bài tập.

GV: Cho HS làm bài tập 3a, 3b/ SGK, trang 50.

HS: Làm bài tập.

GV: Nhận xét.

Bài tập 3a: Hành vi góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá là (3), (7), (8), (9), (11), (12);

Hành vi phá hoại di sản văn hoá là (1), (2), (4), (5), (6),(10).

Bài tập 3b: Đồng tình ý kiến bạn Dung. Vì các bạn làm như vậy là không góp giữ gìn và bảo vệ di sản văn hoá.

Hoạt đ ộng 4: Củng cố

GV: Cho HS chơi trò chơi “Đến trung tâm tư vấn pháp luật”.

GV: Phổ biến luật chơi và cách chơi cho HS.

Câu hỏi:

1. Luật di sản văn hoá ra đời vào thời gian nào?

2. Em hãy cho ý kiến đúng về ý nghĩa du lịch nước ta hiện nay.

A. Giới thiệu đất nước con người.

B. Thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

C. Phát triển kinh tế xã hội.

D. Thương mại hoá du lịch.

3. Em hãy kể tên các di sản văn hoá của Việt Nam mà em biết.

4. Em làm gì để góp phần giữ gìn và bảo vệ di sản văn hoá, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh?

HS: Tham gia trò chơi và tuân thủ luật chơi.

GV: Nhận xét và kết thúc trò chơi.

b. Ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hoá.

Di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh là những cảnh đẹp của đất nước, là tài sản của dân tộc nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thể hiện kinh nghiệm của các dân tộc trên các lĩnh vực.

Những di sản văn hoá, di tích và cảnh đẹp đó cần được giữ gìn, phát huy trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.

c. Những qui định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá:

Nhà nước có những chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hoá. Chủ sở hữu di sản văn hoá có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

Nghiêm cấm các hành vi:

Chiếm đoạt làm sai lệch di sản văn hoá.

Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỹ hoại di sản văn hoá.

Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh.

Mua bán, trao đổi và vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá để thực hiện những hành vi trái pháp luật.

4. Dặn dò: (2 Phút)

- Học bài.

- Làm các bài tập còn lại trong SGK và sách tình huống.

- Xem và chuẩn bị bài mới, bài 16 “Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo”.

V:RÚT KINH NGHIỆM:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang