Tài liệu

Báo cáo tốt nghiệp: "Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 236     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 54
Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: "Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt" - tài liệu, sách iDoc.VnBáo cáo tốt nghiệp: "Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt",Xây dựng cơ bản (XDCB) là nghành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn…
background image

GVHD:                                                                    

TRƯỜNG ………………….

KHOA……………………….

----------

Báo cáo tốt nghiệp

Đề tài: 

  

                                                                            

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt

SVTH: Trần Thị Hợi

Trang  1

background image

GVHD:                                                                    

MỤC LỤC

L I M  

U

Ở ĐẦ

 

                                                                                                                                      

 .....................................................................................................................................

 

2  

CH

NG 1 - C  S  LÝ LU N V  TI N L

NG VÀ CÁC KHO N TR CH THEO L

NG 

ƯƠ

Ơ Ở

Ề Ề

ƯƠ

Í

ƯƠ

 

      

 ......

 

6  

Nh ng v n   chung v  ti n l

ng v  các kho n trích theo l

ng

ấ đề

ề ề ươ

à

ươ

 

                                                 

 ................................................

 

6  

CH

NG 2 - GI I THI U KHÁI QUÁT V  CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN MAI TI N

ƯƠ

Ế  

T

ĐẠ

 

                                                                                                                                                    

 ...................................................................................................................................................

 

25

   

Quá trình hình th nh v  phát tri n Công Ty TNHH M t Th nh Viên Mai Ti n 

t

à

à

à

ế Đạ

 

                    

 ...................

 

25

   

CH

NG 3 - TÌNH HÌNH TH C T  V  CÔNG TÁC K  TOÁN TI N L

NG VÀ CÁC KHO N

ƯƠ

Ế Ề

ƯƠ

Ả  

TR CH THEO L

NG T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN MAI TI N 

T

Í

ƯƠ

Ế ĐẠ

 

                    

 ...................

 

40

   

T ng quan v  lao 

ng, ti n l

ng v  các kho n trích theo l

ng t i Công ty TNHH M t th nh

độ

ề ươ

à

ươ

à  

viên Mai Ti n 

t

ế Đạ

 

                                                                                                                             

 ............................................................................................................................

 

40

   

K T LU N

 

                                                                                                                                        

 .......................................................................................................................................

 

53

   

Thông t  c a b  t i chính s  82/2003/tt-btc ng y 14 tháng 08 n m 2003 h

ng d n trích l p,

ư ủ ộ à

à

ă

ướ

ậ  

qu n lý, s  d ng v  h ch toán qu  d  phòng v  tr  c p m t vi c l m t i doanh nghi p

ử ụ

à ạ

ỹ ự

à ợ ấ

ệ à

ệ ..............54

LỜI MỞ ĐẦU

1.

Lý do chọn đề tài nghiên cứu:
Xây dựng cơ bản (XDCB) là nghành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật 

cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể 
vào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước. Trong xu hướng phát triển chung đặc biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đầu tư 
xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển chưa từng có ở nước ta. Điều này đồng nghĩa vốn đầu 
tư XDCB cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn và lợi công có thể lên vài năm. 

Chính vì vậy, hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng. Hạch toán kế toán là công cụ 

quan trọng thực hiện quản lý điều hành, kiểm tra giám sát các hoạt động Tài chính trong đơn 
vị.

SVTH: Trần Thị Hợi

Trang  2

background image

GVHD:                                                                    

Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế, việc hạch toán nói chung và vận dụng vào tổ 

chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nói riêng cũng được đổi mới hoàn thiện.

Đối với người lao động, sức lao động họ bỏ ra là để đạt được lợi ích cụ thể, đó là tiền 

công (lương) mà người sử dụng lao động của họ sẽ trả. Vì vậy, việc nghiên cứu quá trình 
phân tích hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, kinh phí công đoàn) rất được người lao động quan tâm. Trước hết là họ muốn biết lương 
chính thức được hưởng bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, kinh phí công đoàn và họ có trách nhiệm như thế nào với các quỹ đó. Sau đó là việc 
hiểu biết về lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp họ đối chiếu với chính sách của 
Nhà nước quy định về các khoản này, qua đó biết được người sử dụng lao động đã trích 
đúng, đủ cho họ quyền lợi hay chưa. Cách tính lương của doanh nghiệp cũng giúp cán bộ 
công nhân viên thấy được quyền lợi của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó thúc 
đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp.   

Còn đối với doanh nghiệp, việc nghiên cứu tìm hiểu sâu về quá trình hạch toán 

lương tại doanh nghiệp giúp cán bộ quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp với chính 
sách của Nhà nước, đồng thời qua đó cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp được quan 
tâm bảo đảm về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn trong lao động sản xuất. Hoàn thiện hạch 
toán lương còn giúp doanh nghiệp phân bổ chính xác chi phí nhân công vào giá thành sản 
phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhờ giá cả hợp lý. Mối quan hệ giữa chất lượng lao 
động (lương) và kết quả sản xuất kinh doanh được thể hiện chính xác trong hạch toán cũng 
giúp rất nhiều cho bộ máy quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định chiến lược 
để nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh.

Xuất phát từ tầm quan trọng của lao động tiền lương, trong thời gian thực tập tại 

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt, nhờ sự giúp đỡ của phòng kế toán và sự 
hướng dẫn của Cô giáo, em đã quyết định chọn đề tài: Hạch toán tiền lương và các khoản 
trích theo lương tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt” 

2. Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này sẽ tập trung nghiên cứu 2 nội dung:

-

Nội dung thứ nhất: tổng quan về lao động, tiền lương

-

Nội dung thứ hai: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Mục đích của việc phân tích công tác hạch toán kế toán chi phí lương và các  khoản 

trích  theo  lương  tại  công  ty  là  để  thấy  được  tình  hình  thực  tế  của công ty về công tác 
quản lý lao động, việc phân bổ và sử dụng lao động đã đạt hiệu  quả  chưa, các  chế độ  tiền 

SVTH: Trần Thị Hợi

Trang  3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Báo cáo tốt nghiệp: "Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Một Thành Viên Mai Tiến Đạt"

Xây dựng cơ bản (XDCB) là nghành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong xu hướng phát triển chung đặc biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển chưa từng có ở nước ta. Điều này đồng nghĩa vốn đầu tư XDCB cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn và lợi công có thể lên vài năm.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm