Tài liệu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp môn kế toán doanh nghiệp Chuyên đề: Kế toán nguyên vật liệu NVL công cụ dụng cụ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1103     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 105
Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp môn kế toán doanh nghiệp  Chuyên đề: Kế toán nguyên vật liệu NVL công cụ dụng cụ - tài liệu, sách iDoc.VnViệt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước đồng thời với chính sách m
B¸o c¸o thùc tËpt nghiÖp Khoa to¸n
Lêi më ®Çu
Vt Nam ®ang chuyÓn sang n kinh tÕ thÞ tr êng díi sù
qu¶n m« cña N níc ®ång ti i chÝnh ch ng quan
víi c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. V× vËy ngµy cµng cã
nhiÒu c¸ch doanh nghiÖp tnh lËp.
Do nhu doanh nghiÖp ra ®êi nªn c¹nh tranh ngµy cµng
khèc lt, muèn ®øngng ph¸t triÓn ®îc mçi doanh nghp cÇn
phi n¨ng ®éng, nghiªn cøu thÞ tr êng thÞ hu cña kh¸ch ng
nh»m mang l¹i lîi nhn cao.
Mn vËy doanh nghp pi quan t©m ng ®Çu ®Õn yÕu
®Çu vµo, ®Æc biÖt t liÖu, ®©y sèng cßn cña doanh
nghiÖp.
ë ut c¸c doanh nghiÖp, NVL chiÕm tû tng n trong gi¸
thµnh s¶n phÈm. y NVL cã ý nghÜa quan träng trong viÖc
qui ®Þnh sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm n xt ra ®êi.
C«ng ty may xt khÈu Ph¬ng Mai c«ng ty thuéc Bé N«ng
nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chuyªn mayng xuÊt khÈu ë Vt
Nam còng nh tn thÕ giíi. Trªn t tr êng ViÖt Nam hn nay cã
kh«ng Ýt c«ng ty may nªn viÖc c¹nh tranh diÔn ra gay g¾t. §Ó c
s¶n phÈm c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng, C«ng ty pi quan t©m
Tëng ThÞ DiÖp Anh
1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp môn kế toán doanh nghiệp Chuyên đề: Kế toán nguyên vật liệu NVL công cụ dụng cụ
Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước đồng thời với chính sách mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy ngày càng có nhiều cách doanh nghiệp thành lập. Do nhiều doanh nghiệp ra đời nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, muốn đứng vững và phát triển được mỗi doanh nghiệp cần phải năng động, nghiên cứu thị trường và thị hiếu của khách hàng nhằm mang lại lợi nhuận cao. Muốn vậy doanh nghiệp phải quan tâm hàng đầu đến yếu tố đầu vào, đặc biệt là vật liệu, đây là sự sống còn của doanh nghiệp. Ở hầu hết các doanh nghiệp, NVL chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Vì vậy NVL có ý nghĩa quan trọng trong việc qui định số lượng và chất lượng sản phẩm sản xuất ra đời. Công ty may xuất khẩu Phương Mai là công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chuyên may hàng xuất khẩu ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Trên thị trường Việt Nam hiện nay có không ít công ty may nên việc cạnh tranh diễn ra gay gắt. Để các sản phẩm cạnh tranh được trên thị trường, Công ty phải quan tâm đặc biệt đến NVL và việc tổ chức công tác kế toán vật liệu vì nó là cơ sở, là tiền đề qui định đến sản phẩm đầu ra.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1103     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus