Thành viên tienthanh86k34

Báo cáo thực tập tốt nghiệp môn kế toán doanh nghiệp Chuyên đề: Kế toán nguyên vật liệu NVL công cụ dụng cụ

- 04/03/2012
Chia sẻ
/93 trang
Tải xuống 20,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 20,000 VNĐ (93 trang)
Thành viên tienthanh86k34

Báo cáo thực tập tốt nghiệp môn kế toán doanh nghiệp Chuyên đề: Kế toán nguyên vật liệu NVL công cụ dụng cụ

- 04/03/2012
1,139
Báo lỗi

Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước đồng thời với chính sách mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy ngày càng có nhiều cách doanh nghiệp thành lập.
Do nhiều doanh nghiệp ra đời nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, muốn đứng vững và phát triển được mỗi doanh nghiệp cần phải năng động, nghiên cứu thị trường và thị hiếu của khách hàng nhằm mang lại lợi nhuận cao.
Muốn vậy doanh nghiệp phải quan tâm hàng đầu đến yếu tố đầu vào, đặc biệt là vật liệu, đây là sự sống còn của doanh nghiệp.
Ở hầu hết các doanh nghiệp, NVL chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Vì vậy NVL có ý nghĩa quan trọng trong việc qui định số lượng và chất lượng sản phẩm sản xuất ra đời.
Công ty may xuất khẩu Phương Mai là công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chuyên may hàng xuất khẩu ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Trên thị trường Việt Nam hiện nay có không ít công ty may nên việc cạnh tranh diễn ra gay gắt. Để các sản phẩm cạnh tranh được trên thị trường, Công ty phải quan tâm đặc biệt đến NVL và việc tổ chức công tác kế toán vật liệu vì nó là cơ sở, là tiền đề qui định đến sản phẩm đầu ra.

Nội dung
Lêi më ®Çu

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n

Lêi më ®Çu

ViÖt Nam ®ang chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng d­íi sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc ®ång thêi víi chÝnh s¸ch më réng quan hÖ víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. V× vËy ngµy cµng cã nhiÒu c¸ch doanh nghiÖp thµnh lËp.

Do nhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi nªn sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®­îc mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¨ng ®éng, nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng nh»m mang l¹i lîi nhuËn cao.

Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i quan t©m hµng ®Çu ®Õn yÕu tè ®Çu vµo, ®Æc biÖt lµ vËt liÖu, ®©y lµ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp.

ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp, NVL chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy NVL cã ý nghÜa quan träng trong viÖc qui ®Þnh sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®êi.

C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai lµ c«ng ty thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chuyªn may hµng xuÊt khÈu ë ViÖt Nam còng nh­ trªn thÕ giíi. Trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay cã kh«ng Ýt c«ng ty may nªn viÖc c¹nh tranh diÔn ra gay g¾t. §Ó c¸c s¶n phÈm c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng, C«ng ty ph¶i quan t©m ®Æc biÖt ®Õn NVL vµ viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu v× nã lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò qui ®Þnh ®Õn s¶n phÈm ®Çu ra.

Trªn ®©y ta ®· thÊy vai trß cña NVL quan träng tíi møc nµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Do ®ã, sau qu¸ tr×nh häc ë tr­êng vµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:

"Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai"

Néi dung ®­îc chia lµm 3 phÇn chÝnh:

PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i ®¬n vÞ thùc tËp.

PhÇn II: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp

Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô

PhÇn III: B¸o c¸o thùc tËp m«n ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh

Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé cña c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò cña em tèt h¬n, thiÕt thùc víi thùc tÕ.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Häc sinh

T­ëng DiÖp Anh

PhÇn I

§Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i ®¬n vÞ thùc tËp

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ thùc tËp

Kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn kÐo theo nhu cÇu x· héi còng cao lªn nhÊt lµ nhu cÇu vÒ may mÆc. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng may ngµy cµng chiÕm vÞ trÝ quan träng trong x· héi. HiÖn nay c¸c c«ng ty may ra ®êi ngµy cµng nhiÒu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña con ng­êi. C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai ra ®êi còng nh»m môc ®Ých ®ã.

C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.

C«ng ty cã tªn giao dÞch lµ: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai.

§Þa ®iÓm: Khu D ph­êng Ph­¬ng Mai, quËn §èng §a, Hµ Néi.

C«ng ty ®­îc thµnh lËp theo Q§ 02NN- TCCB/Q§ ngµy 02/01/1990 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc thµnh lËp xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã TK tiÒn ViÖt vµ TK ngo¹i tÖ göi t¹i ng©n hµng.

TK tiÒn ViÖt: 431101000010 t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi

TK ngo¹i tÖ: 43210137000010 t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi

C«ng ty ®­îc thµnh lËp víi nhiÖm vô chñ yÕu s¶n xuÊt quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng vµ quÇn ¸o Jacket xuÊt khÈu. C«ng ty tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n, nh­ng d­íi sù chØ ®¹o vµ qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty, c¸c c«ng nh©n viªn ®· dÇn kh¾c phôc khã kh¨n ®i vµo æn ®Þnh, lµm ¨n ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ cao.

C¬ së vËt chÊt ban ®Çu cña c«ng ty rÊt s¬ sµi vµ thiÕu thèn. C«ng ty gåm cã 1 d·y nhµ kho khung TiÖp, 1 d·y nhµ cÊp 4 háng n¸t vµ mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc nh­ contenek, m¸y kh©u, m·y ch÷…

Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ®­îc ®Çu t­ c¶i t¹o l¹i nhµ kho thµnh 1 x­ëng s¶n xuÊt gåm 2 tÇng: TÇng 1 ch÷a nhiªn liÖu thµnh phÈm. TÇng 2 lµm ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ C«ng ty x©y dùng thªm 1 d·y nhµ tÇng míi. Ngoµi ra m¸y mãc thiÕt bÞ còng ®­îc mua s¾m thªm (100% lµ m¸y may c«ng nghiÖp), m¸y thïa khuy, m¸y v¾t sæ, m¸y c¾t, m¸y lµ…

Víi vèn cè ®Þnh vµo kho¶ng: 1.500.000.000 ® vµ 200.000 USD

Vèn l­u ®éng kho¶ng: 300.000.000®

§Ó phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng C«ng ty ph¶i t¨ng c­êng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, kü thuËt vµ mü thuËt hîp thêi trang. Th¸ng 3/1993 theo nghÞ ®Þnh sè 388/H§BT/Q§ ngµy 24/3/1993 Nhµ n­íc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt ®æi tªn xÝ nghiÖp thµnh C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai.

Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ, m¸y mãc hiÖn ®¹i. C«ng ty ®· ký kÕt hîp ®ång víi nhiÒu kh¸ch hµng trªn thÕ giíi nh­: Hµn Quèc, Hång K«ng, Singapo, NhËt B¶n…

B¶ng kÕt qu¶ 3 n¨m gÇn ®©y cña C«ng ty

TT

ChØ tiªu

N¨m 1999

2000

2001

1

Doanh thu

8.516.789.436

9.050.879.230

10.150.371.450

2

Tæng chi phÝ

8.036.247.430

8.700.118.780

9.730.010.750

3

KÕt qu¶

480.542.006

350.760.450

420.360.700

4

Tæng sè c¸n bé CNV

423

410

420

5

Vèn

3.131.347.737

3.241.347.737

3.364.019.787

+ Vèn l­u ®éng

1.987.604.266

2.037.604.266

2.103.494.766

+ Vèn cè ®Þnh

1.143.743.471

1.203.743.471

1.260.524.021

C«ng ty cã ®Æc ®iÓm lµ gia c«ng hµng may xuÊt khÈu nªn NVL chñ yÕu lµ v¶i, chØ, cóc… do c¸c chñ hµng ®Æt gia c«ng cung cÊp. NVL chÝnh lµ v¶i, b«ng lãt, mex… cßn NVL phô lµ chØ, cóc. Cßn NVL dù tr÷ cña C«ng ty rÊt Ýt nªn c«ng ty th­êng xuyªn gÆp khã kh¨n trong viÖc s¶n xuÊt. §ã lµ t×nh tr¹ng thiÕu vèn l­u ®éng v× khi ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng h×nh thøc thanh to¸n th­êng lµ sau 2 th¸ng c«ng ty míi nhËn ®­îc tiÒn c«ng. Do ®ã c«ng ty kh«ng cã s½n vèn l­u ®éng theo yªu cÇu ®Ó ®¸p øng cho s¶n xuÊt. C«ng ty ph¶i vay ng¾n h¹n ng©n hµng ®Ó ®¸p øng kÞp thêi cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Lµ c«ng ty may nªn ®éi ngò c«ng nh©n th­êng lµ trÎ vµ n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î nªn ngµy c«ng lao ®éng kh«ng ®¶m b¶o, cã nhiÒu lÇn ph¶i lµm thªm giê míi ®¸p øng tiÕn ®é s¶n xuÊt, giao hµng ®óng thêi h¹n (®Æc biÖt nh÷ng ngµy ®ãng gãi vµo thïng contener).

§èi víi nh÷ng khã kh¨n ®ã, vÒ l©u dµi c«ng ty ®· vµ ®ang cã biÖn ph¸p cô thÓ ¸p dông. C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®i lªn trong m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t.

2. §Æc ®iÓm tæ chøc vµ s¶n xuÊt

§Ó tæ chøc vµ s¶n xuÊt tèt c«ng ty chia ra lµm 4 ph©n x­ëng. C¸c ph©n x­ëng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau t¹o thµnh mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ khÐp kÝn vµ s¶n xuÊt hµng lo¹t hoÆc ®¬n chiÕc tuú theo yªu cÇu cña c¸c ®¬n ®Æt hµng. Ph©n x­ëng c¾t cã nhiÖm vô tr¶i v¶i, s¾c mÉu, c¾t b¸n thµnh phÈm.

Ph©n x­ëng 1,2 chuyªn may c¸c lo¹i quÇn ¸o (b¶o hé)

Ph©n x­ëng thªu chuyªn vÒ thªu c¸c lo¹i

S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt

S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ

v¶i c¸c lo¹i

Tõ c¸c lo¹i v¶i, tr¶i v¶i ®Ó s¾c mÉu sau ®ã lµ c¾t ph¸, c¾t gät v¶i theo mÉu vµ ®¸nh sæ.

B­íc ®Çu tiªn lµ may s­ên, may tay, may cæ vµ may cho hoµn thµnh s¶n phÈm, sau ®ã thïa khuy. Khi ®· may vµ thïa khuy xong tiÕp theo lµ ph¶i lµ, gÊp, ®ãng tói, cho vµo kho ®Ó tr¶ cho kh¸ch hµng.

3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña ®¬n vÞ

C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña m×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn t×nh h×nh cña c«ng ty.

- §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc võa lµ ng­êi ®¹i diÖn cho nhµ n­íc võa lµ ng­êi ®¹i diÖn cho CNV toµn c«ng ty vÒ ho¹t ®éng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch triÓn khai mÉu may.

- C¸c phßng ban kh¸c:

+ Phßng kÕ to¸n: tham m­u cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tµi chÝnh, tæ chøc ®iÒu hµnh kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh trung thùc vÒ sù biÕn ®éng hµng ho¸ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ trong mçi kú h¹ch to¸n.

+ Phßng kü thuËt: triÓn khai vµ thùc hiÖn c¸c ®¬n ®Æt hµng, may s½n s¶n phÈm. Tham gia víi ph©n x­ëng thiÕt kÕ bè trÝ s¾p xÕp d©y chuyÒn s¶n xuÊt phï hîp víi tõng m· hµng.

+ Phßng kÕ ho¹ch: tham m­u cho gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n vÒ s¶n xuÊt. Cung cÊp vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt, kiÓm tra, ®«n ®èc vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch, phô tr¸ch kho.

+ Phßng tæng hîp: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng tiÒn l­¬ng, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt, triÓn khai víi nihÖm vô cña c«ng ty tíi c¸c bé phËn kh¸c. Lo viÖc hµnh chÝnh, qu¶n lý ph­¬ng tiÖn vËt t­, y tÕ.

+ Tæ thiÕt bÞ: L¾p ®Æt söa ch÷a, b¶o d­ìng MMTB, b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra b×nh th­êng, qu¶n lý söa ch÷a ®iÖn n­íc cho viÖc phôc vô s¶n xuÊt.

+ Tæ b¶o vÖ: B¶o vÖ tµi s¶n cho c«ng ty.

S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý

4. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ thùc tËp

4.1. h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n

Bé m¸y kÕ to¸n lµ tËp hîp nh÷ng c¸n bé kÕ to¸n cïng víi nh÷ng trang thiÕt bÞ kü thuËt tÝnh to¸n ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp.

ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phøc t¹p hoÆc gän nhÑ tuú thuéc vµo quy m«, khèi l­îng nghiÖp vô kÕ to¸n cña doanh nghiÖp.

C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung.

4.2. C¬ cÊu tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n

- KÕ to¸n tr­ëng kiªm tr­ëng phßng: Tèt nghiÖp ®¹i häc, lµ ng­êi cã nhiÖm vô hÕt søc quan träng. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi chÝnh cña c«ng ty. Tæ chøc ho¹t ®éng tµi chÝnh huy ®éng vµ sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶. ChØ ®¹o chuyªn m«n c¸c nh©n viªn trong phßng. Tæ chøc ®iÒu hµnh toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n, gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n.

- Phã phßng kÕ to¸n: Phô tr¸ch vÒ phÇn xuÊt nhËp khÈu c¸c hîp ®ång kinh tÕ, theo dâi viÖc thanh to¸n c¸c hîp ®ång, tæng hîp sè liÖu vµ b¸o c¸o tµi chÝnh.

- KÕ to¸n viªn:

+ Mét kÕ to¸n viªn theo dâi vÒ ng©n hµng thu, chi cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n vèn vay, TGNH, c¸c kho¶n thu chi cña c«ng ty ph¸t sinh hµng ngµy b»ng tiÒn mÆt vµ tiÒn sÐc.

+ Mét kÕ to¸n theo dâi TSC§ vµ XDCB: cã nhiÖm vô ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c TSC§ cña c«ng ty.

+ Mét thñ quü kiªm thñ kho cã nhiÖm vô thu chi vµ b¶o qu¶n TM trong c«ng ty. Giao nhËn vµ xuÊt vËt t­ cho c¸c tæ s¶n xuÊt, vµo thÎ kho theo dâi sè l­îng N - X - T.

+ Mét kÕ to¸n theo dâi vÒ phÇn nhËp - xuÊt thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH.

S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n.

4.3. H×nh thøc kÕ to¸n

a. HÖ thèng thanh kho¶n kÕ to¸n ¸p dông

- Tk 152 " Nguyªn liÖu, vËt liÖu" TK dïng ®Ó ghi chÐp sè liÖu, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m NVL theo gi¸ thùc tÕ.

TK 152 cã c¸c TK cÊp hai sau:

+ TK 1521: NVL chÝnh

+ TK 1522: NVL phô

+ TK 1523: Nhiªn liÖu

+ KTK 1524: Phô tïng thay thÕ

+ TK 1525: ThiÕt bÞ XDCB

+ TK 1528: VËt liÖu kh¸c.

- TK 151 " Hµng mua ®ang ®i ®­êng" ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt t­ hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· mua, chÊp nhËn thanh to¸n víi ng­êi b¸n, ng­êi nhËn thÇu nh­ng hµng ch­a vÒ nhËp kho.

- Tk 331 "Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n" ph¶n ¸nh QH thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ng­êi b¸n, ng­êi nhËn thÇu vµ c¸c kho¶ng vËt t­, hµng ho¸, dÞch vô theo hîp ®ång ®· ký.

- TK 133" ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ" ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ, ®· khÊu trõ vµ cßn khÊu trõ.

b. h×nh thøc kÕ to¸n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n.

C«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. H×nh thøc nµy phï hîp víi mäi quy m« lo¹i h×nh doanh nghiÖp - s¶n xuÊt, mÉu sæ ®¬n gi¶n, dÔ ®èi chiÕu.

Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· kiÓm kª lËp b¶ng kª chøng tõ gèc, sau ®ã lËp chøng tõ ghi sæ vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra lµm c¨n cø cho viÖc ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ cuèi cïng sæ c¸i.

§èi víi nh÷ng TK cÇn më sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt th× c¨nghiªn cøu ø vµo chøng tõ ghi sæ, chøng tõ gèc, b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan.

- Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt .

+ Sæ chi tiÕt vËt t­

+ Sæ chi tiÕt thµnh phÈm

+ Sæ chi tiÕt TSC§

+ Sæ chi tiÕt theo dâi TGNH

+ Sæ chi tiÕt c«ng nî cho tõng ®¬n vÞ

+ Sæ theo dâi quü TM, Sæ C¸i, BC§ - SPS, BC§ kÕ to¸n Cuèi th¸ng céng Sæ c¸i tÝnh ra sè d­ ph¸t sinh trong th¸ng cña tõng TK, lÊy kÕt qu¶ ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi SPS. Céng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ ®èi chiÕu víi b¶ng C§SPS. Sau khi ®· ®èi chiÕu kiÓm tra ®¶m b¶o khíp nhau th× c¨n cø vµo b¶ng C§SPS, b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng kÕt tµi s¶n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n.

Tr×nh tù ghi sæ, kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ

Ghi hµng ngµy

Ghi cuèi th¸ng

§èi chiÕu kiÓm tra

* Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT

ThuÕ GTGT lµ 1 lo¹i thuÕ gi¸n thu ®­îc tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸ dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, l­u th«ng ®Õn tiªu dïng.

- Ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn thuÕ GTGT.

eq \a (Sè thuÕ GTGT; ph¶i nép) = eq \a (ThuÕ GTGT; cña hµng ho¸ dÞch vô) x eq \a (ThuÕ suÊt ; thuÕ GTGT)

PhÇn II. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp

Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n NVL, CCDC

Ch­¬ng I: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ NVL, CCDC cña C«ng ty Ph­¬ng Mai

I. §Æc ®iÓm qu¶n lý, ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ NVL, CCDC

1. §Æc ®iÓm NVL, CCDC

Nh­ trªn chóng ta biÕt ®­îc vai trß cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nã lµ yÕu tè cÊu thµnh lªn thùc thÓ s¶n phÈm d­íi t¸c ®éng cña con ng­êi t¹o thµnh nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nhau.

ë xÝ nghiÖp nµo còng vËy, sè l­îng vµ chñng lo¹i NVL bÞ quyÕt ®Þnh bëi viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp Êy. ë C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai, NVL cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña nguyªn vËt liÖu ®Æc tr­ng vµ còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng theo nhiÖm vô s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty.

NVL cña c«ng ty còng mang ®Æc ®iÓm chung lµ: tµi s¶n dù tr÷ thuéc TSL§, lµ ®èi t­îng lao ®éng, 1 trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¬ së vËt chÊt ®Ó h×nh thµnh nªn s¶n phÈm míi.

CCDC lµ dông cô lao ®éng tham gia vµo nhiÒu chu tr×nh s¶n xuÊt cã gi¸ trÞ nhá h¬n 5 triÖu ®ång.

NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ may hµng xuÊt khÈu theo ®¬n ®Æt hµng, NVL do kh¸ch hµng göi ®Õn nªn kh«ng h¹ch to¸n sè NVL ®ã. NVL chñ yÕu cña c«ng ty chñ yÕu lµ v¶i, chØ, cóc… nªn viÖc l­u trong kho dÔ g©y ra Èm mèc hay cã thÓ g©y ch¸y. Do ®ã viÖc b¶o qu¶n NVL lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng víi c«ng ty.

2. C«ng t¸c b¶o qu¶n vËt t­

Nh»m b¶o qu¶n tèt vËt t­ tr¸nh hao hôt tæn thÊt th× cÇn ph¶i cã ®ñ nhµ kho víi ®iÒu kiÖn kü thuËt an toµn. ViÖc tæ chøc b¶o qu¶n vËt liÖu nhËp kho lµ mét kh©u rÊt quan träng. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc tuy diÖn tÝch mÆt b»ng, nhµ x­ëng cßn chËt hÑp nh­ng xÝ nghiÖp còng ®· tæ chøc kho tµng phï hîp víi quy m« cña xÝ nghiÖp t¹i c¸c kho còng trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn c©n, ®o, ®Õm. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó tiÕn hµnh chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô qu¶n lý, b¶o qu¶n h¹ch to¸n chÆt chÏ.

3. Ph©n lo¹i VL - CCDC

Trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i vËt liÖu gåm nhiÒu chñng lo¹i, phÈm cÊp kh¸c nhau.

Mçi lo¹i vËt liÖu ®­îc sö dông l¹i cã tÝnh n¨ng, vai trß c«ng dông kh¸c nhau, nªn ®Ó theo dâi tèt c¸c lo¹i vËt liÖu tr¸nh mÊt m¸t kÕ to¸n ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu nh­ sau:

a. NVL chÝnh nh­: v¶i chÝnh c¸c lo¹i, v¶i lãt, b«ng, mÕch…

b. Phô liÖu nh­: chØ, kho¸, cóc, chun…

c. Nhiªn liÖu: x¨ng dÇu…

d. Phô tïng thay thÕ: kim m¸y, ch©n vÞt m¸y kh©u…

ViÖc ph©n lo¹i vËt liÖu nãi chung lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña tõng lo¹i vËt liÖu trong s¶n xuÊt.

4. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vËt liÖu - CCDC

4.1. §¸nh gi¸ NVL - CCDC nhËp kho

ë C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai, NVL ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ. NVL ®­îc h¹ch to¸n lµ do mua ngoµi.

eq \a (Gi¸ thùc tÕ cña; NVL mua ngoµi) = eq \a (Gi¸ mua kh«ng;thuÕ GTGT) + eq \a (CF vËn chuyÓn; bèc dì; (nÕu cã)) + eq \a (ThuÕ NK ; vËt t­;(ph¶i nép)) - eq \a (C¸c kho¶n; ®­îc gi¶m trõ)

C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n vËt t­ tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho vµ lËp thµnh 3 liªn:

- 1 liªn l­u t¹i gèc

- 1 liªn giao cho thñ kho

- 1 liªn giao cho kÕ to¸n

VD: Ngµy 30/4/2003, C«ng ty mua v¶i lãt Tapeta nhËp kho 700m, ®¬n gi¸ 10.000®. Chi phÝ vËn chuyÓn lµ 200.000®.

VËy gi¸ trÞ nhËp kho:

Gi¸ mua ngoµi + CF vËn chuyÓn = (700m + 10.000®) + 20.000 = 7.200.000®

MÉu sè 01-GTKT-3LL

AV-99-B

Ho¸ ®¬n GTGT

Liªn 2 (giao cho kh¸ch hµng)

Ngµy 30/4/2003

N0: 083011

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÖt 8/3

§Þa chØ: Sè 45 Minh Khai

M· sè thuÕ: 010113471

Hä tªn ng­êi mua: NguyÔn Lan Anh

§¬n vÞ: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai

H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt

M· sè thuÕ: 010097821

STT

Tªn hµng ho¸

§VT

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

1

V¶i lãt Tapeta

m

700

10.000

7.000.000

Céng tiÒn hµng

7.000.000

ThuÕ GTGT

700.000

Céng thµnh tiÒn

7.700.000

ViÕt b»ng ch÷: B¶y triÖu b¶y tr¨m ngµn ®ång ch½n

Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

Ký ghi râ hä tªn Ký ghi râ hä tªn

NguyÔn Lan Anh

Tõ ho¸ ®¬n sè: 083011 ta lËp phiÕu chi sè 01

§¬n vÞ: Cty may XK Ph­¬ng Mai

MÉu sè 02-TT

PhiÕu chi

Ngµy 30/4/2003

Sè 01

Nî TK152, 133

Cã TK 111

Hä vµ tªn ng­êi nhËn: Cty dÖt 8/3

§Þa chØ: 45 Minh Khai

Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn v¶i lãt Tapeta

Sè tiÒn: 7.000.000 (viÕt b»ng ch÷) B¶y triÖu b¶y tr¨m ngµn ch½n

KÌm theo 01 chøng tõ gèc.

C«ng ty dÖt 8/3 ®· nhËn ®ñ sè tiÒn: B¶y triÖu b¶y tr¨m ngµn ch½n.

Ng­êi nhËn tiÒn Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng

Ký ghi râ hä tªn Ký ghi râ hä tªn Ký ghi râ hä tªn

Ho¸ ®¬n (GTGT)

Liªn 2 (giao cho kh¸ch hµng)

Ngµy 30/4/2003

N0: 083011

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty vËn t¶i Hoµng Anh

§Þa chØ:

M· sè thuÕ: 010093278

Hä tªn ng­êi mua: NguyÔn V©n Anh

§¬n vÞ: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai

H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt

M· sè thuÕ: 010097821

STT

Tªn hµng ho¸

§VT

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

1

VËn chuyÓn v¶i lãt Tapeta

200.000

Céng tiÒn hµng

200.000

ThuÕ GTGT

20.000

Céng thµnh tiÒn

220.000

ViÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m hai m­¬i ngµn ®ång ch½n

Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

Ký ghi râ hä tªn Ký ghi râ hä tªn

NguyÔn Lan Anh

Tõ ho¸ ®¬n sè: 083012 ta lËp phiÕu chi sè 02

§¬n vÞ: Cty may XK Ph­¬ng Mai

MÉu sè 02-TT

Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT

PhiÕu chi

Ngµy 30/4/2003

Sè 02

Nî TK152, 133

Cã TK 111

Hä vµ tªn ng­êi nhËn: Cty vËn t¶i Hoµng Anh

Lý do chi: Chi tr¶ tiÒn vËn chuyÓn v¶i lãt Tapeta

Sè tiÒn: 210.000 (viÕt b»ng ch÷) Hai tr¨m m­êi ngµn ®ång ch½n

KÌm theo 01 chøng tõ gèc.

C«ng ty vËn t¶i Hoµng Anh ®· nhËn ®ñ sè tiÒn: B¶y triÖu b¶y tr¨m ngµn ch½n.

Ng­êi nhËn tiÒn Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng

(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)

C¨n cø vµo 2 ho¸ ®¬n sè 083011, 083012 vµ gi¸ nhËp kho cña v¶i lãt Tapeta lµ: 7.200.000 ® kÕ to¸n vËt t­ viÕt phiÕu nhËp kho nh­ sau:

MÉu sè 01-VT

Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT

PhiÕu NhËp kho vËt t­

Sè 1001

Ngµy 30/4/2003

Nî TK152

Cã TK 111

Hä tªn ng­êi giao hµng: NguyÔn Lan Anh

NhËp t¹i kho: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai

STT

Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­

M· sè

§VT

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

Theo chøng tõ

Thùc nhËp

01

V¶i lãt Tapeta

m

700

700

10.000

7.000.000

02

VËn chuyÓn v¶i lãt

200.000

Céng tiÒn vËt t­

7.200.000

NhËp ngµy 30/4/2003

KÕ to¸n vËt t­

(Ký, hä tªn)

Ng­êi giao hµng

(Ký, hä tªn)

Thñ kho

(Ký, hä tªn)

Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

(Ký, ®ãng dÊu)

4.2. §¸nh gi¸ NVL xuÊt kho

T¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai ®¸nh gi¸ NVL xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn.

C«ng thøc tÝnh gi¸ thùc tÕ NVL, CCDC xuÊt kho

eq \a (§¬n gi¸ xuÊt kho;b×nh qu©n) = eq \f (TrÞ gi¸ thùc tÕ tån ®Çu kú + TrÞ gi¸ thùc tÕ nhËp trong kú; Sè l­îng tån ®Çu kú + Sè l­îng nhËp trong kú)

eq \a (Gi¸ thùc tÕ NVL;CCDC xuÊt kho) = eq \a (Sè l­îng VL, CCDC;xuÊt kho) x eq \a (§¬n gi¸ xuÊt;kho b×nh qu©n)

VD: Dùa vµo sæ chi tiÕt cã t×nh h×nh nhËp xuÊt tån v¶i lãt Tapeta trong th¸ng 04/2003 nh­ sau:

- Tån ®Çu th¸ng: 3000m, ®¬n gi¸ 10.000®/m

Ngµy 7/4 nhËp: 1000m, ®¬n gi¸ 7.000®/m

Ngµy 15/4 xuÊt 500m, ®¬n gi¸ 7.000®/m

Ngµy 20/4 nhËp 1.500m, ®¬n gi¸ 10.000®/m

Ngµy 29/4 xuÊt 2.000m, ®¬n gi¸ 10.000®/m

Ta tÝnh ®¬n gi¸ xuÊt kho b×nh qu©n cña v¶i lµ:

§¬n gi¸ xuÊt kho = eq \f (3000 x 10000 +1000 x 7000 + 1500 x 10000 + 500 x 10000; 3000 + 1000 + 1500 + 500)

= eq \f (30.000.000 + 7.000.000 + 15.000.000 + 5.000.000;6.000)

= 9.500 ®/m

Gi¸ xuÊt kho v¶i chÝnh mµu vµng ngµy 15/4 = 500m x 9500 = 4.750.000

Tõ ®ã ta lËp phiÕu xuÊt kho cho ngµy 15/4 nh­ sau:

§¬n vÞ: C«ng ty may Ph­¬ng Mai

PhiÕu xuÊt kho

Sè 1201

Ngµy 30/4/2003

Nî TK621

Cã TK 152

Hä tªn ng­êi nhËn: NguyÔn Thu Lan - Tæ c¾t

Lý do xuÊt kho: May hµng TiÖp

XuÊt t¹i kho: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai

STT

Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­

§VT

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

Theo chøng tõ

Thùc nhËp

01

V¶i lãt Tapeta

m

500

500

9800

4.750.000

Céng tiÒn vËt t­

500

500

4.750.000

XuÊt ngµy 15/4/2003

KÕ to¸n vËt t­

(Ký, hä tªn)

Ng­êi nhËn hµng

(Ký, hä tªn)

Thñ kho

(Ký, hä tªn)

Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

(Ký, ®ãng dÊu)

Ngµy 16/4/2003 thñ kho xuÊt 100 chiÕc kÐo may.

§¬n gi¸: 10.000®/chiÕc cho may 1

Gi¸ xuÊt kho = 100c x 10.000® = 1.000.000®

PhiÕu xuÊt kho

Ngµy 16/4/2003

Sè 1202

Nî TK627

Cã TK 153

Hä tªn ng­êi nhËn: NguyÔn ThÞ Thu Lan - May 1

Lý do xuÊt kho: May hµng TiÖp

XuÊt t¹i kho: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai

STT

Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­

§VT

Sè l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

Theo chøng tõ

Thùc nhËp

01

V¶i lãt Tapeta

m

100

100

10.000

1.000.000

Céng tiÒn vËt t­

100

100

1.100.000

XuÊt ngµy 16/4/2003

KÕ to¸n vËt t­

(Ký, hä tªn)

Ng­êi nhËn hµng

(Ký, hä tªn)

Thñ kho

(Ký, hä tªn)

Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

(Ký, ®ãng dÊu)

II. C«ng t¸c kÕ to¸n VL, CCDC

1. KÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC

T¹i c«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai do ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu nªn c«ng ty ®· h¹ch to¸n vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song.

S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song.

Ghi hµng ngµy

Q hÖ ®èi chiÕu

Ghi cuèi th¸ng

a. ë kho: ThÎ kho sö dông thÎ kho ®Ó ph¸ t×nh h×nh N - X - T tõng ngµy cña tõng NVL. §ång thêi ph©n lo¹i thµnh phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt riªng. Theo ®Þnh kú thñ kho ph¶i göi thÎ kho cho phßng kÕ to¸n

NVL tån

NVL tån = NVL tån kho + NVL nhËp - NVL xuÊt

VD. LËp thÎ kho ngµy 25 / 4/ 2003 cho v¶i mµu rªu.

Tån ®Çu th¸ng: 800m

NhËp trong th¸ng: 400m

XuÊt trong th¸ng: 900m

( Tån cuèi th¸ng: 800 + 400 - 900 = 300m

C¨n cø vµo phiÕu x kho sè 1201 ngµy 15/4/2003 thñ kho lËp thÎ kho cho NVL v¶i chÝnh mµu vµng nh­ sau.

§¬n vÞ: C«ng ty May xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai

T¹i kho: §¬n vÞ

ThÎ kho

Ngµy 15/4/2003

Tªn nh·n hiÖu vËt t­: V¶i lãt Tapeta

§VT: MÐt

Ngµy N - X

Chøng tõ

DiÔn gi¶i

Sè l­îng

Ký nhËn cña kÕ to¸n

N

X

N

X

T

SD§T

3000

7/4

02

NhËp v¶i lãt

1000

4000

14/4

04

XuÊt

500

3.500

………

………

Céng SPS

1000

5000

Tån cuèi th¸ng

3500

Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

Ký, hä tªn

Thñ, kho

Ký, hä tªn

§¬n vÞ: Cty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai

T¹i kho: ®¬n vÞ

thÎ kho

Ngµy 16/04/2002

Tªn nh·n hiÖu vËt t­: kÐo may

§VT: ChiÕc

Ngµy N - X

Chøng tõ

DiÔn gi¶i

Sè l­îng

Ký nhËn kÕ to¸n

N

X

N

X

T

SD §T

0

6/4

01

NhËp kÐo may

1.000

1000

12/4

02

………….

500

1500

16/4

02

XuÊt kÐo may

100

1400

Céng SPS

1500

100

Tån cuèi th¸ng

1400

b. T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n cih tiÕt NVL, CCDC c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, xuÊt kho ®Ó vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô kÕ to¸n ghi riªng vµo tõng tê theo biÓu mÉu sau.

VD. C¨n cø vµo sæ chi tiÕt cho v¶i lãt Tapeta.

PhÇn nhËp

- Can cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 1201 ngµy 15/4 kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt cho v¶i chÝnh mµu v¸y phÇn xuÊt kho.

2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô

2.1. TK sö dông.

C«ng ty sö dông c¸c TK kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n vËt liÖu ë d¹ng tæng qu¸t.

Chñ yÕu lµ c¸c TK:

- Tk 152. NL, VL TK 153 "CCDC"

TK 151 "Hµng mua ®ang ®i ®­êng.

kÕt cÊu TK nµy ®­îc tr×nh bµy ë trang 9

2.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n.

C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ.

Nªn khi mua hµng vÒ nhËp kho kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ b¸n vµ phiÕu nhËp kho ®· ph¶n ¸nh g¸i mua nguyªn vËt liÖu ®ã kÕ to¸n ghi.

Nî Tk 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu

Nî Tk 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ

Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n.

a. PhÇn NhËp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô

C¨n cø vµo sæ chi tiÕt cã

VD1. T×nh h×nh nhËp nguyªn vËt liÖu trong th¸ng 4 nh­ sau:

+ PhiÕu nhËp 1003 ngµy 6/4/2002 nhËp 500 m v¶i sè tiÒn t¹m øng lµ 40.500.000®

+ PhiÕu nhËp 1005 ngµy 10/4/02 nhËp 400m v¶i lãt sè tiÒn t¹m øng: 4.800.000®.

+ PhiÕu nhËp 1006 ngµy 15/4/2002 nhËp 30 cuén chØ sè trªn t¹m øng lµ 300.000®.

Sè tiÒn t¹m øng lµ 300.000®.

+ PhiÕu nhËp 1010 ngµy 30/4/2002 nhËp 700m v¶i b¹t, sè t¹m øng = 7.000.000

( Tæng sè nguyªn vËt liÖu nhËp trong th¸ng 4 = 40.500.000 + 4.800.00 + 7.000.000 + 3000.000 = 52.600.000

VD2: Cã t×nh h×nh nhËp c«ng cô dông cô trong th¸ng 4 nh­ sau tr¶ = tiÒn t¹m øng.

+ PhiÕu nhËp 1002 ngµy 3/4 nhËp 150 c¸i kÐo may sè tiÒn lµ 1.500.000®

+ PhiÕu nhËp 10044 lµ ngµy 7/4 nhËp 2.000 chiÕc kim kh©u sè tiÒn lµ 400.000® ch­a thanh to¸n.

+ PhiÕu nhËp 1007 ngµy 16/4 nhËp 1.000 kÐo bÊm chØ sè tiÒn lµ 5.000.000®.

+ PhiÕu nhËp 1009 ngµy 30/4 nhËp 800 th­íc ®o v¶i, sè tiÒn lµ 8.000.000®.

( Tæng sè c«ng cô dông cô nhËp trong th¸ng 4 = 1.500.000® + 5.000.000 + 8.000.000 = 14.500.000®.

Chøng tõ ghi sæ sè 1 (TK 152)

Ngµy 30/4/2003

DiÔn gi¶i

TK

Sè tiÒn

NVL nhËp ch­a thanh to¸n

152

133

331

1.500.000

150.000

1.650.000

Céng

x

x

1.650.000

1.650.000

Chøng tõ ghi sæ sè 2

DiÔn gi¶i

TK

Sè tiÒn

NVL nhËp trong th¸ng 4/2003 tr¶ = tiÒn t¹m øng

152

133

141

52.600.000

5.260.000

57.860.000

Céng

x

x

57.860.000

sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n

Chøng tõ

diÔn gi¶i

TK § øng

Sè tiÒn

S

N

SD§T

o

7/4

NhËp kim kh©u

153

400.000

ThuÕ GTGT

133

40.000

Céng SPS

x

440.000

chøng tõ ghi sæ sè 1 (TK 153)

Ngµy 30/4/2003

DiÔn gi¶i

TK

Sè tiÒn

CCDC nhËp trong th¸ng 4 tr¶ b»ng t¹m øng

153

133

331

400.000

40.000

440.000

Céng

x

x

440.000

440.000

chøng tõ ghi sæ sè 2 (TK 153)

DiÔn gi¶i

TK

Sè tiÒn

CCDC nhËp trong th¸ng 4 tr¶ b»ng t¹m øng

153

133

141

14.500.000

1.450.00

15.950.000

Céng

x

x

15.950.000

15.950.000

Sau ®ã kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ c¸i c¸c Tk ®ã.

Cïng víi viÖc ph¶n ¸nh theo dâi gi¸ trÞ thu mua NVL kÕ to¸n vËt liÖu cÇn theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n kÕ to¸n sö dông sæ ci tiÕt tµi kho¶n 331.

b. PhÇn xuÊt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô

* TH nÕu x kho NVL dïng cho s¶n xuÊt kÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n thuÕ GTGT v× khi nhËp ®· t¸ch riªng phÇn thuÕ GTGT.

VD. T¹i kho cña ®¬n vÞ trong th¸ng 4 ®· xuÊt kho:

Ph©n x­ëng 1 lµ 1000m v¶i vµng thµnh tiÒn = 10.000.000.

Ph©n x­ëng 2 lµ 4.000m v¶i b¹t thµnh tiÒn 40.100.000 vµ 3000m v¶i lãt thµnh tiÒn lµ: 10.000.000.

Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu trªn kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ.

Tæng sè nguyªn vËt liÖu xuÊt trong th¸ng 4/2003 = 10000000 + 40.100.00 + 10.000.000 = 60.100.000

VD2. Trong th¸ng 4 kho cña ®¬n vÞ xuÊt cho ph©n x­ëng.

+ Ph©n x­ëng 1 lµ 50 kÐo may thµnh tiÒn: 500.000®

+ Ph©n x­ëng 2 lµ 100 kÐo may thµnh tiÒn 1.000.000®

Vµ 400 th­íc ®o v¶i sè tiÒn lµ 4.000.000

( Tæng sè CCDC xuÊt trong th¸ng lµ: 500.000 + 1.00.000 + 4.000.000 = 5.500.000®

chøng tõ ghi sæ sè 3 (TK 153)

DiÔn gi¶i

TK

Sè tiÒn

XuÊt CCDC cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt th¸ng 4/03

627

153

5.500.000

céng

x

x

5.500.000

5.500.000

VD. Trong th¸ng 4/2003 c«ng ty b¸n 100 kÐo bÊm chØ ra ngoµi.

Doanh thu hµng b¸n = 500.000®

chøng tõ ghi sæ sè 4 (tk 153)

DiÔn gi¶i

TK

Sè tiÒn

XuÊt NVL ®Ó b¸n

632

153

5.500.000

céng

x

x

500.00

500.000

Chøng tõ ghi sæ sè 3 (tk 152)

Th¸ng 4/2003

DiÔn gi¶i

TK

Sè tiÒn

XuÊt NVL cho s¶n xuÊt

Th¸ng 4/2003

TK 621

152

60.100000

60.100000

céng

x

x

60.100000

60.100000

Khi xuÊt NVL ®Ó b¸n ra ngoµi. PhÇn gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho cña nguyªn vËt liÖu xuÊt b¸n ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 632 kÕ to¸n ®Þnh kho¶n

Nî TK 632: GVHB

CãTK 152: NL, VL

Khi cã chÊp nhËn thanh to¸n cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n ®iÒu kho¶n.

Nî Tk 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng

Cã TK 511: Doanh thu hµng b¸n

Cã TK 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ

VD. Trong th¸ng 4/2003, c«ng ty b¸n 35m v¶i kÎ car« ra ngoµi.

Doanh thu hµng b¸n = 375.000®.

chøng tõ ghi sæ sè 4

Th¸ng 4/2003

DiÔn gi¶i

TK

Sè tiÒn

XuÊt NVL cho s¶n xuÊt

Th¸ng 4/2003

TK 632

152

375.000

375.000

céng

x

x

375.000

375.000

chøng tõ ghi sæ sè 5

Th¸ng 4/2003

DiÔn gi¶i

TK

Sè tiÒn

XuÊt NVL ®Ó b¸n

Th¸ng 4/2003

(ThuÕ GTGT)

TK 131

152

133

412.500

375.000

375.000

céng

x

x

412.500

412.500

Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp sè liÖu trªn c¸c chøng tõ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ ®èi chiÕu víi b¶ng C§SPS.

STT

DiÔn gi¶i

TK

Sè tiÒn

1

NhËp NVL nh­ng ch­a thanh to¸n

152

133

331

1.500.000

150.000

1.650.000

2.

NhËp NVL trong th¸ng 4/2003

152

133

141

52600.000

5260.000

57.860.000

3

XuÊt NVL cho s¶n xuÊt

621

152

60100000

60100000

4

XuÊt NVL ®Ó b¸n

632

152

375.000

375.000

5.

XuÊt NVL ®Ó b¸n

(Ph¶n ¸nh doanh thu thuÕ GTGT)

131

511

133

375000

37500

Céng

x

x

120.397.500

120.397.500

sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ccdc

Th¸ng 4/2003

STT

DiÔn gi¶i

TK

Sè tiÒn

1

NhËp CCDC, (kÐo) ch­a thanh to¸n thuÕ

152

133

331

400.000

40.000

440.000

2.

NhËp CCDC trong th¸ng 4/03 = tiÒn t¹m øng

153

133

141

14.500.000

1450000

1590.000

3

XuÊt kÐo ®Ó may

627

153

5.500.000

5.500.000

4

XuÊt kÐo ®Ó b¸n

632

153

500.000

500.000

Céng

x

x

6.900.000

6.900.000

C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 152

sæ c¸i TK 152

Th¸ng 4/2003

Chøng tõ

DiÔn gi¶i

TK§ øng

Sè tiÒn

S

N

SD§T

9600.000

01

NhËp NVL ch­a thanh to¸n

331

1500.000

02

NhËp NVL th¸ng 04/2003

141

52.600.000

03

XuÊt NVL ®Ó s¶n xuÊt

621

60.100.000

04

XuÊt NVL ®Ó b¸n

632

375.000

Céng SPS

x

54100000

60.475.000

SDCK

3.225.000

Sæ c¸i tk 153

Th¸ng 4/2003

Chøng tõ

DiÔn gi¶i

TK§ øng

Sè tiÒn

S

N

SD§T

o

01

NhËp CCDC ch­a thanh to¸n

331

400.000

02

NhËp CCDC trong th¸ng = t¹m øng

141

14.500.000

03

XuÊt CCDC ®Ó s¶n xuÊt

627

5.500.000

04

XuÊt CCDC ®Ó b¸n

632

500.000

Céng SPS

x

14.900.000

6.000.000

SDCK

8.900.000

ch­¬ng ii. nhËn xÐt, kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña ®¬n vÞ thùc tËp

I. NhËn xÐt chung vÒ ®¬n vÞ thùc tËp c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC cña ®¬n vÞ thùc tËp.

Trong suÊt nh÷ng n¨m thµnh lËp c«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu thö th¸ch nh­ng c«ng ty kh«ng ngõng c¶i thiÖn, cñng cè bé m¸y ho¹t ®éng. §Ó ®­îc nh­ ngµy nay lµ do c«ng ty cè n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh tæ chøc, s¾p xÕp ®­îc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, lùa chän ®éi ngò c¸n bé cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tr×nh ®é nghiÖp vô v÷ng vµng.

II. VÒ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n ®· n¾m b¾t ®­îc nh÷ng thay ®æi cña bé tµi chÝnh nªn ®· ¸p dông h×nh thøc míi lµm cho c«ng viÖc thuËn tiÖn, phï hîp.

Quy m« s¶n xuÊt kh«ng lín nªn c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó h¹ch to¸n. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty ®Ó dÔ kiÓm tra, ®èi chiÕu trªn vi tÝnh.

Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm c«ng ty cßn l¹i mét sè tån t¹i.

Do c«ng ty míi thµnh lËp nªn hÖ thèng kho tµng b¶o qu¶ng vËt liÖu ch­a ®¶m b¶o trong khi nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty lµ v¶i, mex…

Khi h¹ch to¸n theo dâi nguyªn vËt liÖu trªn chøng tõ sæ s¸ch kh«ng theo dâi ®èi víi tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu mµ l¹i theo dâi mét c¸ch tæng hîp nªn ®· g©y khã kh¨n víi vÊn ®Ò n¾m t×nh h×nh tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu.

B¶ng tæng hîp N - X - T NVL cña c«ng ty kh«ng theo ®óng quy ®Þnh. Theo quy ®Þnh cuèi mçi th¸ng c«ng ty ph¶i lËp nh­ng c«ng ty l¹i lËp b¶ng nµy vµo cuèi n¨m.

C«ng ty còng kh«ng tiÕn hµnh lËp b¶ng kho¶ng no vËt t­, nã rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, NVL sÏ ®­îc ®¶m b¶o vÒ c¶ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng.

Víi gãc ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp em xÞ cã mét sè c¸c kiÕn nghÞ vÒ t×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty.

III. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL.

1. VÒ chøng tõ kÕ to¸n: §Ó qu¶n lý tèt NVL mua vÒ th­êng hµng mua vÒ tr­íc khi nhËp kho cÇn lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ ®Ó ®¶m b¶o sè l­îng, quy c¸ch phÈm chÊt NVL.

Biªn b¶n kiÓm nghiÖm ®­îc lËp thµnh 2 b¶n.

01 b¶n giao cho bé phËn cung øng vËt t­

01 b¶n giao cho phßng kÕ to¸n.

§¬n vÞ: C«ng ty may Ph­¬ng Mai

Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­

Ngµy 30/4/2003. Sè …..

C¨n cø…… sè……. ngµy…….. th¸ng…… n¨m…… cña b¶n kiÓm nghiÖm gåm.

¤ng (bµ) NguyÔn V¨n A Tr­ëng ban

¤ng (bµ) NguyÔn ThÞ B Uû viªn.

§· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i

TT

Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch

MS

Ph­¬ng thøc kiÓm nghiÖm

§VT

Sè l­îng theo chøng tõ

KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm

Ghi chó

SL ®óng quy c¸ch

SL kh«ng ®óng quy c¸ch

1

V¶i lãt Tapeta

Toµn diÖn

m

700

0

2. C«ng ty may xuÊt khÈu khi h¹ch to¸n l¹i kh«ng theo dâi víi tõng lo¹i NVL nh­: NVL chÝnh, NVL phô, vËt liÖu kh¸c… nªn sÏ ®¸p øng cho viÖc theo dâi tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu.

C«ng ty nªn theo dâi trªn b¶ng kª chi tiÕt tõng lo¹i s¶n phÈm.

VD. Cã thÓ lËp b¶ng kª chi tiÕt cho nguyªn vËt liÖu chÝnh.

B¶ng kª chi tiÕt Tk 152

Tõ 6/4-30/4

Sè hiÖu

Néi dung

Tæng sè tiÒn

Cã TK 141 Nî c¸c TK kh¸c

S

N

TK 152

133

01

6/4

NhËp v¶i vµng

5.280.000

4.800.000

480.000

5.280.000

02

16/4

NhËp v¶i b¹t

44.550.000

40.500.000

4.050.000

44.550.000

03

30/4

NhËp v¶i lãt Tapeta

7.700.000

7.000.000

700.000

7.700.000

Tæng céng

57.530.000

52.300.000

5.230.000

57.530.000

3. C«ng ty nªn lËp phiÕu b¸o vËt t­ cßn l¹i cuèi kú.

Trong kú vËt liÖu xuÊt dïng Ýt h¬n so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra, nh­ vËy cuèi kú vËt liÖu xuÊt cho c¸c ph©n x­ëng ch­a ®­îc sö dông c¸c ph©n x­ëng cÇn ph¶i lËp phiÕu b¸o vËt t­ göi cho phßng kÕ to¸n ®Ó theo dâi l­îng vËt t­ cßn l¹i cuèi th¸ng ë c¸c ph©n x­ëng ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®Þnh møc møc sö dông vËt liÖu.

Sè l­îng vËt liÖu cßn l¹i cuèi th¸ng chia lµm hai lo¹i vµ nép l¹i koh kho ®Ó dïng vµo viÖc kh¸c.

- NÕu vËt t­ cßn sö dông tiÕp th× bé phËn sö dông lËp phiÕu b¸o vËt t­ cßn l¹i cuèi kú thµnh 2 liªn

+ 01 liªn giao cho phßng cung tiªu

+ 01 liªn giao cho phßng kÕ to¸n.

Phô tr¸ch bé phËn sö dông ký tªn

PhiÕu b¸o vËt t­ cßn l¹i cuèi kú ®­îc lËp nh­ sau:

phiÕu b¸o vËt t­ nguyªn cßn l¹i cuèi th¸ng

Th¸ng….. n¨m…..

Bé phËn sö dông

STT

Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­

MS

§VT

Sè l­îng

Lý do SD

1

V¶i lãt

1521.01

m

500

2

V¶i vµng

1521.02

m

1.000

3

MÕch

1521.03

ChiÕc

500

4

Céng

x

x

4. Ngoµi ra, c«ng ty ®· lËp sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ kh«ng theo mÉu chuÈn do Bé TC ban hµnh. Trong mÉu sæ chuÈn kh«ng cã cét diÔn gi¶i, cét TK vµ cét sè tiÒn kh«ng chia ra bªn nî, bªn cã. Nh­ng trong khi ®ã c«ng ty l¹i l©lpj theho mÉu trªn nªn rÊt phøc t¹p.

Theo em, c«ng ty nªn lËp sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ theo mÉu chuÈn cña Bé TC thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp. MÉu ®óng cña Boä TC nh­ sau:

sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ

Chøng tõ

Sè tiÒn

Chøng tõ

Sè tiÒn

Ngµy

Ngµy

Céng

Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp

i. môc ®Ých ý nghÜa cña ho¹t ®éng tµi chÝnh.

1. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.

- Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp mèi quan hÖ mËt thiÕt víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m quyÕt ®Þnhh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sÞnh trong s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc biÓu hiÖn d­íi h×nh th¸i tiÒn tÖ.

- Nãi c¸ch kh¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ nhøng quan hÖ tiÒn tÖ g¾n liÒn trong viÖc tæ chøc huy ®éng ph­¬ng ph¸p sö dông vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh kinh doanh.

2. ý nghÜa cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch qu¶n lý tµi chÝnh

- Qua qu¸ tr×nh kiÓm tra ®èi chiÕu, so s¸nh sè liÖu n¨m nay vµ n¨m tr­íc (hoÆc c¸c n¨m liÒn tr­íc) nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh­ rñi ro vµ triÓn väng cña doanh nghiÖp trong lai.

- Bëi vËy ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ mèi quan t©m cña c¸c tæ chøc kinh tÕ.

+ §èi víi chñ së h÷u quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét ®ång vèn, c¬ cÊu tµi chÝnh tr­íc khi quy ®Þnh ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp.

+ ®èi víi chñ nî quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n nî, l·i vay, kh¶ n¨ng sinh lêi tr­íc khi qui ®Þnh cho vay.

+ C¸c nhµ qu¶n lý quan t©m ®Õn tû sè ho¹t ®éng (vßng quay cña vèn kú tiÕn trung b×nh) kh¶ n¨ng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trong t­¬ng lai.

- Môc ®Ých quan träng nhÊt cña t×nh h×nh tµi chÝnh lµ nh»m gióp cho c¸c tæ chøc kinh tÕ ra quyÕt ®inh l­¹ chän tæ chøc ph­¬ng ¸n kinh doanh tèi ­u vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã nh»m x¸c ®Þnh mÆt tÝch cùc, mÆt h¹n chÕ cña t×nh h×nh tµi chÝnh, nguyªn nh©n chñ yÕu ®· ¶nh h­ëng ®Õn c¸c mÆt ®ã th«ng qua ®ã ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi ®Ó c¶i tiÕn ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹o tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.

II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp .

- Tµi liÖu gåm : HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh trong ®ã chñ yÕu dùa vµo b¶n c©n ®èi kÕ to¸n vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sau mçi biªn ®é kÕ to¸n.

1. Ph©n tÝch b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. (B01- DN)

- Kh¸i niÖm BC§KINH TÕ lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t toµn bé tµi chÝnh cña doanh nghiÖp theo 2 c¸ch ®¸nh gi¸ tµi s¶n vµ nguån hµng thµnh tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o (th­êng lµ cuèi niªn ®é kÕ to¸n).

b¶ng C§ kÕ to¸n chia lµm 2 phÇn :

+ PhÇn tµi s¶n.

+ PhÇn nguån v«n.

1.1. PhÇn tµi s¶n

- Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña toµn bé tµi s¶n hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp .

+ VÒ kÕ to¸n: sè liÖu t¹i phÇn tµi s¶n ph¶n ¸nh quy m« vµ kÕt chuyÓn c¸c lo¹i vèn, tµi s¶n cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t quy m« tµi s¶n, tÝnh chÊt ho¹t ®éng vµ tr×nh ®é sö dông v«n.

+ VÒ ph¸p lý: Sè liÖu phÇn tµi s¶n thÓ hiÖn sè vèn thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp.

1.2. PhÇn nguån vèn

- Ph¶n ¸nh nguån vèn hoµn thµnh c¸c lo¹i tµi s¶n cã cña doanh nghiÖp.

+ VÒ kinh tÕ: sè liÖu thÓ hiÖn c¬ c¸u c¸c ngu«ng vèn ®­îc ®Çu t­ vµ huy ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng qua ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ 1 c¸ch kh¸i qu¸t kh¼ n¨ng vµ møc ®é chñ ®éng vÒ tµi chinhhs cña doanh nghiÖp.

+ VÒ ph¸p lý: sè liÖu thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp ®èi víi ng­êi cho vay vµ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, ph¶i nép.

Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch

Nh×n vµo b¶ng ph©n tÝch C§KINH TÕ cña May xuÊt khÈu Minh Khai ta cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chinhs cña c«ng ty nh­ sau:

Nh×n chung tæng tµi s¶n cña c«ng ty trong kú ®· gi¶m 21.241.725.881 ® víi tû lÖ gi¶m t­¬ng øng lµ 12%, nh­ vËy tµi s¶n cña c«ng ty gi¶m so víi n¨m tr­íc.

1.1. Ph©n tÝch theo chiÒu ngang (chªnh lÖch): nh»m ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña tõng chØ tiªu trªn BC§ kÕ to¸n gi÷a c¸c kú so s¸nh.

* PhÇn tµi s¶n.

Tµi s¶n lao ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n gi¶m 19.813.855.141 víi tû lÖ t­¬ng øng lµ 13%. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do gi¶m vèn b»ng tiÒn víi sè tiÒn lµ 733.541.341 ® t­¬ng øng víi rû lÖ lµ 11%. Nãi chung v«n b»ng tiÒn cña c«ng ty cã xu h­íng gi¶m nh­ vËy lµ tèt v× c«ng ty kh«ng dù tr÷ TM vµ TGNH qu¸ lín mµ ®­a ra phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh.

TiÕp ®Õn lµ c¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m sè tiÒn lµ 22.468.617.717® t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m lµ 28%. Nguyªn nh©n gi¶m chñ yÕu do ph¶i thu néi bé gi¶m m¹nh tíi 0,00%.

Qua ®©y cã thÓ thÊy r»ng c«ng t¸c ®«n ®èc thu håi c«ng nî cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao.

Bªn c¹nh sù biÕn ®éng cña tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶i thu ®· ¶nh h­ëng ®Õn TSL§ vµ §TNH th× viÖc t¨ng hµng tån kho sè tiÒn lµ 2.430.258.641 so víi ®Çu kú t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 6%, ®Æc biÖt lµ kho¶n NL, VL tån kho t¨ng 2.407.567.247 ® t­¬ng øng tû lÖ t¨ng 192%, kho¶n CF XDCBDD còng t¨ng sè tiÒn lµ 560.683.695®, tû lÖ t¨ng 0,9%. Kho¶n chi phÝ nµy t¨ng lªn lµ do trong kú më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh.

Song song víi viÖc t¨ng hµng tån kho, TSL§ kh¸c còng t¨ng 958.552.287 tû lÖ t¨ng 3% nguyªn nh©n t¨ng do kho¶n t¹m øng t¨ng 1.972.549.421® tû lÖ t¨ng 8%.

XÐt vÒ TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n

Cuèi kú TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n gi¶m 1.427.870.740® tû lÖ gi¶m 5%. Trong ®ã gi¶m chñ yÕu lµ gi¶m vÒ TSC§ víi sè tiÒn gi¶m lµ 1.988.554.399® t­¬ng øng tû lÖ gi¶m 8%. Cã thÓ nhËn thÊy r»ng trong kú c«ng ty ®· thanh to¸n, nh­îng b¸n mét sè TSC§ cò kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh.

* PhÇn nguån vèn

So víi ®Çu n¨m tæng nguån vèn cuèi kú gi¶m 21.241.725.881® tû lÖ gi¶m 12% trong ®ã Nî ph¶i tr¶ gi¶m 14% t­¬ng øng lµ 22.444.153.952®

§Æc biÖt lµ nî ng¾n h¹n cuèi kú gi¶m 20.634.083.854 ® t­¬ng øng tû lÖ gi¶m 15% vµ c¸c kho¶n nî kh¸c còng gi¶m 38% t­¬ng øng sè tiÒn 1.831.971.754®.

Nh­ng trong phÇn nî ph¶i tr¶ th× nî dµi h¹n còng ®· t¨ng nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ sè tiÒn lµ 21.901.656 t­¬ng øng tû lÖ t¨ng 0,2%. Nguyªn nh©n lµ trong kú c«ng ty ®· t¨ng kho¶n vay dµi h¹n 21.901.653® øng víi tû lÖ 0,2%.

- Nguån vèn chñ së h÷u cuèi kú t¨ng 1.202.428.071® øng víi tû lÖ 9% chñ yÕu lµ t¨ng nguån vèn quü 1.355.296.477® tû lÖ t¨ng 9%, trong ®ã quü dù phßng tµi chÝnh t¨ng nhiÒu nhÊt 142.207.049® tû lÖ t¨ng 77%.

§iÒu nµy chøng tá r»ng viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶.

1.2. Ph©n tÝch theo chiÒu däc (so s¸nh tû träng)

* Ph©n tÝch theo chiÒu ngang cho ta thÊy sù biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc nh­ng ch­a cung cÊp cho ta thÊy mèi quan hÖ gi÷a c¸c kho¶n môc trong tæng tµi s¶n hay trong tæng nguån vèn. §Ó thÊy ®­îc mèi quan hÖ nµy ta cÇn tiÕn hµnh ph©n tÝch theo chiÒu däc, nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c kho¶n môc ®Òu ®­îc ®em so víi tæng tµi s¶n, hoÆc tæng nguån vèn ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ kÕt cÊu cña tõng kho¶n môc trong tæng sè.

Nh×n vµo b¶ng ph©n tÝch b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta thÊy

* PhÇn tµi s¶n

TSL§ vµ §TNH cã xu h­íng gi¶m tõ 86% xuèng 84,7% vµo lóc cuèi n¨m (gi¶m 1,30%). C¸c kho¶n môc cña TSL§ vµ §TNH trong kÕt cÊu tµi s¶n ®Òu gi¶m so víi ®Çu n¨m, cßn c¸c kho¶n môc TSL§ kh¸c t¨ng 15,7% lªn 18,79% vµo cuèi n¨m (t¨ng 3,09%) vµ chi sù nghiÖp t¨ng 0,01% vµo cuèi n¨m.

TSC§ vµ §TDH cã xu h­íng t¨ng tõ 14% ( 15% (t¨ng 1%) riªng TSC§ t¨ng nhiÒu nhÊt tõ 13% ( 14,1% (t¨ng 1,1%). Ngoµi ra c¸c kho¶n chi phÝ XDCBDD t¨ng tõ 0,9% (10% (0,1%)

* PhÇn nguån vèn nî ph¶i tr¶ cã xu h­íng gi¶m tõ 91% ( 89% (gi¶m 2%).

Nguyªn nh©n do nî ng¾n h¹n gi¶m tõ 82% ( 80% (2%) vµ kho¶n nî kh¸c gi¶m nhÑ tõ 2% ( 1,9% (0,1%).

Nguån vèn chñ së h÷u t¨ng tõ 9% ( 11% (2%) chøng tá kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty lµ tèt. ViÖc t¨ng NVCSH chñ yÕu lµ do nguån vèn quü t¨ng tõ 7% ( 10% (t¨ng 3%) trong ®ã t¨ng nhiÒu nhÊt lµ nguån vèn kinh doanh t¨ng 2% vµ quü dù phßng tµi chÝnh t¨ng 0,11% ( 0,23% (0,12%).

2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t­ cña doanh nghiÖp

T×nh h×nh ®Çu t­ cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh l©u dµi cña doanh nghiÖp th«ng qua t×nh h×nh ®Çu t­ dµi h¹n.

§Çu t­ dµi h¹n th«ng qua h×nh thøc x©y dùng mua s¾m TSC§, gãp vèn liªn doanh ®Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n… = nguån vèn tù cã, vèn vay hoÆc vèn huy ®éng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gåm.

2.1. Tû suÊt ®Çu t­ vÒ TSC§ h÷u h×nh vµ ®Çu t­ dµi h¹n

Tû suÊt ®Çu t­ = eq \f (TSC§ + §Çu t­ dµi h¹n; Tæng sè TS) x 100%

Tû suÊt nµy ph¶n ¸nh tû träng cña TSC§ HH vµ ®Çu t­ dµi h¹n chiÕm trong tæng sè TS cña doanh nghiÖp.

eq \a (Tû suÊt ®Çu t­;®Çu n¨m) = eq \f (24.277.100.434;170.400.985.053) x 100% = 14%

Tû suÊt ®Çu t­ n¨m ®¹t 14% trong ®ã TSC§ ®¹t 13%, ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n ®¹t 0,1%, CF XDCB DD ®¹t 0,9%.

eq \a (Tû suÊt ®Çu t­;cuèi kú) = eq \f (22.849.694;149.159.259.172) x 100% = 15,3%

Trong ®ã TSC§ ®¹t 14,1%, ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n ®¹t 0,3%, CF XDCBDD ®¹t 0,9%. Ta thÊy tû suÊt ®Çu t­ cuèi n¨m cao h¬n ®Çu n¨m (15,3-14%) = 1,3% chøng tá c«ng ty vµo mua s¾m m¸y mãc, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ë thêi ®iÓm cuèi n¨m.

2.2. Tû suÊt tµi trî TSC§HH vµ ®Çu t­ dµi h¹n.

Tû suÊt tµi trî vÒ TSC§ cho ta thÊy sè vèn tù cã cña c«ng ty dïng ®Ó trang bÞ TSC§ lµ bao nhiªu. NÕu c«ng ty cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng vµng th× tû suÊt nµy th­êng > 1.

Tû suÊt tµi trî = eq \f (NV chñ së h÷u;TSC§ + §Çu t­ dµi h¹n) x 100%

Tû suÊt nµy ph¶n ¸nh phÇn vèn cña c«ng ty chiÕm bao nhiªu trong tæng sè TSC§HH vµ ®Çu t­ dµi h¹n.

eq \a (Tû suÊt tµi trî;®Çu n¨m) = eq \f (14.252.787.343;24.277.100.434) x 100% = 58%

eq \a (Tû suÊt tµi trî;cuèi kú) = eq \f (15.455.215.414;22.849.229.694) x 100% = 67%

Ta thÊy tû suÊt tµi trî cuèi kú cao h¬n so víi ®Çu n¨m chøng tá kh¶ n¨ng tù tµi trî vÒ TSC§ cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi kh¸ vµ tµi chÝnh cña c«ng ty lµ v÷ng vµng.

2.3. Tû suÊt tù tµi trî tæng qu¸t

Tû suÊt tù tµi trî = eq \f (NV chñ së h÷u;Tæng tµi s¶n) x 100%

ChØ tiªu nµy cho ta biÕt trong tæng tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp th× phÇn ®ãng gãp cña doanh nghiÖp chiÕm bao nhiªu %. Tû suÊt tù tµi trî cña c«ng ty lµ:

eq \a (Tû suÊt tµi trî;®Çu n¨m) = eq \f (14.252.787.343;170.400.985.053) x 100% = 9%

eq \a (Tû suÊt tµi trî;cuèi kú) = eq \f (15.455.215.414;149.159.259.172) x 100% = 11%

So víi ®Çu n¨m cuèi n¨m c«ng ty ®· t¨ng 2% tuy nhiªn trong tæng sè tµi s¶n hiÖn cã cña c«ng ty th× kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ rÊt nhá nh­ng cã xu h­íng t¨ng vÒ cuèi n¨m. C«ng ty cÇn ph¸t huy m¹nh h¬n.

3. Ph©n tÝch t×nh h×nh rñi ro vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp

Mçi ®¬n vÞ kinh doanh khi ho¹t ®éng bao giê còng nªn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng rñi ro tµi chÝnh cña ®¬n vÞ m×nh. Rñi ro trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm rñi ro kinh doanh vµ rñi ro tµi chÝnh. Trong giai ®o¹n hiÖn nay doanh nghiÖp cã quyÒn chñ ®éng vÒ s¶n xuÊt kinh doanh do ®ã nÕu gÆp rñi ro th× doanh nghiÖp ph¶i tù g¸nh chÞu. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ gåm.

3.1. HÖ sè nî trªn tµi s¶n.

HÖ sè nî/TS = eq \f (Tæng sè nî;Tæng tµi s¶n) x 100%

ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh trong tæng sè TS hiÖn cã cña doanh nghiÖp cã bao nhiÒu phÇn do vay nî.

HÖ sè nî/TS ®Çu n¨m = eq \f (156.148.197.710;170.400.985.053) x 100% = 91%

HÖ sè nî/TS cuèi kú = eq \f (133.704.043.758;149.159.259.172) x 100% = 89%

Ta thÊy hÖ sè nî/TS cuèi kú gi¶m 2% so víi ®Çu kú ®iÒu nµy chøng tá rñi ro vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®ang gi¶m dÇn, nî ®· ®­îc tr¶ bít.

3.2. HÖ sè nî ng¾n h¹n

eq \a (HÖ sè nî; ng¾n h¹n) = eq \f (Nî ng¾n h¹n;TSL§) = eq \f (Tæng Nî ng¾n h¹n + Nî kh¸c;TSL§)

eq \a (HÖ sè nî; ng¾n h¹n ®Çu n¨m) = eq \f (140.496.736.038+4.729.477.895;146.123.884.619) = 0,99%

eq \a (HÖ sè nî; ng¾n h¹n cuèi kú) = eq \f (119.862.252.184+2.897.506.141;126.310.029.478) = 0,97%

HÖ sè nî ng¾n h¹n cuèi kú so víi ®Çu n¨m gi¶m 0,02 lÇn (0,2%) ®©y lµ biÓu hiÖn tèt vµ rñi ro tµi chÝnh còng gi¶m ®i. Cã ®­îc thµnh tÝch nµy lµ do c«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c thu håi c«ng nî vµ tiªu thô hµng tån kho.

4. Ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai

* Kh¸i niÖm: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.

T¸c dông cña b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh

Sè liÖu trªn b¸o c¸o cung cÊp nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÒ ph­¬ng thøc kinh doanh vÒ viÖc sö dông c¸c tiÒm n¨ng vèn, lao ®éng, kü thuËt, kinh nghiÖm qu¶n lý cña doanh nghiÖp vµ nã chØ ra kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®em l¹i lîi nhuËn hay g©y ra t×nh tr¹ng lç vèn.

- Cung cÊp c¸c sè liÖu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong kú. §ã lµ sù quan t©m cña c¸c nhµ qu¶n lý.

- B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc xem nh­ mét b¶n ho¹t ®éng h­íng dÉn ®Ó dù tÝnh xem doanh nghiÖp sÏ ho¹t ®éng ra sao trong t­¬ng lai.

Néi dung b¸o c¸o cña ho¹t ®éng kinh doanh.

Cã thÓ thay ®æi theo tõng thêi kú, tuú theo yªu cÇu cña qu¶n lý nh­ng ph¶i ph¶n ¸nh ®­îc 4 néi dung c¬ b¶n sau:

- Doanh thu thuÇn = Tæng doanh thu - eq \a (C¸c chØ tiªu lµm gi¶m;tæng doanh thu)

- Gi¸ vèn hµng b¸n ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó mua toµn bé sè hµng b¸n hoÆc ®Ó s¶n xuÊt sè hµng b¸n ®ã.

- Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm toµn bé c¸c kho¶n 1 chi phÝ liªn quan ®Õn kh©u l­u th«ng hµng b¸n vµ kh©u qu¶n lý doanh nghiÖp.

- L·i (lç) ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú kinh doanh ®­îc x¸c ®Þnh:

L·i (lç) = Doanh thu thuÇn - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh.

C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai

KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2002

PhÇn I: L·i, lç

§VT: ®ång

ChØ tiªu

M· sè

Kú nµy

Kú tr­íc

1

2

3

4

Tæng doanh thu

01

79.506.000.000

79.590.000.000

Trong ®ã: Doanh thu hµng xuÊt khÈu

02

C¸c kho¶n gi¶m trõ (05+06+07)

03

+ Gi¶m gi¸ hµng b¸n

05

+ Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i

06

+ ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu

07

1. Doanh thu thuÇn

10

79.506.000.000

79.590.000.000

2. Gi¸ vèn hµng b¸n

11

68.629.000.000

70.981.000.000

3. L·i gép (10-11)

20

10.877.000.000

8.609.000.000

4. Chi phÝ b¸n hµng

21

650.600.000

828.910.000

5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

22

4.800.000.000

3.381.000.000

6. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD (20-21-22)

30

5.426.400.000

4.399.090.000

7. Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh

31

50.000.000

430.000.000

8. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh

32

4.059.000.000

3.500.000.000

9. Lîi nhuËn tõ H§TC (31-32)

40

(4.009.000.000)

(3.070.000.000)

10. C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng

41

897.290.000

340.510.000

11. Chi phÝ bÊt th­êng

42

543.910.000

35.000.000

12. Lîi nhuËn bÊt th­êng

50

353.380.000

305.510.000

13. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ (30+40+50)

60

1.770.780.000

1.634.600.000

14. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép

70

520.900.000

375.510.000

15. Lîi nhuËn sau thuÕ (60-70)

80

1.249.880.000

1.259.090.000

Ta tiÕn hµnh ph©n tÝch b¶ng kÕt qu¶ - ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai qua mét sè chØ tiªu sau:

* Doanh thu thuÇn:

(Dt = 79.506.000.000 - 79.590.000.000 = -84.000.000

% Dt = eq \f ((Dt;Dt0) x 100% = eq \f (-84.000.000;79.590.000.000) x 100% = -0,10%

Doanh thu kú nµy so víi kú tr­íc gi¶m 84.000.000®, tû lÖ gi¶m 0,10%. §©y lµ biÓu hiÖn kh«ng tèt, doanh nghiÖp ®ang ®i xuèng.

* Lîi nhuËn sau thuÕ

(LnS = 1.249.880.000 - 1.259.090.000 = -9.210.000

%LnS = eq \f ((LnS;Ln0) x 100% = eq \f (-9.210.000;1.259.090.000) x 100% = 0,73%

Lîi nhuËn sau thuÕ kú nµy gi¶m so víi kú tr­íc lµ 9.210.000 vµ tû lÖ gi¶m lµ 0,73%. §©y lµ biÓu hiÖn tiªu cùc cña c«ng ty.

* Tû lÖ GVHB/DTT

Kú tr­íc: eq \f (GVHB;DTT) = eq \f (70.981.000.000;79.590.000.000) x 100% = 89,18%

Kú nµy: eq \f (GVHB;DTT) = eq \f (68.629.000.000;79.506.000.000) x 100% = 86,31%

( = 86,31% - 89,18% = -2,87%

Tû lÖ GVHB/DTT kú nµy so víi kú tr­íc gi¶m 2,87%. §©y lµ biÓu hiÖn tèt ®· lµm t¨ng lîi nhuËn trong kú cña c«ng ty.

* Tû lÖ CFBH/DTT

Kú tr­íc: eq \f (CFHB;DTT) = eq \f (828.910.000;79.590.000.000) x 100% = 1,04%

Kú nµy: eq \f (CFHB;DTT) = eq \f (650.600.000;79.590.000.000) x 100% = 0,81%

( = 0,81 - 1,04 = -0,23%

Tû lÖ CFBH/DTT kú nµy so víi kú tr­íc gi¶m 0,23%. §©y lµ biÓu hiÖn tèt lîi nhuËn cña c«ng ty ®· t¨ng.

* Tû lÖ CFQLDN/DTT

Kú tr­íc: eq \f (CFQLDN;DTT) = eq \f (3.381.000.000;79.590.000.000) x 100% = 4,24%

Kú nµy: eq \f (CFQLDN;DTT) = eq \f (4.800.000.000;79.590.000.000) x 100% = 6,03%

( = 6,03% - 4,24% = 1,79%

Tû lÖ CF QLDN/DTT kú nµy t¨ng 1,79% so víi kú tr­íc. §©y lµ biÓu hiÖn kh«ng tèt ®· lµm gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty.

§Ó biÕt râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ta ph©n tÝch thªm mét sè chØ tiªu.

* Tû suÊt doanh lîi, doanh thu

Kú tr­íc: eq \f (LN sau thuÕ;Tæng doanh thu) = eq \f (1.259.090.000;79.590.000.000) x 100% = 1,58%

Kú nµy: eq \f (LN sau thuÕ;Tæng doanh thu) = eq \f (1.249.880;79.590.000.000) x 100% = 1,57%

( = 1,57 - 1,58 = -0,01%

Tû suÊt doanh thu kú nµy gi¶m so víi kú tr­íc lµ 0,01%. §©y lµ biÓu hiÖn kh«ng tèt cña c«ng ty.

5. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh

Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nh»m ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t viÖc ®¶m b¶o vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ xu h­íng biÕn ®éng cña chóng.

* TH1: NVCSH cã ®ñ ®Ó trang tr¶i cho c¸c TS cÇn thiÕt phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp kh«ng cÇn ph¶i ®i vay hoÆc kh«ng cÇn ph¶i ®i chiÕm dông vèn bªn ngoµi. Ta cã c©n ®èi tæng qu¸t 1.

(B) Nguån vèn = (AI + II + III + IV + V (2,3) + B1 + II + III) Tµi s¶n

* §Çu n¨m

VT = NVCSH = 14.252.787.343

VP = 6.662.336.722 + 77.678.885.588 + 34.965.648.976 + 553.572.800 + 2.466.973.541 + 20.476.119.065 + 10.000.000 + 790.981.369

= 142.584.518.061

XÐt 2 vÕ ta cã bÊt ®¼ng thøc: VT < VP

( = VT - VP = 14.252.787.343 - 143.584.518.061 = -129.331.730.718

* Cuèi kú

VT = NVCSH = 15.455.215.414

VP = 5.928.795.381 + 55.210.267.871 + 37.395.907.627 + 441.005.245 + 1.565.543.962 + 18.316.397.465 + 10.000.000 + 1.351.665.028

= 120.219.582.579

XÐt 2 vÕ ta thÊy: VT < VP

( = VT - VP = 15.455.215.414 - 120.219.582.579

= -104.764.367.165

Qua 2 bÊt ®¼ng thøc ta thÊy trong n¨m c«ng ty ë t×nh tr¹ng thiÕu NVCSH ®Ó trang tr¶i tµi s¶n. §Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc b×nh th­êng ph¶i huy ®éng thªm NVCSH tõ c¸c kho¶n vay hoÆc ®i chiÕm dông bªn ngoµi d­íi d¹ng gia h¹n thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶. ViÖc ®i vay hoÆc ®i chiÕm dông vèn trong thêi h¹n thanh to¸n ®Òu lµ hîp lý vµ lµ nguån vèn hîp ph¸p.

* TH2: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh khi NVCSH kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu th× doanh nghiÖp cã thÓ ®i vay ®Ó bæ sung vèn kinh doanh. C¸c kho¶n vay ng¾n h¹n dµi h¹n ch­a ®Õn h¹n tr¶ dïng cho môc ®Ých kinh doanh ®Òu ®­îc coi lµ nguån vèn hîp lý. Ta cã c©n ®èi TQ (2).

(A1, II + BI,II) Nguån vèn = (AI, II, IV, V(2,3) + B​I,II,III) Tµi s¶n

§Çu n¨m

VT = 47.009.961.703 + 10.921.983.777 + 13.616.353.732

+ 636.433.611

= 72.184.732.823

VP = 143.584.518.061

Ta thÊy VT < VP ( ( = VT - VP = 72.184.732.823 - 143.584.518.061

= - 71.399.785.238

Cuèi n¨m

VT = 48.408.579.123 + 10.943.885.433 + 14.971.650.209 + 483.565.205

= 74.807.679.970

VP = 120.219.582.579

Ta thÊy VT < VP ( ( = VT - VP = 74.807.679.970 - 120.219.582.579

= 45.411.902.609

Qua 2 bÊt ®¼ng thøc ta nhËn thÊy: do NVCSH thiÕu kh«ng ®ñ nªn c«ng ty ph¶i bæ sung N vèn = c¸ch ®i vay ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n. §Çu n¨m ®· ®i vay nh­ng N vèn vÉn kh«ng ®ñ nªn c«ng ty ph¶i ®i chiÕm dông vèn cña c¸c ®èi t­îng kh¸c (ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c).

6. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n.

Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh c«ng t¸c qu¶n lý TC. NÕu qu¶n lý ho¹t ®éng TC tèt sÏ Ýt c«ng nî. NÕu c«ng t¸c qu¶n lý kÐm dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c«ng nî lín.

6.1. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t.

HÖ sè thanh to¸n nhanh thÓ hiÖn vÒ TM vµ c¸c lo¹i TS cã thÓ chuyÓn vÒ ngay thµnh tiÒn ®Ò thanh to¸n nî ng¾n h¹n.

eq \a ( HÖ sè kh¶ n¨ng; thanh to¸n tæng qu¸t) = eq \f (; eq \a ( Nhu cÇu; thanh to¸n) ) � = eq \f (; eq \a (Tæng nî ;ng¾n h¹n + Nî kh¸c; cÇn thanh to¸n) ) �x 100%

= eq \f ( AI, II, III, IV ( 5,6,7)TS¶n; (AI, III) N.vèn )

+ eq \a ( HÖ sè KNTT tæng; qu¸t ®Çu n¨m) = eq \f ( 6.662.336.722+77.678.885.588+4.365.738.212; 140.496.736.038+4.729.477.895)

= eq \f ( 88.706.960.522; 145.226.213.933) x 100% = 61,08%

+ eq \a ( HÖ sè KNTT tæng; qu¸t cuèi kú) = eq \f ( 5.928.795.381+55.210.267.871+2.813.909.720;119.862.652.184+287.506.141)

= eq \f (63.952.972.972;120.150.158.325) x 100% = 53,22%

( = 53,22% - 61,08% = -7,86%

HÖ sè KNTT cuèi n¨m thÊp h¬n so víi ®Çu n¨m lµ 107,8% cã xu h­íng gi¶m dÇn vµo cuèi n¨m.

6.2. HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh: thÓ hiÖn kh¶ n¨ng møc ®é ®¶m b¶o cña TSL§ ®èi víi nî ng¾n h¹n.

eq \a (HÖ sè thanh to¸n;hiÖn hµnh) = eq \f (TSL§; Nî ng¾n h¹n) x 100% = eq \f (ATS;AIN vèn)

eq \a (HÖ sè thanh to¸n;hiÖn hµnh ®Çu n¨m) = eq \f (146.123.884.619;140.496.736.038) x 100% = 104%

eq \a (HÖ sè thanh to¸n;hiÖn hµnh cuèi kú) = eq \f (126.310.029.478;119.862.652.184) x 100% = 105%

( = 105% - 104% = 1%

KNTT hiÖn hµnh cña c«ng ty t­¬ng ®èi cao vµ t¨ng dÇn vÒ cuèi n¨m.

6.3. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi = eq \f ( (AI,II, III)TS; AI Nvèn)

eq \a (HÖ sè thanh to¸n; tøc thêi ®Çu n¨m) = eq \f ( 6.662.336.722+77.678.885.588;1.404.96.736.038) x 100% = 60%

eq \a (HÖ sè thanh to¸n; tøc thêi ®Çu kú) = eq \f ( 5.928.795.381+55.210.267.871;119.862.652.184) x 100% = 51%.

( = 51% - 60% = - 9% kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty gi¶m dÇn vµo cuèi n¨m ( C«ng ty cÇn cè g¾n kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy.

7. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng.

7.1. Ph©n tÝch søc s¶n xuÊt vµ søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng .

7.1.1. HiÖu suÊt sö dông vèn l­u ®éng (møc doanh thu tÝnh cho mét ®ång vèn l­u ®éng b×nh qu©n).

ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn l­u ®éng tham ®· tham gia vµo óa tr×nh s¶n xuÊt ®· t¹o ra ®­îc mÊy ®ång doanh thu tiªu thô s¶n phÈm.

HiÖu suÊt

Sö dông vèn l­u ®éng = eq \f ( Doanh thu trong kú; Vèn l­u ®éng sö dông b×nh qu©n trong kú)

Vèn L§BQ kú nµy = eq \f ( A (TS)§N2002 + A (TS)CK2002 ;2)

= eq \f ( 146.123.884.619 + 126.310.029.478;2) = 136.216.957.408

(HiÖu suÊt)

HSSD vèn L§ kú nµy = eq \f (79506000000; 136216957408) = 0,58

Vèn L§BQ kú tr­íc = eq \f ( A( TS) ®Çu n¨m 2001 + A (ST) §N 2002; 2)

= eq \f ( 115820 000000 + 146123884619; 2) = 130971942309

eq \a (HiÖu suÊt SD; vèn L§ kú trøoc) = eq \f ( 79590000000; 130971942309) = 0,60

( HiÖu suÊt = 0,58 - 0,60 = - 0,2<

§©y lµ biÓu hiÖn kh«ng tèt. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p kh¾c phôc trong n¨m tíi.

7.1.2. HiÖu suÊt sinh lêi (hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng)

ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh: Cø mét ®ång vèn l­u ®éng th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn

eq \a (HiÖu suÊt; sinh lêi) = eq \f (Lîi nhuËn tr­íc thuÕ hoÆc sau thuÕ; Vèn l­u ®éng sö dông b×nh qu©n trong kú)

HiÖu suÊt sinh lêi kú nµy = eq \f ( 12498000; 136216957049) x 100% = 0,91%

eq \a ( HiÖu suÊt sinh lêi; kú tr­íc) = eq \f ( 1259.090.000; 130.971.942.309) x 100% = 0,965.

( = 0,91 - 0,96 = - 0,05%.

Nh­ vËy hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng kú nµy ®· gi¶m so víi kú tr­íc lµ 0,05 lÇn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty ch­a cao, c«ng ty cÇn c¾t gi¶m c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt.

7.2. HiÖu suÊt t×nh h×nh lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng

7.2.1. Sè lÇn lu©n chuyÓn vèn lao ®éng

L1 = eq \f (M1;Vbp1) = eq \f (DTT kú nµy; VL§bq kú nµy) = = 0,58 vßng.

L0 = eq \f (M0; Vbq0) = eq \f (DTT kú tr­íc; VL§bq kú tr­íc) = = 0,60 vßng

(L= L1 - L0 = 0,58 - 0,60 = -0,02 sè lÇn lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng trong kú chËm h¬n kú tr­íc, lµ biÓu hiÖn kh«ng tèt.

72.2 §é dµi vßng lu©n chuyÓn.

K1 = eq \f (N;L1) = = 620 ngµy.

K0 = eq \f (N;L0​ ) = = 600 ngµy.

(K = K1 -K0 = 620 - 600 = 20 ngµy. §é dµi cña mét vßng lu©n chuyÓn kú nµy dµi h¬n kú tr­íc chøng tá tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng chËm h¬n kú tr­íc.

7.2.3.Møc ®¶m nhiÖm cña vèn l­u ®éng (Hq)

Hq1 = eq \f (Vbq1; M1) = = 1,71 lÇn.

Hq0 = eq \f (Vbq0; M0) = = 1,64 lÇn.

(Hq = Hq1 - Hq0 = 1,71 - 1,64= 0,07 lÇn. Nh­ vËy hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty ®· gi¶m dÇn.

= M x Hq

= M1 x Hq1 = 79.506.000.000 x 1,71 = 135955.260.000

= M0 x Hq0 = 79.590.000.000 x 1,64 = 130.527.600.000

X¸c ®Þnh sè t¨ng gi¶m cña vèn l­u ®éng b×nh qu©n tiÒn tÖ víi kÕ ho¹ch .

( = - = 135.955.260.000-130.527.600.000 = 5.427.660.000

X¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h­ëng cña tõng nh©n tè.

do doanh thu thuÇn trong kú thay ®æi.

(M= (M1 - M0) x Hq0

(M = (79.506.000.000 - 79.590.000.000) x 1,64 = -137.760.000

- Do møc ®¶m nhiÖm cña 1 ®ång vèn trong kú thay ®æi.

(Hq = (Hq1 - Hq0) x M1.

(Hq = (1,71 - 1,64) x 79.506.000.000 = 5.565.420.000

( Tæng hîp møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè .

( = (M + (Hq

( = - 137.760.000 + 5.565.420.000 = 5.427.660.000

NhËn xÐt : trong kú , vèn lao ®éng sö dông trung b×nh thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch t¨ng 5.427.600.000 ®. §©y lµ biÓu hiÖn kh«ng t«t lµ mÆt tiªu cùc cña c«ng ty trong viÖc x©y dùng vèn l­u ®éng së dÜ v«n l­u ®éng b×nh qu©n t¨ng do c¸c nguyªn nh©n sau.

- Do DTT trong kú thay ®æi: nh©n tè nµy lµm cho VL§ b×nh qu©n gi¶m 137.760.000®. §©y lµ biÓu hiÖn tèt, cÇn ph¸t huy.

- Do møc ®¶m nhiÖm cña 1 ®ång vèn trong kú thay ®æi lµm cho VL§ b×nh qu©n t¨ng 5.565.420.000®. §©y lµ nguyªn nh©n chÝnh g©y ra VL§ b×nh qu©n t¨ng. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nhanh chãng.

KÕt luËn

Qua nh÷ng n¨m häc ë tr­êng cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¬ së lý luËn vµ víi qu¸ t×nh thùc tËp t¹i c«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai ®­îc sù gióp ®ì cña c« gi¸o chñ nhiÖm, sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé phong kÕ to¸n c«ng ty em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty may Ph­¬ng Mai" trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty cô thÓ lµ ë phßng kÕ to¸n em ®· thu ®­îc nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ rÊt quan träng. Em thÊy r»ng ®Ó tæ chøc c«ng t¸c vËt liÖu - c«ng cô dông cô th× ph¶i tæ chøc mét c¸ch khoa häc chÝnh x¸c kh©u h¹ch to¸n vËt liÖu. Nã rÊt cÇn thiÕt vµ lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn tiÕp theo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.

Do tr×nh ®é cã h¹n, kinh nghiÖm vÒ thùc tÕ ch­a cã nhiÒu, nªn trong qu¸ tr×nh lµm chuyªn ®Ò nµy em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt khuyÕt ®iÓm. Em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c«, c¸c anh chÞ, c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò cña em sÏ hoµn thµnh tèt h¬n.

Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù nhiÖt t×nh gióp ®ì cña c¸c thÇy c«, c¸c c¸n bé t¹i c«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai ®· gióp em trong thêi gian võa qua.

Hµ Néi, th¸ng 8 n¨m 2003

Sinh viªn

T­ëng ThÞ DiÖp Anh

Môc lôc

Lêi më ®Çu 1

PhÇn I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i ®¬n vÞ thùc tËp 3

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ thùc tËp 3

2. §Æc ®iÓm tæ chøc vµ s¶n xuÊt 5

3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña ®¬n vÞ 6

4. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ thùc tËp 7

4.1. h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 7

4.2. C¬ cÊu tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 8

4.3. H×nh thøc kÕ to¸n 9

PhÇn II. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp 12

Ch­¬ng I: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ NVL, CCDC cña C«ng ty Ph­¬ng Mai 12

I. §Æc ®iÓm qu¶n lý, ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ NVL, CCDC 12

1. §Æc ®iÓm NVL, CCDC 12

2. C«ng t¸c b¶o qu¶n vËt t­ 12

3. Ph©n lo¹i VL - CCDC 13

4. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vËt liÖu - CCDC 13

4.1. §¸nh gi¸ NVL - CCDC nhËp kho 13

4.2. §¸nh gi¸ NVL xuÊt kho 18

II. C«ng t¸c kÕ to¸n VL, CCDC 21

1. KÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC 21

2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô 27

2.1. TK sö dông. 27

2.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. 27

ch­¬ng ii. nhËn xÐt, kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña ®¬n vÞ thùc tËp 36

I. NhËn xÐt chung vÒ ®¬n vÞ thùc tËp c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC cña ®¬n vÞ thùc tËp. 36

II. VÒ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n ®· n¾m b¾t ®­îc nh÷ng thay ®æi cña bé tµi chÝnh nªn ®· ¸p dông h×nh thøc míi lµm cho c«ng viÖc thuËn tiÖn, phï hîp. 36

III. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL. 37

Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 40

i. môc ®Ých ý nghÜa cña ho¹t ®éng tµi chÝnh. 40

1. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 40

2. ý nghÜa cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch qu¶n lý tµi chÝnh 40

II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp . 41

1. Ph©n tÝch b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. (B01- DN) 41

1.1. PhÇn tµi s¶n 41

1.2. PhÇn nguån vèn 41

2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t­ cña doanh nghiÖp 49

2.1. Tû suÊt ®Çu t­ vÒ TSC§ h÷u h×nh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 49

2.2. Tû suÊt tµi trî TSC§HH vµ ®Çu t­ dµi h¹n. 50

2.3. Tû suÊt tù tµi trî tæng qu¸t 50

3. Ph©n tÝch t×nh h×nh rñi ro vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 51

3.1. HÖ sè nî trªn tµi s¶n. 51

3.2. HÖ sè nî ng¾n h¹n 51

4. Ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai 52

5. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh 55

6. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n. 57

6.1. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t. 57

6.2. HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh: thÓ hiÖn kh¶ n¨ng møc ®é ®¶m b¶o cña TSL§ ®èi víi nî ng¾n h¹n. 58

6.3. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi = eq \f ( (AI,II, III)TS; AI Nvèn) 58

7. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. 58

7.1. Ph©n tÝch søc s¶n xuÊt vµ søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng . 58

7.1.1. HiÖu suÊt sö dông vèn l­u ®éng (møc doanh thu tÝnh cho mét ®ång vèn l­u ®éng b×nh qu©n). 58

7.1.2. HiÖu suÊt sinh lêi (hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng) 59

7.2. HiÖu suÊt t×nh h×nh lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng 59

7.2.1. Sè lÇn lu©n chuyÓn vèn lao ®éng 59

72.2 §é dµi vßng lu©n chuyÓn. 60

7.2.3.Møc ®¶m nhiÖm cña vèn l­u ®éng (Hq) 60

KÕt luËn 62

NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp

§¬n vÞ: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng Mai

Sæ chi tiÕt vËt liÖu - CCDC

Më sæ ngµy 1/4/2003

Tªn vËt liÖu: V¶i lãt Tapeta

§VT: MÐt

Chøng tõ

DiÔn gi¶i

TK § øng

§¬n gi¸

NhËp

XuÊt

tån

Ngµy

L­îng

TiÒn

L­îng

TiÒn

L­îng

TiÒn

Tån ®Çu th¸ng

1.000

5.000.000

03011

30/4

NhËp vt­ tæng hîp

111

100000

700

7.000.000

083014

30/4

XuÊt vËt t­

621

98.000

40.000.000

…………

…………

Céng SPS

x

100000

100000

52.000.000

98.000

40.000.000

Tån cuèi th¸ng

3000

17.000.000

Sæ chi tiÕt vËt liÖu c«ng cô dông cô

Më sæ ngµy 1/4/2002

Tªn CCDC: KÐo m¸y

§VT: chiÕc

Chøng tõ

DiÔn gi¶i

TK § øng

§¬n gi¸

NhËp

XuÊt

tån

Ngµy

L­îng

TiÒn

L­îng

TiÒn

L­îng

TiÒn

Tån ®Çu th¸ng

o

o

N- 01

6/4

NhËp kÐo may

153

10.000

1.000

10.000.000

1.000

10.000.000

N - 02

12/4

………………..

153

7.000

500

3.500.000

N - 02

16/4

XuÊt kÐo may

627

10.000

100

1.000.000

………………….

……………………

Céng SPS

X

X

1.500

13.500.00

100

1.000.000

Tån cuèi th¸ng

1.400

125.000.000

C«ng ty may xuÊt khÈu Ph­¬ng mai

ph©n tÝch b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

§Õ ngµy 31/12/2003

Tµi s¶n

MS

Sè ®Çu n¨m

Sè cuèi kú

Chªnh lÖch

Tû träng tõng lo¹i

(A)

(1)

(2)

(3)

TiÒn

%

§Çu n¨m

Cuèi kú

A. TSL§ vµ §T ng¾n h¹n

100

146.123.884.619

126.310.029.478

(19.813.855.141)

- 13,0%

86%

84,7%

(100 - 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160

I. TiÒn

110

6.662.336.722

5.928.795.381

(733.541.341)

- 11%

4,16%

3%

1. TM tån t¹i quü (c¶ ng©n phiÕu)

111

477.830.923

191.253.299

(286.577.624)

- 59%

0,29%

0,14%

2. TGNH

112

6.184.505.799

5.737.542.082

(446.963.717)

- 7,22%

3,62%

3,84%

3. TiÒn ®ang chuyÓn

113

II. C¸c kho¶n §TTC ng¾n h¹n

120

1. §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n

121

2. §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c

128

3. Dù phßng gi¶m gi¸ §TNH

129

III. C¸c kho¶n ph¶i thu

130

77.678.885.588

55.210.267.871

(22.468.617.717)

- 28%

45,6%

37%

1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng

131

46.746.479.698

50.031.289.643

3.284.809.945

7,03%

27,43%

33,54%

2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n

132

68.411.264

875.567.937

807.156.673

1179,8%

0,04%

0,58%

3. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ

133

8.551.048

99.571.067

91.020.019

1064,4%

0,05%

0,06%

4. Ph¶i thu néi bé

134

28.113.268.293

(28.113.268.293)

- 100%

16,5%

0,00%

VKD ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc

135

Ph¶i thu néi bé kh¸c

136

5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c

138

3.033.755.611

4.501.090.756

1.467.335.145

48,37%

1,78%

3,01%

6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi

139

(291.580.326)

(297.251.532)

(5.671.206)

1,94%

-0,18%

-0,20%

IV. Hµng tån kho

140

34.965.648.976

37.395.907.627

2.430.258.651

6,00%

20,51%

25,57%

1. Hµng mua ®ang ®i ®­êng

141

2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho

142

1.250.069.222

3.657.636.469

2.407.567.247

19,2%

0,73%

2,45%

3. CCDC trong kho

143

4. CP - SXKD dë dang

144

29.352.841.542

30.924.271.438

1.571.429.896

5%

17,22%

20,73%

5. Thµnh phÈm tån kho

145

4.362.738.212

2.813.999.720

(1.548.738.492)

- 35,5%

2,56%

1,88%

6. Hµng ho¸ tån kho

146

7. Hµng göi ®i b¸n

147

8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho(*)

149

V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c

150

26.760.463.195

27.719.015.482

958.552.287

3%

15,7%

18,79%

1. T¹m øng

151

23.739.916.854

25.712.466.275

1.972.549.421

8%

13,93%

17,23%

2. chi phÝ tr¶ tr­íc

152

553.572.800

441.005.245

(112.576.555)

- 20,33%

0,32%

0,29%

3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn

153

2.466.973.541

1.565.543.962

(901.429.579)

- 36,54%

1,44%

1,04%

4. TS thiÕu chê xö lý

154

5. C¸c kho¶n KQ, KC ng¾n h¹n

155

VI. Chi sù nghiÖp

160

56.550.138

56.043.117

(507.021)

- 0,90%

0,03%

0,04%

1. Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc

161

(4.557.729)

(4.557.729)

0,00%

0,00%

0,00%

2. Chi sù nghiÖp n¨m nay

162

61.107.867

60.600.846

(507.021)

- 0,83%

0,03%

0,04%

B. TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n

200

24.277.100.434

22.849.229.694

(1.427.870.740)

- 5%

14%

15,3%

I. Tµi s¶n cè ®Þnh

210

23.476.119.065

21.487.564.666

(1.988.554.399)

- 8%

13%

14,1%

1. TSC§ h÷u h×nh

211

20.476.119.065

18.316.397.465

(2.159.721.600)

- 10,6%

12,61%

12,98%

- Nguyªn gi¸

212

42.584.048.424

40.532.760.837

(2.051.287.587)

- 4,82%

24,2%

27,7%

- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)

213

(22.107.929.359)

(22.216.363.372)

(108.434.013)

0,49%

- 12,5%

- 14,7%

2. TSC§ thuª TC

214

- Nguyªn gi¸

215

- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ(*)

216

3. TSC§ v« h×nh

217

171.167.201

171.167.201

0,12%

- Nguyªn gi¸

218

171.167.201

171.167.201

0,12%

- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ(*)

219

II. C¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n

220

10.000.000

10.000.000

0,01%

0,01%

1. §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n

221

10.000.000

10.000.000

0,1%

0,3%

2. Gãp vèn liªn doanh

222

3. C¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n kh¸c

228

4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi h¹n(*)

229

III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang

230

790.981.369

1.351.665.028

560.683.695

70%

0,9%

10%

IV. C¸c kho¶n KC, KQ dµi h¹n

240

100%

100%

Céng TSC (250 = 100 + 200)

250

170.400.985.053

149.159.259.172

(21.241.725.881)

- 12%

Nguån vèn

MS

Sè ®Çu n¨m

Sè cuèi kú

Chªnh lÖch

Tû träng tõng lo¹i

(A)

(1)

(2)

(3)

TiÒn

%

§Çu n¨m

Cuèi kú

A. Nî ph¶i tr¶

300

156.148.197.710

133.704.043.758

(22.444.153.952)

-14%

91%

89%

I. Nî ng¾n h¹n

310

140.496.736.038

119.862.652.184

(20.634.083.854)

-15%

82%

80%

1. Vay ng¾n h¹n

311

47.099.961.703

48.408.579.123

1.398.617.420

2%

27%

32%

2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶

312

3. Ph¶i tr¶ co ng­êi b¸n

313

25.755.059.393

33.929.343.441

8.174.284.048

31,7%

15%

22%

4. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc

314

16.711.292.474

16.096.133.949

(615.158.525)

3,7%

9%

10%

5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc

315

3.469.008.264

2.364.864.693

(1.104.143.571)

-31,8%

2%

1%

6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn

316

835.718.630

662.467.517

(173.251.113)

-20,7%

0,4%

0,3%

7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé

317

30.589.189.207

1.785.371.067

(28.803.818.140)

94,2%

17%

1,2%

8. C¸c kho¶n ph¶i thu, nép kh¸c

318

11.126.506.367

11.615.892.394

489.386.027

4,4%

6,5%

7,2%

II. Nî dµi h¹n

320

10.921.983.777

10.943.885.433

21.901.656

0,2%

6,7%

7,75%

1. Vay dµi h¹n

321

10.921.983.777

10.943.885.433

21.901.656

0,2%

6,7%

7,75%

2. Nî dµi h¹n kh¸c

322

III. Nî kh¸c

330

4.729.477.895

2.897.506.141

(1.831.971.754)

-38%

2%

1,9%

1. Chi phÝ ph¶i tr¶

331

4.729.477.895

2.897.506.141

(1.831.971.754)

-38%

2%

1,9%

2. TS thõa chê xö lý

332

3. NhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n

333

B. NV chñ së h÷u

400

14.252.787.343

15.455.215.414

1.202.428.071

8%

9%

11%

I. Nv - quü

410

13.252.787.343

14.971.650.209

1.355.296.477

8%

9%

11%

1. Nguån vèn kinh doanh

411

13.433.317.543

14.971.650.209

1.355.296.477

9%

7%

10%

2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i TS

412

3. Chªnh lÖch tû gi¸

413

(22.542.267)

(22.542.267)

0,0%

0,00%

-0.02%

4. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn

414

642.658.833

642.658.833

0,0%

0,00%

-0,4%

5. Quü dù phßng tµi chÝnh

415

325.243.238

142.207.049

77%

0,11%

0,23%

6. LN ch­a ph©n phèi

416

7. NV ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n

417

II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c

420

636.433.611

483.565.205

(152.868.406)

-24%

0,39%

0,34%

1. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm

421

214.797.674

223.746.515

8.948.841

4,2%

4,2%

0,16%

2. Quü khen th­ëng phóc lîi

422

421.635.937

259.818.690

(161.817.247)

-38,4%

38,4%

0,18%

3. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn

423

4. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (KPSN)

424

Nguån KPSN n¨m tr­íc

425

Nguån KPSN n¨m nay

426

5. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§

427

Céng NV (430 = 300 + 400)

430

170.400.985.053

149.159.259.172

(21.241.725.881)

-12,0%

100%

100%

KÕ to¸n tr­ëng - kiªm tr­ëng phßng

Phã phßng kÕ to¸n

KÕ to¸n nhËp xuÊt thanh to¸n l­¬ng &BH

KÕ to¸n thu chi

KÕ to¸n TSC§ vµ XDCB

Thñ quü kiªm thñ kho

C«ng ty

Ph©n x­ëng c¾t

Ph©n x­ëng may 1

Ph©n x­ëng may 2

Ph©n x­ëng thªu

Tr¶i v¶i

R¾c mÉu

C¾t ph¸

C¾t gät

V¾t sæ

KÕ to¸n b¸n thµnh phÈm

May s­ên

May tay

May cæ

Thïa khuy

Kho thµnh phÈm

§ãng gãi

KCS

§ãng tói

GÊp

Chøng tõ gèc

B¶ng kª ®Þnh kho¶n

Chøng tõ ghi sæ

Sæ quü

Sæ kÕ to¸n chi tiÕt

Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ

Sæ C¸i

B¶ng C§ - SPS

B¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt

B¸o c¸o kÕ to¸n

PhiÕu nhËp kho

ThÎ kho

PhiÕu xuÊt kho

Sæ chi tiÕt NVL, CCDC

B¶ng tæng hîp N - X - T kho NVL, CCDC

Gi¸m ®èc

Phßng kÕ to¸n

Phßng kÕ ho¹ch

Phßng kü thuËt

Phßng tæng hîp

Tæ thiÕt bÞ

Tæ b¶o vÖ

_1122559116.unknown _1122559319.unknown _1122559687.unknown _1122559895.unknown _1122562516.unknown _1122559851.unknown _1122559526.unknown _1122559267.unknown _1122558911.unknown _1122559070.unknown _1122558814.unknown
Có thể bạn quan tâm
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang