Tài liệu

BÁO CÁO THỰC TẬP - KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2525     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 48
Tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP - KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - tài liệu, sách iDoc.VnBÁO CÁO THỰC TẬP - KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆUKHÁI NIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU:Nguyên Vật lịêu là đối tượng lao động tham g
BÁO CÁO TH C T P GVHD: LÊ HOÀNG VI T
CH NG 1: C S LU N V K TOÁN NGUYÊN V T LI U ƯƠ Ơ
1. NH NG V N Đ CHUNG V K TOÁN NGUYÊN V T LI U
1.1 KHÁI NI M NGUN V T LI U: Nguyên V t l êu đ i t ng lao đ ng ượ
tham gia vào qtrình s n xu t kinh doanh đ ch t o ra s n ph m m i. ế
1.2 Đ C ĐI M NGUYÊN V T LI U :ch tham gia vào m t chu kỳ s n x t ụấ
khi k t thúc m t chu kỳ s n xu t thì hình dáng ban đ u c a v t li u b bi n đ i,giáế ế
tr c a v t li u đ c d ch chuy n tòan b o giá tr c a s n ph m m i. ượ
- Chi phí NVL chi m t tr ng l n t 60-90% trong giá thành s n ph m m t trong baế
y u t c a quá trình s n xu t kinh doanh.ế
1.3 NGUYÊN T C H CH TN
Trong m t doanh nghi p ch đ c áp d ng m t trong hai ph ng pháp h ch toán ượ ươ
ng t n kho:ph ng pháp khai th ng xuyên ho c ph ng pháp ki m đ nh ươ ườ ươ
kỳ.N i dung c a hai ph ng pháp này nh sau: ươ ư
Ph ng phápkhai th ng xun:ươ ườ
Ph ng pháp khai th ng xuyên ph ng pháp theo dõi ph n ánh th ngươ ườ ươ ườ
xuyên,liên t c có h th ng tình hình nh p xu t t n v t t ng a trên s k toán. ư ế
Áp d ng ph ng pháp này,các tài kho n thu c nhóm ng t n kho đ c dùng đ ươ ượ
ph n ánh s hi n có,tình hình bi n đ ng tăng gi m c a v t t hàng hóa.Vì v y giá ế ư
tr v t t hàng hóa t n kho trên s k toán có th đ c xác đ nh b t kỳ th i đi m ư ế ượ
o trong kỳ k toán.ế
Cu i kỳ k toán căn c o s li u v t t hàng hóa t n kho,đ i chi u v i s li u ế ư ế
v t t ng hóa t n kho trên s sách.V nguyên t c s t n kho th c t luôn phù ư ố ồ ế
h p v i s t n kho trên s k tóan.N u có chênh l ch ph i truy tìm nguyên nhân và ế ế
gi i pháp x k p th i.
o u đi m:Q an lý ch t ch ng t n kho Ư
o Nh c đi m:Kh i l ng công vi c ghi chép c a k toán quá nhi u ượ ượ ế
Ph ng pháp kê khai th ng xuyên áp d ng cho các đ n v s n xu tc đ n vươ ườ ơ ơ
th ng m i kinh doanh các m t hàng có giá tr l n nh :máy móc,thi t b ,hàng có kươ ư ế
thu t,ch t l ng cao…Ph ng pháp này đ c các doanh nghi p áp d ng ph bi n ượ ươ ượ ế
trên th c t . ế
Ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ:ươ
SVTH:NGUY N TH NG C BÍCH TRANG- 1 -
BÁO CÁO TH C T P GVHD: LÊ HOÀNG VI T
Ph ng pháp ki m đ nh kỳ ph ng pháp h ch toán căn c vào k t qu ki mươ ươ ế
kê th c t đ ph n nh giá tr hàng t n kho cu i kc a v t t hàng hóa.T đó,tính ế ư
giá tr v t t c a ng hóa.T đó nh giá tr c a v t t hàng hóa xu t kho trong kỳ ư ư
theo công th c:
Tr giá hàng xu t kho trong kỳ=Tr giá hàng t n kho đ u kỳ+T ng tr giá hàng nh p
kho trong kỳ-Tr giá hàng t n kho cu i kỳ
Theo ph ng pháp này,m i bi n đ ng c a v t t hànga không ph n nh trên cácươ ế ư
tài kho n hàng t n kho.Gía tr c a v t t ng hóa v t t mua và nh p kho trong kỳ ư ư
đ c theo dõi và ph n nh trên m t tài kho n trên:Tài kho n 611”Mua hàng”ượ
Cu i kỳ,doanh nghi p ti n hành công c ki m đ xác đ nh giá tr v t t hàng ế ư
a t n kho th c t ,tr giá v t t hànga xu t kho trong kỳ ế ư
Khi áp d ng ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ,các tài kho n thu c nhóm hàng t n kho ươ
ch s d ng đ u kỳ k toán và cu i kỳ k toánỉ ử ế ế
Ph ng pháp này th ng áp d ng các đ n v th ng m i kinh doanh nhi uươ ườ ơ ươ
ch ng lo i hàng hóa,v t t v i quy cách m u khác nhau,giá tr th p,hàng a ư
v t t xu t dùng ho c xu t bán th ng xuyên ư ư
o u đi m:Đ n gi n,gi m nh kh i l ng công vi c h ch toán.Tuy nhiên,đƯ ơ ượ
chính xác v giá tr v t t ,hàng a xu t n ho c xu t ng b nh h ng ư ưở
c a ch t l ng công tác qu n lý t i kho,c a hàng,qu y hàng. ượ
1.4 KI M ST N I B Đ I V I NGUYÊN V T LI U
Nguyên v t li u đ c c n trong các doanh nghi p,ch y u đ c cung c p t bên ượ ế ượ
ngoài có h th ng ki m soát n i b nguyên v t li u doanh nghi p c n ph i
s phân công gi a các ch c năng:mua ng,nh n hàng,b o qu n hàng trong kho
xu t kho đ s d ng hay bán. ể ử
Thông th ng m t nghi p v mua ng đ c hình thành t yêu c u c a b ph nườ ượ
kho hàng hay b ph n nhu c u s d ng,Yêu c u này đ c th hi n trên các ư
“phi u yêu c u mua hàng”.Phi u yêu c u này ph i đ c ki m tra và ch p nh n b iế ế ư
ng i đ c y quy n xét duy t.Sau đó phi u đ c chuy n t i b ph n thu muaườ ượ ế ượ
đ l p:”Đ n đ t ng”.Đ n đ t hàng ph i xác đ nh s l ng,quy cách,ch ng ơ ơ ố ượ
lo i s n ph m hàng hóa n đ t hàng c n đ c chuy n qua b ph n nh n hàng và ơ ượ
SVTH:NGUY N TH NG C BÍCH TRANG- 2 -
BÁO CÁO TH C T P GVHD: LÊ HOÀNG VI T
phòng k tóan đ làm căn c đ i chi u khi nh n hàng và ch p nh n thanh tóan ti nế ế
ng.
Hàng mua v ph i giao cho b ph n nh n hàng đ ki m tra,xác đ nh s l ng,ch t ượ
l ng c a ng chuy n t i kho hay b ph n s d ng.B ph n nh n hàng ph iượ
đ c l p v i b ph n mua hàng th kho hay b ph n v n chuy n.
Hàng mua v ph i đ c ki m tra v s l ng tr c khi khi nh p kho.M i khi ượ ượ ư
nh p kho b ph n nh n hàng l p phi u nh p kho và sau đó o cho phòng k toán ế ế
bi t v s l ng hàng nh n nh p kho .B ph n kho ch u trách nhi m b oế ượ
qu n.Vi c xu t kho ch đ c th c hi n khi phi u u c u NVL đã đ c phê ượ ế ư
duy t c a b ph n.Các phi u yêu c u v t t hay phi u xu t kho do c b ph n ế ư ế
s d ng l p ph i d a trên “L nh s n xu t”hay “Đ n đ t hàng c th c a khách ơ
ng đ thu n l i cho vi c ki m soát.Các phi u y th ng đ c l p thành 3 ế ườ ư
liên.Liên 1 l u n i l p phi u.B ph n s d ng 1 liên;m t liên giao cho b ph nư ơ ế
kho đ làm căn c ghi th kho sau đó chuy n cho phòng k toán đ h ch ế
toán.Tr ng h p xu t nh ng bán NVL thì ngoài phi u xu t kho hay:L nh xu tườ ượ ế
kho”,đ n v n ph i l p hóa đ n đ h ch toán doanh thu bán hàng và thông th ngơ ơ ườ
ng i mua hàng ph i thanh toán ti n hàng m i đ n kho đ nh n hàng.ườ ế
NHI M V K TOÁN
T ch c chi chép,ph n ánh k p th i tình hình nh p,xu t,t n kho v t li u .
H ng d n.ki m tra các phân x ng,các kho phòng ban th c hi n ch đ ghiư ưở ế
chép ban đ u,m s sách c n thi t h ch toán v t li u đúng ch đ ph ng ế ế ươ
pháp.
Th ng xuyên ki m tra vi c ch p hành ch đ b o qu n,nh p xu t v t li u,cácườ ế
đ nh m c d tr ,đ nh m c tiêu hao,phát hi n k p th i các lo i v t li u đ ng,kém
ph m ch t đ có bi n pháp thu h i v n nhanh chóng.nh toán và phân b chính xác
giá tr v t li u xu t s d ng cho các đ i t ng có liên quan. ượ
Th c hi n công tác ki m kê đánh giá v t li u,l p c báo cáo v v t li u phân
tích tình hình thu mua,b o qu n,d tr và s d ng v t li u.
1.5 PHÂN LO I,NGUYÊN T C ĐÁNH G VÀ TÍNH G NGUYÊN V T
LI U
SVTH:NGUY N TH NG C BÍCH TRANG- 3 -
BÁO CÁO THỰC TẬP - KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
BÁO CÁO THỰC TẬP - KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆUKHÁI NIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU:Nguyên Vật lịêu là đối tượng lao động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh để chế tạo ra sản phẩm mới. ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU:chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xụất và khi kết thúc một chu kỳ sản xuất thì hình dáng ban đầu của vật liệu bị biến đổi,giá trị của vật liệu được dịch chuyển tòan bộ vào giá trị của sản phẩm mới. - Chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn từ 60-90% trong giá thành sản phẩm một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2525     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan