Tài liệu

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và Xác định kết quả bán hàng làm chuyên đề

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 22526     Tải về: 93     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 76
Tài liệu Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và Xác định kết quả bán hàng làm chuyên đề - tài liệu, sách iDoc.VnBán hàng là khâu cuối cùng và cũng là khâu quan trọng nhất của quá trình kinh doanh . Nó là chiếc cầu nối giữa nhà sản
Tr êng Cao ®¼ng KT - KT Th¸inh *** B¸o c¸o thùc tËp
t nghiÖp
Môc lôc
tran
i i ®Çï 3
PhÇnI Nh÷ng ®Ò lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ngc
b¸n hµng x¸c ®Þnht qu kinh doanh t¹i c«ng
ty tnhh hîp thµnh
5
I cÇn thiÕt phichøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n
ng hµng x¸c ®Þnh kÕt qu b¸n hµng c«ng ty
TNHH Hîp Thµnh
5
1 trÝ c«ng t¸c to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnht
qu kinh doanh t¹i c«ng ty TNHH p Thµnh
5
2 c ph¬ng tc b¸n hµng 6
3 Phương ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n 6
II i dung tæ chøc c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh
t qu¶ hµngi C«ng ty TNHH Hîp Thµnh
7
1 Chøng kÕ to¸n sö ng 7
2 Tæ chøc c«ng t¸c to¸n chi tt doanh thu b¸n
ng , gi¸ vèn hµng b¸n,c¸c khon gim t doanh
thu, chi phÝ b¸nng, chÝ phi qu lý doanh
nghpi c«ng ty TNHH Hîp Thµnh
8
III KÕ to¸n tæng hîp b¸n hµngc ®Þnht qu¶
b¸n hµngi c«ng ty TNHH Hîp Thµnh
11
1 Tµi khon kÕ to¸n sö dông 11
2 Tr×nh tù kÕ to¸n tæng hîp b¸n hµng vµc ®Þnh
t qu¶ b¸n hµng
11
PhÇn II Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c to¸n b¸n hµng , x¸c
®Þnht qu b¸n hµng
13
I
Khái quát chung v công ty TNHH h p thành
13
SV: NGUY N TH SAO MAI L P: K7B2
1
Tr êng Cao ®¼ng KT - KT Th¸i nh *** B¸o c¸o thùc tËp
t nghiÖp
1
Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty
13
2
Tình hình tài chính c a doanh nghi p trong 3 năm
2007,2008,2009
15
3
Tình hình t ch c công tác k toán t i công ty TNHH ế
H p Th µnh
18
II Ph ng pháp k toánươ ế 23
1 LËp chøng to¸n 23
2 to¸n chi tiÕt doanh thu b¸n hµng 32
PhÇn
III
Ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n b¸n hµng
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng, mét sè gii ph¸p
ng doanh thu b¸nng t¹i c«ng ty tnhh Hîp
Thµnh
43
1
Nnt kh¸i qu¸t c«ng t¸c to¸n b¸n hµng
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty
43
2
t sè gii ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n
ng x¸c ®Þnht qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty
tnhh hp thành
45
t LuËn 47
NhËn xÐt cña ®¬n thùc tËp 48
NhËn xÐt cña gi¸o viªn híngn 49
SV: NGUY N TH SAO MAI L P: K7B2
2
Liên hệ quảng cáo

Tr êng Cao ®¼ng KT - KT Th¸i nh *** B¸o c¸o thùc tËp
t nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Ngày nay khi đ t n c ta đã tr thành thành viên chính th c c a t ướ
ch c th gi i WTO , đang trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t . Đó ế ế ế ế
cánh c a m ra nhi u c h i nh ng cũng không ít thách th c cho n n kinh t ơ ư ế
Vi t Nam nói chung các doanh nghi p Vi t Nam nói riêng . V i nhu c u th
tr ng ngày càng cao kh t khe h n đòi h i các doanh nghi p ph i h t s cườ ơ ế
th n tr ng trong quá trình kinh doanh cũng nh tìm ki m th tr ng cho doanh ư ế ườ
nghi p mình . Tuy v y đi u quan tr ng nh t đ i v i các doanh nghi p đó
ph i bi t t n d ng nh ng u th c a doanh nghi p tân d ng nh ng c h i ế ư ế ơ
và s d ng t t nh ng c h i đó ơ
Trong n n kinh t th tr ng s c nh tranh gi a các doanh nghi p r t ế ườ
gay g t đòi h i các doanh nghi p đ a ra nh ng s n ph m đáp ng đ c nhu ư ượ
c u ngày càng cao c a ng i tiêu dùng đang ngày càng khó tính đã đi u r t ư
khó nh ng vi c đ a hàng hóa đ n đ c v i ng i tiêu dùng v n đ khó h nư ư ế ượ ườ ơ
B i m i lo i hàng hóa ch đáp ng đ c m t s nhu c u c a khách hàng .Vì ư
v y đ đáp ng đ c nhu c u th hi u c a ng i tiêu dùng khó tính nh t thì ượ ế ườ
doanh nghi p s n xu t các lo i m t hàng đ đáp ng nhu c u ngày càng cao
c a ng i tiêu dùng mang l i l i nhu n cho doanh nghi p. Đ th c hi n ườ
m c tiêu đó , doanh nghi p ph i th c hi n giá tr s n ph m , hàng hóa thông
qua ho t đ ng bán hàng .
Bán hàng là khâu cu i cùng cũng khâu quan tr ng nh t c a quá
trình kinh doanh . chi c c u n i gi a nhà s n xu t ng i tiêu dùng ế ườ
thông qua đó nhà s n xu t có th tìm hi u nhu c u th hi u c a ng i tiêu dùng ế ư
đ t đó đ c nh ng đ nh h ng phù h p cho s n xu t kinh doanh . Th c ượ ướ
hi n t t công tác bán hàng đã tăng th i gian quay vòng v n l u đ ng . giúp ư
cho doanh nghi p thu h i v n nhanh chóng đ p đ c nh ng chi phí ượ
doanh nghi p b ra , tăng tích lũy m r ng s n xu t góp ph n th c hi n
nhi m v t i đa hóa l i nhu n c a doanh nghi p
SV: NGUY N TH SAO MAI L P: K7B2
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và Xác định kết quả bán hàng làm chuyên đề
Bán hàng là khâu cuối cùng và cũng là khâu quan trọng nhất của quá trình kinh doanh . Nó là chiếc cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng vì thông qua đó nhà sản xuất có thể tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng để từ đó có được những định hướng phù hợp cho sản xuất kinh doanh .
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan