Tài liệu

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MARKETING

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 190     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MARKETING - tài liệu, sách iDoc.VnBÁO CÁO NGHIÊN CỨU MARKETING,Báo cáo đề tài: Sự hài lòng của sinh viên khoa Kinh tế & Quản lý trường Đại học Bách khoa Hà nội với chất lượng đào tạo. Trong…
background image

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ  

 

 

 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 

MARKETING 

ĐỀ TÀI: Sự hài lòng của sinh viên khoa Kinh tế 

&  Quản  lý  trƣờng  Đại  học  Bách  khoa  Hà  nội 
với chất lƣợng đào tạo 
 
 
                                  Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Mai Anh 
                                  Sinh viên thực hiện   :  Nguyễn Hồng Hạnh 
                                                                        Nguyễn Chí Thanh 
                                                                        Dƣơng Xuân Trƣờng 
                                                                        Nguyễn Hoàng Việt 

 
 
 

Hà nội tháng 12/2010 

background image

 

MỤC LỤC 

 

LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………..1 
PHẦN 1   GIỚI THIỆU CHUNG……………………………………………...2 

1.1 Trình bày vấn đề nghiên cứu…………………………………....2 
1.2  Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………….2 

               1.3  Phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu…………………………. 2 
                  1.3.1 Phạm vi nghiên cứu…………………………………………. 3 
                  1.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu……………………………….....    3 
              1.4 Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu………………………………  3 
PHẦN 2  TỔNG QUAN LÝ THUYÊT………………………………………..4 
          2.1  Tổng  quan  lý  thuyết  về  sự  hài  lòng  của  khách  hàng  trong  dịch 
vụ………………………………………………………………………………...4 
             2.1.1 Định nghĩa về dịch vụ và tính chất của dịch vụ……………… 4 
             2.1.2 Định nghĩa sự hài lòng khách hàng và tại sao phải làm hài lòng 
khách hàng……………………………………………………………………  4 
             2.1.3 Mô hình đo lƣờng sự hài lòng khách hàng trong dịch vụ……..6  
         2.2  Tổng quan lý thuyết về chất lƣợng đào tạo………………………  7 
             2.2.1 Khái niệm về chất lƣợng đào tạo……………………………… 7 
             2.2.2 Khái niệm yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo………  10 
         2.3  Mô hình nghiên cứu………………………………………………...10 
PHẦN 3 PHƢƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………  11 
         3.1 Nghiên cứu định tính………………………………………………..11 
         3.2 Nghiên cứu định lƣợng……………………………………………  12 
            3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định lƣợng………………………………..12 
            3.2.2 Phƣơng tiện phân tích…………………………………………..13 
        3.3  Phân tích số liệu……………………………………………………..13 
           3.3.1 Phân tích mô tả mẫu……………………………………………..13 
           3.3.2 Phân tích mô tả các biến định lƣợng…………………………   14 
       3.4 Kết luận……………………………………………………………….18 
       3.5 Đề xuất………………………………………………………………  19 
TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ MỤC LỤC…………………………………..20

    

 

background image

©copyright Nguyễn Chí Thanh-ĐHBKHN 

LỜI MỞ ĐẦU 

   Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đang có nhiều thay đổi nhằm nâng 
cao chất lượng đào tạo, tránh những tiêu cực trong ngành. Đã có rất nhiều bài 
viết, đề tài nghiên cứu khoa học mục đích đưa ra những chính sách, phương án 
nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường đào tạo ở các cấp. Sớm đưa 
chất  lượng  nền  giáo  dục  Việt  nam  đạt  tiêu  chuẩn  thế  giới.  Một  trong  các  cấp 
quan trọng  nhất  đó  là  cấp  cao  đẳng,  đại học,  vì  cấp này  là  nơi  đào tạo  ra  lực 
lượng lao động có trình độ tay nghề, kỹ thuật, khoa học đáp ứng nhu cầu về lao 
động trong xã hội. Nhưng hiện nay lực lượng này vẫn bị đánh giá có chất lượng 
chưa cao. Một trong những lý do cơ bản là chất lượng đào tạo còn nhiều thiếu 
xót. Bộ giáo dục và đào tạo đã đưa ra đề án lấy người học làm trung tâm, tức là 
đáp ứng và thỏa mãn đủ những nhu cầu cơ bản cho người học. Trường đại học 
Bách khoa Hà nội là một trong những trường có danh tiếng trong việc đào tạo 
những kỹ  sư  có  chất  lượng  cao.  Từ  năm  2007  thực hiện đề  án  của  Bộ  đưa ra 
trường đã có nhiều thay đổi về chương trình và phương pháp đào tạo (chương 
trình đào tạo theo chế độ tín chỉ) để nâng cao chất lượng đào tạo, tạo thuận lợi 
cho sinh viên trong học tập. Vậy chất lượng đào tạo của trường đã làm hài lòng 
được sinh viên trong trường chưa? Là sinh viên của trường học bên khoa kinh tế 
và  quản  lý  chúng  em  rất  muốn  biết  câu  trả  lời  này.  Chúng  em  đã  làm  đề  tài 
nghiên cứu: “Sự hài lòng của sinh viên khoa Kinh tế & Quản lý trƣờng Đại 
học Bách khoa Hà nội với chất lƣợng đào tạo
”. Tìm hiểu xem sinh viên khoa 
Kinh tế & Quản lý có hài lòng với chất lượng đào tạo của khoa của trường như 
thế nào. Bài nghiên cứu của nhóm em gồm các nội dung: 
     PHẦN 1   GIỚI THIỆU CHUNG 
     PHẦN 2   TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 
     PHẦN 3    PHƢƠNG PHÁP VÀ KÊT QUẢ NGHIÊN CỨU 
     Do kiến thức có hạn nên chắc chắn còn nhiều thiếu xót. Chúng em rất mong 
có được sự góp ý của giảng viên TS. Nguyễn Thị Mai Anh để chúng em hoàn 
thành kiến thức, rút kinh nghiệm. Chúng em chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thị 
Mai Anh đã tận tình giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài nghiên cứu này. 

Hà nội ngày 1 tháng 12 năm 2010 

                                                                                Nhóm sinh viên                        

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MARKETING

Báo cáo đề tài: Sự hài lòng của sinh viên khoa Kinh tế & Quản lý trường Đại học Bách khoa Hà nội với chất lượng đào tạo. Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đang có nhiều thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tránh những tiêu cực trong ngành. Đã có rất nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu khoa học mục đích đưa ra những chính sách, phương án nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường đào tạo ở các cấp. Sớm đưa chất lượng nền giáo dục Việt nam đạt tiêu chuẩn thế giới. Một trong các cấp quan trọng nhất đó là cấp cao đẳng, đại học, vì cấp này là nơi đào tạo ra lực lượng lao động có trình độ tay nghề, kỹ thuật, khoa học đáp ứng nhu cầu về lao động trong xã hội.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm