Tài liệu

Bao cao kiem diem cua tap the Chi bo theo NQ TW4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 70     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Bao cao kiem diem cua tap the Chi bo theo NQ TW4 - tài liệu, sách iDoc.VnĐẢNG UỶ XÃ BẮC LƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌCSố: 01 - BC/CB Bắc Lương, ngày 1
ĐẢNG UỶ XÃ BẮC LƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
Số: 01 - BC/CB
Bắc Lương, ngày 17 tháng 01 năm 2013
BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TẬP THỂ CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU
HỌC THEO NGHỊ QUYẾT TW 4 KHOÁ XI
Thực hiện kế hoạch hướng dẫn số 15-KH/ĐU ngày 11 tháng 01 năm 2013 của
Đảng uỷ Bắc Lương về Kế hoạch hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình phê bình
theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách
về xây dựng Đảng hiênh nay”.
Trên cơ sở gợi ý kiểm điểm của Đảng uỷ, các ý kiến của tập thể cho Chi bộ, Chi uỷ
Chi btng Tiểu hc xin nghiêm c kim điểm t phê nh và phê bình cụ thn sau:
PHN TH NHẤT
TÌNH HÌNH T CHỨC QN TRIT, TRIN KHAI THỰC HIN NGHQUYT TW IV
1. Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện:
Sau khi được Đảng uỷ tổ chức triển khai việc học tập các nội dung của Nghị quyết
TW4, tất cả các Đảng viên trong Chi bộ đã tiếp thu nghiêm túc các nội dung đã được
Đảng bộ triển khai trong tháng 5/2012. Hàng tháng trong sinh hoạt thường kì Chi bộ tiếp
tục triển khai tất cả các nội dung của Nghị quyết TW4 đến toàn thể Đảng viên trong Chi
bộ và đã được các Đảng viên trong Chi bộ tiếp thu Nghị quyết một các nghiêm túc.
2. Việc ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết TW4:
Chi b đã được Đảng uỷ tổ chức triển khai các nội dung của Nghị quyết phát
tài liệu trong tháng 5/2012 gồm.
- Kế hoạch triển khai quán triệt Nghị quyết của Đảng uỷ.
- Nghị quyết số 12 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
- Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết
- Nghị quyết số 13 vềy dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước
ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiênh đại vào năm 2020.
- Nghị quyết số 40 của tỉnh uỷ Thanh Hoá
- Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân
- Quy định 47 của BCHTW về những điều Đảng viên không được làm
- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ
1
Trên s đó Chi b xây dựng kế hoạch trin khai thực hiện các Nghị quyết trên
trong các đợt sinh hoạt định kì hàng tháng của Chi b một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả.
3.Tổ chức lấy ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý: Cho bộ đã tchức ly kiến góp ý,
tổng hợp ý kiến p ý và tiếp thu ý kiến p nghiêm túc, ng khai, khách quan.
4. Chuẩn bị báo cáo kim đim của tp thvà cá nhân: Công tác chun bị báo cáo ca
tp thChi bộ phân công cho cp uỷ chun bị công phu, t mĩ và chu đáo. Vic chun bị báo
cáo kim đim ca cá nhân đã được chuẩn bchu đáo th hin đy đ ni dung đạt u cu.
PHẦN THỨ HAI
KIỂM ĐIỂM THEO 03 NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT TW IV
I. Kiểm điểm tự phê bình phê bình về tình trạng suy thoái tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ.
1. Về ưu điểm:
Tất c các cán b, Đng viên trong Chi bluôn th hin tính tin phong gương mu v
đạođc, li sng, tác phong l li làm vic. Gi gìn k lut, k cương trong vic chp hành các
chủ trương Chính sách ca Đảng, Pháp lut của Nhà nước; chp hành nghiêm quy đnh của
Ban chp hành Trung ương v nhng điu Đảng viên không đưc m. Luôn nêu cao tinh
thn trách nhim hết lòng, hết sc phng s T quc, phc v nhân dân.
Chi bộ thưng xuyên quan tâm cao độ công tác Lãnh đo, chỉ đạo xây dng cơ quan
đơn v, tổ chc Đảng, đội ngũ cán b, đảng viên vng mnh; làm trung tâm đoàn kết thng
nht ni b, giữ gìn nghiêm ý thc tchc k lut, kỉ cương ca Đng, thc hin tt công tác
bo v Cnh tr ni b. Trong lãnh đo, ch đo đã xá đnh rõ nhim v bng kế hoch,
chương trình và phát huy nh năng đng,sáng to ca từng cán b, Đng viên đã to được s
thng nht cao trong Chi b và s đng thun ca tập th cán b, giáo viên trong nhà trưng.
2. Thiếu sót, khuyết điểm:
Mt scán b, Đng vn còn n nang, né tránh trong công tác đu tranh phê và t phê.
II. Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí.
1. Về ưu điểm:
Công tác cán bộ được Chi bộ triển khai thực hiên tương đối đồng bộ tất cả các
khâu như: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phân công, bố t sử dụng thực
hiện tốt chính sách cán bộ của Đảng. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo đã chuyển
biến tích cực; hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản đều đạt trình độ trên chuẩn về trình độ
chuyên môn; việc phân công,bố trí cán bộ cơ bản phù hợp đã phát huy được khả năng và
năng lực sở trường trong công tác của mỗi cán bộ, Đảng viên.
2. Thiếu sót, khuyết điểm:
Tuy công tác xây dng đội ngũ cán bộ trong đơn v đã đưc Chi bộ quan tâm nhưng
vn còn thiếu sót, hn chế đó là: Mt scán bộ, Đng viên chưa nêu cao đưc tinh thn t hc,
t bi dưng v chuyên môn nghip vụ; công c đổi mi phương pháp dy học n chậm.
III. Việc thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, nhân phụ
trách quyền hạn trách nhiệm của nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ
được giao.
2
1. Về ưu điểm.
Phương thức lãnh đạo của Chi bộ từng ớc được đổi mới và chất lượng được nâng
cao, nhất việc cụ thể hoá tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng c cấp.
Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành luôn bám sát thực hiện Nghị quyết, quy chế làm
việc, tuân thủ nguyên tắc Tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách”. Pháy huy dân chủ,
nâng cao trách nhiệm cá nhân, giữ gìn tốt mối đoàn kết nội bộ. Tăng cường công tác xây
dựng Đảng, xây dựng H thống chính trị gắn với cuộc vận động “Học tậpvà làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Thiếu sót, khuyết điểm:
Trong giải quyết công việc tập thể nhân được giao nhiệm vụ chức trách còn
hay cả nể, thiếu tính quyết đoán trong giải quyết một số nhiệm vụ được giao.
IV.Nguyên nhân của những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên.
1. Nguyên nhân khách quan.
Do một số cán bộ, Đảng viên trong quan đơn vị chưa thấy được tầm quan trong
của vic tự p bình và phê nh trước tp thể; chưa thấy được tầm quan trọng ca công tác
tự học, tự bồiỡng về chuyên môn nghip vụ và đổi mới phương pháp dạy học. Cácn
bản hướng dẫn đánh giá xếp loại n bộ, Đng viên n chưa thực chi tiết còn mang tính
chung chung gây khó kn cho công vic rà soát đánh giá, xếp loại cán bộ, Đảng viên. Do
nh chưa dám quyết đoán mạnh trong công vic ca tập thể lãnh đạo trong đơn vị.
2.Nguyên nhân chủ quan.
Một scán bộ, Đng viên còn rt dè cả n,chưa thực sm nói thng nhng khuyết
đim ca lãnh đo, của đng nghip. Ni đưc giao nhim vụ còn nể nang chưa dám nói
tht, còn gii quyết công vic chưa theo các văn bn quy định ca cp có thm quyn.
PHẦN THỨ BA
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ,
KHUYẾT ĐIỂM
1. Những khuyết điểm, hạn chế đã chủ động khắc phục từ sau triển khai thực hiện
Nghị quyết TW4 (khoá XI).
Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết TW IV khoá XI các khuyết điểm, hạn chế
trên đã được các Đảng viên trong Chi bộ nhận thấy tầm quan trọng của việc sửa
chữa khuyết điểm, hạn chế; nên tất cả c Đảng viên trong Chi bộ đã chủ động giác,
tích cực sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đã nêu ở trên.
2. Kế hoạch, biện pháp khắc phục khuyết điểm và một số giải pháp thực hiện.
2.1. Giải pháp khắc phục về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống của cán bộ, Đảng viên.
Tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng các cấp đến tất cả các cán
bộ, Đảng viên trong Chi bộ triển khai thực hiện c Nghị quyết đó một cách nghiêm
3
Bao cao kiem diem cua tap the Chi bo theo NQ TW4
ĐẢNG UỶ XÃ BẮC LƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌCSố: 01 - BC/CB Bắc Lương, ngày 17 tháng 01 năm 2013BÁO CÁOKIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TẬP THỂ CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO NGHỊ QUYẾT TW 4 KHOÁ XI Thực hiện kế hoạch hướng dẫn số 15-KH/ĐU ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Đảng uỷ xã Bắc Lương về Kế hoạch và hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiênh nay”. Trên cơ sở gợi ý kiểm điểm của Đảng uỷ, các ý kiến của tập thể cho Chi bộ, Chi uỷ Chi bộ trường Tiểu học xin nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cụ thể như sau:PHẦN THỨ NHẤTTÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW IVViệc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện:Sau khi được Đảng uỷ tổ chức triển khai việc học tập các nội dung của Nghị quyếtTW4, tất cả các Đảng viên trong Chi bộ đã tiếp thu nghiêm túc các nội dung đã được Đảng bộ triển khai trong tháng 5/2012. Hàng tháng trong sinh hoạt thường kì Chi bộ tiếp tục triển khai tất cả các nội dung của Nghị quyết TW4 đến toàn thể Đảng viên trong Chi bộ và đã được các Đảng viên trong Chi bộ tiếp thu Nghị quyết một các nghiêm túc.Việc ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết TW4:Chi bộ đã được Đảng uỷ tổ chức triển khai các nội dung của Nghị quyết và phát tài liệu trong tháng 5/2012 gồm.- Kế hoạch triển khai quán triệt Nghị quyết của Đảng uỷ.- Nghị quyết số 12 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.- Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết- Nghị quyết số 13 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiênh đại vào năm 2020.- Nghị quyết số 40 của tỉnh uỷ Thanh Hoá- Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân- Quy định 47 của BCHTW về những điều Đảng viên không được làm- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộTrên cơ sở đó Chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết trên trong các đợt sinh hoạt định kì hàng tháng của Chi bộ một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả.3.Tổ chức lấy ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý: Cho bộ đã tổ chức lấy kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu ý kiến góp nghiêm túc, công khai, khách quan. 4. Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân: Công tác chuẩn bị báo cáo của tập thể Chi bộ phân công cho cấp uỷ chuẩn bị công phu, tỉ mĩ và chu đáo. Việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của cá nhân đã được chuẩn bị chu đáo thể hiện đầy đủ nội dung đạt yêu cầu. PHẦN THỨ HAIKIỂM ĐIỂM THEO 03 NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT TW IVI. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ. 1. Về ưu điểm: Tất cả các cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ luôn thể hiện tính tiền phong gương mẫu về đạođức, lối sống, tác phong lề lối làm việc. Giữ gìn kỉ luật, kỉ cương trong việc chấp hành các chủ trương Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chi bộ thường xuyên quan tâm cao độ công tác Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan đơn vị, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh; làm trung tâm đoàn kết thống nhất nội bộ, giữ gìn nghiêm ý thức tổ chức kỉ luật, kỉ cương của Đảng, thực hiện tốt công tác bảo vệ Chính trị nội bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã xá định rõ nhiệm vụ bằng kế hoạch, chương trình và phát huy tính năng động,sáng tạo của từng cán bộ, Đảng viên đã tạo được sự thống nhất cao trong Chi bộ và sự đồng thuận của tập thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường.Thiếu sót, khuyết điểm:Một số cán bộ, Đảng viên còn nể nang, né tránh trong công tác đấu tranh phê và tự phê.II. Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo
Nội dung trích xuất từ tài liệu
ĐẢNG UỶ XÃ BẮC LƯƠNG

ĐẢNG UỶ XÃ BẮC LƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Số: 01 - BC/CB

Bắc Lương, ngày 17 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO

KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TẬP THỂ CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO NGHỊ QUYẾT TW 4 KHOÁ XI

Thực hiện kế hoạch hướng dẫn số 15-KH/ĐU ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Đảng uỷ xã Bắc Lương về Kế hoạch và hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiênh nay”.

Trên cơ sở gợi ý kiểm điểm của Đảng uỷ, các ý kiến của tập thể cho Chi bộ, Chi uỷ Chi bộ trường Tiểu học xin nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW IV

Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện:

Sau khi được Đảng uỷ tổ chức triển khai việc học tập các nội dung của Nghị quyết

TW4, tất cả các Đảng viên trong Chi bộ đã tiếp thu nghiêm túc các nội dung đã được Đảng bộ triển khai trong tháng 5/2012. Hàng tháng trong sinh hoạt thường kì Chi bộ tiếp tục triển khai tất cả các nội dung của Nghị quyết TW4 đến toàn thể Đảng viên trong Chi bộ và đã được các Đảng viên trong Chi bộ tiếp thu Nghị quyết một các nghiêm túc.

Việc ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết TW4:

Chi bộ đã được Đảng uỷ tổ chức triển khai các nội dung của Nghị quyết và phát tài liệu trong tháng 5/2012 gồm.

- Kế hoạch triển khai quán triệt Nghị quyết của Đảng uỷ.

- Nghị quyết số 12 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

- Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết số 13 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiênh đại vào năm 2020.

- Nghị quyết số 40 của tỉnh uỷ Thanh Hoá

- Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân

- Quy định 47 của BCHTW về những điều Đảng viên không được làm

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ

Trên cơ sở đó Chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết trên trong các đợt sinh hoạt định kì hàng tháng của Chi bộ một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả.

3.Tổ chức lấy ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý: Cho bộ đã tổ chức lấy kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu ý kiến góp nghiêm túc, công khai, khách quan.

4. Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân: Công tác chuẩn bị báo cáo của tập thể Chi bộ phân công cho cấp uỷ chuẩn bị công phu, tỉ mĩ và chu đáo. Việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của cá nhân đã được chuẩn bị chu đáo thể hiện đầy đủ nội dung đạt yêu cầu.

PHẦN THỨ HAI

KIỂM ĐIỂM THEO 03 NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT TW IV

I. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ.

1. Về ưu điểm:

Tất cả các cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ luôn thể hiện tính tiền phong gương mẫu về đạođức, lối sống, tác phong lề lối làm việc. Giữ gìn kỉ luật, kỉ cương trong việc chấp hành các chủ trương Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chi bộ thường xuyên quan tâm cao độ công tác Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan đơn vị, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh; làm trung tâm đoàn kết thống nhất nội bộ, giữ gìn nghiêm ý thức tổ chức kỉ luật, kỉ cương của Đảng, thực hiện tốt công tác bảo vệ Chính trị nội bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã xá định rõ nhiệm vụ bằng kế hoạch, chương trình và phát huy tính năng động,sáng tạo của từng cán bộ, Đảng viên đã tạo được sự thống nhất cao trong Chi bộ và sự đồng thuận của tập thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

Thiếu sót, khuyết điểm:

Một số cán bộ, Đảng viên còn nể nang, né tránh trong công tác đấu tranh phê và tự phê.

II. Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí.

1. Về ưu điểm:

Công tác cán bộ được Chi bộ triển khai thực hiên tương đối đồng bộ ở tất cả các khâu như: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phân công, bố trí sử dụng và thực hiện tốt chính sách cán bộ của Đảng. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo đã có chuyển biến tích cực; hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lí đều đạt trình độ trên chuẩn về trình độ chuyên môn; việc phân công,bố trí cán bộ cơ bản phù hợp đã phát huy được khả năng và năng lực sở trường trong công tác của mỗi cán bộ, Đảng viên.

2. Thiếu sót, khuyết điểm:

Tuy công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong đơn vị đã được Chi bộ quan tâm nhưng vẫn còn thiếu sót, hạn chế đó là: Một số cán bộ, Đảng viên chưa nêu cao được tinh thần tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; công tác đổi mới phương pháp dạy học còn chậm.

III. Việc thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

1. Về ưu điểm.

Phương thức lãnh đạo của Chi bộ từng bước được đổi mới và chất lượng được nâng

cao, nhất là việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành luôn bám sát và thực hiện Nghị quyết, quy chế làm việc, tuân thủ nguyên tắc “ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Pháy huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm cá nhân, giữ gìn tốt mối đoàn kết nội bộ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Hệ thống chính trị gắn với cuộc vận động “Học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Thiếu sót, khuyết điểm:

Trong giải quyết công việc tập thể và cá nhân được giao nhiệm vụ chức trách còn hay cả nể, thiếu tính quyết đoán trong giải quyết một số nhiệm vụ được giao.

IV.Nguyên nhân của những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên.

1. Nguyên nhân khách quan.

Do một số cán bộ, Đảng viên trong cơ quan đơn vị chưa thấy được tầm quan trong của việc tự phê bình và phê bình trước tập thể; chưa thấy được tầm quan trọng của công tác tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và đổi mới phương pháp dạy học. Các Văn bản hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ, Đảng viên còn chưa thực chi tiết còn mang tính chung chung gây khó khăn cho công việc rà soát đánh giá, xếp loại cán bộ, Đảng viên. Do tính chưa dám quyết đoán mạnh trong công việc của tập thể lãnh đạo trong đơn vị.

2.Nguyên nhân chủ quan.

Một số cán bộ, Đảng viên còn rụt dè cả nể,chưa thực sự dám nói thẳng những khuyết điểm của lãnh đạo, của đồng nghiệp. Người được giao nhiệm vụ còn nể nang chưa dám nói thật, còn giải quyết công việc chưa theo các văn bản quy định của cấp có thẩm quyền.

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

1. Những khuyết điểm, hạn chế đã chủ động khắc phục từ sau triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI).

Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết TW IV khoá XI các khuyết điểm, hạn chế ở trên đã được các Đảng viên trong Chi bộ nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc sửa chữa khuyết điểm, hạn chế; nên tất cả các Đảng viên trong Chi bộ đã chủ động tư giác, tích cực sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đã nêu ở trên.

2. Kế hoạch, biện pháp khắc phục khuyết điểm và một số giải pháp thực hiện.

2.1. Giải pháp khắc phục về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên.

Tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng các cấp đến tất cả các cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và triển khai thực hiện các Nghị quyết đó một cách nghiêm túc. Nêu cao tinh thần công tác tựphê bình và phê bình của bản thân và các đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan đơn vị.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; nâng cao công tác tự học, tự bồi

dưỡng bản thân về trình độ lí luận và chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự giác trong tự phê bình và phê bình; tránh tư tưởng nể nang, né tránh và nâng cao vai trò tiền phong của người Đảng viên cộng sản.

2.2. Giải pháp khắc phục về xây dựng đội ngũ.

Làm tốt công tác phân công cán bộ trong cơ quan đơn vị, đặc biệt là cán bộ, Đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao.

Đề cao công tác bồi dưỡng cho cán bộ, Đảng viên về việc học tập nâng cao trình độ lí luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tác phong đổi mới lề lối làm việc; mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác quản lí, nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí. Linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trong cơ quan, đơn vị.

2.3. Giải pháp khắc phục về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tuyệt đối chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và trong cơ quan đơn vị. Phát huy tốt tinh thần tự chủ trong công việc được giao đối với tất cả cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, nhằm xây dựng một tập thể vững mạnh để sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi cán bộ, Đảng viên phấn đấu vươn lên trong công tác.

3. Ý kiến đề xuất, kiến nghị.

Việc tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết TW IV khoá XI cần phải được tổ chức thường xuyên. Đồng thời phải gắn việc kiểm điểm với việc bình xét xếp loại Đảng viên hàng tháng, hàng năm. Đặc biệt là đối với những cán bộ Đảng viên có chức vụ cao trong Đảng và chính quyền; để từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, quan liêu, hác dịch, cửa quyền nhằm lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Nơi nhận: TM CHI BỘ

- BTV Đảng uỷ(để BC) Bí Thư

- Lưu Chi bộ

Lê Văn Trường

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 70     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169218
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 120618
Có thể bạn quan tâm