Tài liệu

Báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1322     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012 - tài liệu, sách iDoc.VnUBND HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập
UBND HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 48/BC-ĐK1 Đồng Kho, ngày 14 tháng 01 năm
2013
BÁO CÁO
Kết quả kê khai, xác minh về tài sản, thu nhập năm 2012
Theo đề nghị của thanh tra huyện tại công văn s 45/UBND-NC ngày
09/01/2013 về việc khai báo cáo kết quả khai minh bạch tài sản, thu nhập
năm 2012. Nay Trường Tiểu học Đồng Kho 1 báo cáo như sau:
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập:
a/ Các văn bản đã ban hành chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện:
Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP
ngày 08/8/2011 của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của
Thủ tướng Chính phủ, Thông số 2442/2007/TT-TTCPThông tư số 01/2010/TT-
TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ
b/ Số lượng người tham dự: 03 người
2. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập:
- Thực hiện theo các công văn chỉ đạo trên, đã bao nhiêu người thực hiện
việc kê khai: 03 người
- Bao nhiêu người chưa kê khai: 0 người
- Bao nhiêu người chậm kê khai: 0 người
- Kết quả xử lý các đối tượng chậm kê khai: 0 người
3. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế:
Không
4. Các kiến nghị, đề xuất.
Không
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Thanh tra huyện Tánh Linh;
- Lưu VT.
Cao Thống Suý
Báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012
UBND HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 48/BC-ĐK1 Đồng Kho, ngày 14 tháng 01 năm 2013BÁO CÁOKết quả kê khai, xác minh về tài sản, thu nhập năm 2012Theo đề nghị của thanh tra huyện tại công văn số 45/UBND-NC ngày 09/01/2013 về việc kê khai và báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012. Nay Trường Tiểu học Đồng Kho 1 báo cáo như sau:1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập:a/ Các văn bản đã ban hành chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện:Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP và Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủb/ Số lượng người tham dự: 03 người2. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập:- Thực hiện theo các công văn chỉ đạo trên, đã có bao nhiêu người thực hiện việc kê khai: 03 người- Bao nhiêu người chưa kê khai: 0 người- Bao nhiêu người chậm kê khai: 0 người- Kết quả xử lý các đối tượng chậm kê khai: 0 người3. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế:Không4. Các kiến nghị, đề xuất.KhôngHIỆU TRƯỞNGNơi nhận:- Thanh tra huyện Tánh Linh;- Lưu VT. Cao Thống Suý
Nội dung trích xuất từ tài liệu
UBND HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/BC-ĐK1 Đồng Kho, ngày 14 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO

Kết quả kê khai, xác minh về tài sản, thu nhập năm 2012

Theo đề nghị của thanh tra huyện tại công văn số 45/UBND-NC ngày 09/01/2013 về việc kê khai và báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012. Nay Trường Tiểu học Đồng Kho 1 báo cáo như sau:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập:

a/ Các văn bản đã ban hành chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện:

Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP và Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ

b/ Số lượng người tham dự: 03 người

2. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập:

- Thực hiện theo các công văn chỉ đạo trên, đã có bao nhiêu người thực hiện việc kê khai: 03 người

- Bao nhiêu người chưa kê khai: 0 người

- Bao nhiêu người chậm kê khai: 0 người

- Kết quả xử lý các đối tượng chậm kê khai: 0 người

3. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế:

Không

4. Các kiến nghị, đề xuất.

Không

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Thanh tra huyện Tánh Linh;

- Lưu VT.

Cao Thống Suý

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1322     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 68 Lượt xem: 166561
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 313 Lượt xem: 117766
Có thể bạn quan tâm