Tài liệu

Bảng trả các công thức môn học kết cấu thép

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5226     Tải về: 35     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 12
Tài liệu Bảng trả các công thức môn học kết cấu thép - tài liệu, sách iDoc.VnHệ thống một số công thức, bảng tra môn học Kết cấu thép nhằm giúp cho mọi người thuận tiện hơn trong việc nghiên
Bé m«n KÕt cÊu
Lu hμnh néi bé
1
hÖ thèng mét sè c«ng thøc, b¶ng tra
m«n häc KÕt cÊu thÐp
Ch¬ng 1. ®¹i c¬ng vÒ thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp
1. B¶ng mét sè tÝnh chÊt tèi thiÓu cña thÐp c«ng tr×nh cÇu
C¸c th«ng
ThÐp c¸c
bon
ThÐp hîp kim thÊp
cêng ®é cao
ThÐp hîp kim
thÊp gia c«ng
nhiÖt
ThÐp hîp kim gia c«ng
nhiÖt cêng ®é cao
Ký hiÖu cña
AASHTO
M270M
CÊp 250
M270M
CÊp 345
M270M
CÊp 345W
M270M
CÊp 485W
M270M
CÊp 690
M270M
CÊp 690W
Ký hiÖu cña
ASTM
t¬ng
®¬ng
A709M
CÊp 250
A709M
CÊp 345
A709M
CÊp 345W
A 709M
CÊp 485W
A709M
CÊp 690
A709M CÊp
690W
ChiÒu dµy
tÊm
( mm)
100 100 100 100
65 65 ÷ 100
Cêng ®é
chÞu kÐo
min F
u
(MPa)
400 450 485 620 620 690
Cêng ®é
ch¶y min F
y
(MPa)
250 345 345 485 690 620
Ch¬ng 2. Liªn kÕt trong KÕt cÊu thÐp
1. Kho¶ng c¸ch bu l«ng tèi ®a (A6.13.2.6.2)
S (100 + 4,0t) 175 hoÆc
175
4,0
3,0g
4,0t10S
+
2. Bíc däc lín nhÊt cho bu l«ng trong thanh ghÐp (A6.13.2.6.3)
12,0
8,0
3,0g
15,0tp
3. Kho¶ng c¸ch ®Õn mÐp thanh tèi thiÓu (A6.13.2.6.6)
§êng kÝnh bu l«ng
(mm)
MÐp c¾t MÐp c¸n cña thÐp tÊm hoÆc thÐp h×nh hoÆc
c¾t mÐp b»ng h¬i
16 28 22
20 34 26
22 38 28
24 42 30
27 48 34
30 52 38
36 64 46
Bé m«n KÕt cÊu
Lu hμnh néi bé
2
4. Søc kh¸ng c¾t cña bu l«ng (A6.13.2.7)
R
n
= 0,48 A
b
F
ub
N
s
hoÆc R
n
= 0,38 A
b
F
ub
N
s
5. Søc kh¸ng Ðp mÆt cña bu l«ng (A6.13.2.9)
R
n
= 2,4 d t F
u
hoÆc R
n
= 1,2 L
c
t F
u
hoÆc R
n
= 2,0 d t F
u
hoÆc R
n
= 1,0 L
c
t F
u
6. Søc kh¸ng trît hay ma s¸t cña bu l«ng C§C (A6.13.2.8)
R
n
= K
h
K
s
N
s
P
t
, Trong ®ã:
Lùc kÐo nhá nhÊt yªu cÇu cña bu l«ng C§C (A6.13.2.8-1)
Lùc kÐo yªu cÇu P
t
(kN)
§êng kÝnh bu l«ng
(mm)
A325M A490M
16 91 114
20 142 179
22 176 221
24 205 257
27 267 334
30 326 408
36 475 595
C¸c gi¸ trÞ cña K
h
(A6.13.2.8-2)
Cho c¸c lç tiªu chuÈn 1,00
Cho c¸c lç vît qu¸ cì vµ khÝa r·nh ng¾n 0,85
Cho c¸c lç khÝa r·nh dµi víi r·nh th¼ng gãc víi ph¬ng cña lùc 0,70
Cho c¸c lç khÝa r·nh dµi víi r·nh song song víi ph¬ng cña lùc 0,60
C¸c gi¸ trÞ cña K
s
(A6.13.2.8-3)
Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i A 0,33
Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i B 0,50
Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i C 0,33
7. Søc kh¸ng kÐo (A6.13.2.10.2)
T
n
= 0,76 A
b
F
ub
8. Lùc kÐo do t¸c ®éng nhæ (A6.13.2.10.4)
u
3
u
P
328000
t
8a
3b
Q
=
9. KÐo vµ c¾t kÕt hîp (A6.13.2.11)
T
n
= 0,76 A
b
F
ub
hoÆc
2
ns
u
ubbn
R
P
1F0,76AT
=
ϕ
hoÆc ®èi víi bu l«ng C§C t
t
u
tsshn
P
T
1PNKKR
Bé m«n KÕt cÊu
Lu hμnh néi bé
3
Ch¬ng 3. CÊu KiÖn chÞu kÐo
1. HÖ sè triÕt gi¶m do xÐt ®Õn hiÖn tîng c¾t trÔ
0,9
L
x
1U =
2. ChiÒu réng thùc trong liªn kÕt bu l«ng (A6.8.3)
∑∑
+=
4g
S
dWW
2
holegn
3. Sc kháng phá hoi ct khi (A6.13.4)
(
)
tnuvgybsr
AFA0,58FR +=
ϕ
hoc
(
)
tgyvnubsr
AFA0,58FR +=
ϕ
Ch¬ng 4. CÊu KiÖn chÞu nÐn
1. Søc kh¸ng nÐn danh ®Þnh (A6.9.4.1)
sy
λ
n
AF0,66P = hoÆc
λ
A0,88F
P
sy
n
= , trong ®ã
E
F
πr
KL
λ
y
2
=
2. Tû sè réng/dµy giíi h¹n (A6.9.4.2)
y
F
E
k
t
b
B¶ng hÖ sè o»n cña b¶n (A6.9.4.4-1)
C¸c b¶n ®îc ®ì däc 1 mÐp k b
ChiÒu réng nöa b¶n c¸nh cña c¸c mÆt c¾t I
ChiÒu réng toμn b¶n c¸nh cña c¸c thÐp [
Kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp tù do vμ hμng bul«ng thø
nhÊt hoÆc c¸c ®êng hμn trong c¸c b¶n
C¸c b¶n c¸nh vμ c¸c c¹nh nh« ra
hoÆc c¸c b¶n
0,56
Toμn chiÒu réng cña c¹nh bªn nh« ra ®èi víi c¸c
®«i thÐp gãc trong tiÕp xóc liªn tôc
C¸c th©n cña thÐp T c¸n 0,75 Toμn chiÒu cao cña T
Toμn chiÒu réng cña c¹nh bªn nh« ra ®èi víi
thanh chèng thÐp gãc ®¬n hoÆc thanh chèng
thÐp gãc ®«i víi tÊm ng¨n
C¸c cÊu kiÖn nh« ra kh¸c
0,45
Toμn chiÒu réng nh« ra ®èi víi c¸c cÊu kiÖn kh¸c
C¸c b¶n ®îc ®ì däc hai mÐp k b
Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c b¶n bông trõ ®i b¸n
kÝnh gãc trong trªn mçi bªn ®èi víi c¸c b¶n c¸nh
hép
C¸c b¶n c¸nh hép vμ c¸c b¶n t¸p
1,40
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®êng hμn hoÆc bul«ng
®èi víi c¸c b¶n phñ b¶n c¸nh
Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c b¶n c¸nh trõ ®i c¸c
b¸n kÝnh ®êng hμn ®èi víi c¸c b¶n bông cña
c¸c dÇm c¸n
C¸c b¶n bông vμ c¸c cÊu kiÖn b¶n
kh¸c
1,49
Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c thanh ®ì mÐp ®èi víi
tÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn kh¸c
C¸c b¶n t¸p cã khoÐt lç 1,86 Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c thanh ®ì mÐp
Bảng trả các công thức môn học kết cấu thép
Hệ thống một số công thức, bảng tra môn học Kết cấu thép nhằm giúp cho mọi người thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu lĩnh vực này.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5226     Tải về: 35     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình vật liệu cơ khí Lượt tải: 410 Lượt xem: 26350
Bài giảng Dung Sai - Lắp ghép Lượt tải: 272 Lượt xem: 21381
Nhiệt luyện thép Lượt tải: 250 Lượt xem: 17817
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp Lượt tải: 74 Lượt xem: 14447
Có thể bạn quan tâm
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp Lượt tải: 74 Lượt xem: 14447
Giáo trình nguyên lý máy Lượt tải: 206 Lượt xem: 13570
Bulông và Đai Ốc Lượt tải: 83 Lượt xem: 13212
Bài giảng cơ kết cấu phần 2 Lượt tải: 60 Lượt xem: 9756
Sổ tay tra cứu vòng bi TIMKEN Lượt tải: 92 Lượt xem: 9375