Thành viên nguyenthithuylinh

Bảng trả các công thức môn học kết cấu thép

- 01/06/2012
Chia sẻ
/12 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (12 trang)
Thành viên nguyenthithuylinh

Bảng trả các công thức môn học kết cấu thép

- 01/06/2012
5,498
Báo lỗi

Hệ thống một số công thức, bảng tra môn học Kết cấu thép nhằm giúp cho mọi người thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu lĩnh vực này.

Nội dung
Microsoft Word - Bang cac cong thuc.doc

Bé m«n KÕt cÊu

L−u hμnh néi bé 1

hÖ thèng mét sè c«ng thøc, b¶ng tra m«n häc KÕt cÊu thÐp

Ch−¬ng 1. ®¹i c−¬ng vÒ thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp

1. B¶ng mét sè tÝnh chÊt tèi thiÓu cña thÐp c«ng tr×nh cÇu

C¸c th«ng

ThÐp c¸c bon

ThÐp hîp kim thÊp c−êng ®é cao

ThÐp hîp kim thÊp gia c«ng

nhiÖt

ThÐp hîp kim gia c«ng nhiÖt c−êng ®é cao

Ký hiÖu cña AASHTO

M270M CÊp 250

M270M CÊp 345

M270M CÊp 345W

M270M CÊp 485W

M270M CÊp 690

M270M CÊp 690W

Ký hiÖu cña ASTM t−¬ng ®−¬ng

A709M CÊp 250

A709M CÊp 345

A709M CÊp 345W

A 709M CÊp 485W

A709M CÊp 690

A709M CÊp 690W

ChiÒu dµy tÊm

( mm) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100

≤ 65 65 ÷ 100

C−êng ®é chÞu kÐo min Fu (MPa)

400 450 485 620 620 690

C−êng ®é ch¶y min Fy

(MPa) 250 345 345 485 690 620

Ch−¬ng 2. Liªn kÕt trong KÕt cÊu thÐp 1. Kho¶ng c¸ch bu l«ng tèi ®a (A6.13.2.6.2)

S ≤ (100 + 4,0t) ≤ 175 hoÆc 175 4,0

3,0g4,0t10S ≤⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛+≤

2. B−íc däc lín nhÊt cho bu l«ng trong thanh ghÐp (A6.13.2.6.3)

12,0 8,0

3,0g15,0tp ≤⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛−≤

3. Kho¶ng c¸ch ®Õn mÐp thanh tèi thiÓu (A6.13.2.6.6)

§−êng kÝnh bu l«ng (mm)

MÐp c¾t MÐp c¸n cña thÐp tÊm hoÆc thÐp h×nh hoÆc c¾t mÐp b»ng h¬i

16 28 22 20 34 26 22 38 28 24 42 30 27 48 34 30 52 38 36 64 46

Bé m«n KÕt cÊu

L−u hμnh néi bé 2

4. Søc kh¸ng c¾t cña bu l«ng (A6.13.2.7)

Rn = 0,48 Ab Fub Ns hoÆc Rn = 0,38 Ab Fub Ns

5. Søc kh¸ng Ðp mÆt cña bu l«ng (A6.13.2.9)

Rn = 2,4 d t Fu hoÆc Rn = 1,2 Lc t Fu hoÆc Rn = 2,0 d t Fu hoÆc Rn = 1,0 Lc t Fu

6. Søc kh¸ng tr−ît hay ma s¸t cña bu l«ng C§C (A6.13.2.8)

Rn = Kh Ks Ns Pt, Trong ®ã:

Lùc kÐo nhá nhÊt yªu cÇu cña bu l«ng C§C (A6.13.2.8-1)

Lùc kÐo yªu cÇu Pt (kN) §−êng kÝnh bu l«ng (mm)

A325M A490M

16 91 114 20 142 179 22 176 221 24 205 257 27 267 334 30 326 408 36 475 595

C¸c gi¸ trÞ cña Kh (A6.13.2.8-2)

Cho c¸c lç tiªu chuÈn 1,00 Cho c¸c lç v−ît qu¸ cì vµ khÝa r·nh ng¾n 0,85 Cho c¸c lç khÝa r·nh dµi víi r·nh th¼ng gãc víi ph−¬ng cña lùc 0,70 Cho c¸c lç khÝa r·nh dµi víi r·nh song song víi ph−¬ng cña lùc 0,60

C¸c gi¸ trÞ cña Ks (A6.13.2.8-3)

Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i A 0,33 Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i B 0,50 Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i C 0,33

7. Søc kh¸ng kÐo (A6.13.2.10.2)

Tn = 0,76 Ab Fub

8. Lùc kÐo do t¸c ®éng nhæ (A6.13.2.10.4)

u

3

u P328000 t

8a 3bQ ⎥⎦

⎤⎢⎣ ⎡=

9. KÐo vµ c¾t kÕt hîp (A6.13.2.11)

Tn = 0,76 Ab Fub hoÆc 2

ns

u ubbn R

P 1F0,76AT ⎥⎦

⎤⎢⎣ ⎡−= ϕ

hoÆc ®èi víi bu l«ng C§C th× ⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛ −≤

t

u tsshn P

T 1PNKKR

Bé m«n KÕt cÊu

L−u hμnh néi bé 3

Ch−¬ng 3. CÊu KiÖn chÞu kÐo

1. HÖ sè triÕt gi¶m do xÐt ®Õn hiÖn t−îng c¾t trÔ

0,9 L x1U ≤−=

2. ChiÒu réng thùc trong liªn kÕt bu l«ng (A6.8.3)

∑ ∑+−= 4gSdWW 2

holegn

3. Sức kháng phá hoại cắt khối (A6.13.4)

( )tnuvgybsr AFA0,58FR += ϕ hoặc ( )tgyvnubsr AFA0,58FR += ϕ

Ch−¬ng 4. CÊu KiÖn chÞu nÐn

1. Søc kh¸ng nÐn danh ®Þnh (A6.9.4.1)

sy λ

n AF0,66P = hoÆc λ A0,88F

P syn = , trong ®ã E F

πr KL

λ y 2

⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛=

2. Tû sè réng/dµy giíi h¹n (A6.9.4.2)

yF Ek

t b ≤

B¶ng hÖ sè o»n cña b¶n (A6.9.4.4-1) C¸c b¶n ®−îc ®ì däc 1 mÐp k b

ChiÒu réng nöa b¶n c¸nh cña c¸c mÆt c¾t I ChiÒu réng toμn b¶n c¸nh cña c¸c thÐp [ Kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp tù do vμ hμng bul«ng thø nhÊt hoÆc c¸c ®−êng hμn trong c¸c b¶n

C¸c b¶n c¸nh vμ c¸c c¹nh nh« ra hoÆc c¸c b¶n

0,56

Toμn chiÒu réng cña c¹nh bªn nh« ra ®èi víi c¸c ®«i thÐp gãc trong tiÕp xóc liªn tôc

C¸c th©n cña thÐp T c¸n 0,75 Toμn chiÒu cao cña T Toμn chiÒu réng cña c¹nh bªn nh« ra ®èi víi thanh chèng thÐp gãc ®¬n hoÆc thanh chèng thÐp gãc ®«i víi tÊm ng¨n

C¸c cÊu kiÖn nh« ra kh¸c 0,45

Toμn chiÒu réng nh« ra ®èi víi c¸c cÊu kiÖn kh¸c C¸c b¶n ®−îc ®ì däc hai mÐp k b

Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c b¶n bông trõ ®i b¸n kÝnh gãc trong trªn mçi bªn ®èi víi c¸c b¶n c¸nh hép C¸c b¶n c¸nh hép vμ c¸c b¶n t¸p 1,40 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng hμn hoÆc bul«ng ®èi víi c¸c b¶n phñ b¶n c¸nh Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c b¶n c¸nh trõ ®i c¸c b¸n kÝnh ®−êng hμn ®èi víi c¸c b¶n bông cña c¸c dÇm c¸n

C¸c b¶n bông vμ c¸c cÊu kiÖn b¶n kh¸c

1,49 Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c thanh ®ì mÐp ®èi víi tÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn kh¸c

C¸c b¶n t¸p cã khoÐt lç 1,86 Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c thanh ®ì mÐp

Bé m«n KÕt cÊu

L−u hμnh néi bé 4

Ch−¬ng 5. TiÕt diÖn I chÞu uèn

1. Trôc trung hßa dÎo vµ m« men dÎo cña tiÕt diÖn kh«ng liªn hîp (A6.10.3.3.2)

- NÕu Fyc Ac ≤ Fyw Aw + Fyt At, th×:

( )cycwywtyt yww

cp AFAFAFF2A DYD −+== , vµ

( )[ ] ⎥⎦⎤⎢⎣⎡ ⎟⎠⎞⎜⎝⎛ +−+⎟⎠⎞⎜⎝⎛ ++−+= 2tYDP2tYPYDY2DPM ttcc22wp - Víi tiÕt diÖn ®èi xøng kÐp ,th×:

Dcp = D/2, vµ

⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛ ++⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛ ++⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛= 2 t

2 DP

2 t

2 DP

4 DPM tt

c cwp

2. §é m¶nh cña b¶n bông (A6.10.2.2, A6.10.4.1.2)

yc p F

E3,76λ ≤

c r f

E6,77λ ≤ hoÆc c

r f E11,63λ ≤

3. §é m¶nh cña biªn chÞu nÐn (A6.10.4.1.3, A6.10.4.1.4)

yc p F

E0,382λ ≤

w

c c

r

t 2D

f

E1,38λ ≤ hoÆc c

r f E0,408λ ≤

4. T−¬ng t¸c gi÷a ®é m¶nh b¶n bông vµ biªn chÞu nÐn cña mÆt c¾t ®Æc ch¾c (A6.10.4.1.6)

⎪⎪⎩

⎪⎪⎨

ycf

f

ycw

cp

F E2(0,75)0,38

2t b

F E(0,75)3,76

t 2D

, hoÆc ycf

f

w

cp

F E6,25

2t b9,35

t 2D ≤⎟⎟⎠

⎞ ⎜⎜⎝ ⎛+

5. Liªn kÕt däc cña biªn chÞu nÐn (A6.10.4.1.7, A6.10.4.1.9, A6.10.4.2.5, A6.10.4.2.6)

⎥⎥⎦ ⎤

⎢⎢⎣ ⎡

⎥⎥⎦ ⎤

⎢⎢⎣ ⎡

⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛−=≤

yc

y

p

1 pdb F

Er M M

0,07590,124LL , hoÆc

Bé m«n KÕt cÊu

L−u hμnh néi bé 5

yc tPb F

E1,76rLL =≤ , hoÆc

yc trb F

E4,44rLL =≤ , hoÆc

ycxc

yc rb F

E S

dI 4,44LL =≤

6. HÖ sè truyÒn t¶i träng (A6.10.4.3.2)

⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛ −⎟⎟⎠

⎞ ⎜⎜⎝ ⎛

+−= cbw c

r

r b f

E

t

2D

300a1200

a 1R λ , víi

c

wc r A

t2D a =

7. Søc kh¸ng uèn d−¬ng cña mÆt c¾t liªn hîp, ®Æc ch¾c (A6.10.4.2.2)

Mn = Mp, hoÆc

⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛−+−= ,ppyypn D

D 4

M0,85M 4 0,85M5M

M , hoÆc

Mn =1,3 Rh My, víi:

7,5 ttd

βD' hs ++=

8. Søc kh¸ng uèn cña b¶n c¸nh chÞu nÐn cña mÆt c¾t liªn hîp cã mÆt c¾t m¶nh

(A6.10.4.2.5)

Fn = Cb Rb Rh Fyc ≤⎥⎥⎦ ⎤

⎢⎢⎣ ⎡

⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛−

E

F

r

L 0,1871,33 yc

t

b Rb Rh Fyc, hoÆc

Fn = Cb Rb Rh ≤ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥

⎢⎢ ⎢⎢ ⎢

⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛ 2

t

b

r

L

E86,9 Rb Rh Fyc

Trong ®ã:

Cb = 2,3 P

P 0,3

P

P 1,051,75

2

h

l

h

l ≤⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛+⎟⎟⎠

⎞ ⎜⎜⎝ ⎛−

9. Søc kh¸ng uèn cña b¶n c¸nh chÞu nÐn cña mÆt c¾t kh«ng liªn hîp cã mÆt c¾t m¶nh

(A6.10.4.2.6)

Tr−êng hîp cã STC däc, hoÆc yc

b w

c

F E

λ t

2D ≤

Bé m«n KÕt cÊu

L−u hμnh néi bé 6

yh

2

bycb

yc hbn MRL

d9,87 I J0,772

L I

R3,14ECM ≤⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛+⎟⎟⎠

⎞ ⎜⎜⎝ ⎛

⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛=

Tr−êng hîp kh«ng cã STC däc th×:

Mn = Cb Rb Rh My ≤⎥⎥⎦ ⎤

⎢⎢⎣ ⎡

⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛

− −−

pr

pb

LL

LL 0,51 Rb Rh My, hoÆc

Mn = Cb Rb Rh ≤⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛ 2

b

ry

L

L

2

M Rb Rh My

Trong ®ã:

J = ∑+ 3tb3Dt 3 ff

3 w

Lp = yc

, t F

E 1,76r

10. Yªu cÇu mái ®èi víi v¸ch ®øng chÞu uèn (A6.10.6.3)

- NÕu yww

c

F E5,70

t 2D ≤ , th× fcf ≤ RhFyc

- NÕu kh«ng, th× 2

c

w cr 2D

t32,5Ef ⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛≤

11. Yªu cÇu mái ®èi víi v¸ch ®øng chÞu c¾t (A6.10.6.4)

vcf ≤ 0,58 C Fyw 12. Tr¹ng th¸i giíi h¹n mái (A6.6)

- C«ng thøc tæng qu¸t:

(ΔF)n ≥ γ (Δf), trong ®ã:

( ) ( )TH3 1

n ΔF2 1

N A

ΔF ≥⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛=

N = (100n¨m)(365ngµy) n (ADTTSL)

ADTTSl = p.ADTT

ADTT = ktruck.ADT.nL

Bé m«n KÕt cÊu

L−u hμnh néi bé 7

Tû lÖ xe t¶i trong mét lµn ®¬n, p (A3.6.1.4.2-1)

Sè lµn xe t¶i p

1 1,00

2 0,85

≥ 3 0,80

Tû lÖ xe t¶i trong luång giao th«ng, ktruck (C3.6.1.4.2-1)

CÊp ®−êng ktruck §−êng n«ng th«n liªn tØnh 0,20 §−êng ®« thÞ liªn tØnh 0,15 §−êng n«ng th«n kh¸c 0,15 §−êng ®« thÞ kh¸c 0,10

Sè chu kú øng suÊt cña mét l−ît xe t¶i, n (A6.6.1.2.5-2)

ChiÒu dµi nhÞp C¸c cÊu kiÖn däc

> 12000mm ≤ 12000mm DÇm gi¶n ®¬n 1,0 2,0 DÇm liªn tôc - GÇn trô gi÷a - Chç kh¸c

1,5 1,0

2,0 2,0

DÇm hÉng 5,0 Giµn 1,0

Kho¶ng c¸ch > 6000mm ≤ 6000mm CÊu kiÖn ngang

1,0 2,0

HÖ sè cÊu t¹o vµ giíi h¹n mái (A6.6.1.2.5-1, A6.6.1.2.5-3)

Lo¹i chi tiÕt HÖ sè cÊu t¹o A.1011 (MPa3) Giíi h¹n mái (ΔF)TH (MPa) A 82,0 165

A 39,3 110

B’ 20,0 82,7

C 14,4 69,0

C’ 14,4 82,7

D 7,21 48,3

E 3,61 31,0

E’ 1,28 17,9

Bu l«ng A325M kÐo däc trôc 5,61 214

Bu l«ng A490M kÐo däc trôc 10,3 262

Bé m«n KÕt cÊu

L−u hμnh néi bé 8

Ch−¬ng 6. TiÕt diÖn I chÞu c¾t

1. Søc kh¸ng c¾t danh ®Þnh cña c¸c b¶n bông kh«ng ®−îc t¨ng c−êng (A6.10.7.2)

- NÕu yww F E2,46

t D ≤ , th×: Vn = Vp = 0,58FywDtw

- NÕu ywwyw F E0,37

t D

F E2,46 ≤< , th×: yw2wn EF1,48tV =

- NÕu yww F E0,37

t D > , th×:

D E4,55tV

3 w

n =

2. Søc kh¸ng c¾t danh ®Þnh cña c¸c b¶n bông ®−îc t¨ng c−êng (A6.10.7.3.)

a) Yªu cÇu bèc xÕp (A6.10.7.3.2)

- Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c STC ®øng khi kh«ng cã STC däc, ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: 2

w 0 D/t

260Dd ⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛≤

b) §èi víi c¸c mÆt c¾t thuÇn nhÊt (A6.10.7.3.3)

- C¸c khoang trong cña c¸c mÆt c¾t ®Æc ch¾c

⎥⎥ ⎥⎥ ⎥

⎢⎢ ⎢⎢ ⎢

⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛+ −+=

2 0

pn

D d1

C)0,87(1CVV , hoÆc

p2 0

pn CV

D d1

C)0,87(1CRVV ≥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥

⎢⎢ ⎢⎢ ⎢

⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛+ −+=

Trong ®ã:

1 M0,75M

MM0,40,6R yfr

ur ≤ ⎥⎥⎦ ⎤

⎢⎢⎣ ⎡

⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛

− −+= ϕ

C = Tû sè cña øng suÊt o»n c¾t vµ c−êng ®é ch¶y c¾t, ta cã C ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau:

(A6.10.7.3.3a)

- NÕu yww F

Ek1,10 t D ≤ , th× C = 1,0

Bé m«n KÕt cÊu

L−u hμnh néi bé 9

- NÕu ywwyw F

Ek1,38 t D

F Ek1,10 ≤≤ , th×

yw

w

F Ek

t D

1,10C =

- NÕu yww F

Ek1,38 t D > , th× ⎟⎟⎠

⎞ ⎜⎜⎝ ⎛

⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛= yw2

w

F Ek

t D

1,52C

Trong ®ã:

2 0

D d 55k

⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛+=

- C¸c khoang trong cña c¸c mÆt c¾t kh«ng ®Æc ch¾c

⎥⎥ ⎥⎥ ⎥

⎢⎢ ⎢⎢ ⎢

⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛+ −+=

2 0

pn

D d1

C)0,87(1CVV , hoÆc

p2 0

pn CV

D d1

C)0,87(1CRVV ≥ ⎥⎥ ⎥⎥ ⎥

⎢⎢ ⎢⎢ ⎢

⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛+ −+=

Trong ®ã:

1 F0,75F

fF0,40,6R yfr

ur ≤ ⎥⎥⎦ ⎤

⎢⎢⎣ ⎡

⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛

− −+= ϕ

Ch−¬ng 7. neo chèng c¾t

1. B−íc cña neo chèng c¾t khi tÝnh theo TTGH mái (A6.10.7.4.1b)

QV InZp

sr

r≤

2. Søc kh¸ng mái cña neo chèng c¾t trong mÆt c¾t liªn hîp (A6.10.7.4.2)

2 38,0d

αdZ 2

2 r ≥= , víi α = 238 - 29,5 logN

3. Lùc c¾t n»m ngang danh ®Þnh (A6.10.7.4.4b)

- Tæng lùc c¾t n»m danh ®Þnh, ë gi÷a ®iÓm m« men d−¬ng lín nhÊt vµ mçi ®iÓm kÒ m« men

b»ng 0,0 ph¶i lµ gi¸ trÞ nhë h¬n cña:

Vh = 0,85 f’c b ts, hoÆc Vh = Fyw D tw + Fyt bt tt + Fyc bc tc = Fy As

Bé m«n KÕt cÊu

L−u hμnh néi bé 10

4. Søc kh¸ng c¾t danh ®Þnh cña neo ë TTGHC§ (A6.10.7.4.4c)

uscccscn FAEf'0,5AQ ≤= Ch−¬ng 8. S−ên t¨ng c−êng

1. S−ên t¨ng c−êng ®øng trung gian

- Yªu cÇu vÒ ®é m¶nh (A6.10.8.1.2)

⎪⎩

⎪⎨ ⎧

≤≤ ≤≤+

ppf

ys pp

16,0tb0,25b

F E0,48tb

30 d50

- Yªu cÇu vÒ ®é cøng (A6.10.8.1.3)

It ≥ d0tw3J , víi 0,52,0

d D

2,5J 2

0

p ≥−⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛=

- Yªu cÇu vÒ diÖn tÝch hay c−êng ®é (A6.10.8.1.4)

( ) ⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛

⎥⎦ ⎤⎢⎣

⎡ −−≥ ys

yw2 w

r

u ws F

F 18t

V VC10,15BDtA

2. S−ên t¨ng c−êng gèi

- Yªu cÇu vÒ ®é m¶nh (A6.10.8.2.2)

ys pp F

E0,48tb ≤

- Yªu cÇu vÒ søc kh¸ng tùa (A6.10.8.2.3)

Br = ϕbApuFys - Yªu cÇu vÒ søc kh¸ng nÐn däc trôc (A6.10.8.2.4)

sy λ

n AF0,66P = hoÆc λ A0,88F

P syn = , trong ®ã E F

πr KL

λ y 2

⎟⎠ ⎞⎜⎝

⎛=

Bé m«n KÕt cÊu

L−u hμnh néi bé 11

Phô luc 1. HÖ sè søc kh¸ng ®èi víi TTGH c−êng ®é (A6.5.4.2) - §èi víi uèn ..................................................................................................................................ϕf = 1,00 - §èi víi c¾t .................................................................................................................................. ϕv = 1,00 - §èi víi nÐn däc trôc, chØ cho thÐp.............................................................................................. ϕc = 0,90 - §èi víi nÐn däc trôc, liªn hîp..................................................................................................... ϕc = 0,90 - §èi víi kÐo, ®øt trong mÆt c¾t thùc............................................................................................. ϕu = 0,80 - §èi víi kÐo, ch¶y trong mÆt c¾t nguyªn .................................................................................... ϕy = 0,95 - §èi víi Ðp mÆt tùa trªn c¸c chèt, c¸c lç doa, khoan hoÆc b¾t bul«ng vµ c¸c bÒ mÆt c¸n.......... ϕb = 1,00 - §èi víi c¸c bul«ng Ðp mÆt trªn vËt liÖu ..................................................................................... ϕbb = 0,80 - §èi víi c¸c neo chÞu c¾t ............................................................................................................ ϕsc = 0,85 - §èi víi c¸c bul«ng A325M vµ A490M chÞu kÐo...........................................................................ϕt = 0,80 - §èi víi c¸c bul«ng A307 chÞu kÐo...............................................................................................ϕt = 0,80 - §èi víi c¸c bul«ng chÞu c¾t ........................................................................................................ ϕs = 0,65 - §èi víi c¸c bul«ng A325M vµ A490M chÞu c¾t........................................................................... ϕs = 0,80 - §èi víi c¾t khèi.......................................................................................................................... ϕbs = 0,80 - §èi víi kim lo¹i hµn trong c¸c ®−êng hµn ngÊu hoµn toµn:

+ C¾t trªn diÖn tÝch h÷u hiÖu .................................................................................................ϕe1 = 0,85 + KÐo hoÆc nÐn trùc giao víi diÖn tÝch h÷u hiÖu ...................................................... ϕ = ϕ kim lo¹i nÒn + KÐo hoÆc nÐn song song víi trôc cña ®−êng hµn................................................. ϕ = ϕ kim lo¹i nÒn

- §èi víi kim lo¹i hµn trong c¸c ®−êng hµn ngÊu côc bé:

+ C¾t song song víi trôc cña ®−êng hµn .............................................................................. ϕe2 = 0,80 + KÐo hoÆc nÐn song song víi trôc cña ®−êng hµn................................................. ϕ = ϕ kim lo¹i nÒn + NÐn trùc giao víi diÖn tÝch h÷u hiÖu...................................................................... ϕ = ϕ kim lo¹i nÒn + KÐo trùc giao víi diÖn tÝch h÷u hiÖu ................................................................................... ϕe1 = 0,80

- §èi víi kim lo¹i hµn trong c¸c mèi hµn:

+ KÐo hoÆc nÐn song song víi trôc cña ®−êng hµn.................................................. ϕ = ϕkim lo¹i nÒn + C¾t trong chiÒu cao tÝnh to¸n cña kim lo¹i hµn .................................................................. ϕe2 = 0,80

- §èi víi søc kh¸ng trong khi ®ãng cäc ....................................................................................... ϕe1 = 1,00

Bé m«n KÕt cÊu

L−u hμnh néi bé 12

Phô lôc 2. S¬ ®å tr×nh tù kiÓm tra tiÕt diÖn dÇm lµ ®Æc ch¾c, kh«ng ®Æc ch¾c hay m¶nh

ChiÒu s©u kh«ng

æ

§iÒu 6.10.4.1.2

ycw

cp

F E3,76

t 2D ≤ +

§iÒu 6.10.4.1.3 (*)

ycf

f

F E0,382

2t b ≤

+ §iÒu 6.10.4.1.6a ( *)

ycw

cp

F E3,76)75,0(

t 2D ≤

ycf

f

F E0,382)75.0(

2t b ≤

+

§iÒu 6.10.4.1.7 ( *)

⎥⎥⎦ ⎤

⎢⎢⎣ ⎡

⎥⎥⎦ ⎤

⎢⎢⎣ ⎡

⎟⎟⎠ ⎞

⎜⎜⎝ ⎛−≤

yc

y

p

1 b F

Er M

M0,07590,124L

+ TiÕt diÖn ®Æc ch¾c

+

§iÒu 6.10.4.1.6b (*)

ycf

f

w

cp

F E6,25

2t b9,35

t 2D ≤⎟⎟⎠

⎞ ⎜⎜⎝ ⎛+

-

+

§iÒu 6.10.4.1.4 (*)

w

c c

f

f

t 2Df

E1,38 2t

b ≤

(Khi kh«ng cã STC däc)

-

-

§iÒu 6.10.4.1.9 ( *)

yc tPb F

E1,76rLL =≤ +

-

TiÕt diÖn kh«ng ®Æc

ch¾c

+

TiÕt diÖn m¶nh

-

-

TiÕt diÖn kh«ng tèt, ph¶i chän l¹i tiÕt diÖn.

-

Ghi chó: TÊt c¶ c¸c mÆt c¾t ®Òu ph¶i tho¶ m·n c¸c giíi h¹n vÒ tû lÖ mÆt c¾t cña ®iÒu A6.10.2; (*) = §èi víi mÆt c¾t liªn hîp chÞu uèn d−¬ng, c¸c ®iÒu nµy ®−îc xem nh− tù ®éng tho¶ m·n;

(+) = §óng; (-) = Kh«ng ®óng.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang