Tài liệu

Bảng mô tả công việc của nhân viên y tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1073     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Bảng mô  tả công việc của nhân viên y tế - tài liệu, sách iDoc.Vn
Bảng mô tả công việc của nhân viên y tế
Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy chế tổ chức phòng hành chính - Bảng mô tả công việc của nhân viên y tế
Nội dung trích xuất từ tài liệu
BAÛNG MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC NHAÂN VIEÂN TIEÁP TAÂN

B NG MÔ T Ả Ả CÔNG VI C NHÂN VIÊN Y TỆ Ế

Mã tài li u: 6.04.9ệ Phiên b n: Ver 1.0ả Ngày ban hành: 15/02/08

B ph nộ ậ Phòng Hành chánh Ch c danhứ Nhân viên y tế Mã công vi cệ Cán b qu n lý tr c ti pộ ả ự ế TP HC

1. Trách nhi m:ệ • L p ra phác đ đi u tr , h ng d n nhân viên th c hi n khám b nh và c p phát thu c theoậ ồ ề ị ướ ẫ ự ệ ệ ấ ố

đúng phác đ .ồ • Ký tr c ti p x lý các ca c u n ng.ự ế ử ứ ặ • Ký chuy n b nh nhân n ng đi b nh vi c.ể ệ ặ ệ ệ • Ký xác nh n công nhân n ng ph i ngh dài h n đi u tr .ậ ặ ả ỉ ạ ề ị • H ng d n nhân viên báo cáo tình hình b nh tình hình v sinh nhà ăn v sinh môi tr ng.ướ ẫ ệ ệ ệ ườ • H ng d n làm s theo dõi c p phát thu c.ướ ẫ ổ ấ ố • Hàng tháng l p d trù thu c duy t mua.ậ ự ố ệ • Phân công tr c.ự • T ch c vi c khám s c kho đ nh kỳ theo qui đ nh c a Công tyổ ứ ệ ứ ẻ ị ị ủ • Báo cáo tai n n lao đ ng, b nh hàng tháng cho Phòng HC, Ban giám đ cạ ộ ệ ố • Th ng tr c và c p phát thu c theo phác đ .ườ ự ấ ố ồ • L p s và theo dõi tình hình b nh trong toàn Công ty.ậ ổ ệ • L p s và theo dõi phát thu c hàng ngày trong toàn Công ty.ậ ổ ố • Hàng tháng t ng k t tình hình s d ng thu c thanh quy t toán thu c.ổ ế ử ụ ố ế ố • Theo dõi nh c nh b ph n t p v , nhà ăn, v sinh ăn u ng và v sinh lao đ ng.ắ ở ộ ậ ạ ụ ệ ố ệ ộ • G p nh ng b nh nhân n ng ph i m i bác s cùng gi i quy t.ặ ữ ệ ặ ả ờ ỹ ả ế • Tham gia tr c ca cùng s n xu t.ự ả ấ • Ki m tra khám s c kho đ nh kỳ cho CBCNVể ứ ẻ ị • Theo rõi ph n trong th i kỳ có thai.ụ ữ ờ • L y m u th c ăn l u hàng ngày.ấ ẫ ứ ư • Theo dõi s l ng thu c và c p thu c cho t thu c hàng ngày.ố ượ ố ấ ố ủ ố • Ki m tra v sinh b a ăn hàng ngày.ể ệ ữ

2. Quy n h n:ề ạ • Quy t đ nh hình th c đi u tr , n i đi u tr b nh, tai n n lao đ ngế ị ứ ề ị ơ ề ị ệ ạ ộ

3. Báo cáo và u quy n:ỷ ề • Báo cáo công vi c cho Phó phòng HC.ệ

4. Tiêu chu n:ẩ • Có b ng y, bác s .ằ ỹ • Kinh nghi m ít nh t 01 năm.ệ ấ

B NG MÔ T Ả Ả CÔNG VI C NHÂN VIÊN Y TỆ Ế

Mã tài li u: 6.04.9ệ Phiên b n: Ver 1.0ả Ngày ban hành: 15/02/08

• Trung th c, nhanh nh n.ự ẹ

ẹẹg

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291