Tài liệu

Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1620     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự - tài liệu, sách iDoc.VnBẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)
(Form No.)
BM.08.01
15/05/2004
Công ty ................
Phòng Nhân S (HR Dept)
B NG K HO CH TUY N D NG NHÂN S
(PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)
Phòng/ ban (Dept/Sec):………………………………………………..
Quý (Quarter):…….. Năm (Year) ………..
STT
(NO.)
C P
C N TUY N
(Position)
CH C DANH
(Job Title)
S L NG ƯỢ
(NG I)ƯỜ
(Quantity)
TH I GIAN
C N NHÂN S
(Availability)
LÝ DO TUY N
(Reasons for Recruitment)
1 C p Lãnh Đ o
(Leader Position)
Thay th ngh vi c ế (Replacement for Retired Personnel)
Tuy n m i (New Personnel)
Trù b nhân l c (Personnel Preparation)
2 V Trí C p Cao
(Senior Position)
Thay th ngh vi c ế (Replacement for Retired Personnel)
Tuy n m i (New Personnel)
Trù b nhân l c (Personnel Preparation)
3 V Trí C p Trung
(Junior Position)
Thay th ngh vi c ế (Replacement for Retired Personnel)
Tuy n m i (New Personnel)
Trù b nhân l c (Personnel Preparation)
4 V Trí Nhân Viên
(Staff Position)
Thay th ngh vi c ế (Replacement for Retired Personnel)
Tuy n m i (New Personnel)
Trù b nhân l c (Personnel Preparation)
5 V Trí Công Nhân
(Worker Position)
Thay th ngh vi c ế (Replacement for Retired Personnel)
Tuy n m i (New Personnel)
Trù b nhân l c (Personnel Preparation)
T NG C NG (TOTAL)
Ho Chi Minh, ............................2004
Xác nh n c a Tr ng B Ph n ưở
(Confirmation of Chief of Department)
Ho Chi Minh, ............................2004
Giám Đ c Nhân S Phê Duy t
(Approval of Human Resource Director)
Ho Chi Minh, ............................2004
Ban T ng Giám Đ c Duy t
(Approval of Board of Directors)
(Form No.)
BM.08.01
15/05/2004
Công ty ................
Phòng Nhân S (HR Dept)
Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự
BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1620     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Báo cáo thực tâp về quản trị nhân sự Lượt tải: 377 Lượt xem: 34471
Đề cương môn Quản trị nguồn nhân lực Lượt tải: 132 Lượt xem: 16430
Giáo trình quản trị nhân sự toàn tập Lượt tải: 175 Lượt xem: 12881
Giáo trình TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ Lượt tải: 125 Lượt xem: 8257
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ Lượt tải: 125 Lượt xem: 8257
trắc nghiệm quản trị chiến lược Lượt tải: 87 Lượt xem: 7681
CHƯƠNG 6 - ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH Lượt tải: 32 Lượt xem: 4404
Quy chế công tác phí, tiếp khách. Lượt tải: 53 Lượt xem: 4396