Tài liệu

Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1393     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự - tài liệu, sách iDoc.VnBảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự,BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)
(Form No.)
BM.08.01
15/05/2004
Công ty ................
Phòng Nhân S (HR Dept)
B NG K HO CH TUY N D NG NHÂN S
(PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)
Phòng/ ban (Dept/Sec):………………………………………………..
Quý (Quarter):…….. Năm (Year) ………..
STT
(NO.)
C P
C N TUY N
(Position)
CH C DANH
(Job Title)
S L NG ƯỢ
(NG I)ƯỜ
(Quantity)
TH I GIAN
C N NHÂN S
(Availability)
LÝ DO TUY N
(Reasons for Recruitment)
1 C p Lãnh Đ o
(Leader Position)
Thay th ngh vi c ế (Replacement for Retired Personnel)
Tuy n m i (New Personnel)
Trù b nhân l c (Personnel Preparation)
2 V Trí C p Cao
(Senior Position)
Thay th ngh vi c ế (Replacement for Retired Personnel)
Tuy n m i (New Personnel)
Trù b nhân l c (Personnel Preparation)
3 V Trí C p Trung
(Junior Position)
Thay th ngh vi c ế (Replacement for Retired Personnel)
Tuy n m i (New Personnel)
Trù b nhân l c (Personnel Preparation)
4 V Trí Nhân Viên
(Staff Position)
Thay th ngh vi c ế (Replacement for Retired Personnel)
Tuy n m i (New Personnel)
Trù b nhân l c (Personnel Preparation)
5 V Trí Công Nhân
(Worker Position)
Thay th ngh vi c ế (Replacement for Retired Personnel)
Tuy n m i (New Personnel)
Trù b nhân l c (Personnel Preparation)
T NG C NG (TOTAL)
Ho Chi Minh, ............................2004
Xác nh n c a Tr ng B Ph n ưở
(Confirmation of Chief of Department)
Ho Chi Minh, ............................2004
Giám Đ c Nhân S Phê Duy t
(Approval of Human Resource Director)
Ho Chi Minh, ............................2004
Ban T ng Giám Đ c Duy t
(Approval of Board of Directors)
(Form No.)
BM.08.01
15/05/2004
Công ty ................
Phòng Nhân S (HR Dept)
Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự

BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
(PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1393     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm