Tài liệu

Bảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2425     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Bảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức - tài liệu, sách iDoc.VnBảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức,Bảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống…
background image

 

Số  HS: 601/………………/CÑBHXH-OM 

Số  HS: 602/………………/CÑBHXH-TS 

Số  HS: 603/………………/CÑBHXH-DS 

 

 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ 

Loaïi hoà sôOÁm đau       , thai sản       , dưỡng sức PHSK 

1.  Tên đơn vị:…………..………………………………………………………….Mã đơn vị:…………………. 
2.  Điện thoại:……………………………………………..:………………………Fax…………………………. 

 

STT 

 

Loại giấy tờ, biểu mẫu 

Soá löôïng

 

I. 

Hoà sô höôûng cheá ñoä trôï caáp oám ñau: 

 

1. 

Danh saùch ngöôøi lao ñoäng ñeà nghò höôûng cheá ñoä oám ñau (Maãu soá C66a-HD, 03 bản) 

 

2. 

Giaáy chöùng nhaän nghæ vieäc höôûng BHXH (Maãu C65-HD hoaëc maãu CO3-BH , 01 baûn) 

 

3. 

Giaáy ra vieän hoaëc phieáu hoäi chaån cuûa beänh vieän ñoái vôùi beänh daøi ngaøy (01 bản) 

 

4. 

Giaáy xaùc nhaän ñieàu kieän laøm vieäc naëng nhoïc, ñoäc haïi, laøm vieäc thöôøng xuyeân ôû nôi coù heä soá 

phuï caáp khu vöïc töø 0,7 trôû leân…, (01 bản) 

 

5. 

Giaáy ra vieän hoaëc soå y baï cuûa con, (01 baûn) 

 

6. 

Giaáy xaùc nhaän cuûa ñôn vò söû duïng lao ñoäng veà nghæ vieäc ñeå chaêm soùc con oám hoaëc nuoâi con 

nuoâi hoaëc nuoâi con sô sinh, (01 bản) 

 

7.  File döõ lieäu: Göûi quaEmail,  IMS        , Chuyeån baèng ñóa         , Chuyeån baèng USB 

 

II.  Hoà sô höôûng cheá ñoä thai saûn: 

 

1. 

Danh saùch ngöôøi lao ñoäng ñeà nghò höôûng cheá ñoä thai saûn (Maãu 67a-HD, 03 baûn) 

 

2. Bản sao giấy khai  sinh  hoặc baûn sao giấy chứng sinh cuûa con, (01 bản)  
3. 

Baûn sao giaáy chöùng nhaän tyû leä thöông taät 21% trôû leân, (01 baûn) 

 

4. 

Baûn sao hoà sô nhaän con nuoâi theo quy ñònh, (01 boä) 

 

5. 

Baûn sao giaáy chöùng töû  của con hoặc của mẹ, (01 bản) 

 

6. 

Soå khaùm thai. 

 

7.  Giaáy chöùng nhaän nghæ vieäc höôûng BHXH (Maãu C65-HD hoaëc maãu CO3-BH , 01 baûn) 

 

8.  Soå BHXH. (01 quyeån) 

 

9. 

File döõ lieäu: Göûi qua Email, IMS        , Chuyeån baèng ñóa         , Chuyeån baèng USB 

 

III.  Hoà sô döôõng söùc phuïc hoài söùc khoûe 

 

1. 

Maãu soá C68a-HD (DS-PHSK sau oám, (03 baûn)  

 

2. 

Maãu soá C69a-HD (DS-PHSK sau thai saûn, (03 baûn)  

 

3. 

Maãu soá C70a-HD (DS-PHSK sau TNLÑ-BNN, (03 baûn)  

 

4. 

Baûn sao bieân baûn giaùm ñònh y khoa hoaëc Quyeát ñònh höôûng trôï caáp TNLÑ-BNN, ( 01 bản) 

 

 

1Phaàn I: Oám ñau: Baûn thaân ngöôøi lao ñoäng oám hoà sô goàm caùc muïc 1,2,3,4,7 . Neáu bò beänh daøi ngaøy hoà sô goàm caùc 

muïc 1,3,7. Tröôøng hôïp con oám hoà sô goàm caùc muïc 1,2,5,6,7. 

2Phaàn II:Thai saûn: Ngöôøi lao ñoäng khaùm thai, saåy thai, KHH hoà sô goàm: 1,6,7. Ngöôøi lao ñoäng sinh con  hoà sô 

goàm caùc muïc 1,2,3,5,6,7. Neáu nhaän nuoâi con nuoâi döôùi 04 thaùng tuoåi hoà  sô goàm caùc muïc 1,4,6,7.  

 

Caùn boä TNHS   

Nhaän keát 

 TP.HCM, ngày

……../……../ 200…. 

Người nộp hồ sơ 

 

Bảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức

Bảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2425     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 848 Lượt xem: 145104
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99256
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60986
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 52 Lượt xem: 57260
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47199
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39213
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29743