Thành viên idoc2012

Bảng kê 312 - Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH

- 09/30/2012
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên idoc2012

Bảng kê 312 - Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH

- 09/30/2012
2,044
Báo lỗi

Bảng kê 312 - Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính.

Nội dung
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Soá HS: 312/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAMÑoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Xaùc nhaän ñang tham gia BHXH 1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:…………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Ñôn ñeà nghò xaùc nhaän cuûa caù nhaân (Theo maãu, trang 88 coâng vaên 1438/HD-BHXH, 07/09/2007 cuûa BHXH TP.HCM, 02 baûn) TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)Ghi chuù : Loaïi hoà sô naøy giaûi quyeát ngay Caùn boä TNHS

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang