Tài liệu

Bảng kê 312 - Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1921     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Bảng kê 312 - Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH - tài liệu, sách iDoc.VnBảng kê 312 - Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực
Soá HS: 312/……………………..
/
SO
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ
Loi hoà sô: Xaùc nhaän ñang tham gia BHXH
1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….…………………………Maõ ñôn vò:……………
2. Đin thoi:……………………………………………..Fax:………………………………………….............................
STT
Loi giy t, biu mu
S lượng
(1) (2) (3)
1 Ñôn ñeà nghò xaùc nhaän cuûa caù nhaân (Theo maãu, trang 88 coâng vaên 1438/HD-BHXH,
07/09/2007 cuûa BHXH TP.HCM, 02 baûn)
TP.H Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người np h sơ
(
k
ý
,
g
hi rõ h tên
)
Ghi chuù : Loaïi hoà sô naøy giaûi quyeát ngay
Caùn boä TNHS
Bảng kê 312 - Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH
Bảng kê 312 - Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1074 Lượt xem: 169607
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 203 Lượt xem: 114685
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 73 Lượt xem: 81089
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 324 Lượt xem: 70875
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 53638
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 44 Lượt xem: 47335
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44625