Tài liệu

Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2148     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới - tài liệu, sách iDoc.VnBảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hi
BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ
Loi hoà sô: Caáp soå BHXH baét buoäc (theo maãu môùi)
(Cho NLÑ môùi tham gia BHXH, keå caû NLÑ taêng môùi tröôùc 01/01/2009 nhöng chöa ñöôïc caáp soå)
1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:……………
2. Đin thoi:……………………………………………..Fax:………………………………………….............................
STT
Loi giy t, biu mu
S lượng
(1) (2) (3)
1. Tôø khai tham gia BHXH, BHYT (Maãu 01-TBH, 03 baûn/ngöôøi)
2. Phieáu giao soå hoaëc thoâng baùo maõ soá soå (01 baûn)
3. Coâng vaên giaûi trình lyù do nhöõng tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc caáp soå trong danh saùch 02a-
TBH nhöng khoâng ñeà nghò caáp soå BHXH (01 baûn)
4. File döõ lieäu: Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB
Soá HS: 310/……………………..
/
SO
Caùn boä TNHS
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
TP.H Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người np h sơ
(
k
ý
,
g
hi rõ h tên
)
Ghi chuù:
- Tôø khai tham gia BHXH, BHYT phaûi ñöôïc ghi chính xaùc, ñaày ñuû caùc noäi dung veà nhaân thaân
- Ñôn vò saép xeáp tôø khai cuûa töøng ngöôøi theo thöù töï taêng daàn cuûa maõ soá soå.
Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới
Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Caáp soå BHXH baét buoäc (theo maãu môùi) (Cho NLÑ môùi tham gia BHXH, keå caû NLÑ taêng môùi tröôùc 01/01/2009 nhöng chöa ñöôïc caáp soå) 1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:…………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Tôø khai tham gia BHXH, BHYT (Maãu 01-TBH, 03 baûn/ngöôøi) 2. Phieáu giao soå hoaëc thoâng baùo maõ soá soå (01 baûn) 3. Coâng vaên giaûi trình lyù do nhöõng tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc caáp soå trong danh saùch 02a-TBH nhöng khoâng ñeà nghò caáp soå BHXH (01 baûn) 4. File döõ lieäu: Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB Soá HS: 310/……………………../SO Caùn boä TNHS COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAMÑoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chuù: - Tôø khai tham gia BHXH, BHYT phaûi ñöôïc ghi chính xaùc, ñaày ñuû caùc noäi dung veà nhaân thaân - Ñôn vò saép xeáp tôø khai cuûa töøng ngöôøi theo thöù töï taêng daàn cuûa maõ soá soå.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1107 Lượt xem: 172940
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 117969
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82843
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 341 Lượt xem: 73390
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54148
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48501
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45160