Thành viên firing

Bảng Chữ Cái Tiếng Thái Lan ( Đơn Giản Dễ Học)

- 04/19/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống 2,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 2,000 VNĐ (4 trang)
Thành viên firing

Bảng Chữ Cái Tiếng Thái Lan ( Đơn Giản Dễ Học)

- 04/19/2012
53,744
Báo lỗi

Bảng chữ cái tiếng thái, đơn giảin , dễ học

Nội dung
Microsoft Word - thai.doc

Thai alphabet (อักษรไทย)

Created by Simon Ager, Omniglot.com – the guide to writing systems and languages

Consonants (พย ัญชนะ)

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ กไก ่ ขไข ่ ฃขวด ค ควาย ฅ คน ฆ ระฆัง ง ง ู จ จาน

ko kai kho khai kho khuat kho khwai kho khon kho ra- khang

ngo ngu cho chan

(chicken) (egg) (bottle)* (water buffalo)

(person)* (bell) (snake) (plate)

k/k kh/k kh/k kh/k kh/k kh/k ng/ng ch/t

[ k/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ] [ kʰ/k ] [ ŋ/ŋ ] [ ʨ/t ] low high high low low low low mid

ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฉ ฉิѷง ช ช ้ าง ซ โซ ่ ฌ เฌอ ญ หญิง ฎ ชฏา ฏ ปฏัก ฐ ฐาน

cho ching cho chang so so cho choe yo ying do cha-da to pa-tak tho than (cymbals) (elephant) (chain) (tree) (woman) (headdress) (goad) (base)

ch/- ch/t s/t ch/- y/n d/t t/t th/t

[ ʨ/- ] [ ʨ/t ] [ s/t ] [ tɕʰ/- ] [ j/n ] [ d/t ] [ t/t ] [ tʰ/t ] high low low low low mid mid high

ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ ฑ มณโฑ ฒ ผู ้ เฒา่ ณ เณร ด เด็ก ต เต่า ถ ถุง ท ทหาร ธ ธง

tho montho tho phu-

thao no nen do dek to tao tho thung

tho thahan

tho thong

(Mandodari) (elder) (novice monk)

(child) (turtle) (sack) (soldier) (flag)

th/t th/t n/n d/t t/t th/t th/t th/t

[ tʰ/t ] [ tʰ/t ] [ n/n ] [ d/t ] [ t/t ] [ tʰ/t ] [ tʰ/t ] [ tʰ/t ] low low low mid mid high low low

Notes

 The sounds represented by some consonants change when they are used at the end of a syllable (indicated by the letters on the right of the slash). Some consonants can only be used at the beginning of a syllable.

 Duplicate consonants represent different Sanskrit and Pali consonants sounds which are pronounced identically in Thai.

Thai alphabet (อักษรไทย)

Created by Simon Ager, Omniglot.com – the guide to writing systems and languages

Consonants (พย ัญชนะ)

น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ น หนู บ ใบไม ้ ป ปลา ผ ผึѸง ฝ ฝา พ พาน ฟ ฟัน ภ ส๋าเภา

no nu bo baimai po pla pho phueng fo fa pho phan fo fan pho sam-

phao (mouse) (leaf) (fish) (bee) (lid) (tray) (teeth) (sailboat)

n/n b/p p/p ph/- f/- ph/p f/p ph/p

[ n/n ] [ b/p ] [ p/p ] [ pʰ/- ] [ f/- ] [ pʰ/p ] [ f/p ] [ pʰ/p ] low mid mid high high low low low

ม ย ร ล ว ศ ษ ส ม ม ้ า ย ยักษ์ ร เรือ ล ลิง ว แหวน ศ ศาลา ษ ฤๅษี ส เสือ

mo ma yo yak ro ruea lo ling wo waen so sala so rue-si so suea (horse) (giant) (boat) (monkey) (ring) (pavilion) (hermit) (tiger)

m/m y/y r/n l/n w/w s/t s/t s/t

[ m/m ] [ j/j ] [ r/n ] [ l/n ] [ w/w ] [ s/t ] [ s/t ] [ s/t ] low low low low low high high high

ห ฬ อ ฮ ห หีบ ฬ จุฬา อ อ่าง ฮ นกฮูก ho hip lo chu-la o ang ho nok-huk (chest) (kite) (basin) (owl)

h/- l/n - h/-

[ h/- ] [ l/n ] [ -/ʔ ] [ h/- ] high low mid low

Notes

 Consonants are divided into three classes: low (เสียงตํѷา), mid (เสียงกลาง) and high (เสียงสูง) , which help to determine the tone of a syllable.

 The letter o ang acts as a silent vowel carrier at the beginning of words that start with a vowel.

 The names of the consonants are acrophonic and intended to help with learning them.

Thai alphabet (อักษรไทย)

Created by Simon Ager, Omniglot.com – the guide to writing systems and languages

Vowel diacritics (สระ)

อะ อา อิ อี อึ อื a a i i ue ue

[ aʔ ] [ aː ] [ i ] [ iː ] [ ɯ ] [ ɯː ]

อุ อู เอะ เอ เเอะ เเอ u u e e ae ae

[ u ] [ uː ] [ eʔ ] [ eː ] [ ɛʔ ] [ ɛː ]

โอะ โอ เอาะ ออ อัวะ อัว o o o o ua ua

[ oʔ ] [ oː ] [ ɔʔ ] [ ɔː ] [ uaʔ ] [ ua ]

เอียะ เอีย เอือะ เอือ เออะ เออ ia ia uea uea oe oe

[ iaʔ ] [ iːa ] [ ɯaʔ ] [ ɯːa ] [ ɤʔ ] [ ɤː ]

อํา ใอ ไอ เอา อ am ai ai ao silences

[ ɑm ] [ aj ] [ aj ] [ aw ] vowel

The vowel diacritics are shown with the letter o ang (อ), which acts as a silent vowel carrier at the beginning of words that start with a vowel.

Thai alphabet (อักษรไทย)

Created by Simon Ager, Omniglot.com – the guide to writing systems and languages

Punctuation

๏ ตาไก dtaa gai beginning of a new paragraph

๛ โคมูตร khoh muut marks the end of a story

Tone markers

ก่ ไมเอก mai ehk low tone ก ้ ไมโท mai toh

falling tone

ก ๊ ไมตร ีmaai dtree high tone ก๋ ไมจัตวา maai jat dta

waa rising tone

Tone indication

Open syllables Closed syllables *

unmarked อ่ อ ้ short vowel long vowel Class 1 mid low falling low low

Class 2 rising low falling low low

Class 3 mid falling high high falling

* Closed syllables are those ending with p, t or k

Numerals (เลขไทย)

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ศูนย ์ หนึѷง สอง สาม สีѷ ห ้ า หก เจ็ด แปด เก ้ า สิบ sun neung song sam si ha hok chet paet kao sip 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang