Thành viên songtu435

BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

- 07/29/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên songtu435

BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

- 07/29/2013
1,150
Báo lỗi

BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT GIAO CHO CÔNG TY

Nội dung
Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh Phóc

B¶n tù kª khai

§Òn bï C©y cèi, hoa mÇu, tµi s¶n trªn ®Êt giao cho c«ng ty ……………. thuª vµ x©y dùng ……………. - TØnh ………..

……………. ngµy th¸ng n¨m 2006

Tªn t«i lµ : NguyÔn V¨n L©m

Hé khÈu th­êng tró t¹i th«n …………. – X· ………….. – HuyÖn …………...

Cã ®Êt vµ tµi s¶n trªn ®Êt bÞ c«ng tr×nh chiÕm dông theo h­íng dÉn cña BGPMB t«i xin tù kª khai nh­ sau :

Tµi s¶n trªn ®Êt :

C«ng tr×nh x©y dùng:

TT

Lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh

DT chiÕm dông ( m2, m3, c¸i )

N¨m XD

Sè liÖu kiÓm tra cña BGPMB

1

Nhµ1tÇng, m¸i phipro xim¨ng, t­êng dµy 110, cao 3,5m, nÒn l¸ng v÷a xi m¨ng

84

2

M¸i ®un, m¸i vÈy nèi víi nhµ chÝnh, lîp phipro xim¨ng, t­êng dµy110, cao 3m, nÒn l¸ng VXM (nhµ phô lµm chuång tr¹i)

36

3

S©n l¸ng v÷a xim¨ng

43

4

GiÕng khoan

01

5

BÓ n­íc

1,5

6

Ao nu«i c¸ thÞt

900

2- C©y cèi vµ hoa mÇu

TT

Lo¹i c©y

Sè l­îng

(c©y, khãm)

§­êng kÝnh gèc ( cm)

Sè liÖu kiÓm tra cña BGPMB

1

Soµi

112

7-9

2

Chanh

150

3-5

3

§u ®ñ

34

3-5

4

KhÕ

16

3-5

5

Chuèi to

200

6

Chuèi nhá

200

7

MÝt

3

3-5

8

S¾n tµu

200 m2

9

Nh·n

30

3-5

10

B­ëi

100

3-5

11

SÊu

2

3-5

12

Na

1

3-5

13

Trøng c¸

2

3-5

14

S¾n d©y

1 khãm

15

X¶

20m2

16

Cam

10

3-5

17

MÝa

10 khãm

§Ò nghÞ ban GPMB xem xÐt ®èi chiÕu víi chÝnh s¸ch ®Òn bï cña Nhµ n­íc ®Ó ®Òn bï cho gia ®×nh t«i .T«i xin cam ®oan b¶n kª khai trªn lµ ®óng sù thËt . NÕu sai t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt .

§¹i diÖn chñ ®Çu t­

X¸c nhËn cña UBND x·

§Þa chÝnh x·

Ng­êi kª khai

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang