Tài liệu

BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1082     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu BẢN TỰ KÊ KHAI  ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT - tài liệu, sách iDoc.Vn
BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT
BẢN TỰ KÊ KHAI ĐỀN BÙ CÂY CỐI, HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT GIAO CHO CÔNG TY
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh Phóc

B¶n tù kª khai

§Òn bï C©y cèi, hoa mÇu, tµi s¶n trªn ®Êt giao cho c«ng ty ……………. thuª vµ x©y dùng ……………. - TØnh ………..

……………. ngµy th¸ng n¨m 2006

Tªn t«i lµ : NguyÔn V¨n L©m

Hé khÈu th­êng tró t¹i th«n …………. – X· ………….. – HuyÖn …………...

Cã ®Êt vµ tµi s¶n trªn ®Êt bÞ c«ng tr×nh chiÕm dông theo h­íng dÉn cña BGPMB t«i xin tù kª khai nh­ sau :

Tµi s¶n trªn ®Êt :

C«ng tr×nh x©y dùng:

TT

Lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh

DT chiÕm dông ( m2, m3, c¸i )

N¨m XD

Sè liÖu kiÓm tra cña BGPMB

1

Nhµ1tÇng, m¸i phipro xim¨ng, t­êng dµy 110, cao 3,5m, nÒn l¸ng v÷a xi m¨ng

84

2

M¸i ®un, m¸i vÈy nèi víi nhµ chÝnh, lîp phipro xim¨ng, t­êng dµy110, cao 3m, nÒn l¸ng VXM (nhµ phô lµm chuång tr¹i)

36

3

S©n l¸ng v÷a xim¨ng

43

4

GiÕng khoan

01

5

BÓ n­íc

1,5

6

Ao nu«i c¸ thÞt

900

2- C©y cèi vµ hoa mÇu

TT

Lo¹i c©y

Sè l­îng

(c©y, khãm)

§­êng kÝnh gèc ( cm)

Sè liÖu kiÓm tra cña BGPMB

1

Soµi

112

7-9

2

Chanh

150

3-5

3

§u ®ñ

34

3-5

4

KhÕ

16

3-5

5

Chuèi to

200

6

Chuèi nhá

200

7

MÝt

3

3-5

8

S¾n tµu

200 m2

9

Nh·n

30

3-5

10

B­ëi

100

3-5

11

SÊu

2

3-5

12

Na

1

3-5

13

Trøng c¸

2

3-5

14

S¾n d©y

1 khãm

15

X¶

20m2

16

Cam

10

3-5

17

MÝa

10 khãm

§Ò nghÞ ban GPMB xem xÐt ®èi chiÕu víi chÝnh s¸ch ®Òn bï cña Nhµ n­íc ®Ó ®Òn bï cho gia ®×nh t«i .T«i xin cam ®oan b¶n kª khai trªn lµ ®óng sù thËt . NÕu sai t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt .

§¹i diÖn chñ ®Çu t­

X¸c nhËn cña UBND x·

§Þa chÝnh x·

Ng­êi kª khai

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291